Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Xem lai Luat dat dai 1993

Xem lai Luat dat dai 1993

Ratings: (0)|Views: 368|Likes:
Published by DŨNG

More info:

Published by: DŨNG on Sep 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2009

pdf

text

original

 
v¨n phßng quèc héi
 
c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
LUËT
®ÊT ®AI
§Êt ®ai lµ tµi nguyªn quèc gia v« cïng quý gi¸, lµ t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt, lµ thµnh phÇn quan träng hµng ®Çu cña m«i trêngsèng, lµ ®Þa bµn ph©n bè c¸c khu d©n c, x©y dùng c¸c c¬ së kinhtÕ, v¨n ho¸, x· héi, an ninh vµ quèc phßng;Tr¶i qua nhiÒu thÕ hÖ, nh©n d©n ta ®· tèn bao c«ng søc, x-¬ng m¸u míi t¹o lËp, b¶o vÖ ®îc vèn ®Êt ®ai nh ngµy nay;C¨n cø vµo c¸c ®iÒu 17, 18 vµ 84 cña HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992;
LuËt nµy quy ®Þnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai, quyÒnvµ nghÜa vô cña ngêi sö dông ®Êt.
CH¬NG INH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG
§iÒu 1
§Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n do Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý.Nhµ níc giao ®Êt cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ vò trangnh©n d©n, c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, x· héi (gäi chung lµtæ chøc), hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi. Nhµníc cßn cho tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n thuª ®Êt. Tæ chøc, hégia ®×nh vµ c¸ nh©n ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt trongLuËt nµy gäi chung lµ ngêi sö dông ®Êt.Nhµ níc cho tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi thuª ®Êt.
§iÒu 2
1- Ngêi sö dông ®Êt æn ®Þnh, ®îc Uû ban nh©n d©n x·, ph-êng, thÞ trÊn x¸c nhËn th× ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐtvµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.2- Nhµ níc kh«ng thõa nhËn viÖc ®ßi l¹i ®Êt ®· giao cho ngêikh¸c sö dông trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cñaNhµ níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ, ChÝnh phñ c¸ch m¹ng l©mthêi Céng hoµ miÒn Nam ViÖt Nam vµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñnghÜa ViÖt Nam.3- Nhµ níc cã chÝnh s¸ch b¶o ®¶m cho ngêi lµm n«ng nghiÖp,nu«i trång thuû s¶n, l©m nghiÖp cã ®Êt s¶n xuÊt.
§iÒu 3
 
1- Nhµ níc b¶o hé quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi sö dông®Êt.2- Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc Nhµ níc giao ®Êt cã quyÒnchuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng, cho thuª, thõa kÕ, thÕ chÊp quyÒn södông ®Êt.C¸c quyÒn nãi trªn chØ ®îc thùc hiÖn trong thêi h¹n giao ®Êtvµ ®óng môc ®Ých sö dông cña ®Êt ®îc giao theo quy ®Þnh cñaLuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt.3- QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c tæ chøc trong níc ®îc Nhµ nícgiao ®Êt vµ cho thuª ®Êt do ChÝnh phñ tr×nh Uû ban thêng vôQuèc héi quy ®Þnh.
§iÒu 4
Ngêi sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ, c¶i t¹o, båi bæ vµ södông ®Êt hîp lý, cã hiÖu qu¶; ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc ®Þa chÝnh,nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n thu kh¸c theoquy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 5
Nhµ níc khuyÕn khÝch ngêi sö dông ®Êt ®Çu t lao ®éng, vËt t,tiÒn vèn vµ ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc - kü thuËt vµo c¸c viÖcsau ®©y:- Lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông ®Êt;- Th©m canh, t¨ng vô, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt;- Khai hoang, vì ho¸, lÊn biÓn, phñ xanh ®Êt trèng, ®åi nóiträc, ®Êt cån c¸t ven biÓn ®Ó më réng diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊtn«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi;- B¶o vÖ, c¶i t¹o, lµm t¨ng ®é mÇu mì cña ®Êt;- Sö dông tiÕt kiÖm ®Êt.
§iÒu 6
Nghiªm cÊm viÖc lÊn chiÕm ®Êt ®ai, chuyÓn quyÒn sö dông®Êt tr¸i phÐp, sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých ®îc giao, huûho¹i ®Êt.
§iÒu 7
Quèc héi thùc hiÖn quyÒn quyÕt ®Þnh, quyÒn gi¸m s¸t tèi cao®èi víi viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai trong c¶ níc.Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn quyÒn quyÕt ®Þnh,quyÒn gi¸m s¸t viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai trong ®Þa ph¬ng
 
m×nh.
§iÒu 8
ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai trong c¶ níc.Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt®ai trong ®Þa ph¬ng m×nh theo thÈm quyÒn ®îc quy ®Þnh t¹iLuËt nµy. Thñ trëng c¬ quan qu¶n ®Êt ®ai ë Trung ¬ng chÞu tr¸chnhiÖm tríc ChÝnh phñ, Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ë ®Þaph¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Uû ban nh©n d©n cïng cÊp trong viÖcqu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai.
§iÒu 9
Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quanthuéc ChÝnh phñ trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cãtr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m viÖc sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶®Êt do Nhµ níc giao cho c¸c tæ chøc trùc thuéc Bé, ngµnh m×nh.
§iÒu 10
MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn cñaMÆt trËn, c¸c tæ chøc x· héi kh¸c, c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ vòtrang nh©n d©n vµ c«ng d©n cã nhiÖm vô phèi hîp víi c¸c c¬ quanNhµ níc trong viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông ®Êthîp lý, tiÕt kiÖm theo quy ho¹ch vµ ph¸p luËt.C¸c c¬ quan Nhµ níc trong ph¹m vi nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cñam×nh cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ gi¶i quyÕt c¸c kiÕn nghÞ cña c¬quan Nhµ níc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi, ®¬n vÞ vò trangnh©n d©n vµ c«ng d©n trong viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖvµ sö dông ®Êt.
§iÒu 11
C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông chñ yÕu, ®Êt ®îc ph©n thµnhc¸c lo¹i sau ®©y:1- §Êt n«ng nghiÖp;2- §Êt l©m nghiÖp;3- §Êt khu d©n c n«ng th«n;4- §Êt ®« thÞ;5- §Êt chuyªn dïng;6- §Êt cha sö dông.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->