Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Penta: Ako prebiehala privatizácia letísk

Penta: Ako prebiehala privatizácia letísk

Ratings: (0)|Views: 6,963|Likes:
Published by Adam Valček
Analýza privatizácie bratislavského a košického letiska v kontexte s informáciami s údajného spisu SIS Gorila. Analýzu vypracovala investičná skupina Penta.
Analýza privatizácie bratislavského a košického letiska v kontexte s informáciami s údajného spisu SIS Gorila. Analýzu vypracovala investičná skupina Penta.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Adam Valček on Jan 12, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2014

pdf

text

original

 
 
A
nalýz
a
postupu spoločností skupiny PENTA s
 
ohľadom na proces privatizácie Letiska (Letisko M.R. Štefánika –
 Airport Bratislava, a.s.)
 
Nižšie poskytujeme analýzu (ďalej len „
A
nalýza
“)
 
postupu spoločností skupiny
PENTA v
prípade privatizačného procesu spoločnosti Letisko M.R. Štefánika –
 Airport Bratislava, a.s.
(ďalej len „
Letisko
“)
a (okrajovo) aj
Letisko Košice –
 
Airport Košice, a.s.
 
(ďalej len „
Letisko Košice
“)
. A
nalýza sa
vyjadruje k
nasledovným okruhom skúmaných tém:
 1.
 
Výber privatizačného po
radcu 1.1.
 
Proces výberu privatizačného poradcu
 1.2.
 
Zmluva s poradcom
, výber, spolupráca a
 
zodpovednosť subporadcov
 2.
 
Rozhodovací proces príslušných dotknutých orgánov
 v
súvislosti s
 
privatizáciou Letiska a
 Letiska
Košice
 3.
 
Medzinárodné výberové konanie vedené Ministerstvom dopravy
 3.1
 
Priebeh
medzinárodného výberového konania
- 1. kolo 3.2
 
Riadiaci výbor a
 
Výberová komisia
 3.3
 
Ponuky uchádzačov
v 1. kole a ich hodnotenie 3.4
 
Priebeh medzinárodného výberového konania
-
záverečné
 kolo 3.5
 
Ponuky uchádzačov
v
záverečnom kole
a ich hodnotenie
Analýza bola vypracovaná na základe verejne dostupných zdrojov, informácií obdržaných v
 
rámci postupu
v
zmysle Zákona o
 
slobodnom prístupe
k
informáciám
1
 a
interných informácií poskytnutých spoločnosťami
patriacimi do
investičnej skupiny PENTA.
 
1
 
Zákon č. 211/2000 Z. z.
 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 
(ďalej len „
Zákon o
 
slobodnom prístupe k
 
informáciám
“)
 
 
 
Strana 2 z 69
Obsah
 
 
Strana 3 z 69
A.
 
Záver 
y
Na základe nižšie poskytnutej podrobnej
 A
nalýzy
poskytujeme
záver 
y k
 jednotlivým okruhom skúmaných tém
:
1.
 
Z
podrobnej analýzy
 
procesu verejného obstarávania výberu privatizačného poradcu vyplýva, že postup obstarávateľa v
 
rámci verejného obstarávania nevykazuje žiadne porušenia aplikovaného Zákona o
 verejnom o
bstarávaní 
. 2.
 
Ministerstvo dopravy si v
druhom verejnom obstarávaní splnilo všetky publikačné povinnosti uložené Zákonom o
 
verejnom obstarávaní (vo vestníku ÚVO aj vo vestníku Európskej únie) a
 
okrem iného
 
s
dostatočným časovým predstihom zverejnilo
aj
 
oznámenie o
 
vyhlásení metódy verejného obstarávania
. 3.
 
Z
pohľadu adekvátnosti požiadaviek kladených na uchádzačov v
 
Súťažných podkladoch,  je potrebné uviesť, že odrážali predmet zákazky
 poradenstv
o pri prevode letísk vlastnených štátom.
 4.
 
Ministerstvo dopravy zvolilo štandardnú metódu verejného obstarávania –
 
metódu užšej súťaže. Do súťaže sa zapojilo deväť záujemcov, ktorí predložili komisii doklady
 
za účelom
 
preukáza
nia splnenia
podmienok účasti, pričom úspešných bolo až sedem z
 
nich, ktorí boli následne vyzvaní na predloženie ponúk.
 Ministerstvo dopravy pri
 
vyhodnocovaní podmienok účasti vylúčilo kvôli nedostatočnej dokumentácii troch záujemcov z
 
celkového počtu deviatich záujemcov, pričom však vyhovelo opravnému prostriedku jedného vylúčeného záujemcu, takže ďalej konalo so siedmimi uchádzačmi.
 Aj
 
uvedené preukazuje funkčnosť kontrolných mechanizmov v
 
rámci procesu verejného obstarávania.
 5.
 
Komisia VO vyhodno
cujúca
 ponuky
mala viac členov ako
 
požad
oval
aplikovateľný Zákon
o
verejnom obstarávaní.
H
odnotitelia (členovia Komisie VO s
 
právom vyhodnocovať ponuky) nemohli prideľovať body ľubovoľne a svojvoľne. V
 S
úťažných podkladoch boli presne stanovené pravidlá a
 
vzorce na výpočet bodového zisku, ktorýc
h sa Komisia VO
musela pridržiavať.
 
6.
 
Ponuku už v rámci procesu verejného obstarávania predložili piati uchádzači (zo siedmich vyzvaných), ktorí boli vyhodnocovaní podľa pravidiel hodnotenia uvedených v
 
Súťažných
podkladoch
. Uchádzač, ktorý
 
ponúkol najnižšiu cenu bol vyzvaný na vysvetlenie tejto
ceny, s
 jeho vysvetlením sa Komisia VO uspokojila a
 
ďalej s
 
ním konala.
 7.
 
Proti výsledku vyhodnotenia ponúk nepodali žiadny opravný prostriedok traja zo štyroch neúspešných uchádzačov. Neúspešný uchádzač opierajúc sa o domnelé procesné pochybenia (nie materiálne týkajúce sa samotného výsledku bodovania) využil opravný
prostriedok a
podal žiadosť o
 
nápravu aj námietky. Pred ústnym pojednávaním na ÚVO Neúspešný uchádzač svoje námietky vzal späť, čo je vzhľadom na charakter
a
prepracovanosť
 
týchto námietok pochopiteľné.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->