Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gete-Godine Ucenja Vilhelma Majstera

Gete-Godine Ucenja Vilhelma Majstera

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:

More info:

Published by: Jovana Dobrosavljevic on Jan 16, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

 
SMISAO UMESTO SLOBODE U ROMANU
GODINE UČENJA VILHELMA MAJSTERA
 Geteov roman
Godine učenja Vilhelma Majse!a
 je predstavnik obrazovno romana! Nastaj"#i sintezom ispovesti i pikarsko romana$ obrazovni roman predstav%ja$ po mi&%jenj" Tomasa Mana
 su"limi!anje a#anu!isič$o% !omana
 jer iako sastav%jen od niza epizoda$ obrazovni roman se "sredsre'"je na svo j"naka i na njeov "n"tra(nji razvoj! Obrazovni roman mo)e se posmatrati i kao poseban spoj pikarsko romana i a"tobiora*ije pod odredjenim so+io,istorijskim oko%nostima! -A%eksandra Bajazetov,."&en$
Vilhelm Majse!& "e'a'leno (os#ojče )i#oa&
str 
*
/012 3i(&evi idea%i jes" idea%i njeovo vremena$ tako da 4bi%d"nsroman5 nije ni zami(%jen kao pojedina&na pojava$ ve# kao primer$ skoro proram!D! 6! Maj%s isti&e da se ovaj roman i sti%ski i tematski mo)e pode%iti na tri de%a! Dok bi prvi deo opisivao pikarske p"sto%ovine .i%7e%ma i r"pe p"t"j"#i7 %"ma+a$ dr"i deo bi &ini%e
 Is(o#esi le(e du+e
$ a tre#i
des$!i(i#ne media,ije
!-D! 6! Maj%s$
 -i$a!o# (u do is(o#edaoni,e***&
str! 89/2 Iako se
o"!a'o#anje
 " pojm"
o"!a'o#no% !omana
 odnosi i na obrazovanje &itao+a ko%iko i na obrazovanje j"naka$ " ovom s%"&aj"$ sazrevanje i obrazovanje se odnose i na samo a"tora$ Getea! Ono (to je zapo&eo kao
 -o'o!i+no (oslanje Vilhelma Majse!a
 zavr(i#e 0:1;! kao
Godine enja Vilhelma Majse!a
$ pretvaraj"#i tako pikarski roman$ koji se na%azi " prikaz"  pozori(no )ivota$ " prikaz dr"(tva preko izabrano j"naka! 3ozori(te tako  postaje samo jedna etapa na .i%7e%movom p"t"$ a obrazovni roman pokaz"je sna)n" "topisti&k" +rt"$ kako to prime#"je A%eksandra Bajazetov, ."&en$  prikaz"j"#i &e)nj" za dr"(tvom &iji se interesi ne s"kob%javaj" sa interesima  pojedin+a! -A%eksandra Bajazetov, ."&en$
O
 
delu
$ str!/</2Ivo 6ere(i# navodi primere iz Geteovo )ivota koje je Gete "k%opio " svoj roman$tvrde#i da je .i%7e%m Majster po mnoim stvarima pi(&ev dvojnik!  Na primer$ Gete je od%azio " poset" ro*ovskom par" .erter$ " pratnji vojvode =ar%a Av"sta$ koji je bio " %j"bavi sa spomen"tom ro*i+om! >e%i aristokratski kr"$ " koji je Gete tada zapao$ je bio op&injen njom$ pa je %"m&k" dr")in" .i%7e%ma Majstera doveo na ostovanje " ro*ovski dvora+! Tako se i zbrka " .i%7e%movoj %avi mo)e posmatrati kroz &injeni+" da je pisa+ " .i%7e%m" zbio neko%iko razdob%ja svo )ivota$ te je j"nakovo depresivno stanje kao Geteovo iz strazb"r(ko perioda! Rasprav%jaj"#i o Aristote%ovoj poeti+i i "op(te knji)evnosti$ Gete kroz .i%7e%ma ovori o novim po%edima na teorij" "metnosti i sam" "metnost$ koje je " medj"vremen" stekao!Iako e%emente za svoj roman na%azi " )ivot"$ Gete te e%emente i kombin"je i dop"nj"je$ pa se zato za
Godine učenja Vilhelma Majse!a
 mo)e re#i da je rea%isti&an i izmi(%jen " isti ma7! -Ivo 6ere(i#$
.e$s(i!&Molije!&Gee&
 str! 1?<$1??2
0
 
6ajnri7 Majer prime#"je izvesn" psi7o%o(k" nedos%ednost %ikova$ dovode#i " pitanje pripadnost ovo romana obrazovnom roman"$ jer ovde ne vidimo p"n razvoj samosvesti@ 4Likovi s" p"ke marionete!!! koje se medj"sobno vo%e i menjaj" mesta$ kao da nemaj" svoj" %i&nost$ kao da s" %j"bav i strast p"ka sanjarija5! -D! 6! Maj%s$
 -i$a!o# (u do is(o#edaoni,e***&
str! 8902 Sa dr"e strane$ pripoveda& ima posebn" "%o"! 3rvi p"t se eksp%i+itno  jav%ja tek po(to "vodi .i%7e%ma " Marijanine odaje! Ose#a se nadmo#nost kada .i%7e%ma naziva 4na(im prijate%jem5$ a opet prikaz"je kako se ")iv%java " .i%7e%movo d"(evno stanje! 3ripoveda& &esto ne preza da &itao+a "pozori na ne(to (to naivni j"nak ne vidi$ isti&"#i tako svoj sveznaj"#i karakter! ato se mo)e primetiti da kao (to se .i%7e%m razvija$ razvija se i sam pripoveda&$ jer njeov ton postaje ozbi%jniji (to se vi(e sadr)ajno b%i)imo s*eri Dr"(tva iz k"%e! .i%7e%m " pos%ednje dve %ave vi(e nije predmet posmatranja$ neo i sam  postaje posmatra&! - A%eksandra Bajazetov, ."&en$
O delu&
str!/<:2 Na kraj" romana$ mo)emo do#i do zak%j"&ka da 4obrazovn"5 dimenzij" ovom roman" daje ne .i%7e%m$ ve# Dr"(tvo iz k"%e$ jer "pravo oni pi(" njeov"  biora*ij" "mesto njea! 3ripoveda& na kraj" romana ok"p%ja svoje %ikove " trio me%odramati&ni7 brakova " sti%" sre#nozavr(etka! Tri de%a " roman"  predstav%jaj" dija%ekti&k" proresij"$ a to se odnosi kako na pripovedani sadr)aj$ tako i na pripoveda&k" te7nik"! i%er je sa pravom primetio da je .i%7e%m veoma zna&ajan %ik " roman"$ a%i ne i najzna&ajniji! =ao najzna&ajniji$ isti&e se "pravo  pripoveda&! On se namerno stapa sa "%oom Dr"(tva iz k"%e$ pa tako s%edi da se  jedino pripoveda& prib%i)ava stanovi(t"
o"!a'o#no% juna$a*
 -D! 6! Maj%s$
 -i$a!o# (u do is(o#edaoni,e&
str! 89?23rvi deo svo romana je Gete ob%ikovao " sk%ad" sa svojim m%ada%a&kim a*initetima@ +entra%ni prob%em je odnos %"m+a prema radjanskom svet"! 3ozori(te ovde predstav%ja os%obadjanje "metnika od "skosti radjanstva i -ma%o2radjansko po%eda na svet! Ipak$ tek po(to Gete odba+i misao da kroz  pozori(te vidi jedini p"t ka 7"manosti$ mo#i #e da da istinsk" s%ik" dr"(tva$ pa i kritik" radjanstva! Sam .i%7e%m Majster " dr"om de%" %eda na svoje dane  posve#ene pozori(t" kao na %"tanje! Corma%ni Geteov prodor ka objektivnoj +e%ovitosti radjansko dr"(tva odvija se samo "
Godinama učenja
! Tek +eo roman daje potp"n" s%ik" predja(nji7 doadjaja@ ekspir pre%azi s*er" pozorni+e i postaje ve%iki vaspita& koji poma)e &ovek" da razvije svoj" %i&nost - G! L"ka&$
Gee i nje%o#o do"a&
 str!</$<2 
S#a (!edose/anja $oja sam i$ad imao o čo#ečans#u i nje%o#oj sud"ini& a $oja su me& meni samom ne(!imeno& (!aila od moje mladosi& nala'im u .e$s(i!o#im $omadima os#a!ena i !a'#ijena* 0Godine enja Vilhelma  Majse!a
$ knjia I$ str!0;92
1
 
 
 1ad #as čo#e$ slu+a $a$o o"ja+nja#ae #a+e% .e$s(i!a& (o#e!o#ao "i da u(!a#o dola'ie i' #e/a "o%o#a i da se oslu+$i#ali $a$o se amo do%o#a!aju da o"!a'uju ljuds$a s#o!enja* 0Godine učenja Vilhelma Majse!a&
knjia I$
 
str!1/: 2U prvoj knjizi$ Gete s%ika svet ma%e b"r)oazije, to s" .i%7e%movi rodite%ji$ trova+ .erner! 3o(to "ba+i i pozori(ne e%emente -%"tkarsko pozori(te2 stvara  pre%az ka dr"oj knjizi de s%ika )ivot p"t"j"#i7 %"ma+a! Tre#a knjia os%ikava aristokratij"$na &e%" sa Gro*i+om! Geteov pok"(aj os%ikavanja tota%iteta njeove stvarnosti postaje time jasniji!Dok prvi deo ima oznake pokreta kome je Gete pripadao$
Su!m und  D!an% 
$ dr"i deo ima obe%e)ja k%asi+isti&ko sti%a$ koji se ose#ao devedeseti7 odina! ato Gete nastoji da %ikove koje "vodi " roman$ prika)e kao tipove$ pa tako neka %i+a nemaj" v%astita imena$ ve# i7 pisa+ naziva po nji7ovom sta%e)"$ kao na primer Gro*i+"! -Ivo 6ere(i#$
.e$s(i!& Molije!& Gee&
str!1/2Imaj"#i " vid" da je zavr(na redak+ija romana pisana " period" izmedj" 0;8! i 0;?! neizbe)an je "ti+aj Cran+"ske revo%"+ije na razvoj isto! Revo%"+ija je za obrazovni roman potvrda )e%je iz osamnaestoveka za  pomirenjem dve dominantne ekonomske k%ase te epo7e! e%ja za so+ija%nim napretkom kroz ovakvo pomirenje$ os%ikana je kroz promen" kojoj s"  podvrn"ti predstavni+i ove dve k%ase@ .i%7e%m$ sa jedne strane i Lotario i Farno$ sa dr"e! Nji7ove k%asne osobenosti s" bezaz%ene! Obrazovni roman pok"(ava da prika)e kako je Cran+"ska revo%"+ija mo%a biti izben"ta$ pa se so+ija%iza+ija name#e " prvi p%an! -Cranko Moreti$
 2ildun%s!oman $ao sim"olič$a  3o!ma&
str!88<
 
2 3ojedina+ je sa sredinom koja a okr")"je " p%odnoj interak+iji! .i%7e%m ne o&ajava nad saznanjem da p"t %"m+a nije za njea! On spoznaje &ovekov" orani&enost$ a%i i jedinstvo sa prirodom$ te tako "kida jaz izmedj" sebe i sveta! Cranko Moreti smatra da je idea%ni &ita%a+ obrazovno romana b"r)oaski &ita%a+$  jer "pravo njea treba 4obrazovati5 tj! pokazati m" prednosti dr"(tveno izmirenja! Smisao se n"di " zamen" za s%obod"$ a smisao je sre#no pripadanje 7armoni&nom tota%itet"! Gete prikaz"je da nije n")no na )rtvama pokazati kako  je Revo%"+ija mo%a da se izbene! -Cranko Moreti$
 2ildun%s!oman $ao  sim"olič$a 3o!ma&
 str!88/23o%aze#i od i%erovo "verenja da je
 (o!e$lo i sale) (o(uno ni+a#no čim je u (ianju ne+o +o je sas#im ljuds$o
$ Gete sa 7"manisti&ko stanovi(ta kritik"je k%ase i tipove koji te k%ase predstav%jaj"! Literarna radjanska istorija je rado isti+a%a ve%i&anje p%emstva " Geteovom roman"$ " smis%" da p%emi#ki na&in )ivota "k%anja prepreke s p"ta " s%obodnom izradjivanj" %i&nosti$ za raz%ik" od radjansko na&ina )ivota$ a%i po Gete" p%emstvo ima svoj" vrednost kao odsko&na daska ka p"nom izradjivanj" %i&nosti, sa te odsko&ne daske ne s%edi n")no skok! 6"manisti&ka dr"(tvena kritika "perena je protiv sp"tavanja koje stvara "pravo sta%e(ka svest i pripadnost! -G! L"ka&$
Gee i nje%o#o do"a&
str!<:2
<

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->