Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Patandjali - Izreke o Jogi

Patandjali - Izreke o Jogi

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 979|Likes:
Published by nzanko

More info:

Published by: nzanko on Sep 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

 
Patanj
đ
ali
IZREKE O JOGI
Predgovor, komentari i prevodsa sanskritskog jezikaZORAN ZEC
Beograd, 1977
 
2
PREDGOVOR 
U indijskoj civilizaciji, u kojoj iskustvo opšte neugode i neizbežne bolne raspršenosti
č
ovekovog bi
ć
a po
č
inje da dozreva u svesti, verovatno jasnije nego bilo gde drugde — uporedo se javlja i
yoga
1
kao
metod,
 put »okupljanja«, »sprezanja«
2
tog razbijenog, rasplinutog bivstvovanja,kao svojevrsna terapija. U autenti
č
nom bivstvovanju ometeno i zagubljeno
č
ovekovo bi
ć
e po
č
inje ulegendarnim »mudracima« da se prepoznaje i pronalazi da bi u momentu kada erudita Patanj
đ
ali(Patanjali) sastavlja tekst
Yogasutri, yoga
ve
ć
uživala status jednog tradicijom sasvim priznatog puta
3
ka tom spasonosnom pribiranju, i postaje jedna od šest, od bramana priznatih, dakle,»ortodoksnih«
daršana.
4
Upravo ovim nizom
sutri,
5
koga
č
italac po prvi put može da
č
ita i nanašem jeziku,
6
ovo vekovima gomilano iskustvo dobija svoj »kanonski«, »klasi
č
ni oblik«.
7
Kao i ostale bramanisti
č
ke
sutre,
i ova predstavlja niz pregnantno sro
č
enih izrazanamenjenih prvenstveno u pedagoške svrhe onima ve
ć
posve
ć
enima kao podsetnik pri daljnjoj predaji
yoge,
ili pak kao opšti orijentacioni pregled onim ve
ć
donekle upu
ć
enim, iniciranim.Sigurno nije re
č
o priru
č
niku iz koga bi se po
č
etnik mogao »nau
č
iti« ovoj veštini ili putu.
8
Nazivi»religija«, »filozofija«, ili »nauka« samo bi se uslovno i sa mnogo natezanja mogli pripisati onomeizloženom u tekstu
Yogasutra.
Zadržavaju
ć
i sanskritsko ime
yoga,
9
doslovno »sprezanje«, »sabiranje« (i u matematici),smatram da je bolje odustati od kvalifikovanja koja mogu više da zbune i zbrkaju nego da razjasne.Ovo posebno zbog neodre
đ
enosti i loše ome
đ
enosti upravo navedenih pojmova. Pojam »mudrosti«,koji ve
ć
dugo ostaje sakriven iza pojma »filo-sofija« možda više nego drugi nazivi ukazuje na to što jeste patanj
đ
alijevska joga. I re
č
religija
u svom zaboravljenom izvornom smislu krije jednu sli
č
nu primitivnu sliku kao i re
č
yoga.
 Naime, »religo«, »re-ligere« odgovara jednom od osnovnihzna
č
enja sanskritskog korena YUJ — »sprezati«, »sastaviti«, »povezati«. I tre
ć
e, dostojanstvu jogekao tradicionalno osvedo
č
enog puta svakako doprinosi i to što ova predstavlja jedno iskustvom provereno
znanje
nasuprot nekom svetovnom proizvoljnom
mnenju,
te je stoga mogu
ć
e u yogivideti i izvesnu
znanost, nauku
u smislu gr 
č
kog
epidthmh
ili nema
č
kog
wissenschaft.
Me
đ
utim, ponovimo to, svi ovi termini samo su parcijalno valjani, pa je preporu
č
ljivije u upotrebu uvesti, kaošto se to u stvari i s razlogom ve
ć
u praksi i dogodilo, sanskritski termin
yoga.
Ovaj
ć
u termin, kaousvojenicu, pisati kao »joga«, osim u slu
č
ajevima kad ulazi u kompozicije sa drugim terminima itretira
ć
u ga kao imenicu ženskog roda, kako se to ve
ć
kod nas odoma
ć
ilo, iako je u sanskritu re
č
 yoga,
kao i ve
ć
ina imenica koje završavaju na
a,
muškog ili srednjeg roda, a ne ženskog.Rekli smo da
Yogasutre
(u daljem tekstu YS), sa svojim obimnim komentarima
10
što suvekovima dodavani uz ovaj ina
č
e kratak tekst i koji zajedno
č
ine to što se u sanskritu naziva
 yogadaršana,
izlažu jedan odre
đ
eni
put,
 jedan metod. Rekli smo na po
č
etku i to da re
č
yoga,
shva
ć
ena kao
cilj
kome ovaj
methodos
vodi, jeste izvesno pribiranje, sprezanje ne
č
eg što je prethodno bilo raspršeno, razbijeno.Me
đ
utim, time glavno nije re
č
eno. YS ni ne pokušavaju da to glavno izraze. Ambicijaovog ezoteri
č
nog teksta bila je o
č
evidno samo da ukaže na postojanje tog neizrecivog smisla, kaošto je i ambicija same prakse i na
č
ina svojstvenih jogi samo da dovede do
mesta
sa koga se ovajsmisao ukazuje, do stanja ili »sedišta« u kome se ovaj smisao živi. Ovo treba shvatiti gotovodoslovno. Re
č
asana,
11
naime,
č
ije je jedno od osnovnih zna
č
enja »sedište«, u kontekstu jogeozna
č
ava mesto, poziciju, naj
č
ć
e sede
ć
i stav u kome su preliminarni uslovi za neposredno zrenje,ose
ć
anje, fuziju sa tim smislom ispunjeni. S druge strane, i re
č
dhyâna,
koju mi se
č
inilonajpogodnije prevesti sa »kontemplacija«, ozna
č
ava u ovim kontekstima, tako
đ
e, jedno odre
đ
enosasvim specijalno mesto, ono koje ozna
č
ava latinsko »templum« (u najstarijem smislu te re
č
i),naime, mesto sa koga je pomenuto zrenje posebno istinosno i usled
č
ega se gnoseološko direktno po
č
inje da pretapa u ontološko vode
ć
i u
samâdhi,
a preko ovoga u jednu još stabilniju »pribranost«,»prikupljenost«, naime ka
samyami
koja, ako ve
ć
nije upotrebljena kao sinonim za
samâdhi,
ozna
č
ava jedno više, »kosmi
č
ko«, jedinstvo naj
č
ć
e uklju
č
uju
ć
i u harmoniju i »spoljašnji« svet,odnosno neki njegov deo. (O svemu ovome bi
ć
e više re
č
i povodom samog teksta YS, odnosno u
 
3
komentarima, naro
č
ito s obzirom na aforizme koji
č
ine tzv. Tre
ć
u knjigu.)
12
A ovaj smisao o kome je
in ultima analysi
 jedino i re
č
u YS odre
đ
uje se kao »uvi
đ
anjerazlikovanjem, razaznavanjem«
(vivekakhyâti).
Č
ovek naj
č
ć
e živi svoj život ni ne slute
ć
i ovurazliku koju YS nazivaju razlikom izme
đ
u
sattve
i
puruše
(ponegde umesto
sattve
stoji
buddhi
ili
citta,
tada gotovo sinonimno upotrebljeni, a ponegde se ovo razlikovanje ozna
č
ava i druk 
č
ije, kaonpr. razlikovanje izme
đ
u
daršanašakti
i
drgšakti).
O tome šta ovi pojmovi zna
č
e bi
ć
e više re
č
i usamom tekstu, ali
č
italac bez jogisti
č
kog iskustva ne treba da misli da može jasno i u potpunosti postati svestan zna
č
enja i naro
č
ito zna
č
aja ovih pojmova, niti pak suptilne razlike me
đ
u njima,razlike koja se ukazuje tek na kraju putovanja. Opis, ma kako ga vešt i iskusan
č
ovek sa
č
inio, nije ine može biti zamena za utiske puta. Ako bi se možda i moglo tvrditi da se može videti za drugoga(što mi se ve
ć č
ini nemogu
ć
im) —još je manje mogu
ć
na tvrdnja da se može doživeti i živeti zadrugoga. Ovo tim pre što je re
č
o jednom potpuno
novom
iskustvu.
13
Metodologija nalaže postupnost, jer se jedino u okviru i nakon ovog, da tako kažemo, »preliminarnog« iskustva,nazovimo ga iskustvom »nižeg« ranga, može da za
č
ne, za
č
inje i doga
đ
a novo, nazovimo ga »više«,iskustvo. Me
đ
utim, ovo »više« i »niže« treba shvatiti samo uslovno, naime, nešto jeste »više« samoutoliko ukoliko dolazi nakon, kao, na primer, iskustvo starenja ili življenja.Za savremenog evropskog
č
itaoca, koga je specifi
č
nost novovekovnih kulturno-istorijskih uslova unekoliko u
č
inila pretencioznim, potenciraju
ć
i njegovu veru u svemo
ć
»znanja« i pragmati
č
nu »efikasnost« intelekta, naglašavaju
ć
i uglavnom samo one ideale koje živi i izabiramladost, zanemaruju
ć
i one od vrednosti koje tek »starost« obezbeduje — ne
ć
e biti suvišno ponavljati i insistirati na ovom momentu
postupnosti
i neophodnosti tog odgovaraju
ć
eg»prelimiranog«, »nižeg«
iskustva.
U atmosferi u kojoj sredstva
izraza,
i komunikacije (naizgled?) ja
č
aju, s nepoverenjem se gleda na
ć
utanje orfi
č
ara, i lakonsku »nedore
č
enost« predsokratovskihmudraca (Heraklit »Tamni« bi se, me
đ
utim, bez sumnje, samo nasmejao na prigovor o »nejasnosti«njegovog izraza). Spolja gledaju
ć
i — reklo bi se kao da su prestali da važe razlozi zbog kojihPlaton ne preporu
č
uje mladi
ć
ima bavljenje filozofijom; odnosno ljudima bez dovoljno životnogiskustva. Glas Kjerkegora da je u hriš
ć
anstvu potrebno vežbanje — ostaje samo jedan
vox clamantis
u pustinji koja je od hriš
ć
anstva ostala. Prodor pragmatizma i u filozofiju deplasira u potpunosti pojam
»vita contemplativa«.
Relativno duga tradicija filozofije u
č
inila je da ova postane jedna aka-demska disciplina u kojoj erudicija kao takva postaje okosnica celokupnog »traganja«, a diskurzivni
 procede
 pretenduje na dostojanstvo najmo
ć
nijeg i jedino legalnog metoda. To što naslu
ć
uje Šelingkada kaže da postoji i neko specifi
č
nije »
č
ulo« koje filozof treba da konsultuje možda i nije sasvim jasno, ali je sigurno da je sa Diltajevim (Diltay) »razumevanjem« i »fenomenološkim zorom«
(Wesenschau)
»otkriveno« nešto »novo« što, doduše, iskusnog jogina sasvim pouzdano ne bimnogo
č
emu novom nau
č
ilo.O kakvom je to iskustvu re
č
? U skladu sa u
č
enjem joge (i ne samo nje), iskustvouniverzalnosti muke, neugode
(duhkha),
 je jedna od osnovnih dimenzija i prvi impuls bez koganema nikakvog daljnjeg uspona ka »višim« poimanjima, odnosno stanjima ili stanovištima. Nitimotiva za put, niti
yoge
kao rezultata.Iskustvo, bar za trenutak, prevladane muke i jedne privremene usredsre
đ
enosti ostvarenekroz duga sistematska nastojanja uz pomo
ć
odgovaraju
ć
ih tehnika (ili bez njih) — predstavljadrugo od osnovnih, neophodnih uslova. Bez ovog iskustva ne može se imati uvida u nekametodološki dragocena stanja iz kojih se neposredno ra
đ
aju iskustva
samadhija
i
samyame.
Ova se pak stanja, o kojima
ć
e u nastavku biti mnogo više govora, veoma razlikuju upravo po svojojnoetskoj vrednosti, svrsi kojoj vode i, naro
č
ito, po dubini i trajnosti
traga
koga za sobom ostavljaju.A u perspektivi YS nema ni
č
eg odsudnijeg i relevantnijeg za napredovanje ili stagnaciju od po-menutih »tragova«
(âšaya, samskâra, vasana).
Stanja »usredsre
đ
enosti«
(samadhi)
ili »sjedinje-nosti« odnosno »saživljenosti«
(samyama)
su, mogli bismo slobodno re
ć
i, tek »laboratorija«, to jestadekvatno mesto u kome se pora
đ
aju, ali i ostaju da žive, saznanja o svemu (relevantnom), a presvega i iznad svega saznanje, odnosno iskustvo o onoj neuhvatljivoj supstanciji koju mi nazivamoimenom
svesti,
 pojmom koji može mnogo da zna
č
i, a koji u svojoj neuhvatljivosti imnogozna
č
nosti naj
č
ć
e vrlo malo precizno ozna
č
ava. Otprilike na mestu gde mi govorimo o»svesti«, YS govore o pojmovima
citta, buddhi, manas,
a onde gde analiza ove problematike

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Behedite liked this
urmepluton liked this
Predrag Vujatović liked this
kurtagic liked this
dr.ilin liked this
Sanja Marjanovic liked this
Sanja Marjanovic liked this
i1590 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->