Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8.9.2009.

8.9.2009.

Ratings: (0)|Views: 231 |Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Sep 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Utorak 
8. septembar 2009.
Broj12.002Godina
LXVII
BAWA LUKA 
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE
VIJESTI
strana 3.
Proizvo|a~i u BiHnajvi{e gube zbog primjene
CEFT
Doktor izOto~caodbio dapru`i pomo}Srbinu
strana 20.
VIJESTI
strana 2.
REGION
Nas ta va za oko 108.302 osnovca i 45.903 sredwo {kol ca po ~e la u svim osno vnim i sredwim {ko la ma  u Re pu bli ci Srpskoj  [kol sko zvo no ozna ~i lo po ~e tak  no ve {kol ske go  di ne u 201 cen tral noj i oko 540 po  dru ~nih  osno vnih {ko la, te u 91 sredwoj {ko li Vla  da RS ove go  di ne iz  dvo ji la  758.000 ma ra ka za bes pla tne  uxbe ni ke za 11.000 u~e ni ka prvog  i 10.830 u~e ni ka dru gog ra zre  da  osno vnih {ko la 
strana 7.
Poslije informacije da je banda Darka Eleza pripremala atentat na premijera Srpske
O~ekujem adekvatnu reakciju sudstva i tu`ila{tava imaju}i u vidu sve dokaze koje su u tom predmetu prikupili istra`ni organi, rekao Dodik
strana 5.
U Repu blici Srpskoj po~ela nastava u osnovnim i sredwim {kolama
Zvo no oku pilo |ake
 
“Orlovi“ gledaju ka Mundijalu
GO SNSD:Rasprava oentitetskom glasawuopasna za RS
strana 45.
U {kole {irom Srpskekrenulo 11.000 prva~i }a
   F   O    T   O  :   A .   ^   A   V   I   ]
MUP RS u kontaktu sasvim bezbjednosnim agenci jama
Darko Elez
 
2
utorak, 8. septembar 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Ne mogu da shvatim da poslije ubistva premijera Srbije Zorana \in|i}a na ovim prostorima i daqe su planirana takva zlodjela. Drago mi je da policij- ski organi dr`ava biv{e Jugoslavije sara|uju u in- teresu svih da bi pohapsili kriminalce i atentatore.
Ema l: srdjan_go ic@ho ma l.com
Stranci u BiH zara|uju {to prosje~an stanovnik ove dr`ave ne}e mo}i da ostvari dok je `iv. Nije ni ~u- do {to ne}e da zatvore
OHR 
i da idu u svoje dr`a-ve. Dovoqno je sjetiti se kako smo `ivjeli kada stranci nisu ni znali gdje se nalazi tamo neka Bo- sna i Hercegovina.
Ema l: gordana.bl@yahoo.com
www.glassrpske.com
BAWALKA 
- KlubBo{waka u Vi je}unarodaRepu- blikeSrpskeju~e je u apelaci ji dostavqenojUstavnomsu du BiH zatra`ioprivremenostavqawe van snagePoslovnika o radu Ustavnogsuda RS, pot vrdioje “GlasuSrpske“ {ef KlubaBo{waka u Vi je}unaroda RS EdinRami}.- Poslovnik o raduUs ta- vnogsuda RS je ne ustavan, jer omogu}avadiskriminaci ju i preglasavaweBo{waka u RS. Tra`imo da ovajposlovnikbu- destavqen van upotrebe dok seUstavni sud BiH ne izjasni o wegovojustavnosti- rekao je Rami}.Dodao je da }e KlubBo{-wakadanasUstavnomsudu RS predatizahtjev za ocjenuusta- vnostiakataNarodneskup- {tine RS ko ji su objavqeni u“Slu`benomglasniku RS”, a o ko jima se bo{wa~kidelegati nisuizjasnili. [ef KlubaSrba u Vi je}u naroda RS Sta{aKo{aracka- zao je da su zahtjevibo{wa~kih delegataneosnovani. - Bo{wa~kidelegati bi kona~nomorali da iza|u iz po- litikanskihokvira. Wihova apelaci jaUstavnomsudu BiH je instrukci ja iz Sara jeva- ista- kao je Ko{arac.Dodao je da bo{wa~kide- legatinisu`eqeli da se u predvi|enomustavnomroku izjasne o aktimausvo jenim na posqedwojsjedniciNSRS i dasada“nepotrebnoproblemati- zu jupoliti~kusituaci ju“. M.F.
Ako se problem izvoza poqoprivrednih proizvoda iz BiH ne rije{i ni na sastanku ministara zemaqa potpisnica
CEFT
18. oktobra ove godine, BiH }e razmotriti mogu}nost da se djeluje po principu reciprociteta, rekao Zirojevi}
Bo{wa~ki delegati dostavili apelaciju Ustavnom sudu BiH
 Tra `e su spen zi ju Poslovnika
Poslije stupawa na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini (
CEFT
)
Poqopri vre dnici u BiH naj vi{e gu be
PI[E: TAWA MILAKOVI]
milakovict@glassrpske.com
BAWALU KA- Sektorpoqoprivredepretrpio je najvi{egubitakaposli je stupawa na snagu
CEFTA
sporazuma, a u~estalepri- tu `bepoqoprivrednika iz Srpske i FBiHzbognemogu-  }nostiplasmanarobe na tr`i{tezemaqapotpisni- ca
CEFTA
, sve su osnovani je.
Rekao je to ju~e na kon- ferenci ji za novinare u BawojLuciministarspo- qnetrgovine i ekonomskih odnosa BiH MladenZiro je- vi}, posli jesastanka sa mi- nistrompoqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS Radivo jemBrati}em.- Pritu`bedoma}ih poqoprivrednihproizvo|a~a sve su opravdani je i sigurno  je da }e resornoministar- stvoimatidostaaktivnosti, dabismona{eprivrednike doveli u {to ravnopravni ji polo`ajkada je u pitawu spoqnotrgovinskarazmjena poqoprivrednihproizvoda sa susjednimzemqama, a pri-  jesvega,sa Srbi jom i Hrvat- skom- istakao je Ziro jevi}. On ka`e da je u rje{ewuovogproblemaulogaMinis- tarstvaspoqnetrgovine i ekonomskihodnosa BiH ko- ordinira ju}a i da nasto ji da zahtjevepoqoprivrednika iz BiH preneseSavjetuminis- tara iParlamentu BiH radi korekci je ve} posto je}ih i dono{ewanovihpropisa, a sve sciqempopravqawapo-lo`a jadoma}ihpoqoprivre- dnika.- O problemuizvoznika poqoprivrednihproizvoda iz BiH obavi je{tenje ige- neralnisekretari jat
CEFTA 
 u Podgorici. O~eku jem da }e 18. oktobra ove godine, na sastankuministarazemaqa potpi snica
CEFTA 
, do}i dokonkretnihrazgovoras ciqemrje{avawaovihpro- blema- kazao je Ziro jevi} i istakaoda }e, ako se ni tada ne ri je{eproblemi u prome- tupoqoprivrednihproizvo- da, sa entitetskimmini- starstvimapoqoprivrede i trgovinei inspekcijskim organima BiH razmotriti mogu}nosti da se djelu je po principureciprociteta. Brati} je kazao da apso- lutnonisuta~neoptu`be HrvatskedaBiHkr{iSpo-razumoslobodnojtrgovini navodnomnelegalnomtran- zici jommli jeka, jerseutim optu`bamaciqanoidena “Mli jeko produkt“ izKozar- skeDubice.- BiH}e, ako se u skori- jemperiodu ne ri je{ipro- blemdoma}ihpoqoprivre- dnihproizvo|a~a, bitipri- nu|ena da vratiistommjerom - dodao je Brati}.
Sta{a Ko{arac je rekao da bi bo{wa~ki delegati morali da uva`e ~iwenicu da “tvrdo- glavost u politici ne mo`e donijeti nikome korist, niti bilo kakve politi~ke poene“. - Pozivam ih da radimo u skladu sa zakonima i Ustavom RS na dobrobit svih u RS -ka`e Ko{arac.
TVRDOGLAVOST
PRITU  @BE
doma}ihpoqoprivrednika sve opravdanije
Osnivawe antikorupcionog tijela
Zakon u Parlamentu sredinom septembra
SA R JEVO, BI JEQINA- Zakonko jimsepredvi |aosni- vaweantikorupcionog
ti jelananivouBiHtrebalobiu parlamentarnojproceduridasena|esredinomseptembrai akobudepostignutasaglasnost, oovomzakonubiseras- pravqalopohitnojproceduri,~imebizakonmogaodase  usvo jidokra jaovogmjeseca. Zamjenikpredsjedava ju}egZa jedni~kekomisi je za evropske integraci jeZoranKoprivicarekao je za “GlasSrpske“ da se na ju~era{wemsastankunisudetaqni jeupoznali sa svim odredbamazakona, te da }e se zavisno od svihodredbiwego- vogsadr`a jaodreditiposlanici i delegatitokomparla- mentarneprocedure. Ministarunutra{wihposlovaRSStanislav^a|oju~e je  u Bi jeqinioci jenio da je ide ja o formirawuantikorupci- onogtima na nivou BiH izvitoperenapri~ajednog od uslo- va EU.@.D.
PA RIZ-
^landelegaci je Parlamenta BiH u Parla- mentarnojskup{tiniSavje- taEvropeMladenIvani} izjavio je ju~eSrni u Parizu da je upra`wenomjestoge-neralnogsekretaraSavjeta Evropezbogodre|enevrste sukobako japosto ji izme|uParlamentarneskup{tine i Savjetaministara. PremaIvani}evimri je~i- ma, Savjetministara je ut- vrdio dva pri jedloga za kandidate, ali je Parlamen- tarnaskup{tina u junu odbila da glasa, jer je sma- trala da ni jeispuwenapra- vnanorma, te da ona morabitikonsultovana kod izbo- rakandidata. - BirosavjetaEvropeju~e  jepredlo`io da Parlamen- tarnaskup{tina, ipak, na sqede}emzasjedawu24. sep- tembraglasa o izborugene- ralnogsekretara- rekao je Ivani}.
Mariz Bernio
Podr{ka Sudu iTu`ila{tvu BiH 
SA R JEVO- Francuskiambasador u BiH MarizBernio istakla je ju~e
tokomsusreta sa predsjednicomSuda BiH MedyidomKreso i glavnimtu`iocem BiH MiloradomBa- ra{inom da Francuskanudistru~nupomo} i `eli da nas- tavisaradwu sa Sudom i Tu`ila{tvom, kako u predmetima ratnihzlo~ina, tako i organizovanogkriminala. U saop{tewuAmbasadeFrancuskenavodi se da je Bernio primilapredsjednikaSuda BiH i glavnogtu`ioca na wihov zahtjev i ohrabrila ih da nastave sa naporimaradio~uvawa nezavisnostiovihin- stituci jako jeigra ju centralnuulogu u sud- skomsistemu BiH, teistakla da je svakaizja- va u pravcuosporavawa wihovogposto jawapo- tpunoneprihvatqiva.Bernioo~eku je da }e Parlament BiH mo}i datimogu}nostovim instituci jama da nasta- ve rad uz podr{kustra-nihsudi ja.
Mladen Ivani}
Sukob oko imenovawa generalnog sekretara SE
KO[A RAC:
Apelacija - instrukcija iz Sarajeva
Milorad Dodik ne voli fudbal, dra`a mu je ko{arka. Ali, nema za{to ni do- laziti u Zenicu, jer BiH nema {anse. Turci su ja~i i nema smisla navijati za gubitnike. Razvali}e vas!
Rajko Vasi}, izvr{ni sekretar SNSD-a
Srbija i Hrvatska
Radivoje Brati} rekao da je Srbija u prvoj polovini ove godine u spoqnotrgo- vinskoj razmjeni sa par- tnerima
CEFTA 
imalasuficit 788 miliona KM, dok Hrvatska kao mogu}i prijedlog bescarinskih ba- rijera navodi destimula- ciji uvoza uvo|ewem ciqnih dozvoqenih mjeraiz domena tehni~kog zako- nodavstva, kontrola kvali- teta, standarda i inspekcijske kontrole. On je napomenuo da poqo- privrednici pri izvozu iz BiH u Srbiju pla}aju pres- kupe kontrole i analize pile}eg mesa.
F O O : G   .[ L 
Mladen Zirojevi} i Radivoje Brati}
 
GLAS SRPSKE
utorak, 8. septembar2009.
3
SARAJEVO - Ministri iz reda hrvatskog naroda prisustvova}e sjednici Vlade FBiH u srijedu na kojoj }e biti imenovana radna grupa za analizu rje{ewa izgradwe autoputa na koridoru 5C, ja- vile su agencije. Premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} i wegovi zamjenici Vjeko- slav Bevanda i Gavrilo Grahovac dogovorili su se na ju~era{wem Kolegijumu Vlade da na sqede}oj sjednici bude razmatrana i in- formacija o snabdijevawu prirodnim gasom.
Radnica hotela iskasapila svo je dvi je k}erke
LONDON-
Radnicahotelaiskasapila je svo jedvi je k}erke na spavawu, po{to je obavi jestilapri jateqe da }e u~initine{tostra{no, javio je ju~eTanjug. Rek haKumari-Baker je usmrtilak}erkeDavinu (16) i Jasmin(13) ku hiwskimno`em u nervnomrastroj- stvu, izjavio je tu`ilac Yon Farmer. On je rekao da se Kumari-Bakerni jeslagala sa svo-  jimbiv{imsuprugom u vezi sa starateqstvom i bri- gom o djeci i `eqela je da iskalibi jes na ovaj na~in. AdvokatiKumari-Baker su istakli da je ona ozbiqandu{evnibolesnik~im je bilasposobna da  ubi jesvo judjecu.
Joci} negirao umi je{anost  u ubistvo Pukani }a
BEOGRAD-
SretenJoci}, po- znati ji kao JocaAmsterdam, negi- rao je ju~epredsudom u Zagrebu bilokakvuumi je{anost u ubistvo vlasnikalista“NacionalIve Pukani}a. - Joci} je u neposrednomkonta- ktu sa hrvatskimtu`iocemimaopriliku da ga uvjeri da sa  ubistvomPukani}anemanikakveveze. Da je togasvjestan i  hrvatskitu`ilacgovori i ~iwenica da je saslu{an u svoj- stvusvjedoka. Da ima veze sa ubistvompredlo`ili bi da bu- desaslu{an u svojstvuokrivqenog- rekao jeBetiJoci}ev branilacMilanDeliba{i}.
Trebiwac Borislav Tasovac  uhap{en u Novom Sadu
BAWALU KA-
BorislavTasovac (28) iz Trebiwa, os-  umwi~en da je 1. avgustaubioKrstivo jaMi jovi }a, a te{ko ranioSimeonaDu~i}a, uhap{en je ju~eu NovomSadu, izja- vio je Srniministarunutra{wihposlovaRSStanislav ^a|o.^a|o je kazao da, ako se steknuuslovi za izru~ewe, {to zna~i da se utvrdi da Tasovacni jedr`avqaninSrbi je, bi- }eisporu~en BiH, odnosnoOkru`nomtu`ila{tvuTre- biwe.Tasovac, ko ji je u no}iizme|u 1. i 2. avgusta u trebiwskom Staromgradu, ispredqetneba{tekafi}a“Skaj“, ubio Krstivo jaMi jovi}a a te{koranioSimeonaDu~i}a, do ju~e  je bio u bjekstvu.
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BAWALU KA- Po jedi- nikrugovi iz me |unarodne za jednicepoku{ava ju da objedine i aktivira juodre-  |enegrupeko jerade na des- tabilizaci jiRepublike Srpske, a u tom kontekstumo `emo da posmatramo i naprasnootvaraweraspra- ve o entitetskomglasawu.
Izjavio je ovo ju~e uBawojLucipredsjednik Savezanezavisnihsoci jal - demokrataMiloradDodik posli jesjedniceGlavnog odbora ove stranke.- Otvarawerasprave o entitetskomglasawu u Par- lamentuBiH je veomaopa- sno za Srpsku- kazao jeDodik.PotpredsjednikSNSD- a Nikola[piri}kazao je da parti je iz RS ko jeotva- ra juraspravu o entitetskom glasawu“vi{eli~e na strankeme|unarodnedopu- nenegoparti jeko jezastu- pa juizvornistavgra|ana RS“.- Volio bih da te parti-  jepotra`elegitimitet u gra|anima RS, jer je nemogu- }eda u istomtrenutkupro- blematizu jupitaweentitet- skogglasawakao i liderStranke za BiH HarisSi- lajyi}- kazao je [piri}.Dodao je da predstavni- ciparti jako jiproblemati- zu jupitaweentitetskog glasawajavnostimora jure- }iza{to to rade.- Ne vjeru jem im kadaka- `u da je za wih en titetskoglasawesvetiwa, jer za wih je svetiwasamonovac- re- kao je [piri}.GO SNSD-apodr`ao jerad predstavnika RS u in- stituci jama BiH. Data je i podr{kapred- sjedava ju}emSavjetaminis- tara BiH Nikoli[piri}u u vezi sa imenovawimaminis- trabezbjednosti BiH i ~el- nihqudiagenci ja iDirekci je za evropskeinte- graci je.- Nismoprotivimeno- vawaministrabezbjednosti BiH, ali smo protivna~ina na ko ji SDA `eli da ri je{i ovo pitawe. Oni `ele darje{ava jusamo ono {to je za wih va`no- rekao je Dodik. GO SNSD-a oci jenio jeda je RS politi~ki i eko- nomskistabilna. - SNSDpodr`avaDej- tonskisporazum{to zna~i da `eli da o~uvastrukturu BiH ko ju~ine dva entiteta i tri konstitutivnanaroda i ostali. U BiH se moramo vratiti na izvornepozici je Dejtona- istakao je Dodik. GO SNSD-a smatra daBiH ne mo`enapredovati na evropskomputu sa Kance- lari jomvisokogpredstavni- ka i me|unarodnimsudi jama i tu`iocima u doma}em pravosu|u. - BiH ne mo`enastavi- ti put ka EU ako se nalazipod me|unarodnimprote- ktoratom. Tako|e, stranesu- di je i tu`iocimogu da ostanusamo u drugostepe- nompostupku u odjeqewimaza ratnezlo~ine. Svi osta- litreba da odu iz zemqe-naglasio je Dodik. Dodaoje da za ovu par-ti ju“posto jisamovisoki predstavnik, a svi ostali u
OHR
-u su osobqe te kance-lari je i wihovistavovi nis urelevantni“. Dodik je kazao da je GOSNSD-aoci jenio da se ulaskom u izbornugodinu trebaprestati sa politi- ~kimrazgovorima o usta- vnimpromjenama BiH, jer }e to dovesti do dodatnih problema.- Neki`ele da nam na- metnupitaweustavnihpro- mjenaiakoposto je}iUstav ni jeusvo jioParlament BiH. SNSDne}eu~estvova- ti u tom procesu ako ga budu vodilistranci. Zala`emo se za uspostavqawepose- bnogparlamentarnogti jela na nivou BiH ko jetreba da rje{ava to pitawe- nagla- sio je Dodik.GO SNSD-a je saop{tioda podr`ava rad zamjenika minis trainostranihpo- slova BiH Ane Tri{i}-Ba- bi}ko jaukazu je na probleme u funkcionisawu Ministarstvuinostranih poslovaBiH“.- Klubposlanika SNSD-a u Parlamentu BiH pokrenu}eraspravu o stawu  u MIP-u - rekao je [pi-ri}.GO SNSD-a odlu~io jeda 5. oktobra ove godineor- ganizu jesavjetovawe za 120.000 ~lanovastranke, dok }e Konvenci jaSNSD-a posve}enasqede}imizbori- mau BiH bitiodr`ana uaprilu2010. godine. PredstavniciSNSD-a u sri jedu}e u Narodn ojskup-{tini RS odr`atisasta- nak sa ~elnicimaSrpske demokratskestranke o po- liti~kojsituaci ji u RS i BiH.
 Hrvatski ministri na sjednici Vlade FBiH 
STRANCI
samo u drugostepenom postupku za ratne zlo~ine
Radoji~i}, Radmanovi}, Dodik i [piri} dolaze na sjednicu Glavnog odbora SNSD-a u Bawoj Lu ci
FOTO: S. ILI]
Otvarawe rasprave o entitetskom glasawu u Parlamentu BiH veoma opasno za Srpsku, kazao Dodik. Ne vjerujem im kada ka`u da je za wih entitetsko glasawe svetiwa, jer za wih je svetiwa samo novac, rekao [piri}
Glavni odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata o politi~koj situaciji
Rasprava o en ti tetskom glasawu opa sna za Srpsku 
Milorad Dodik je rekao da }e se u narednim mjesecima u}i u proceduru izmjene za- kona o organizaciji Vlade RS ~ime }e biti ukinuto Ministarstvo za izbjegle i raseqene osobe RS, a bi}e osnovano Ministarstvo energetike RS. - Ne}emo se prestati bavi- ti pitawem izbjeglih koje je dobrim dijelom ve} i rije- {eno. Tim poslom bavi}e se posebno odjeqewe jednog od postoje}ih ministarsta- va - precizirao je Dodik.
NOVO MINISTARSTVO Imenovawa
[piri} je kazao da jespreman da se pitaweimenovawa u institucija- ma BiH rije{i odmah.- Nemam potrebe da mi- jewam stav u vezi sa ime-novawima. To mo`emo da obavimo odmah, ali SDApoku{ava da obezbijedi jedinstvo sa bo{wa~kim partijama na principu po- djela, a ne onoga {to ja- vno promovi{u - naveo je [piri}.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
jajelena liked this
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->