Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tamil Most Important Terms and Conditions Credit Cards

Tamil Most Important Terms and Conditions Credit Cards

Ratings: (0)|Views: 47 |Likes:
Published by THIRU.M

More info:

Published by: THIRU.M on Sep 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2011

pdf

text

original

 
™P ïUQØ©ı⁄ ¬vﯔP–Æ {£¢u¯⁄P–Æ. ·¸¯ª 1,2007 ïu¿©ıÿ‘د©UP®£mhx.Qˆµim Pı∫ifl ¬vﯔP“ ©ÿ÷Æ {£¢u¯⁄PŒfl ï¯©Øı⁄¬¡µ[P–US u؃ ˆ\¥x
www.icicibank.com
Gfl” CnØuÕz¯uU PınƒÆ.Qˆµim Pı∫k £ÿ‘Ø ™P ïUQØ©ı⁄ ¬vﯔP–Æ {£¢u¯⁄P–Æ G[P“C¯nØuÕzv¿ 8 ˆ©ı»PŒ¿ ˆPıkUP®£mk“Õ⁄.ˆ£ı∏“P“:A®ŒPsm Gfl”ı¿ I]I] ¡[Q∞hÆ QˆµimPı∫kUS ¬n®£zu |£∫(P“)B¡ı∫P“. Pı∫ˆ£ı˜µm Qˆµim Pı∫k Gfl£ufl ˆ£ı∏“ {÷¡⁄Æ \©∫®§zu¬sn®£ £i¡zv¿ S‘®§h®£mi∏USÆ |£õfl(|£∫PŒfl) ˆ£Ø∫P“BSÆ.Pı∫k A¿ªx Qˆµim Pı∫k A¿ªx DGÆI Pı∫x A¿ªx Bfl¯ªfl QˆµimPı∫k A¿ªx Bfl¯ªfl Qˆµim Pı∫k A¿ªx §]⁄Ï Pı∫k Gfl£uflˆ£ı∏“ ¬n®£uıõfl ˜PıõU¯P∞fl ˜£õ¿ I]I]I ¡[Q ¡«[Q≤“ÕI]I]I ¡[Q ¬\ı/Aˆ©UÏ/©ıÏh∫ Qˆµim Pı∫k A¿ªx Cuµ QˆµimPı∫kP“ BSÆ.Pı∫k AUPƒsm Gfl£x Cv¿ ˆPıkUP£mk“Õ Qˆµim Pı∫ifl¬vﯔP–USÆ {£¢u¯⁄P–USÆ Em£mh £Øfl£ımifl ˜|ıUPzvÿPıPPı∫k ˆ©Æ£õfl ˆ£Øõ¿ ˆuıh[P®£mk I]I]I ¡[QØı¿ £µ©õUP®£kÆPnUS BSÆ.Qˆµim&º™m/£∫˜\Ï º™m Gfl£x Pı∫kuıµ∫ Pı∫¯h® £Øfl£kzv ˆ\ªƒˆ\¥¡uÿPı⁄ Ea\ ¡µÆ¶ BSÆ.˜PË&º™m Gfl£x I]I] ¡[QØı¿ S‘®§h®£mk“Õ ˆµıUPzvfl Ea\¡µÆ¶ A¿ªx ˆµıUPzvÿS Dhı⁄ ©v®¶ BSÆ. C¯u Pı∫kuıµ∫ uflPnUQfl ˆ£Øõ¿ GkzxU ˆPı“ÕªıÆ. C¢u ˜PË º™m Pı∫k ˆ©Æ£õflQˆµim&º™m/£∫˜\Ï º™miÿS Em£mhuıSÆ.
(a)
L•Ï ©ÿ÷Æ \ı∫·˙P“
i)
˜\∏Æ L•Ï ©ÿ÷Æ Bsk L•Ï
 
˜\∏¡uÿS L•Ï GxƒÆ C¿¯ª. I]I]I ¡[QØı¿Pımh®£mhı˜ª/ˆuõ¬UP®£mhı˜ª u¬µ §¯µ©õ Pı∫kuıµ∫ ©ÿ÷Æ\®Œˆ©shõ Pı∫kuıµõfl Qˆµim Pı∫kP–US Bsk L•Ï ©ÿ÷ƶx®§®£uÿPı⁄ L•Ï Esk.˜u∫ƒ ˆ\¥Ø®£mh DGÆI Pı∫k ¡¯PUS Hÿ£ L•Ï/\ı∫·˙P“ C∏USÆ.˜\∏Æ PmhnÆ, BskU PmhnÆ A¿ªx ¶x®§USÆ Pmhn™¿¯ª.DGÆI Pı÷zP–US 1.49% ¡mi˜Øı A¿ªx 1.99 ¡mi˜Øı ˜\∫UP®£kÆ.¡mi∞¿ªıuı DGÆI Pı∫kUS DGÆI ˆuı¯PUS Hÿ£ BskU PmhnÆC∏USÆ.ˆ\æzu ˜¡siØ DGÆI ˆuı¯P(DHi) BskPmhnÆπ.1000π.1500π.2000π.2000π.4000π.3500
ii)
EõzuıPUTiØ Cuµ Pmhn[P“ GflS˜ÕıÂõ¿ ˆPıkUP®£mk“Õ⁄¡mi PnUQk¡uÿPı⁄ EuıµnÆAU˜hı£∫ 15 |¡Æ£∫ 15 i\Æ£∫ 7|¡Æ£∫ 102000 π£ı¥ ©v®¶“Õ L£∫‹a\∫ ¡ı[QØuÿS§¿º[ \UQ“: §¿º[ \¬UQ“, C¢u ¡ıiU¯PØıÕ∏US, AU˜hı£∫ 16ïu¿ |¡Æ£∫ 15 ¡¯µ. C¢uPıªzv¿ |¯hˆ£÷Æ A¯⁄zx £õ©ıÿ”[P–Æ|¡Æ£∫ 15 Afl÷ §¿ ˆ\¥Ø®£kÆ. G⁄˜¡ §¿º[ ¯\UQ“ J∏ ©ıuÆBSÆ. G⁄˜¡ A¯⁄zx £õ©ıÿ”[P–Æ §¿º[ ¯\UQŒfl P¯h] |ı“Afl÷ §¿ ˆ\¥Ø®£kÆ.Ϙhmˆ©sm ˜uv: C¢u ¡ıiU¯PØıÕ∏US Ϙhˆ©sm ˜uv |¡Æ£∫ 15,G⁄˜¡ C¢u ˜uv∞¿ E∏¡ıUP®£kÆ Ï˜hˆ©si¿ |¡Æ£∫ 15 ¡¯µ|hzu®£mh £õ©ıÿ”[P“ ChÆ ˆ£÷Æ.
 
˜hımh¿ A©ƒsm m≥: |¡Æ£∫ 15 Afl÷ A¢u ¡ıiU¯PØıÕ∏US˜hımh¿ A©ƒsm m≥ π.2000. Auı¡x Ϙhˆ©sm ˜uv∞¿ Pı∫kUSA¡∫ ˆ\æzu ˜¡siØ ˆ©ızu ˆuı¯PØıSÆ.™¤©Æ A©ƒsm m≥: |¡Æ£∫ 15 Afl÷ ™¤©Æ A©ƒsm m≥ π.100(π.2000 US 5%). G⁄˜¡ £nÆ ˆ\æzu ˜¡siØ ˜uvØfl÷ A¿ªx AuÿSïfl¶ A¡∫ ™¤©Æ A©ƒsm m≥¯¡ ˆ\æzu ˜¡skÆ. Cx iHi ∞flI¢x \u√u©ıP˜¡ı A¿ªx π.100 BP˜¡ı Cv¿ Gx AvP˜©ı Ax.™¤©Æ A©ƒsm m≥ Pı∫kPŒfl ¡¯PUS Hÿ£ ©ı÷£kÆ AxA∆¡®˜£ıx Pı∫kuıµ∏US ˆuõ¬UP®£kÆ.£nÆ ˆ\æzu ˜¡siØ ˜uv: C¢u ¡ıiU¯PØıÕ∏US £nÆ ˆ\æzu˜¡siØ ˜uv i\Æ£∫ 7. C¢u ˜uv Ϙhmˆ©sm ˜uv∞º∏¢x 20&22|ımP“ P»zx C∏USÆ. S¯”¢u£m\Æ ™¤©Æ A©ƒsm m≥¯¡ C¢u˜uvØfl˜”ı A¿ªx AuÿS ïfl⁄˜µı ˆ\æzu ˜¡skÆ. A®˜£ıxuıflPı∫kuıµ∫ Pı∫¯h iL£ı¿m ˆ\¥ØıuuıP P∏u®£k¡ı∫. A∆¡ı÷ iL£ı¿mˆ\¥uı¿ A¡∏US ˜ªm ˜£ˆ©sm L• ¬vUP®£kÆ(hıõL® Aˆ⁄U\õ¿¬¡µÆ PısP).¡i∞¿ªı Qˆµim PıªÆ: C¢u ¡¯P∞¿, ¡ıiU¯PØıÕ∏UPı⁄ ¡mi∞¿ªıQˆµmPıˆªÕÆ 27 |ımP“ (|¡Æ£∫ 10 ïu¿ i\Æ£∫ 7 ¡¯µ) . ¡mi∞¿ªıQˆµim PıªÆ 20 |ımP“ ïu¿ 52 |ımP“ ¡¯µ C∏UPªıÆ. . Cx Pı∫ifl¡¯P¯Ø® ˆ£ı÷zxÆ £õ©ıÿ” ˜uv¯Ø® ˆ£ı÷zxÆ C∏USÆ.|¡Æ£∫ 15 ˜uv®£i Ϙhmˆ©sm ¬¡µ[P“BµÆ£ C∏®¶ π.0¡ı[Su¿ ©ÿ÷Æ Cuµ ˆh§mkP“ π. 2000£nÆ ˆ\æzvØx ©ÿ÷Æ Cuµ QˆµimkP“ π. 0ïiƒ C∏®¶ π. 2000˜hımhÆ A©ƒsm m≥ (iHi) π. 2000™¤©Æ A©ƒsm m≥(GÆHi) π.100£nÆ ˆ\æzu ˜¡siØ ˜uv i\Æ£∫ 7¡mi∞¿ªıu {¯ª¯©£nÆ ˆ\æzu ˜¡siØ ˜uvØı⁄ i\Æ£∫ 7 US“ C¢u ¡ıiU¯PØıÕ∫C∏®¶z ˆuı¯P ï¡¯u≤Æ ˆ\æzv¬mhı¿ ¡mi ¡`ºUP®£hıx.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->