Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nghi dinh 107-2007

Nghi dinh 107-2007

Ratings: (0)|Views: 145 |Likes:
Published by Trang

More info:

Published by: Trang on Sep 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
NGH
 
ĐỊ
NH
C
A CHÍNH PH
S
107/2007/N
Đ
-CP NGÀY 25 THÁNG 06 N
Ă
M 2007QUY
ĐỊ
NH CHI TI
T VÀ H
ƯỚ 
NG D
N THI HÀNHM
T S
 
Đ
I
U C
A LU
T C
Ư 
TRÚ
 
CHÍNH PH
ă 
n c
ứ 
Lu
t T 
ổ 
ch
ứ 
c Chính ph
ngày 25 tháng 12 n
ă 
m 2001;
ă 
n c
ứ 
Lu
t C 
ư 
trú ngày 29 tháng 11 n
ă 
m 2006; Xét 
đề 
ngh
c
a B
tr 
ưở 
ng B
Công an,
 
NGH
 
ĐỊ
NH:
Đ
i
u 1. Ph
m vi
đ
i
u ch
nh
 Ngh
 
đị
nh này quy
đị
nh chi ti
ế
t và h
ướ 
ng d
n thi hành kho
n 2
Đ
i
u 8,
Đ
i
u 12 vàkho
n 1
Đ
i
u 20 c
a Lu
t C
ư
trú v
trách nhi
m c
a c
ơ 
quan, t
ch
c, cá nhân trong pháthi
n, ng
ă
n ng
a vi
c l
m d
ng quy
đị
nh v
h
kh
u làm h
n ch
ế
quy
n, l
ợ 
i ích h
ợ 
 p pháp c
acông dân; n
ơ 
i c
ư
trú c
a công dân; th
ờ 
i h
n
đă
ng ký th
ườ 
ng trú;
đ
i
u ki
n
đă
ng ký th
ườ 
ng trút
i thành ph
tr 
c thu
c Trung
ươ 
ng.
Đ
i
u 2.
Đố
i t
ượ 
ng áp d
ng
 Ngh
 
đị
nh này áp d
ng
đố
i v
ớ 
i c
ơ 
quan, t
ch
c, h
gia
đ
ình, công dân Vi
t Nam, ng
ườ 
iVi
t Nam
đị
nh c
ư
 
ở 
n
ướ 
c ngoài v
n còn qu
c t
ch Vi
t Nam tr 
ở 
v
Vi
t Nam sinh s
ng.
Đ
i
u 3. Nghiêm c
m các hành vi l
m d
ng quy
đị
nh v
h
kh
u làm h
n ch
ế
 quy
n, l
ợ 
i ích h
ợ 
p pháp c
a công dân
1. Quy
đị
nh v
h
kh
u theo Lu
t C
ư
trú bao g
m các n
i dung sau
đ
ây:a)
Đă
ng ký, qu
n lý th
ườ 
ng trú; b)
Đă
ng ký, qu
n lý t
m trú;c) Thông báo l
ư
u trú;d) Khai báo t
m v
ng.2. Các hành vi l
m d
ng quy
đị
nh v
h
kh
u làm h
n ch
ế
quy
n, l
ợ 
i ích h
ợ 
 p pháp c
acông dân b
nghiêm c
m, g
m:a) Ban hành v
ă
n b
n quy ph
m pháp lu
t, v
ă
n b
n khác liên quan
đế
n quy
đị
nh v
h
 kh
u mà làm h
n ch
ế
quy
n, l
ợ 
i ích h
ợ 
 p pháp c
a công dân; b) Ban hành v
ă
n b
n quy ph
m pháp lu
t, v
ă
n b
n khác liên quan
đế
n quy
đị
nh v
h
 kh
u trái v
ớ 
i quy
đị
nh c
a Lu
t C
ư
trú và các v
ă
n b
n h
ướ 
ng d
n Lu
t C
ư
trú;
 
c) Ban hành quy
đị
nh h
n ch
ế
quy
n t
do c
ư
trú c
a công dân trái th
m quy
n, trình t
,th
t
c do pháp lu
t quy
đị
nh;d)
Đư
a ra các quy
đị
nh v
h
kh
u làm
đ
i
u ki
n
để
h
n ch
ế
quy
n và l
ợ 
i ích h
ợ 
 p phápc
a công dân trái v
ớ 
i quy
đị
nh c
a pháp lu
t;
đ
) C
ý gi
i quy
ế
t ho
c t
ch
i gi
i quy
ế
t các yêu c
u v
h
kh
u c
a công dân trái quy
đị
nh c
a pháp lu
t c
ư
trú, làm h
n ch
ế
quy
n, l
ợ 
i ích h
ợ 
 p pháp c
a công dân.3. Các B
, c
ơ 
quan ngang B
, c
ơ 
quan thu
c Chính ph
y ban nhân dân các c
 p cótrách nhi
m:a) Ki
m tra, rà soát các v
ă
n b
n quy ph
m pháp lu
t và các v
ă
n b
n khác trong l
 ĩ 
nh v
cqu
n lý c
a mình liên quan
đế
n quy
đị
nh v
h
kh
u
để
s
a
đổ
i, bãi b
ho
c ki
ế
n ngh
c
ơ 
 quan có th
m quy
n s
a
đổ
i, bãi b
nh
ng n
i dung trái v
ớ 
i Lu
t C
ư
trú và các v
ă
n b
n h
ướ 
ngd
n Lu
t C
ư
trú làm h
n ch
ế
quy
n, l
ợ 
i ích h
ợ 
 p pháp c
a công dân; b) Khi ban hành các v
ă
n b
n quy ph
m pháp lu
t, v
ă
n b
n khác thu
c th
m quy
n liên quan
đế
n quy
đị
nh v
h
kh
u ph
i
đả
m b
o
đ
úng v
ớ 
i Lu
t C
ư
trú và các v
ă
n b
n h
ướ 
ngd
n Lu
t C
ư
trú; không
đượ 
c làm h
n ch
ế
quy
n, l
ợ 
i ích h
ợ 
 p pháp c
a công dân;c) Ch
 
đạ
o, ki
m tra, giám sát các c
ơ 
quan, t
ch
c, cá nhân thu
c quy
n qu
n lý trongvi
c th
c hi
n Lu
t C
ư
trú và các v
ă
n b
n h
ướ 
ng d
n Lu
t C
ư
trú. K 
 p th
ờ 
i phát hi
n và x
nghiêm
đố
i v
ớ 
i nh
ng c
ơ 
quan, t
ch
c, cá nhân thu
c quy
n qu
n lý có hành vi l
m d
ngquy
đị
nh v
h
kh
u làm h
n ch
ế
quy
n l
ợ 
i ích h
ợ 
 p pháp c
a công dân.4. Công dân có quy
n phát hi
n, thông báo k 
 p th
ờ 
i và giúp
đỡ 
c
ơ 
quan có th
m quy
ntrong vi
c ng
ă
n ch
n, x
lý các hành vi l
m d
ng quy
đị
nh v
h
kh
u làm h
n ch
ế
quy
n, l
ợ 
iích h
ợ 
 p pháp c
a công dân.
Đ
i
u 4. N
ơ 
i c
ư 
trú c
a công dân
1. N
ơ 
i c
ư
trú c
a công dân là ch
 
ở 
h
ợ 
 p pháp mà ng
ườ 
i
đ
ó th
ườ 
ng xuyên sinh s
ng. N
ơ 
ic
ư
trú c
a công dân là n
ơ 
i th
ườ 
ng trú ho
c n
ơ 
i t
m trú.Ch
 
ở 
h
ợ 
 p pháp có th
thu
c quy
n s
ở 
h
u, s
d
ng c
a công dân ho
c
đượ 
c c
ơ 
quan,t
ch
c, cá nhân cho thuê, cho m
ượ 
n, cho
ở 
nh
ờ 
theo quy
đị
nh c
a pháp lu
t.2. Tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p không xác
đị
nh
đượ 
c n
ơ 
i c
ư
trú c
a công dân theo quy
đị
nh t
i kho
n 1
Đ
i
u này, thì n
ơ 
i c
ư
trú c
a công dân là n
ơ 
i ng
ườ 
i
đ
ó
đ
ang sinh s
ng và có xác nh
n c
a Côngan xã, ph
ườ 
ng, th
tr 
n.3. Ch
 
ở 
h
ợ 
 p pháp bao g
m:a) Nhà
ở 
; b) Tàu, thuy
n, ph
ươ 
ng ti
n khác nh
m m
c
đ
ích
để
 
ở 
và ph
c v
sinh ho
t c
a h
gia
đ
ình, cá nhân;c) Nhà khác không thu
c
đ
i
m a,
đ
i
m b kho
n này nh
ư
ng
đượ 
c s
d
ng nh
m m
c
đ
ích
để
 
ở 
và ph
c v
sinh ho
t c
a h
gia
đ
ình, cá nhân.4. Không
đă
ng ký th
ườ 
ng trú khi công dân chuy
n
đế
n ch
 
ở 
m
ớ 
i, thu
c m
t trong cáctr 
ườ 
ng h
ợ 
 p sau
đ
ây:
 
a) Ch
 
ở 
n
m trong
đị
a
đ
i
m c
m, khu v
c c
m xây d
ng ho
c l
n chi
ế
m m
c gi
ớ 
i b
ov
công trình h
t
ng k 
thu
t, di tích l
ch s
, v
ă
n hóa
đ
ã
đượ 
c x
ế
 p h
ng; b) Ch
 
ở 
mà toàn b
di
n tích nhà
ở 
n
m trên
đấ
t l
n chi
ế
m trái phép;c) Ch
 
ở 
 
đ
ã có quy
ế
t
đị
nh thu h
i
đấ
t c
a c
ơ 
quan nhà n
ướ 
c có th
m quy
n và ch
 
ở 
nhà
ở 
mà m
t ph
n ho
c toàn b
di
n tích
đ
ang có tranh ch
 p, khi
ế
u n
i liên quan
đế
n quy
ns
ở 
h
u, s
d
ng nh
ư
ng ch
ư
a
đượ 
c gi
i quy
ế
t theo quy
đị
nh c
a pháp lu
t (tr 
tr 
ườ 
ng h
ợ 
 pnh
ng ng
ườ 
i có quan h
là ông, bà n
i, ngo
i, cha, m
, v
ợ 
, ch
ng, con chuy
n
đế
n
ở 
v
ớ 
inhau);d) Ch
 
ở 
b
kê biên, t
ch thu
để
thi hành án, tr 
ư
ng mua theo quy
ế
t
đị
nh c
a c
ơ 
quan nhàn
ướ 
c có th
m quy
n;
đ
) Ch
 
ở 
là nhà
ở 
 
đ
ã có quy
ế
t
đị
nh phá d
ỡ 
c
a c
ơ 
quan nhà n
ướ 
c có th
m quy
n.
Đ
i
u 5. Gi
y t
ờ 
ch
ứ 
ng minh ch
 
ở 
h
ợ 
p pháp
1. Gi
y t
ờ 
ch
ng minh ch
 
ở 
h
ợ 
 p pháp
để
 
đă
ng ký th
ườ 
ng trú là m
t trong các gi
y t
ờ 
 sau
đ
ây:a) Gi
y t
ờ 
ch
ng minh ch
 
ở 
h
ợ 
 p pháp thu
c quy
n s
ở 
h
u c
a công dân là m
t trongcác gi
y t
ờ 
sau
đ
ây:- Gi
y ch
ng nh
n quy
n s
ở 
h
u nhà
ở 
ho
c gi
y t
ờ 
v
quy
n s
ở 
h
u nhà
ở 
do c
ơ 
quancó th
m quy
n c
 p qua các th
ờ 
i k 
;- Gi
y t
ờ 
v
quy
n s
d
ng
đấ
t
ở 
theo quy
đị
nh c
a pháp lu
t v
 
đấ
t
đ
ai (
đ
ã có nhà
ở 
 trên
đấ
t
đ
ó);- Gi
y phép xây d
ng theo quy
đị
nh c
a pháp lu
t v
xây d
ng (
đố
i v
ớ 
i tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p ph
ic
 p gi
y phép);- H
ợ 
 p
đồ
ng mua bán nhà
ở 
thu
c s
ở 
h
u nhà n
ướ 
c ho
c gi
y t
ờ 
v
hoá giá thanh lý nhà
ở 
thu
c s
ở 
h
u nhà n
ướ 
c;- H
ợ 
 p
đồ
ng mua nhà
ở 
ho
c gi
y t
ờ 
ch
ng minh vi
c
đ
ã bàn giao nhà
ở 
,
đ
ã nh
n nhà
ở 
 c
a doanh nghi
 p có ch
c n
ă
ng kinh doanh nhà
ở 
 
đầ
u t
ư
xây d
ng
để
bán;- Gi
y t
ờ 
v
mua, bán, t
ng, cho,
đổ
i, nh
n th
a
ế
nhà
ở 
có công ch
ng ho
c ch
ngth
c c
a
y ban nhân dân xã, ph
ườ 
ng, th
tr 
n (sau
đ
ây g
i t
t là
y ban nhân dân c
 p xã);- Gi
y t
ờ 
v
giao t
ng nhà tình ngh
 ĩ 
a, nhà tình th
ươ 
ng, nhà
đạ
i
đ
oàn k 
ế
t, c
 p nhà
ở 
,
đấ
t
ở 
cho cá nhân, h
gia
đ
ình di dân theo k 
ế
ho
ch c
a Nhà n
ướ 
c ho
c các
đố
i t
ượ 
ng khác;- Gi
y t
ờ 
c
a Toà án ho
c c
ơ 
quan hành chính nhà n
ướ 
c có th
m quy
n gi
i quy
ế
t cho
đượ 
c s
ở 
h
u nhà
ở 
 
đ
ã có hi
u l
c pháp lu
t;- Gi
y t
ờ 
có xác nh
n c
a
y ban nhân dân c
 p xã v
nhà
ở 
,
đấ
t
ở 
không có tranh ch
 pquy
n s
ở 
h
u nhà
ở 
, quy
n s
d
ng
đấ
t
ở 
n
ế
u không có m
t trong các gi
y t
ờ 
nêu trên;- Gi
y t
ờ 
ch
ng minh v
 
đă
ng ký tàu, thuy
n, ph
ươ 
ng ti
n khác thu
c quy
n s
ở 
h
u và
đị
a ch
b
ế
n g
c c
a ph
ươ 
ng ti
n s
d
ng
để
 
ở 
. Tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p không có gi
y
đă
ng ký thì c
n cóxác nh
n c
a
y ban nhân nhân dân c
 p xã v
vi
c có tàu, thuy
n, ph
ươ 
ng ti
n khác s
d
ng

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->