Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
48Activity
P. 1
Nursing Licensure Examination Results 2014

Nursing Licensure Examination Results 2014

Ratings: (0)|Views: 300,130|Likes:
Published by Rappler Philippines
Nursing Licensure Examination Results 2014
Nursing Licensure Examination Results 2014

More info:

Published by: Rappler Philippines on Jan 15, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/18/2014

 
 Vbgg ba Succmssaug Mxoklnmms ln tjm N]VSM GLCMNS]VM MZOKLNOXLBN - Ogg Vm`lbns Jmgh bn HMCMKFMV 0 & :, 69?3 Vmgmosmh bn EON]OV\ ?8, 69?8 Yo`m5 6 ba 66? Smq. Nb. N o k m ? OFOCCB, FMNSBN KOVFMN LL SBVLONB 6 OFOCCB, HLPOXO @VOCM OYO@ON 3 OFOH, ON@MGLCO FOCOSBN 8 OFOH, F]VX FMNSBN KOYO\M = OFOH, EONLGO MVYMGB 1 OFOH, KOVLO ON@MGLCO SONXMGLCMS 0 OFOH, KOVL@MG KL@]MG : OFOHLONB, EB\ QMM OFOV_]MU < OFOHLGGO, QOGMVLM ONNM GOFOSON ?9 OFOJ, N]VKLJOG E]JON ?? OFOLNUO, KOVLM EBM EOVLNO ?6 OFOEO, @VMUMG EB\ SOCGBX ?3 OFOEOV, KOVEMGG\ JBYM @VLYB ?8 OFOGBS, OYGM KOM F]GSMCB ?= OFOGBS, EMS]SO ONNO HMGO CV]U ?1 OFOGBS, \SKOMG CB_]LO ?0 OFON, O]HVM\ OFBV ?: OFON, MOVG\ EB\ SXMYJONLM ]FOGHB ?< OFON, MVLDO EB\ GONSON@ 69 OFON, @MBV@M ONXJBN\ OFOKBN@O 6? OFON, JOUMG AOFLGGBN 66 OFON, LVMNM KOVFMGGO 63 OFON, KOV\ CGOLVM @OFBN 68 OFONLS, KMGLSSO EB\ @MVNOGM 6= OFONXB, LHO KOVXLNO VLQOS 61 OFOB, CJOVLSSM HONNO C]OHMVNB 60 OFOBO@, AGBVLGLUO EONM 6: OFOYB, CJVLSXBYJMV QLC SONCJMU 6< OFOYB, HMFFLM KO\ YBNXLN@ 39 OFOVOHB, HBKLNLC YVLKLXLQB LL HMGGMVO 3? OFOVCO, EO\QMM KONON_]LG 36 OFOVLHB, HMSLVMM QLGGOCOSXLN 33 OFOSBGB, C\NXJLO KMNHLBGO 38 OFOSXO, MGOLNM LVLS @BNUOGMS 3= OFOSXO, EMK]MG HO@SOON 31 OFOX, KOVEB @MNMVM FOGKMB 30 OFOX, KLDB @BU]K 3: OFO\OFO\, DOVGO FLONCO BGOMV 3< OFO\OVL, YO]G QLNCMNX NOGHB 89 OFO\BN, KBNL_]M GOFVO 8? OFOßB, HOQM AVONCLS XBGMNXLNB 86 OFOßB, V]F\ AOLXJ COFOGOX]N@ON 83 OFCMHM, FMNL@NB COQOVHB 88 OFHOSO, OVSJLKO OFH]GO 8= OFHLGNOSLV, SJMVLAOJ SOYYOVL 81 OFHBN, @OKOGLMG VBKONB 80 OFH]O, KLCJMGGM @VOCM FMNMHLCXB
 
 Vbgg ba Succmssaug Mxoklnmms ln tjm N]VSM GLCMNS]VM MZOKLNOXLBN - Ogg Vm`lbns Jmgh bn HMCMKFMV 0 & :, 69?3 Vmgmosmh bn EON]OV\ ?8, 69?8 Yo`m5 3 ba 66? Smq. Nb. N o k m =? OFH]G KOGLD, NBVGO\GOJ KLYON@O =6 OFH]G VOJLK, OFH]G KOJLH KBJOKKOH =3 OFH]GCOHLV, EMAAOVLG HOCMV =8 OFH]GGO, OGLFJMMN LHVLS == OFH]GGO, N]VJONLNO JOKLSOLN =1 OFH]GGOJ, EOKLVOJ C]NONON =0 OFH]GK]LN, SJMJOHO E]G =: OFH]GSOGOK, N]VAOLHO EOHE]GLM =< OFH]VODKON, VOSJMGO E]GEONL 19 OFMCLO, MGONLM VMGGBN 1? OFMCLO, GMQ\ S]S\ COFOGFO@ 16 OFMEOV, OFFO KOVLM DOVKMGO XBVVMS 13 OFME]VB, ON@MGLCO COXON@]L 18 OFMGOVHM, EBONNO FOSCB 1= OFMG@OS, DVLSG\ EONM KBGOFBGO 11 OFMGGO, OJKOFMGGM KOVO HBKLN@]MU 10 OFMGGO, CJOVGMNM KOM 1: OFMGGO, MHPOVH YJLGLY 1< OFMGGO, @VBQMV EOKMS QOGGOV 09 OFMGGO, EOC_]MGLNM @OFOGMS 0? OFMGGO, EONLNM VBSMXM 06 OFMGGO, EBM GB] HMGMßO 03 OFMGGO, GBQMG\ EB\ FOG@]NO 08 OFMGGO, KOCV\NM AOLXJ QLGON 0= OFMGGO, YJLGLY EBJN XOFOVNB 01 OFMGGONO, MKKOG\N @LCOGM 00 OFMGGONBSO, O]FVM\ KOM MSXVOHO 0: OFMGGONBSO, VBSMKOVLM 0< OFMGGMVO, COVG E]SSMA GBCONB :9 OFMGGMVO, JOVBGH QLCMNXM :? OFMGGB, KO GB]VHMS GOCJLCO :6 OFMGGBN, HOV\GG QBN SOKLGGONB :3 OFMNHON, NONMGGM JBYM XBKOVBN@ :8 OFMNHONLB, HMNNLS OKOVB := OFMNLV, DVLSXLNM @VOCM GOCOFM :1 OFMNLS, CJMHMGGM @VOCM YM@]LX :0 OFMVLO, KOHBNNO OGCBNOFO :: OFMVLN, YVMC\ MV-MV :< OFMSOKLS, ONNO YOXVLCLO FO]XLSXO <9 OFMSOKLS, YVLNCMSS @GBVLO CBGMNHVMS <? OFMSLO, AMHMVLCB EV G]KO]L@ <6 OFLG, V]SSMG YBVNLO <3 OFLGO, OFM@OLG QMGOSCB <8 OFLGO, CJVLS KOGOCOX <= OFLN]KON, COVG\GM A]MNXMS <1 OFLB@, HMNLSM HMOVHVM \]
 
 Vbgg ba Succmssaug Mxoklnmms ln tjm N]VSM GLCMNS]VM MZOKLNOXLBN - Ogg Vm`lbns Jmgh bn HMCMKFMV 0 & :, 69?3 Vmgmosmh bn EON]OV\ ?8, 69?8 Yo`m5 8 ba 66? Smq. Nb. N o k m ?9? OFGON@, HLONO CGOLVM YVM ?96 OFGONUOV, CJVLSXLON YOVCBN ?93 OFGOB, KMGB EONM SMNLNLN@ ?98 OFGOB, SOVOJ-KOM VMGONB ?9= OFGB@, CJOGHMO CBVNMEB ?91 OFB, OLSO ]NXLN@ ?90 OFB, SJMMNO KOM XON ?9: OFB-OFB, EBJN LSVOMG QLGGMEB ?9< OFBNOHB, KOJOG V]FLB ??9 OFBNOGMS, KO COXJMVLNM YBSOHOS ??? OFBN@ON, SJONM VM\MS ??6 OFBVHB, NMNO FMGG ELGG FO@COX ??3 OFB\, KOVLM VOYJOMGGM @BNUOGMS ??8 OFB\, SJMGGOG\N XBNL ??= OFVO@ON, SLXXL NLCBGM DO\GO OVOY ??1 OFVOJOK, EONMMNO FO]XLSXO ??0 OFVOJOK, GOH\ K\VO SONXLO@B ??: OFVON, EBCMG\N QLVX]HMS ??< OFVMNO, FMO JMGMN @VOCM HM@]LO ?69 OFVMNLCO, _]NNLM JMVNONHMU ?6? OFVMNLGGO, VLCJOVH FOFOB ?66 OFVMVB, DV\UXLNM JONNO KOVXLNMU ?63 OFVL@B, VOCJMG ONN KBNOVMS ?68 OFVLGGO, YVLNCMSS KO\ O@]JBF ?6= OFSOGBN, KJOHLSBN HBKO@SON@ ?61 OF]ON, KLCJOMGGM EOSLH ?60 OF]ON, K\VXGM CBNHM ?6: OF]ON, SJOGOK\ @OPOHLN@ ?6< OF]FOCOV, OGLNBV HLSBKNBN@ ?39 OF]HO, DOXJGMMN FOCLMVVO ?3? OF]HO, SJMON KMNHVBS ?36 OF]GMNCLO, K\GMMN YOSOKBNXM ?33 OF]GBCLBN, VBCJMNN\ KOM FOVVONCB ?38 OF]NHO, EONV\ COGCLXOS ?3= OF]XO\, COVKMGO SBGLHBV ?31 OF]\B, SOVOJ C]MNXOS ?30 OF]\]ON, ONNO @LONMGGL HO\O@ ?3: OCOCLB, VMLNJBGH YMXLGGO ?3< OCOHMKLO, VBNO KO\ FMGOVKO ?89 OCOLN, SJMLGO KOVLM FBNXLO ?8? OCOY]GCB, VMMNNM VBSSLNNL KBVONXM ?86 OCOS, AMGKO SMCVMXOVLB ?83 OCOSLB, MKMVGB] @OHB ?88 OCO\ON@, DGLK KOM EB\ XLKBNON ?8= OCHOG, EBJN YO]G SOVKLMNXB ?81 OCHOG, KOV\ @VOCM NOUOVMNB

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->