Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KOMANDITNO DRUSTVO

KOMANDITNO DRUSTVO

Ratings: (0)|Views: 4,339|Likes:
Published by sladjana11

More info:

Published by: sladjana11 on Sep 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
 
KOMANDITNO DRUSTVO
POJAM 
Komanditno drustvo je ortakluk stvoren zakonom sa jednim ili vise ortaka (komplementara)I jednim ili vise lica koja odgovaraju ograniceno do visine uloga (komanditora).Statuskomplementara u ovom drustvu odgovara polozaju ortaka,I oni imaju ista prava,duznosti Iobaveze.Komanditori s druge strane su na mnogo nacina vise poput invetitora nego ortaka. 
ZOPD-Nas zakon u cl.10,st.1odredjuje komanditno drustvo kao drustvo jednog ili viselica koja se zovu komplementari I jednog ili vise lica koja se zovu komanditori Ikolektivno se nazivaju firma.Komplementari su neograniceno solidarno odgovorni zasve obaveze drustva.Komanditori odgovaraju za obaveze drustva do visine svojihuloga.Ulozi komanditora mogu biti u novcu ili u stvarima I pravima koja s procenjuju.RAZGRANICENJE 
Komanditno drustvo I pored znacajnih slicnosti sa ortaklukom,zbog kojih se smatranjegovim podoblikom pokazuje znacajne osobenosti.
PREDNOSTI-
U OD svi clanovi su ortaci I imaju isti status-svi ortaci su licno odgovorni za obaveze ortakluka-ako nije drugacije uredjeno sporazumom,svi ortaci imaju jednaka prava da upravljajuortaklukom-ortakluk moze nastati I bez registracije,po sili zakona,na osnovu cinjenica I radnjiOrtakluk se smatra entitetom odvojenim od njegovih clanova za mnoge svrhe
NEDOSTACI
-KD mora imati najmanje jednog clana komplementara I bilo koji broj komanditora-komplementari su licno odgovorni za obaveze KD.Komanditori rizikuju samo njihov ulog uKomanditnom Drustvu-komanditori ne mogu ucestvovati u kontroli I upravljanju KD,u protivnom gube statusogranicene odgovornosti-za KD je obavezna registracija prije nego drustvo pocne da postoji,I bez nje nema formiranjaovog drustva-KD se smatra entitetom odvojenim od njegovih clanova za mnoge svrhe.
PREDNOSTI I NEDOSTACI KOMANDITNOG DRUSTVA 
Prednosti komanditnog drustva su:1.ogranicena odgovornost komanditora2.prenosivost udela u drustvu3.poreske pogodnosti4.trajnost poslovanja i5.raznoliki izvori kapitalaNedostaci komanditnog drustva su:1.neogranicena odgovornost komplementara za obaveze drustva2.zabrana upravljanja poslovanjem drustva3.komanditno drustvo moze biti subjekt oporezivanja4.formalnosti I regulatorni zahtjevi za izvjestavanjem5.znacajni pravni I organizacioni troskovi
OSNIVANJE KOMANDITNOG DRUSTVA 
Polazeci od pojma komanditnog drustva,kao drustva koje mora imati 2 vrste clanova,to sastanovista osnivanja znaci da moraju postojati najmanje 2 lica,od kojih jedno mora biti usvojstvu komplementara,a drugo u svojtvu komanditora.Komplementari odnosno komanditorimogu biti kako fizicka tako I pravna lica.Iz odredjenja pojma komanditnog drustva proizilazida moraju postojati najmanje 2 clana drustva,po jedan iz svake kategorije clanova.UGOVOR O KOMANDITNOM DRUSTVUZOPD ne pominje izricito osnivacki akt KD,ali iz ugovorne prirode drustva,kao I drugihodredbi I zakona,moze se zakljuciti da je to ugovor.Prema nasem zakonu ne postoji obavezada se ugovor o osnivanju prilozi uz prijavu za njegovu registraciju.
 
Ugovor o komanditnom drustvu treba da obuhvati celokupan sporazum izmedju svihclanova drustva-I komplementra I komanditora.Neka od vaznijih pitanja koja trebaju bitiuredjena sporazumom o Komanditnom Drustvu su sledeca:naziv KD,imena I adrese clanova Ioznacenje njihovog statusa,delatnost drustva,sediste drustva,trajanje drustva,ulozi clanova ukapitalu drustva,odgovornost clanova medjusobom I prema trecim licima,duznost clanovadrustva,upravljanje poslovima drustva,prenos udela,promene clanova usledistupanja,iskljucenja ili smrti,podela profita I gubitaka,prestanak drusva I dr pitanja.
REGISTRACIJA-
 Nas zakon propisuje obavezu registracije KD.ZOPD-registracija KD-a,za razaliku od OD-a,je obavezna I uslov je da bi se komanditorimogli pozivati na svojstvo ogranicene odgovornosti.U protivnom,svi clanovi KD-a u pogledunjihovog polozaja,po ovom zakonu,smatraju se ortacima. 
Registracija KD-a vrsi se dostavljanjem izjave ili ugovora potpisanog od strane svihclanova drustva CRPS-a koji sadrzi sledece podatke:
1.naziv drustva I oznaku da je drustvo osnovano kao komanditno,2.sediste drustva3.rok na koji se drustvo osniva I datum pocetka obavljanje delatnosti,4.ime,prezime I maticni broj,odnosno naziv svakog clana drustva,5.ime svakog lica koje ima svojstvo komanditora,6.ulog komanditora I da li je ulog u novcanom ili nenovcanom obliku.
MEDJUSOBNI ODNOSI CLANOVA DRUSTVA 
KD se sastoji vise nego od jedne vrste clanova I ovi clanovi su podvrgnuti razlicitimzakonskim pravima I obavezama,pri cemu jedno isto lice moze biti u polozaju samo jednekategorije clanova.Cak I kada se jedno lice javi u svojstvu komplementara I komanditora uistom drustvu,ono ce u tom slucaju imati sva prava I obaveze komplementara,dok ce samonjegov ulog u drustvo kao komanditora uzivati zastitu na isti nacin kao ulog bilo kojegdrugog komanditora.PRAVA I OBAVEZE KOMPLEMENTARA-ista su kao I prava I obaveze ortaka uortakluku,odnosno na njih se primenjuju odredbe koje vaze za OD.Pravo na vodjenje poslovadrustva je licno pravo svakog komplementara,koje se nemoze prenositi na trece lice,osim akose sa tim saglase svi komplementari ili ako se to izricito predvidi ugovorom.Za razliku odkomanditora,komplementari odgovaraju za obaveze drustva licnom imovinom.Komplementar ima I obavezu lojalnosti drustvu I podleze pravilima za slucaj krsenja zabrane konkurencijedrustvu koja vaze za ortake.Samo komplementari upravljaju sa poslovanjem komanditnogdrustva.ZOPD se opredeljuje da upravljanje drustvom pripada pripada komplementarima,propisujuci pravilo da:
odluke o redovnom poslovanju KD donose se prostom vecinom glasovakomplementara,ukoliko ugovorom o osnivanju nije drugacije predvidjeno.
PRAVA I OBAVEZE KOMANDITORA-komanditor je vise vidjen kao investitor,nego kaostvarni ortak u drustvu.Ima malo prava od onih koja su data ortacima u ortakluku,I primerenotome malo obaveza.Nihova osnovna obaveza je da unesu uloge u drustvo koji prema ZOPD-umogu biti u novcu ili stvarima I pravima koja se procenjuju,a nemogu biti u radu iliuslugama.ZOPD ustanovljava zabranu povlacenja uloga I propisuje da:
Tokom trajanjadrustva komanditor nemoze,posredno ili neposredno,povlaciti ili primate natrag bilokoji deo svog uloga,u protivnom,odgovoran je za obaveze firme do visine uloga koji jepovukao ili primio natrag.
Polozaj komanditora bitno je odredjen izricitom zakonkom odredbom da:
komanditor neucestvuje u upravljanju poslovanjem drustva I nije ovlascen da zakljucuje ugovore kojiobavezuju drustvo.
Ovo znaci da se komanditori nemog u protiviti vodjenju poslova drustvaod str.komplementara ukoliko se ono vrsi na ugovoreni nacin.Komanditori iskljuceni izvodjenja poslova drustva ne treba da znaci da nemaju pravo na tuzbu za oduzimanje poslovodstva odredjenom komplementaru ovlascenom na poslovodstvo ako on teze povredineku svoju duznost ili ako se pokaze nesposobnim za vrsenje poslovodstva.Komanditori imaju ogranicenu odgovornost.Rizik komanditora ogranicen je na iznosnjegovog uloga u drustvo.Postoje situacije u kojima se zakonim izjednacava odgovornostkomanditora sa odgovornoscu komplementara za obaveze drustva.U zakonima se navodi
 
isticanje imena komanditora u nazivu drustva,jer se time komanditor deklarise kao javni clandrustva,u kom svojstvu se nalaze samo komplementari.Drugi slucaj kada komanditori mogu biti u opasnosti da izgube njihov status ograniceneodgovornosti,komanditori nemaju pravo da ucestvuju u upravljanju drustvom,jeste ako zaistaucestvuju u upravljanjem poslovanjem drustva.U tom slucaju komanditor ce biti odgovorankao komplemetar za sve obaveze drustva koje su nastale u periodu u kojem je ucestvovao uupravljanju poslovanjem drustva.Komanditori nemaju pravo da upravljaju poslovanjem drustva.Njima su zakonom generalnododeljena izvesna prava,ukljucujuci zakonsko pravo na obavestavanje u pogledu poslovanjadrustva,I stim u vezi I ovlascenje da izvrse uvid u poslovne knjige drustva u bilo kojerazumno vreme.ZOPD-
komanditor moze,u bilo koje vreme,sam ili prekopredstavnika,ispitati knjigovodstvo drustva I utvrditi stanje I mogucnosti razvojaposlovanja drustva I ova pitanja razmatrati sa ostalim clanovima drustva. 
ZOPD priznaje komanditoru prava na obavestavanje,I stim u vezi,utvrdjuje pravo da vrsiuvid sam ili preko predstavnika u knjigovodstvo ili poslovanje drustva.ODNOSI KOMPLEMENTARA I KOMANDITORA-komplementari duguju fiducijarnuduznost komanditorima,jedini komplementar KD-a duguje komanditorima cak vecu duznostnego sto je redovno nametnut ortacima,posebno kada komplementar ima vecinski udeo udrustvu.Duznost komplementara,koji vrsi potpuno upravljanje I ima kontrolu nad poslovanjem drustva,moze se uporediti sa fiducijarnim odnosom korporativnog direktora prema akcionarima.
PROMENE U KOMANDITNOM DRUSTVU 
REGISTRACIJA PROMENA-od posebnog je znacaja stalno azuriranje odredjenih podatakakoji su obavezno predmet registracije I publikacije.ZOPD
-komanditno drustvo je duzno dau roku od 7 dana od dana promene,dostavi CRPS-apropisanu izjavu kojom sekonstatuju promene u svim slucajevima kada se u drustvu promeni:1.naziv drustva2.sediste drustva3.vreme trajanja drustva,4.clan drustva ili podaci o clanovim drustva,5.visina uloga komanditora,6.vrsta odgovornosti clanova drustva.
Registracija promene se vrsi na obrascu propisanom uputstvom o nacinu rada CR Iobrascima za upis,koji je istovetan obrascu za pocetnu registraciju,s tim sto se ovom prilikommarkira opcija za proemnu podataka data u zaglavlju ovog formulara.Za neblagovremenoizvrsenje ove obaveze ovim zakonom propisane su kaznene sankcije.DOSTAVLJANJE I OBJAVLJIVANJE PODATAKA-pored obavezne registracije propisuje Iobavezna publikacija podataka o ovim promenama.Za cinjenicu publikacije vezuje se Idejstvo ovih promena.Ove uobicajene promene u KD-u,ukljucuju prijem novihkomplementara,prijem novih komanditora,povlacenje iz drustva jedne I druge vrste clanova I prenos udela.PRISTUPANJE NOVOG KOMPLEMENTARA-uslovi za prijem novog komplementaravariraju u nacionalnim zakonima.ZOPD sadrzi generalno pravilo za prijem novih clanova,kaomodifikaciju u odnosu na opsta pravila u ortakluku:
za sticanje svojstva clana drustva nijepotrebna saglasnost komanditora.
PRISTUPANJE NOVOG KOMANDITORA-nakon registracije KD-a neko lice moze pristupiti drustvu kao komanditor direktnim sticanjem udela od postojecegkomanditora.Sticalac udela postaje clan drustva u obim u kojem je prenosilac na njega preneo prava.ZOPD-
komanditor moze,uz saglasnost komplementara preneti svoj udel udrustvu,a sticalac udela postaje clan drustva sa svim pravima komanditora.
 Novikomanditor moze prvenstveno biti primljen saglasno odredbama ugovor o KD-u.Kako prenos udela dovodi I do promene clana drustva,to ova promena podleze ne samoobaveznoj registraciji,vec I obavezi publikacije.ZOPD-
ukoliko se udeo komanditoraprenese na trece lice,obavestenje o tome dostavlja se sluzbenom listu RCG naobjavljivanje,a prava po osnovu tog udela sticu se danom objavljivanja tog obavestenja.

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Milica Radonjic liked this
Dzeneta Krusko liked this
Suza Hasanović liked this
Jelena Lazendić liked this
Jelena Lazendić liked this
DaniloMikić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->