Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3rd Monthly Test Sa Fil. 1

3rd Monthly Test Sa Fil. 1

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Mcl Laguerta
sample test in grade 7
sample test in grade 7

More info:

Published by: Mcl Laguerta on Jan 15, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2014

pdf

text

original

 
REPUBLIC OF THE PHILIPPINESDepartment of EducationRegion IV! C!L!B!R"ONDIVISION OF CIT# SCHOOLSCit$ Of Santa Ro%a
IKATLONG BUWANANG PAGSUSULITFILIPINO I
Pangalan: ____________________________Petsa: _______Yr/Sec: ______________________________Iskor: _______
I.Panuto: Pagsunod-sunod ang mga pangyayari upang makabuong isang anekdota. Piliin and titik ng tamang sagot
1. _______________3. ___________________5. ____________2. _______________4. __________________
A. Panuto: Tukuyin ang Pagpapahalagang Pilipino na lumutang sa akda. Piliin ang titik na nasa kahon at isulat sa sagutang papel.
6. Sa ating pagsususyuan sa antas ng pagmamaal at magliim ay ____________________________ !. "aya laat ng #ilin ko ay itanim sa loo# mo ingatan u$ag ma#uyo sakay amang silo%t lilo  __________________ &. 'aring makapangyarian unang #ati( )on *uan an(og ko po ay paggalang sa utos ay nakalaan  __________________________ +. 'aring maal lingco( niyo%y pag,utusan maging ito mai#igan man ako%y in(i pa susu$ay.1-. "aya maal na prinsesa kung ako poy nagkasala. 'intay ngayon an parusa ng sayoy mag pagsinta.II.Isulat sa patlang ang tamang sagot na iniingi sa #a$at katanungan. ______________11. Isang uri ng pananakit sa kap$a na maaaring pisikal o emosyonal. ______________12. rapikong mi(yum na #inu#uo ng mga salita at lara$an ayon sa pagkasuno(,suno( ng pangyayari.
 
KOMPOSISYON –ANEKDOTA
0.0#a po. kung nais ninyo ay mapagtu#o ng isang maya#ong na punong akasya gugugol kayo ng pitung,pung taon su#alit ang kakailanganin ninyo ay ilang #u$an lamang upang makapagalaman kayo ng isang kala#asa. agitilan si an Simon at nag#ulungan ang mag,ama..Pasukan naman. ag#ukas na naman ang mga pamantasan at paaralan sa aynila. aagang nag#angon ni ang Simon at itoy na kanyang anak. 0$a ng )iyos ay nakarating sa lungso( ang mag,ama. agtungo sa isang paaralan ang mag,ama at kinausap ang punong,guro..0.. ma#uti na nga ang kunin niyang #uo ang kurso na aiskul at saka na siya kumarera. 'igit na magiging maya#ong ang kanyang kina#ukasan.).I#ig ko po sanang ipa ang aking (ito sa inyo paaralan. "atatpos lang po niya ang elementarya. gunit i#ig ko po sanang malaman kung maaaring ang kunin nalamang niya ang isang maikling kursong ukol sa isang tanging karunungan upang siya%y makatapos aga( maaari po #a7.'in(i maikakaila na kung malaki ang puunan ay maaaring tumu#o rin iyon ng malaki. "arani$an nang sa may taas na pinag,aralan ay maamo ang kapalaran at itoy maituutla( (in nga sa pagaalaman.
A. pagpapakita ng kababaang loobD. pagkamasunurinB. nagmamalasakitC. katapatan sa pag ibigE. pagkamarangal. pagkamauna!ain
 
 ______________13. 0ng mga #aagi nito ay panimula kata$an at $akas may layuning magpali$anag tungkol sa isang #agay o paksa. ______________14. inagamit upang #igyang,(iin o ipakilala ang sani. ______________15. inagamit upang #igyang,(iin o ipakilala ang #unga. ______________16. Sino ang sumulat ng 8utu#i tutu#i 9ag kang agpapauli sa amang Sal#ae. ______________1!. Isang mag,aaral ng Pilippine Scool or Science an( 8ecnology matalino at may magan(ang pangarap sa #uay. ______________1&. ;ri ng ak(ang pampanitikang tuluyan na #inu#uo ng mga ka$il ng mga pangyayari na naaati sa mga ka#anata. ______________1+. Polyeto na naglalaman ng mga impormasyon at mga lara$an tungkol sa isang paksa. ______________2-. Proseso ng pangangalap ng impormasyon tungkol sa isang paksa. ______________21. Pinakasimpleng anyo ng paglalaa(. ______________22. ay kinalaman sa pag#uo ng mga (etalye sa isang ak(a upang matamo ang isang impresyon o #isa. ______________23. Sumulat ng istoryang 8aglis: 'anggang Saan ______________24. 0ng in(i magmaal sa kanyang $ika ay igit pa sa ayop at malansang is(a ay kaisipan ng ak(ang. ______________25. 8uluyang panitikan na naglalaa( tungkol sa opinion ng sumulat inggil sa isang paksa.III.0. uuin ang talaanayan #atay sa iniingi sa loo# ng kaonP00080Y,0")0"0ISIP0P0;0'I80;'0Pork 7mpana(a26<2!<2&<2+<*=07 )7 >7=3-<31<32<33<0ng laat ng #agay ay magaga$an ng paraan34<0ng "apangyarian ng  $ika 0ng $ika ng kpangyarian35<36<0ng may,ak(a
B. Bilugan ang
 sanhi
 at ika"on ang
bunga
 ng pang#a#ari.$%. Ma"inang klas& ng mat&r#al&s ang ginamit sa gusali ka#a ma'ali itong nabu!al ng lin'ol.$(. Nalugi ang mga magsasaka nang 'umating ang tagtu#ot.$). Maraming kabataan ang napari!ara sapgkat sila*# napaba#aan ng mga magulang.+,. Muling "inangaan ang mga Pilipino 'a"il sa ating mga kababa#ang nagbibiga# ng karangalan sa ibang  bansa.+-. Ma'alas maglibr& ng m&r#&n'a si T&ss palib"asa*# nanalo si#a ng palaro.+. Nama#ani ang kata"imikan sa aming baranga# 'a"il sa pagkakaisa ng mga mamama#an nito.+$. /in'i makala"ok sa mga ga!aing pampaaralan 'a"il sa !alang ti!ala sa sariling kaka#a"an.+0. Da"il sa kakat!ang itsura ka#a si#a a# naitampok sa programang 1at&' K.
I?.Isulat ang mga salitang angkop sa pag#a#agong magaganap sa mga sumusuno( n mga salita.46. sing@puti A4!. mang@#ola A4&. pan@talo A5-. mang@kua A51. tira@an A52. ma@(ikit A53. takip@an A54. in@lipa( A55. in@yaya A

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->