Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tamil-eliya-maruthuvam

tamil-eliya-maruthuvam

Ratings: (0)|Views: 101|Likes:
Published by THIRU.M

More info:

Published by: THIRU.M on Sep 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
1. ×Ì ÀÏ´³×Å
}[¦[ËäÖ é¹°³ ×Ì[Ë.
ÀÓ×[î ØÒÇÖ ¶éÆ ª¥¢´±î´°Ï׳ ×Ì.
½Ì°Å, ¯«[Ž¢´³, ÏŽ, ת¥Áò´³è ±Ö Ï~ èãî.
Á ä±Ö }ÍÀ[îÀ[ ¦Æ³ ×Ì.ºÒÙîÀ[î ¥Ö ¥Æ×ÑæÅ, ÌÚ ~µÌ´±ÕÅ, º´±Æ«×[ÚÅ ³ ¯º°í íé³.
ÃíêÆ ×Ì [Æ Ø¥ ×Ì¿ »¤~µÖÒ³.
}ׯ¬é ×Ì[Ë ×[É, »´°Å ×íé¯¦Å. èæ쿽äò ÝíÆ¿ ~º[Å; Í¢Ò¥Å.
·ÍÞÚ ~µ[Ë, ~º±´}°[ÖÒ, ¦¦ °Ò~µ[Ë ×Ï°Ö, ó^Ì« ~[ã[ì, °~º±, ×íêí×ÌÆ ¦¦ «ØÖ ~Ñ´°[Ö ºÒñ¯¨.
ø÷[ÁÖ [³ ×ÓÅ, }°[¯¥ ×ÓÅ×Ì[Çò [é¿ ºÆòº¨´³òéîÑ.
Ì´° }[±¿º´ °¨Å íéÖ°í¯¨ òº³ ¯ÀÆ ¯¨»¦¿½.
×ÌÆ¿ ºíêÆ ºÝÆ ×´±Æ ¸|Ö꿽¥´³èã³: Ö «ØíÅ êÅ ÃéæÅ}º[±Í ~°[¥~°[Ñ ½¯Ì´~°[Ñ - °æÅ¯Ã±Ì¿ »ÖÒ~µ[Ë[ÌÏ [àéÆ[}ׯñÌ¿ »¤[Šر.
2. òî[ ÀÏ´³×Å
òî[¿ ºÝÅ ± ¡¨. °~º±, ×Çíì×Óíº¨´³Å òº³ Ä¥ µÅ». À[źÝÅ, ̤ ºÝÅ×íêÖ èã ~° }׿º ã×[î 14 [ÒÍ~Æòî[ÇÕÅ èã³. µ[Å ±îÃÅ ºÆòº¨´³Å ½äÇò}׿º ãÚ 82 [ÒÍ Å.
òî[¿ ºÝÅ ¯¦Å ÃÆ ~µ[Ëè:-Ï º´ °Ò×Ó, Ϻ´ °Ò×Ó, ÖÒ[Ø° ¯~µ[Ëè, ÖÒ[Ø° [³ ~µ[Ëè, ÖÒ[Ø° ºÖ ~µ[Ëè,}°[¯¥ ź¹°À[î ~µ[Ëè, ×[Ë¿½¯,Äã~[ã[ì, £[º ± éÚ ~º[òé×. ~°ñÅ,òî[¿ºÃÅ ~Ñ´³¢ }ËÆ¿º¨Å òî[¿ºÝ Ѻ´°40 µ[ªè }°[¥Ñ¹³ [¿»¨×³ ¹~µ[Ëã ØÌØÖ~º[¦Å.
À¤ª[À[ÒÆ ØÌØÖ «¿º¨´³ÅíéÖ òî[ [ì ¯¨.
20 Ì[Å ¥Éèã òî[¿ ºÝ´±Ö èãÇÑ¢ ´³è: ת¥Áò -17 Á.. »-2-0.34 Á.. -0.18 Á.. ¯«[Ž¢´³-6 Á.. ÏŽ¢´³ 0.3 .
Ì´°Áݹ³ ºÒÙîÀ[ Ï¿º×Ñæòî[ é¹° ¥[ï.
»´° ź¹°À[î ~[ã[ìè [Ì«À[ [Ò×[¹±, ì쿽, º À¹°Å ~º[òé×íé ·×±Öòî[ ¡Ìò.
}º¯æ íº¨Å }×èã ~µ[Ë «À[òî[ °ÚÅ.
Ì´°´°¢ ´± }Ë׳, Ì« 쿽ã×Õ¿º¨´³×³, ÀÒ¥Ò¢ ´°¿º¨´³×³ òî[Çò 鿽.
 
}°[¥Ñ¹³ 40 µ[ªè ¿ºÝ´° ¯º×Ñè~°´±Ö ~Ì[ÆÀ[î ºãºã¿½ íº¨Å.
²Ì[° ~[¥ °[´°´ °¬Å íéÖòî[¿ ºÝ¢[ì ¯¨.
 3. ª¦é¢ ÀÏ´³×Å
À[Á «ØíÅ Ò ÀÏ´³× «è ¯¨.鿺[ ª¨ À[Á´±ò Ü}×[Ï º±Å Ï ÀÏ´³×«Å ¯¨. ºÒ º±è ×[É× íº¨´°ÚÅ, ó^Ì«´°ØãØÚÅ ¦Æ× òº°[Ö, ÌÅ, Áã ~º[òé}º[Ϫã Ò¹³ ×íé¢ À ~ׯ¨Å.
ª¦ò °Ò:
°ÆÅ ź¹°À[î »¬ã ·Å.¥Õ¿ ºÒ´° }[¨Å; º[Ò »¬ã¿ ~º[Å.
ª¦ò ¯:
¯æ Á¹° ºÒ´°}[¨Å. º[Ñ× ³ÒÅ.
ª¦ò À[ѽ:
º´° ìÅ. À[ѽ¿ ºÒ´°}[¨Å. À[ѽ¿ º[´±Ö ½¯ Ϲ°[Ö íìÅ.
ª¦ò °ÆÅ:
°ÍÆÅ ¯¥[Å. Àî íéÒ¿}ºÏÅ. °Æ´±í¿ ºÒÅ °ÏÅ.
ª¦ò µ[:
¡ª¥ íìÅ. ~°[Õ¿ ºÀ°¹³ ºãºã¿º[Å.
ª¦ò Äã:
¯ äÑ¢ }ºìÅ. °[³ ØÏ´±¯¥[Å. ½´± }°ä×¥ÉÅ. ¶î×[íéÖ ±ÍÅ.Äã º[´±í µÖÒ ºÒ´°´ °ÏÅ.
ª¦ò ¸ÌÈÌÖ:
¥Óò }׿º´° íêäÑ¢Æ ¯¥[Å. ¸ÌÈÌÕ Á¹° ×Õ °ÏÅ.
ª¨ }[࿽:
¨¿½¿ º[´±í µÖÒ ºÒÅ °ÏÅ.ÜØ° Ì«´°ÉÅ íìÅ.
ª¦ò ¯¦[Ë:
¨¿½Å ¯¦ [ËźÒÅ °ÏÅ. ¨¿½ ~µ[Ë íìÅ. °[³ ØÏ´±Æ[Å. ¯ê ºÏÅ.
ª¨ [Öè:
ÕŽæ¿ ºÒÅ °ÏÅ. °ÍÆÅíº¨´³Å. [Öæ íéÖ °ÏÅ.
4. ¿»è ÀÏ´³×Å
Ãò½ ø±~ÌÓÆ[ØÓϹ³ ¿ºÓé ×¹°º«[Ì ¿»è ºÝÅ, ¿~º[³ [öÂÍÖ íºª¥ ¿»è½ÌªÆ[Ö, ØÒ é¹³, º[ÀÌÑäò ºÝÀ[ ÀÓ¹³Øª¥³.
Ì´°´±í¢ }¹¶éÅ °ÏÅ~À[~ã[»ò ¿»äÖ Á±. ±Ì¿ ~º[¶ì´³Å ±ÉÅ, Ì´°´°¢ ´± }ËÉÅ íéÕÅ°í¯¨. }°[¥Ñ¹³ ¯~º[Ñ ¥ÓÖ ÁñÁñ¿½Å×Ñ¢ÉÅ ~ÏÅ.
±îÃÅ ¿»ã }Àòì [¿»ª¨ ×¹°[Ö,ºíè ×Õ×¥ÉÅ. ìäÖ ½¯è, ×Ó, Ì´°Å ×Ï°Ö~º[òé×íé ¿»è °¥ }ËÉÅ.
¿»äÖ, ½~Ì[ª§ò- .8, }[࿽-1, ÑÌ13.4 ºè èãî. °ØÌ ת¥Áò ,»,, ~[¦ÆÅ}º[ª¥[ÆÅ, ~º[òé×ÉÅ èãî. î~×, µ[}ã[Ï¿»è ÀÏ´³×Ì Ø̪¨Å òé ºÝ}À[Þ ¯À~Æ.
ÖÔÌÒ¢ ì쿺[Å íéÕÅ,¥íÏÁã }[ÖÕÅ ±ÉÅ °í¯¨.
ݹ°æÅ ¿»è °ÌÒ[Å. ³ µÖÒÀÒÁã. ~º±Æ[Å ݹ°æ ~× ×´³¿»¹³ °ÌÒ[Å.
 
¿»äÖ èã º[øºÌ ´³ Äã×ÓÀÉÅ, }°äÚÅ °ÏÅ. Äã~[ã[ì èã×Ñæ³ À[ÀϹ³, ×[° ~µ[ËÅ Ï ÀϹ³.
µÌŽ´ °ãÑ¢, éÅ ×Ì[À, ³|´±Ö½ÒźÖ, µ¥´°Ö ~º[òé µÌŽ ~[ã[ìæ [Ò,À[Ò Ñ ¿»è Ù°Å [ì »Þ¹³ }[¨´°[Ö «Å}°ÍÉÅ.
Àî Ý¿º[ãÑª ¿»è [ì 㿽 ·,½³´ }°ò½Å Àî ×ÓÚÅ °Ï׳¥ò, °ÆÃÅ µÌŽÀ¯¥ÒÃÅ ½³ íéÖ }ºé¢ }ËÉÅ.
5. ×[Ìž ÀÏ´³×Å
ÏÀ À[íéÅ ·, }º[òïéÀ[: ×[Ìž×«ØÖ ¦¦ ~Ñ´³¢ À´³ ×¹°[Ö ¥Ö}º[òïéÀ[ À[ìÅ. ÒÑ ¥Å»Ö ¿½¿ }º[Í´°[í~º[ÖÏÅ. ~°[ÓÖ ×éª ÏÅ. ~×ÑÅ~º[³ íé[ÝÀ«Å ÙÅ. ¦¦ µ[×éª íº¨Å. ×íé}ÆÖÒ[Å×[Ìž ¯¥[Ö ²ÑÒ[Å.
ÀÑÀ 쿽äÖ Í¢Ö:
¯, }º¯ ÀÑÀ쿽äÖ }°[ÖÒÆ[î Í¢Ò[? ×[Ìž×}[¯¨ Ѻ´ }˳ ºÏî[Ö ¹° Í¢Ö ¥Å. ×¥¹±Æ[ØÖ }ºÏź[¨ »¬ ¯¥ ÀäÑ °î~Æ[ïè }Õ´± µÒÅ }ºìòéîÑ.
é´±Ö ع³:
}×俺¨Å »Ì¢îÆ ·×[Ìž Ѻ´°¿ ºÏ ×Ï ÖÒ³ À´³ ¯.
¥Ö µÀ¢Õ:
×[Ìžڥò º[¿ ºÆé¢~Ñ´³ Ì´³ µÀ¢Ö èã º[´±Ö ~°Ë´³ä´°[Ö, µÀ¢Ö ·بÅ.
¯~«[Ë:
×[Ìž× ×° º¨Å Ãò¯äÖ ×´³ ª¥, ~µ[Ë ·Å.
ª¡¨ °¬Æ:
° }[¯¨ õ[ÆÅ }˳´³¥ò Øò º[Ö ~Ñ´³¿ ºÏî[Ö ª¡¨ °¬ÉÅ.
ÄÒ Ãã:
Òѹ° ×[Ìž, ÏÅ~×Ñ×íé ¦´³¢ ¡Ì«Å }˳, Øò }µËÇÖª¦ÆãÚ Ò¹³ [¿»¥ ÄÒÃã ·Å.
6. ¤ ÀÏ´³×Å
¹° Ø° [Ë¢ÕÅ:
º[± ¯¨ ØÌÖ ¤É¥òÏ ¿»¦ÆãÚ ½±î[ ÌÆ¢ ~Ñ´³ [}騴³,צª¦, ~°̯¦ ~°î Ý¿» Ò¹³ ¯.}°[¥Ñ¹³ ê³ }×¹·Ñ ºÏ. ÜØ°Å µ[ã ì~×ã °Æ[Í´³ ¯¥[Ö, »ò ØãØÖÒ[ÀÖ ¹°[Ë¢ÒÉÅ «¿º¨´°Ò[Å.
Ñ¿»¬äò ØÕ:
2 ~°̯¦ ¤¢[ì¥ò ½äÆ}[ª¥ ãÚ ±¿»ÓÉÅ ~° ãÚ¨[ÉÅ ~Ñ´³ À ~º[Ö Ì´³ èæ´ °Ï.¶í[° ØÖ ¶íÅ.
Ø¥[° °Ò×Ó:
¤Æ´ °ª¦ ×ÓÉèã¥´±Ö îÀ[¿ ºíì¿ ~º[¨. [Ö À¬ ~µÌ´±ÖÆ[Ï´ °Ò×Ó òì ~ª¼Ñè.
[ ~µ[Ë:
¯¨ ØÌÖ ·ã ¤, ~° ãÚíéÌ´° ×íé¢ ~Ñ´³ ÅÁÇÖ µ, Ï ¥ÅºãÑ°¯Ñ Øª¨ ¨¿»Ö ×´³ õ[ÆÀ[ [Ë¢ ì´³,[Ò, À[Ò Ì ¥ÅºãÑ ãÚ õ[Æ´³¥ò ÑÌ~Ñ´³ ¦ [~µ[Ë [«[ÀÖ ~º[Å.
¹° ~µ[ÉÅ ×Ì[±Ï ~° ºÒò íº¥:
ØÒÉÆѹ° ~ÒÆã µ[¦ º«´°¢ }ÒØ¥[²Ñ.[ÒÇÖ º[ãÚ ~°[Ö ØÆ ¤´ ³¯¥ }Àòì

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
A.K.VADIVEL liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->