Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marathi Mauj Diwali 2006

Marathi Mauj Diwali 2006

Ratings: (0)|Views: 25,241 |Likes:
Published by tathaagat
Full Diwali ank MAUJ 2006
Full Diwali ank MAUJ 2006

More info:

Published by: tathaagat on Sep 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2014

pdf

text

original

 
 keÀLee 
De¢<ì :
Yeejle meemeCes
44 le[ :
 o0 leg0 Heeìer } 
82 len :
 meeef  ve³ee 
110 HeW  [b:
 ke= À<Ceele Kees le 
136 ef  [mes keÌ  µeve :
 µeebleejece 
174 iees <ì Deeef  o}®eer:
Deeµee yeies
192
 }sKe 
 meceepeef  mLeleer: ef  Jeef  JeOe keÀe}Keb [eleu³ee   meceepeefmLeleer®es oµe&ve 
 ©êmetkeÌ  le :
Òee®eerve peerJevee®ebSkeÀ oµe&  ve : ke= À0Þeer0 Depeg &  veJee[keÀj 
59Deepe®ee meceepe :
 vejsvê ®eHeUieeJekeÀj 
67DebOeejeleer} mel³e :
Deefve} efµeoesjs
75
 mJele:Deeef  Ce meceepe :
 veJ³ee peeef  CeJeeb®³ee µeesOeele 
 Òeemleeef  JekeÀ :
ef  ceef  }bo yeeskeÀer} 
222 ceePesvece& oe ef  JeÐeeHeerþ :
 ³ees ef  ieveer Keevees }keÀj 
222 v³ee³eemeeþer }{leevee : Iejele Deeef  Ce  Iejeyeensj :
Demegblee HeejOes
231 mJele:}e j®eleevee :
 Òemeeo mes JeskeÀjer
240
 }ef  }le }s Ke 
 oes vnerOe´g Jeeb®³ee ÒeebieCeeb le :
De®e}e peesµeer
6 peeleevee :
 efJepe³e leW[g}keÀj 
39 leerve ceoleveer me :
Deef  ve} DeJe®eì 
91 keÀ}cee :
Decej nyeerye 
100 yeeyet YeeF& :
Deb yejerµe ef  ceÞe 
104 ieb iee³ee$ee Deeef  Ce S[ceb [ ef  n}jer:
 ÒeYeekeÀj HeW {ejkeÀj 
118 ef  yeveef Yeb leer ®³ee µeeUs le}s}s KekeÀ :
Þeer ef  veJeeme ef  Jevee³ekeÀ kegÀ}keÀCeea 
144Yes ìer: [e@keÌìj De}s keÌPeeb [jmeens yeeb ®³ee :
 o0 vee0 Oeveeiejs
150DeeþJeCeerle}sjeceeCeer:
Òeuneo Je[sj 
162 Sce0 Deej0 Dee³e0 :
Dece=lee megYee<e 
170 keÀocemej :
 megneme yeng UkeÀj 
180 Òeel³eef #ekeÀ :
 p³eeslmvee keÀoce 
191 F]peepele SkeÀ HeeTme ieeCes:
efJepe³e  Hee[UkeÀj 
204 keÀneCeercevees nj®eer:
 ce0 o0 nelekeÀCebie}skeÀj 
216 Jeemleg Heg ©<e : ef  ®e$eHeì ef  veef  ce& leer ®ee SkeÀ   ÒeJeeme :
meg veer} meg keÀLevekeÀj 
250
 keÀefJelee 
 oes ve keÀef  Jelee :
 
1. ieeCeeje ieeCeesj He#eer2. keÀeUesKe :
 cebies µe Hee[ieeJekeÀj 
23 let vemeef  }me keÀer... :
µebkeÀj Jew Ðe 
23 keÀelejJes U :
vee0 OeeW0 cenevees j 
24 peUleerµes pe :
efJe}eme meejbie 
24 keÀOeerlejer:
Heg©<ees Êece Heeìer } 
24 yeepeej :
cesOee HeeìkeÀj 
25 efnjJeskeÀengj :
cees nve cne[oUkeÀj 
25 SJe{s ®e neleer Gj}s }s! :
 jpeveerHe©UskeÀj 
25 PegkeÀ}sFLesJeejspeje :
 efJe<Cet pe³eJeble yeesjkeÀj 
25 Kejslej :
ÒeYee ieCeesjkeÀj 
26 yeeF&:
De©Cee {s js
26 Kees } Deens peeCe :
 Je=boe ef  }ce³es
26 Heeve :
eflJekeÀ [nekes À 
26 ef}ner! :
 ieg©veeLe meeceb le 
27 ef®e$e ceesje®eb:
Þeer efveJeeme ef  Jevee³ekeÀ keg À}keÀCeea 
27 Kes [sieeJeeleer } HeeGmeveeb oer: 1. leeb yes-mees v³ee®eerveeb oer2. HeeGmeveeb oer ®eer  efHeb peCe... :
 ûesme 
28 keÀU :
 Jemeb le Deeyeepeer [nekes À 
28 SkeÀ ef  oJeme :
Deveg jeOee Heeìer} 
29 jeb ieesUer :
js Cet Hee®eHeesj 
29 µee@  efHeb ie :
 oemet JewÐe 
30 keÀeUes Keeleer } keÀJe[mee :
DevegHecee Gpeiejs
30 Je³e :
Depe³e keÀeb [j 
30 keÀes peeef  iejer ®ee PegyekeÀe :
Òe%ee }es Keb [s
31Deepe Ie[}bveener keÀener:
 GÊece keÀes UieeJekeÀj 
31DeeJeenve :
®ebêceesnve kegÀ}keÀCeea 
31 H}@  ves ìes ef  j³ece :
Yeejleer efyepex -ef  [iieer keÀj 
31Demes nerveener :
 ³eµeJeble ceveesnj 
32 keÀ}Á  es Uele}e SkeÀeble :
Depeerce veJeepe jener
32 ieebOeerDeeef  Ce ce@iveesef  }³ee®es Pee[ :
 jener [nekesÀ 
33 efkeÀleermegb oj Deens ns µenj :
meg efce$ee YeeJes
33 meeo-Òeeflemeeo :
ef  vejb peve Gpeiejs
34 leµeerceermJele:}e®e Yes ìsveJ³eeves:
 efJeÐeg}Á  sKee DekeÀ}t  pekeÀj 
34 njJeu³ee Heeveer:
jcesµe JesUg mekeÀj 
34 veJ³ee Jeeleenleer }e meeceesjbpeeleevee :
 keÀefJelee cenepeve 
35Deb lej :
ns ceef  keÀjCe HelkeÀer
35 Je[er } :
mebieer lee yeJex 
35 SkeÀ Kees }er:
Òeceesokeg Àceej DeCesjeJe 
36 ®ees ®eer ves ef}ef  nleele veYeeJej :
 ve}s µe Heeìer} 
36Yeerleervebûeeme}b³e ce}e :
 eflJepe keÀeUmes keÀj 
36 ef #eeflepeeHe³e¥  le :
efo}erHe efJe0 ef  ®e$es
36 HejcekeÀle& J³e :
Þeer Heeo ÒeYeekeÀj peesµeer
37 Tvn :
 }er}e OeveHe}Jeej 
37 ies, yee³es, mecepegleer®³ee YeeJekeÀe³es... :
 ÒeJeerCe oµejLe yeeboskeÀj 
37Dee@  Hejs µeveef LeSìj®³ee leeJeoeveelet  ve :
 megneme pes JeUerkeÀj 
38 Gj}b peieCeb :
efJepe³ee ef  ìUkeÀ 
38 keÀeW  [ceeje :
 }#ceer keÀeb le leebyees Uer
38 ef  jbieCeKes U :
efkeÀjCe ³es }s
38
 ceg KeHe= <þ 
 mebYeepeerkeÀoce  ®eecejepeWê De@ke@  À[ceer Dee@HeÀ ef  Jnp³egDe} Deeì&d  me,  cnw metj ³eeb®³ee mebûenelet  veöl³eeb®³ee meewpev³eeves ë
 keÀ}eef  veox  µeve 
 yeeU þeket  Àj 
 js KeeìCes
 yeeU þeketÀj : Þes³ees}Á  sKe ve oµe&  Je}s}er meJe& js KeeìCes.  ®ebêcees nve kegÀ}keÀCeea ë 44-45, 47, 48,50, 53, 57, 83, 84, 88, 89, 110, 114,116, 136-137, 140, 141, 142, 174-175, 176, 177, 178, 192, 194, 198,200, 201, 202 mebYeepeer keÀoce ë 182, 183, 185, 189
 
 ef  Jeef  JeOe keÀe}Keb [eb leu³ee meceepeefmLeleer®esoµe&  ve, ³ee Deb keÀeleu³ee `meceepeefmLeleer' ³ee ef  JeYeeieeleer} }s Keeb let  ve Ie[s }.  ef  JeK³eele meb mke=Àle Heb ef  [le Òee0 ke= À0 Þeer0 Depeg&  veJee[keÀj ³eeb veer`©êmetkeÌ  lee'®³ee DeeOeejevesÒee®eerve peerJevee®es ef®e$eCe  `©êmet  keÌ  le: Òee®eer ve peerJevee®eb SkeÀ oµe&ve' ³ee }s Keele kesÀ}sDeens. cegb yeF& G®®e v³ee³ee}³ee®esYet  leHet  Je& v³ee³eeOeerµe, Jew ®eeefjkeÀ  Deeef  Ce }ef}le }sKeveeves }#e JesOet  ve Ies Ceejs }sKekeÀ vejs vê ®eHeUieeJekeÀj ³eebveer`Deepe®ee meceepe' ³ee ef  ®ebleveHej }s Keele   meceepee®³ee Deepe®³ee Ie[Ceer meb yebOeer Kees }ele peeTve Deb leceg &Ke keÀjCeejs efJeJes ®eve kesÀ}sDeens.  ³ee meb oYee&  le}e ef  lemeje }sKe meeceeefpekeÀ keÀe³ee&  le meef  ¬eÀ³e Yeeie Deme}s u³ee, le©Ceeb®esÒeefleef  veef OelJe keÀjCeeN³ee }sKekeÀ Deefve}   ef  µeoes js³eeb ®ee. l³eeb®eer `cew $eer' ner HegCesFLe}er mebmLee ef  JeefJeOe meeceeefpekeÀ keÀe³ee¥le mJeejm³e Deme}s}erö³ee meb mLes®³ee HeefjJeejeleu³ee   ceb[UeRveer De}er keÀ[s SkeÀ Heo³ee$ee ³ees petve, ceneje<ì^Yej YeìketÀve Kes[îeeHee[îeebleu³ee ef  mLeleer ®es Òel³e#e ªHe Heeefn}s. ³ee  DevegYeJee®eerOeeJeleerÒeef  leefyebyes `DebOeejeleer } mel³e' ³ee ef  µeoesjs³eeb ®³ee }sKeele efomeleer }. JesieJes ieȳee keÀe}Keb[eb leu³ee   peerJevekeÀ}nele, keÀenerceeveJeerJe= Êeer-ÒeJe= ÊeeR®eer meceevelee meejKeer ®e Demeu³ee®esmenpe }#eele ³es le jener }.  meeceeef  pekeÀ peerJeveeef  Je<e³eer ®esefJeef  JeOe mJeªHeeb ®esmeb oYe& ³ee Deb keÀele J³eeHekeÀHeCesGod Oe= le nesle Demeu³ee®es peeCeJes}.  p³es <þ Òeef  leYeeJeble }sKekeÀ efJepe³e leW  [g}keÀj ³eeb veer`peeleevee' ³ee }s Keele, ceeveJeerpeer Jeveeleu³ee HeeHe-HegC³e meb keÀuHeveeb®ee, peeie  DeeCeCeeje TneHees n kesÀ}e Deens. meeceeef  pekeÀ Deeµe³ee®³ee meb oYee&  le Deme}s }s DeeCeKeerSkeÀ J³eeHekeÀ }sKeve cnCepes `mJele: DeeefCe meceepe: veJ³ee peeefCeJeeb ®³ee   µeesOeele'. ¿ee efJeYeeiee®esmeb ³ees peve meeceeefpekeÀ keÀe³ee&le Deb le³ee&  ce Deme}s }sDeeIee[er ®es }s KekeÀ ef  ceef  }b o yees keÀer } ³eebveerkes À}sDeens.  mJele:®³ee Jeeì®ee}er le J³eeHekeÀ meeceeef  pekeÀ efnle DemeCeeN³ee J³ekeÌ  leeR  ®³ee DeelcekeÀLevee®esmeb ³ees peve ies }er oes ve Je<ex `ceew pe'meeþer  les keÀjle Deensle. ³ee JesUer, meceepeemeeþer keÀenerkeÀjle jenC³ee®eerDemeeceev³e #ecelee DeeefCe Tceea Deme}s u³ee leer ve J³ekeÌ  leeR®eer DeelcekeÀLeves DebkeÀele Deensle. meJe&meeceev³e }es keÀeb Jej nesCeeN³ee Dev³ee³eeef  Je©× meb Ieef  ìle Pee}s u³ee peveef  nle Deeb oes }veele Pees ket  Àve os CeeN³ee ³ees efieveer  Keevees}keÀj ³ee le©Ce keÀe³e&  keÀleeavesDeeHe}e ef  Je}#eCe ÒeJeeme `ceePes vece&oe efJeÐeeHeer þ'ceOes meebefiele}e Deens. Demeg b lee HeejOes³ee   meeceev³e kegÀìg byeeleer } le©Ce JekeÀer } ðeerves, ef  ðe³eeb ®³ee yeepet  veskeÀes Ceer lejerIeÆ GYesjene³e}e nJes ³ee peeef  CeJes ves, efðe³eeb ®³ee   mecem³eeb vee DeeHeu³ee Jeef  keÀ}er %eevee®esmeene³³e Ðee³e®es³ee DeveeJej F®ís veskes À}su³ee keÀecee®esmJeªHe, `v³ee³eemeeþerPeie[leevee:  Iejele DeeefCe Iejeyeens j' ³ee }sKeele ef  ®eef  $ele kesÀ}sDeens. l³eeleer } ef  ðe³eeb ®³ee DeJens }ves®es, ³eeleveeb®esef  ®e$eCe ns}eJetve ìekeÀCeejs Deens. ³ee efJeYeeieele}e ef  lemeje }s Ke Òemeeo mes JeskeÀjer³ee HeeCe}es ì #es$eefJekeÀemee®³ee keÀeceele G[er Iesle}s u³ee efmeefJn}   Fb ef  peef  veDej®ee. mejkeÀejervees keÀjµeener®ee ef  JeoejkeÀ DevegYeJe l³eebvee Dee}e. os µeeyeensju³ee DeeHeefÊeûemleeb vee DeeHeu³ee   %eevekeÀew µeu³ee®ee keÀmee GHe³ees ie keÀªve efo}e ³ee®ee Je= Êeevle `mJele:}e j®eleevee' ³ee }s Keele l³eebveerJesOekeÀHeCes ef  o}e Deens. DeeCeKeer keÀenermeceepeef  mLeleer Jej ÒekeÀeµe ìekeÀCeejer}s KevesDeb keÀele Deens le. peiele Demeleevee ef  vejef  vejeȳee DevegYeJeeblet  ve keÀmes  peeJes}eieles, meceepeele}s keg Àþ}s, keÀme}s IeìkeÀ DeeHeu³ee}e Yes ìleele lesFLes peeCeJeles. IejkeÀece keÀjCeeN³ee leer ve ceg}eR  ®³ee   Ëo³emHeµeea leNne Deef  ve} DeJe®eì `leerve ceoleveer me'ceOesjsKeeìleele. Deb yejer µe ef  ceÞe ³eeb veer DeHeeì&  ceW  ìceOeu³ee µespeej®³ee kegÀìg byee®es,  l³ee®³ee keg Àìg b yeÒecegKee®esömeceepee}e Dees }er me Oeª HeenCeeN³ee `yeeyetYeeF& '®esöpees jkeÀme µeyoef  ®e$e GYes kes À}sDeens. `keÀ}cee' ³ee  Decej nyeer ye ³eeb ®³ee }s Keele, Deeb lejpeeleer³e efJeJeen keÀªve Iejer DeeCe}su³ee Helveer ®eerDeieef  lekeÀ ef  mLeleer, Kees }Jej Oeeefce&keÀ   mebmkeÀej Deme}su³ee meeef  ÊJekeÀ Je= Êeer ®³ee ÍJeµegjeb ®³ee cevee®eerIee}ces } ³eeb®ee SkeÀ GlkeÀì DevegYeJe µeyoeb ef  keÀle Pee}e Deens. Deeef  Ce Iejelet  ve, meceepeelet  ve yeensj Hes ÀkeÀu³ee ies}s u³ee cevees nj®eeröef  ve³eleer®³ee ienve ieleer®eer keÀneCeer ce0 o0 nelekeÀCebie}skeÀj   ³eeb ®³ee }s Keveele DeekeÀej Iesles. cejeþerle Deepe ÒeieuYeHeCesef  }nerle Deme}s u³ee }sKekeÀ-keÀJeeR  ®es meeefnl³e Deb keÀele ves nceer ÒeceeCesef  omes }. ceespekes À, keÌJeef®ele   }sKeve keÀjCeeN³ee mebJesoveµeer} }s efKekeÀe De®e}e pees µeerHe=LJeer ®³ee oef#eCeOe´  gJee®³ee Deeef  Ce GÊejOe´  gJee®³ee ÒeebieCeeb le veg keÀl³ee®e   peeTve Deeu³ee. efleLe}e og }& Ye, Deveg Hece, Ke[lej, De%eele DevegYeJe l³eeb veer `oes vnerOe´  g Jeeb®³ee ÒeebieCeeb le'ceOesmeebef  iele}e Deens.  leesJee®ekeÀebvee Deeuneooe³ekeÀ DeeefCe Deef  JemcejCeer ³e Jeeìs }.  SJnjs mì ef  Jepe³eeveblej S[ceb [ efn}jer³eebveer`ieb ieemeeiej les iees ceg Ke' ner cees nerce neleerIes le}er. ¿ee cees efnces ®esmeb Het  Ce& ef®e$eCe   efoioµe&  keÀ ke@Àces jeceve Òes ce Jew Ðe ³eeb veerkesÀ}s. l³eeb®³ee ow veb ef  oveer Jeªve, ef  ®e$eCeeJeªve ¿ee cees ef  nces®³ee Je=Êeevlee®eer, veeceJeb le }s KekeÀ  Deeef  Ce ef®e$eHeìkeÀ}sle}speeCekeÀej, ÒeYeekeÀj HeW{ejkeÀj ³eeb veer kes À}s}er`iebiee³ee$ee Deeef  Ce S[ceb[ ef  n}jer' nerefveef  ce&leerDeens. leer  Jee®eleevee JesUesJes UerÍJeeme jesOet  ve Oeje³e}e }eJeer }. Yeejleer ³eeb ®³ee Deiel³eeves YeejeJe}s }s S[ceb[ efn}jer³eeb ®esJ³eef  keÌ  leceÊJe   FLes DeefOekeÀ®e GpeUt  ve ef  veIee}sDeens.  ef  µeJeepeeref  JeÐeeHeerþe®es YetleHet  Je& keg À}ieg ª [e@ 0 o0 vee0 Oeveeiejs³eeb ®eerHee®e Je<ex melele meb Ie<ee&  le, HeCe þeceHeCes J³eleer le Pee}er.  l³ee efveef  ceÊeevesceneje<ì^e®es lelkeÀe}er ve ieJnve&  j Deeef  Ce ef  JeÐeeHeerþe®es keg À}Heleer [e@  keÌ  ìj De}skeÌPeeb [j ³eeb ®³ee Jes UesJesUerYes ìer nes le   jeefnu³ee. %eeveer, keÀjejer, v³ee³eef  Òe³e, Heb0 ves nªb ®esmeeef  VeO³e }eYe}s u³ee Deµee [e@ 0 De}s keÌPeeb [j ³eeb ®eer Òeef  lecee [e@ 0 Oeveeiejs  ³eeb veerDevegYeJe}er. leesËÐe DevegYeJe `Yesìer: De}skeÌ  Peeb[jmeensyeeb ®³ee'ceOesmee#eele Pee}e Deens. pes0 pes0 mket  À}®es Yet  leHet  Je& [erve, ef  JeK³eele efoJebiele ef  ®e$ekeÀej mebYeepeer keÀoce ³eeb®es, megÒeef  me× ef  ®e$ekeÀej, ÒeeO³eeHekeÀ meg neme   yeng UkeÀj ³eebveerkeÀe{}s }s`keÀocemej' ns Òel³e³ekeÀejerµeyoef  ®e$e. efJeÐeeLeea ³ee veel³eevesDevegYeJe}s }skeÀoceeb ®³ee yeng jbieer  J³eef  keÌ  leceÊJee®esHew}t l³eebveerFLes mee#eele kes À}s Deens le. ³ee }s Kee®³ee meceJesle, mebYeepeerkeÀoce ³eeb ®³ee HelveerÒeef  me× ef  ®e$ekeÀej   p³ees lmvee keÀoce, mebYeepeer keÀoce ³eeb ®³ee DeeþJeCeeR  efJe<e³eer ®es Heg mlekeÀ ef  }nerle Deens le. l³eele}e `Òeel³eef#ekeÀ' ne }nevemee Debµe  Deb keÀele ef  o}e Deens. lemes®e mebYeepeerkeÀoce ³eeb veerjbieJe}s }sef  ®e$e Deb keÀe®³ee cegKeHe=<þeJej efo}sDeens. Deeef  Ce l³eeb®eer keÀener  js KeeìvesDebkeÀele efo}erDeens le.
 meb®ee}keÀ 
 ceew pe ÒekeÀeµeve ie=n 
 meb JeOe& keÀ Je het  Je& meb ®ee}keÀ 
 heeb[gjb ie ceneosJe YeeieJele 

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
Rahul liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
nitinmadhavi liked this
nitinmadhavi liked this
Raaj Pradhan liked this
Abhishek Bhuvad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->