Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Seminar 5 6

Curs Seminar 5 6

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Iulia Danalachi
Instructie Asistata pe Calculator (pedagogie)
Instructie Asistata pe Calculator (pedagogie)

More info:

Published by: Iulia Danalachi on Jan 16, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

 
 Cap. 3. Cibercultura
ş
i avatarurile înv
ăţă
rii în era internetului 3. 1. Dimensiunea cultural
ă
 a ciberspa
ţ
iului Este destul de dificil s
ă
 delimitezi, ast
ă
zi, ce (mai) este cultura. Mediul cultural în care ne mi
ş
c
ă
m la un moment dat presupune dou
ă
 dimensiuni: obiectele culturale însele (produc
ţ
ii artistice, filosofii, teorii
ş
tiin
ţ
ifice, credin
ţ
e, obiceiuri etc.) precum
ş
i modalit
ăţ
ile de disponibilizare ale acestora (radioul, televiziunea, internetul etc.). De o  bucat
ă
 bun
ă
 de vreme, mediul de difuzare a valorilor culturale a devenit el însu
ş
i semnificativ
ş
i chiar "bun" cultural, în m
ă
sura în care este rezonant
ş
i coextensiv cu valoarea de baz
ă
. Mai mult decât atât, mediul „informeaz
ă
” într-un anumit fel con
ţ
inutul  propriu-zis, predispunându-i pe receptori la o anumit
ă
 gril
ă
 de lectur 
ă
, la o re-formare a „aparatului” lor receptiv
ş
i cognitiv. Mediul de transmitere for 
ţ
eaz
ă
, într-o anumit
ă
 m
ă
sur 
ă
, structurile psihomentale s
ă
 se re-construiasc
ă
 în sensul specificit
ăţ
ii noilor incit
ă
ri. Este bine s
ă
 con
ş
tientiz
ă
m aceast
ă
 inedit
ă
 fa
ţ
et
ă
 a culturii, aceast
ă
 nou
ă
 dimensiune ontic
ă
 a faptului valoric, constituit
ă
 din transmisibilitatea acesteia.
Cultura este alc
ă
tuit 
ă
 nu numai dintr-un cumul de valori, ci
 ş
i din mecanismele socio-culturale de  generare, validare, r 
ă
 spândire
 ş
i perpetuare a acestora.
Având ca sistem de referin
ţă
 mediul de penetrare a culturii, observ
ă
m ast
ă
zi, în condi
ţ
iile expansiunii noilor tehnologii de informare
ş
i comunicare, o recompunere a acesteia dup
ă
 alte principii
ş
i legi decât cele tradi
ţ
ionale. În condi
ţ
iile mondializ
ă
rii informa
ţ
iilor, ale cre
ă
rii unei noi realit
ăţ
i, cea a
ciberspa
 ţ 
iului
, cultura îns
ăş
i trebuie redefinit
ă
. Tot mai mul
ţ
i teoreticieni, filosofi, antropologi vorbesc de apari
ţ
ia
ciberculturii
. Urmând o anumit
ă
 literatur 
ă
 de specialitate (Alava, 2004, Finkelkraut, 2001, Levy, 1995, Levy, 2005 , Lovink, 2004, Peraya, 2000) încerc
ă
m în cele de mai jos s
ă
 identific
ă
m aceste realit
ăţ
i
ş
i s
ă
 ar 
ă
t
ă
m ce rela
ţ
ii se stabilesc între ele. Cyberspa
ţ
iul nu este un spa
ţ
iu fizic, în adev
ă
ratul în
ţ
eles al cuvântului, este mai degrab
ă
 o realitate metaforic
ă
, eterat
ă
, ce cuprinde totalitatea informa
ţ
iilor ce se mi
ş
c
ă
 între diferi
ţ
ii comunicatori prin intermediul noilor media. Cuvântul
ciberspa
 ţ 
iu
 este un termen compus, format din
cibernetic
 
ş
i
 spa
 ţ 
iu
. Termenul
ş
i realitatea corespunz
ă
toare coboar 
ă
 pân
ă
 în gândirea antic
ă
, dar cel care le-a consacrat a fost Norbert Wiener, în 1948, care a definit cibernetica drept
ş
tiin
ţ
a controlului
ş
i comunic
ă
rilor la fiin
ţ
ele umane
ş
i la ma
ş
ini. Instabilitatea
ş
i efemeritatea informa
ţ
iilor constituie o tr 
ă
s
ă
tur 
ă
 a acestui edificiu simbolic. Este foarte posibil ca o informa
ţ
ie s
ă
 fi disp
ă
rut din re
ţ
ea în momentul descifr 
ă
rii ei (mutat
ă
 fiind în discul dur al calculatorului oaspete). Ciberspa
ţ
iul rezult
ă
  prin interconectivitatea tuturor ordinatoarelor care exist
ă
 acum pe mapamond, având  proprietatea extensivit
ăţ
ii, a bran
şă
rii imediate a noilor veni
ţ
i. Cibercultura, în calitate de con
ţ
inut al acestui spa
ţ
iu, este o nou
ă
 realitate antropologic
ă
 format
ă
 din totalitatea acestor schimburi dar
ş
i a tehnicilor adiacente, a reprezent
ă
rilor, valorilor, manierelor de a face sau de a fi în leg
ă
tur 
ă
 cu acest mediu valoric. Departe de a fi o subcultur 
ă
 (de  pild
ă
, a fanilor computerelor
ş
i re
ţ
elelor), cibercultura exprim
ă
 o muta
ţ
ie major 
ă
 a esen
ţ
ei înse
ş
i a culturii, pentru c
ă
 aceasta instaureaz
ă
 o nou
ă
 fa
ţ
et
ă
 a Universalului
ş
i Universalit
ăţ
ii.
 
 Crearea de noi sisteme de comunicare instaureaz
ă
 un nou tip de cultur 
ă
 
ş
i de civiliza
ţ
ie. Elementul valoric transmis de cultur 
ă
 este intrinsec legat de suport. Cultura oral
ă
, cultura scris
ă
 
ş
i cea digital
ă
 sunt trei realit
ăţ
i calibrate dup
ă
 legit
ăţ
i diferite de întemeiere
ş
i transmisie. Într-o cultur 
ă
 oral
ă
, indivizii ce comunic
ă
 între ei sunt în acela
ş
i areal
ş
i în acela
ş
i context al comunic
ă
rii. To
ţ
i sunt insera
ţ
i în aceea
ş
i baie de stimuli, de emo
ţ
ii, de presupozi
ţ
ii. Situa
ţ
ia de emisie
ş
i de recep
ţ
ie este una
ş
i aceea
ş
i pentru comunicatori. Interac
ţ
iunile au loc într-un spa
ţ
iu viu de comunicare, ce este alimentat continuu de c
ă
tre participan
ţ
ii la comunicare. Odat
ă
 cu inven
ţ
ia scrisului
ş
i, mai ales, a multiplic
ă
rii tipografice, contextul emiterii
ş
i recept
ă
rii devine multiplu, mutabil în timp
ş
i spa
ţ
iu, autonomizând con
ţ
inuturile transmise. Putem primi
ş
i în
ţ
elege mesaje de la mii de kilometri distan
ţă
, de acum zeci sau mii de ani, de la persoane pe care nu le vedem sau sunt pierdute iremediabil în negura timpului
ş
i istoriei. Le întâmpin
ă
m cu instrumentele noastre culturale, le decontextualiz
ă
m (uneori le distrugem!), racordându-le la modurile simbolice contemporane, ce func
ţ
ioneaz
ă
 la un moment dat. Un mesaj înafara contextului nu poate exista decât începând cu inven
ţ
ia scriiturii. Aceast
ă
 punere a unei idei înafara contextului constituie începutul (nu
ş
i sfâr 
ş
itul!) conceptului
ş
i al ideii de universalitate.
3.1.
 Tem
ă
 de reflec
ţ
ie În ce m
ă
sura cultura tradi
ţ
ional
ă
 suport
ă
 o transcodare
ş
i o translare în spa
ţ
iul virtual? Ce se pierde, ce se câ
ş
tig
ă
? Cibercultura este o ipostaz
ă
 a mondializ
ă
rii actuale, inclusiv cu reverbera
ţ
ii în lumea spiritului. Iat
ă
 câteva aspecte ale acestei evolu
ţ
ii: -
 
se manifest
ă
 tot mai insistent o proliferare a culturii de mas
ă
 în detrimentul culturii „mari”, serioase, tradi
ţ
ionale; -
 
se experimenteaz
ă
 formule tot mai sincretice, omogenizatoare, ale unor registre care în mod tradi
ţ
ional s-au dezvoltat separat (dintre savant
ş
i comun, dintre local
ş
i exotic, dintre actual
ş
i ancestral, dintre cult
ş
i folcloric); -
 
se face pledoarie pentru relativitatea valorilor
ş
i se cultiv
ă
 gustul incertitudinii
ş
i paradoxurilor ideatice, ideologice, culturale; -
 
se cultiv
ă
 individualismul, angrenându-se o cultur 
ă
 pe „m
ă
sur 
ă
”, în concordan
ţă
 cu gusturile, apeten
ţ
ele, posibilit
ăţ
ile publicului. Cibercultura actual
ă
 ne întoarce oarecum în situa
ţ
ia oralit
ăţ
ii culturale, dar la o alt
ă
 scar 
ă
, întrucât interconectivitatea, dinamismul în timp real al ideilor puse în re
ţ
eaua Web formeaz
ă
 un referen
ţ
ial nou, constituit dintr-un hipertext prin care fiecare element al culturii poate fi împ
ă
rt
ăş
it simultan
ş
i total tuturor, în fiecare loc al p
ă
mântului. Ciberspa
ţ
iul este „o re
ţ
ea de re
ţ
ele. O re
ţ
ea f 
ă
ă
 însu
ş
iri. Teoretic, ar putea s
ă
 corespund
ă
 tuturor viselor
ş
i dorin
ţ
elor lumii întregi” (Lovink, p. 68). Dintr-un anumit punct de vedere, avem de a face cu un hiperdocument, un singur mare context cultural care, în mod virtual, poate deveni un bun pentru fiecare. Oricare ar fi textul (mesajul) transmis, el va stârni reverbera
ţ
ii, peri-texte în chip de comentarii, glos
ă
, critici, contest
ă
ri etc. Va fi, cu alte cuvinte, multiplicat prin alte min
ţ
i
ş
i voci, prin infinite prefaceri în timp
ş
i spa
ţ
iu,  prin punerea în contact a miilor de oameni, prin neb
ă
nuite schimburi intersubiective.  Nu mai exist
ă
 un centru unic al iradierii cunoa
ş
terii, sau dac
ă
 acesta exist
ă
, el este mutabil, schimb
ă
tor, relativ. Centrul este dat de cel care vine cu noua idee.
Ş
i în orice caz, fiecare tip de idee are „centrul” ei, altul decât restul cunoa
ş
terii. Schimbând
 
 permanent natura informa
ţ
iilor, pe ecranul calculatorului defileaz
ă
 diferite tipuri de „centre” ce momentan informeaz
ă
 sistemul. Revenind la acela
ş
i lucru, s-ar putea s
ă
 g
ă
se
ş
ti alt
ă
 informa
ţ
ie, venit
ă
 dintr-un alt loc, de la un alt emitent. Universalul prin contact, prin conexiune, pare universalul cel mai profund, adus în aten
ţ
ie de filosofii ilumini
ş
ti, întrucât cuprinde ideea de umanitate (chiar
ş
i atunci când în mod real nu to
ţ
i oamenii au posibilitatea de a se conecta din cauza s
ă
ă
ciei – valoarea de umanitate fiind tot timpul invocat
ă
). Cu cât ciberspa
ţ
iul se întinde mai mult, cu atât el devine mai interactiv
ş
i mai pu
ţ
in totalizant. Fiecare nou
ă
 conexiune aduce înc
ă
 ceva, creeaz
ă
 virtuale adaosuri, prelungiri, particulariz
ă
ri. Nici o cultur 
ă
 nu mai aspir 
ă
 s
ă
 le acopere pe celelalte, s
ă
 devin
ă
 „universal
ă
” (nici m
ă
car limba englez
ă
, limba celor care fac programe etc.). Singularit
ăţ
ile
ş
i registrele minoritare se manifest
ă
 nestingherit,  putând deveni centre temporare de emisiuni valorice pentru ceilal
ţ
i. Re
ţ
eaua d
ă
 
ş
anse egale tuturor, întruchipând mecanismul cel mai democratic de manifestare. In fond, toate culturile sunt minoritare, fiind expresii
ş
i
ă
spunsuri numai ale unor grupuri, nu ale tuturor. Probabil c
ă
 unele au devenit „mari”, datorit
ă
 unei oportunit
ăţ
i de difuziune, de transmitere, a unei
ş
anse de vizibilitate ivit
ă
 în istoria lumii. Cibercultura arat
ă
 c
ă
 exist
ă
 un alt mod de instaurare a umanit
ăţ
ii, nu una ce se totalizeaz
ă
 pe linia sensului, în în
ţ
elesuri închise, înghe
ţ
ate, ci pe linia unei evidente  pluraliz
ă
ri, infinite ie
ş
iri la iveal
ă
, relev
ă
ri, m
ă
rturisiri. Ciberspa
ţ
iul este un nou loc virtual unde umanitatea se întâlne
ş
te cu ea îns
ăş
i, tocmai prin acest mare hipertext care este cultura mondial
ă
, cultura planetar 
ă
, culturile planetei (Levy, 2005). Ciberspa
ţ
iul este o form
ă
 nou
ă
 de întruchipare a inteligen
ţ
ei colective ce nu se mai înal
ţă
 genetic, pe baza unor linii din trecut (ale tradi
ţ
iilor, na
ţ
iunilor), f 
ă
când ca trecutul s
ă
 mearg
ă
 mai departe, ci avem o ipostaz
ă
 a inteligen
ţ
ei colective ce ac
ţ
ioneaz
ă
 pulsatoriu în toate cotloanele lumii, captând sincron tot mai multe expresii
ş
i r 
ă
spunsuri care se edific
ă
 peste tot …dar acum. Marea noutate adus
ă
 de cibercultur 
ă
 nu este trecerea de la educa
ţ
ia „in presentia” la cea „in absentia”, sau de la oral-scris la multimedia, ci trecerea de la o educa
ţ
ie institu
ţ
ionalizat
ă
 (prin
ş
coal
ă
, universitate) la o înv
ăţ
are permanent
ă
, prin autoresponsabilizare, la o situa
ţ
ie de schimb generalizat de cunoa
ş
tere, întronat la scar 
ă
 social
ă
, la acea „cetate educativ
ă
”, visat
ă
 câteva decenii în urm
ă
 de Edgar Faure, la o societate ce
ş
i-a creat mecanisme proprii de autogenerare educativ
ă
, nespecializat
ă
, la scar 
ă
 colectiv
ă
. E nevoie, în aceste circumstan
ţ
e, de un minim reglaj, realizat de pârghiile  puterii publice în direc
ţ
ia garant
ă
rii unei form
ă
ri elementare pentru to
ţ
i, a accesului la noile întrup
ă
ri ale cunoa
ş
terii
ş
i la o gestionare comunitar 
ă
 a cunoa
ş
terii, echitabil
ă
 în sensul „împrumutului”
ş
i „depunerii” de cuno
ş
tin
ţ
e.
3.2.
 Tem
ă
 de reflec
ţ
ie În ce m
ă
sur 
ă
 visul unei „cet
ăţ
i educative”, avansat de Edgar Faure, se realizeaz
ă
 prin virtualizarea educa
ţ
iei? Se pare c
ă
 cibercultura vine cu o nou
ă
 reprezentare asupra spa
ţ
iului
ş
i timpului, asupra imageriei interne
ş
i reprezent
ă
rilor noastre despre lume. Tehnocultura actual
ă
 (este greu s
ă
 mai distingi valoarea cultural
ă
 de tehnica de transmitere a acesteia)  predispune pe individul contemporan la o creativitate
ş
i capacitate de sintez
ă
 iconic
ă
. „Imaginea în cyber-spa
ţ
iu nu numai c
ă
 se tri-dimensionalizeaz
ă
 (ca în realitatea virtual
ă
,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->