Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Win Xp Tamil

Win Xp Tamil

Ratings: (0)|Views: 1,040|Likes:
Published by THIRU.M

More info:

Published by: THIRU.M on Sep 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

 
 
பத
 
 
 
 
 
 
வஙத
 
 
Windows XP-

 
வரவகற
 —Windows
இயங
 
தளஙகளலய
,
மக
 
நபகமன
,
தற
 
வத
,
மகச
 
அள
 
இயங
 
தள
.
இத
 
வழகய
,
உஙக
 
கணனய
 
எவ
 
பயபவ
,
இணயட
 
இண
 
ற
,
உஙக
 
கக
 
ம
 
கறகள
 
நவக
 
ற
,
உஙக
 
படஙக
 
ம
 
ஆவணஙகள
 
அசத
,
இசய
 
ரசத
,
உஙக
 
கணன
 
டடப
 
உஙக
 
சத
 
படஙகள
 
வத
 
ம
 
பலவற
 
நஙக
 
எளத
 
தறபட
 
சயபட
,
பல
 
வழகதக
 
உளன
!
 
இத
 
வழகய
 
நஙக
 
சல
 
தய
 
சறடகள
 
கண
 
நடல
.
இதட
 
ஒ
 
ச
 
வளகதர
 
இணகபள
 
அத
 
ல
,
இத
 
சறடககன
 
ப
,
அவற
 
உஙக
 
பணக
 
எவ
 
பயபத
 
வ
 
என
 
அற
 
களல
.
 
நஙக
 
பழந
 
அல
 
அபவ
 
வத
 
Windows
பயனடளரய
,
இப
 
வஙகல
!
 
 
«Ûᾡ
An
uradha 
பத
 
1: Windows
அபட
 
பணக
 
ம
 
கபக
 
 
 
 
 
 
டஸட
 
பற
 
அறத
 
 
நஜ
 
மஜ
 
பற
 
அமகபட
 
தரய
 
பண
 
பதய
 
Windows
டட
.
 
இத
,
நரகள
 
தறக
 
ம
 
பணகள
 
க
 
நஙக
 
பயப
 
படக
,
மக
 
ம
 
சளரஙக
 
பற
 
உபகள
 
நஙக
 
பகல
.
Windows
டட
,
ஒ
 
நஜ
 
மஜய
 
பணயவ
 
பற
,
இத
 
பகள
 
நகத
 
ம
 
மற
 
அமக
 
உஙகள
 
அமதகற
.
 
வங
 
ம
 
டடப
 
உள
 
மக
 
கயமன
 
ஒ
 
வங
 
ம
,
நஙக
 
Windows
வக
 
தவயன
 
அன
 
இத
 
உள
.
வங
 
மவ
 
பயபத
 
நஙக
 
சய
 
இய
 
சல
 
பணக
:
 
 
நரக
 
வத
 
 
கக
 
தறத
 
 
உஙக
 
கணன
 
மவத
 
 
உஙக
 
கணன
 
இயக
 
நத
 
வங
 
மவ
 
சல
 
உபக
 
வல
-
க
 
அ
 
உள
.
அத
 
இரடவ
 
மவ
,
தலன
 
வபஙக
 
உளன
 
எ
 
அத
.
அ
 
உள
 
ஒ
 
உபய
 
ம
 
உஙக
 
றபன
 
வத
,
உதரணத
 
அன
 
நரக
,
அப
 
மற
 
ம
 
த
.
 
வங
 
மவ
 
இட
 
பதய
,
உஙக
 
வங
 
மவ
 
எப
 
த
 
உபகள
 
வழக
 
உள
,
உதரணமக
 
இணய
 
மவ
 
ம
 
மனஞச
 
நர
 
பறவ
.
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->