Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Erotisme i recuperació d'allò humà - Félix Rodrigo Mora

Erotisme i recuperació d'allò humà - Félix Rodrigo Mora

Ratings: (0)|Views: 68|Likes:
Published by LibertadAmistad
Publicat al seu bloc, 'Esfuerzo y servicio desinteresados', el gener de 2014.
"En l'experiència eròtica ha d'entrar allò humà en la seva triple dimensió. Som al mateix temps: 1) femelles i mascles, 2) dones i homes, 3) éssers humans. Al ser mamífers el sexe humà és sempre coit de mamífers. La nostra dimensió animal és magnífica i no pot ser menyspreada. Però al mateix temps som humans, dones i homes, amb necessitat de simpatia, devoció, afecte, bellesa, fantasia, companyia, convivència, cortesia, entrega, èxtasi espiritual i servei mutu.

Existeixen les necessitats sexuals i també les necessitats emocionals i afectives, espirituals en suma. Ambdues s'unifiquen en el nostre existir i s'han d'unificar en la pràctica eròtica tant com sigui possible. Hem de viure l'erotisme com una experiència salvatge i apassionada, ja que sense ardor i embogiment l'Eros naufraga. Han de fixar-se en els pactes eròtics que facin els amants, dos o més, en tant que adults responsables, els continguts i atreviments del seu fer amatori."
Publicat al seu bloc, 'Esfuerzo y servicio desinteresados', el gener de 2014.
"En l'experiència eròtica ha d'entrar allò humà en la seva triple dimensió. Som al mateix temps: 1) femelles i mascles, 2) dones i homes, 3) éssers humans. Al ser mamífers el sexe humà és sempre coit de mamífers. La nostra dimensió animal és magnífica i no pot ser menyspreada. Però al mateix temps som humans, dones i homes, amb necessitat de simpatia, devoció, afecte, bellesa, fantasia, companyia, convivència, cortesia, entrega, èxtasi espiritual i servei mutu.

Existeixen les necessitats sexuals i també les necessitats emocionals i afectives, espirituals en suma. Ambdues s'unifiquen en el nostre existir i s'han d'unificar en la pràctica eròtica tant com sigui possible. Hem de viure l'erotisme com una experiència salvatge i apassionada, ja que sense ardor i embogiment l'Eros naufraga. Han de fixar-se en els pactes eròtics que facin els amants, dos o més, en tant que adults responsables, els continguts i atreviments del seu fer amatori."

More info:

Published by: LibertadAmistad on Jan 18, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

 
 ROTISM I R CUP RACIÓ D'ALLÒ HUMÀ
Félix Rodrigo Mora
Publicat al seu bloc, “Esfuerzo y servicio desinteresados”, el gener de 2014.
Patim la d!tr"##i$ d'all% &"m i d l'é!!r &"m ral( l'a)i*"ila#i$ +rogramada d l'!!,)#ia #o)#rta&"ma)a- Tot aix% !t !)t d.a!tat( +r #rar #riat"r! +o!t&"ma)! &i+r/!"0mi!!! a l! i)!tit"#io)! ial! amo! d l'#o)omia-El !"01#t mig )o !a+ +)!ar( &a +rd"t gair0é tot #o)ta#t am0 all% ral( é! i)#a+a2 d'mtr 1"di#i!a"t%)om! i d#idir- Li ma)*") mo#io)! a"t,)ti*"! i +a!!io)! &"ma)!- 3o !a+ "tilit4ar l ll)g"atg!ta)t rd"5t a ")a m"d!a !garri6o!a- 7! i)+t +r #o).i"r i !tar am0 l! !"! !m0la)t!( #a+ al! *",+ro6!!a ")a !+a)to!a 0arr1a d'a6a)8 d domi)ar( tmor i ra)#or- 3o +o!!ix .ida !+irit"al )i !)tit!t,ti#- La +ara"la moral( o .irt"t( l')6"ri!m)- R!"lta x+rt ) odiar i i)#a+a2 d'!timar- O0ix !m+ral +odr ) tot- L'+i#"ri!m d'E!tat l'&a 6t ") .gtal i ") a"to/agr!!or- 7! mdio#r( a.orrit( +r.i!i0l(d+rim)t-3o !a+ tr0allar #om a é!!r lli"r( i 1a tam+o# #om a )o/!r6 dl! oligar*"!( a #a"!a dl tr0all a!!alariat-3o #o)ix l'algria )i !a+ di.rtir/!- 3o té #o))xio)! am0 la )at"ra( a x#+#i$ d l! dl #o)!"m .i!"al-Ha +rd"t la #a+a#itat d !o6rir i tot l mal!tar l'atrrix- 7! ") !+a)tad9! *" !'a#o.ardix am0 r!-R!"lta i):til +r !tar am0 !i matix( ) r6lxi$ i !il)#i- 3o !a+ alim)tar/! d'")a ma)ra &"ma)a- 7!i)&0il +r #"idar d !i matix- L! !.! 6a#"ltat! #or+oral! !ta) ) 6allida- ;i" #o)6i)at ) la +r!$ dl'go( 6t 0otx9 d !i matix- Ho ig)ora tot al !r ") &i+r/ado#tri)at( +r ta)t tam0é ") 6a)ti#- E!tdomi)at +r o0!!!io)!( trror!( a)goix!( a)!itat!( maldat!( malalti!( d+)d,)#i! i !tat! d+r!!i"!-E) all% i)tl<l#ti" é! ")a )"l<litat( ) all% #o)d"#t"al ") ado#tri)at( ) all% #o).i.)#ial ") a"ti!ta( ) all%69!i# ") )8i#ri!( ) all% mo#io)al ") #ad.r( ) all% !+irit"al ") 0,!tia( ) all% #or+oral ") malalt( )all% la0oral ") i):til( ) all% ,ti# ") +,r6id- Aix% &a) 6t d )o!altr!( i aix% )! &m dixat 6r-="i)a é! la .ida r%ti#a d'a*"!ta #riat"ra !"ma d )ga#io)! i +,rd"! am0 a!+#t &"m *" &a0ita la!o#itat a0rra)t( d'a*"!t é!!r/r!>P")t"alit4m- El! a)imal! t)) !x i l! é!!r! &"ma)!( m)tr !g"im !)t/&o( roti!m- 7! molt9!!immé! *" !x( i é! la 6orma #o)#rta *" ado+ta a*"!t ) la +r!o)a- E)! é! im+o!!i0l .i"r ")a!x"alitat mram)t 6i!iol%gi#a( o !im+lm)t m#)i#a( o tri.ialm)t *"a)titati.a( o mald!tram)t!oli+!i!ta( o ),#iam)t &igi,)i#a( o #omr#ialm)t !a)ati.a( o tri!tam)t +romi!#"a- I !i &o 6m( )! 6mmal i )! m"tilm( arri0a)t a !)tir r+"g))#ia #a+ a all% li0idi)al-E) ")a +ro+or#i$ o altra( la )o!tra !x"alitat é! !m+r roti!m( +r*", .a ")ida a mo#io)!( +a!!io)!(im+"l!( a6#t!( #a.il<la#io)!( 6a)ta!i!( ,xta!i( ali)a#io)!( a6##io)am)t!( +r6r,)#i! i t,#)i*"!amat%ri! !+#96i*"! &"ma)!- ="a)t mé! #arrgat !tig"i l !x d'lm)t! tra)!#)d)t! mé!!ati!6a#tori !r-Pr% *"a)t mé! !im+li6i#at( 6i!iol%gi#( m#)i#( ma)#at d'a6#ti.itat i 0"it d d!ig( *"a)t mé! xm+t d+a!!i$( m+)8( #oratg i ardor( *"a)t mé! !)! a6##i$( )trga( +roximitat !+irit"al( amor i 6"!i$( mé!i)!ati!6a#tori !r i m)8! ! +ra#ti#ar-La
“revolució sexual” 
 dl! a)8! !ixa)ta( )#ara *" .a )#rtar al )6ro)tar/! a la r+r!!i$ d'all% !x"al&"m( .a 6allar ) la 6orm"la#i$ d'") )o" roti!m- ;a d!#o),ixr la dim)!i$ !"0lim( +a!!io)al(!+irit"al i i)tgral d l'Ero!- La !.a +ro+o!ta( *" )#ara alt1a( ra *"a)titati.a ?molt! #oit!@(!im+li6i#ada ?a#o)!g"ir l'orga!m( ) ta)t *" !+a!m agrada0l@( &do)i!ta ?l'roti!m é! +lar( !9( +r%
 
molt9!!im mé! *" +lar@( m"tiladora ?.a ig)orar la #ra#i$ d .ida@( lli0r!#a ?!o.i)t ! +ra#ti#a.a !x+r*", ") +am6lt dia *" ra +rogr!!i!ta i alli0radorB( .al a dir( +r im+o!i#i$@( !)! +a!!i$ )iim+t"o!itat )i a6#ti.itat( +r ta)t( !)! all% mé! d#i!i"- Am0 tot aix% l !x .a dgradar ) ")a r"ti)atri.ial( 6r9.ola( r+titi.a( !)! gra)d!a( tdio!a i i)#l:! )a"!a0")da
-E) l'x+ri,)#ia r%ti#a &a d')trar all% &"m ) la !.a tri+l dim)!i$- Som al matix tm+! @ 6mll!i ma!#l!( @ do)! i &om!( @ é!!r! &"ma)!- Al !r mam96r! l !x &"m é! !m+r #oit d mam96r!- La)o!tra dim)!i$ a)imal é! mag)96i#a i )o +ot !r m)8!+rada- Pr% al matix tm+! !om &"ma)!( do)! i&om!( am0 )#!!itat d !im+atia( d.o#i$( a6#t( 0ll!a( 6a)ta!ia( #om+a)8ia( #o).i.,)#ia( #ort!ia()trga( ,xta!i !+irit"al i !r.i m"t"-Exi!tix) l! )#!!itat! !x"al! i tam0é l! )#!!itat! mo#io)al! i a6#ti.!( !+irit"al! ) !"ma-Am0d"! !'")i6i*") ) l )o!tr xi!tir i !'&a) d'")i6i#ar ) la +r#ti#a r%ti#a ta)t #om !ig"i +o!!i0l-Hm d .i"r l'roti!m #om ")a x+ri,)#ia !al.atg i a+a!!io)ada( 1a *" !)! ardor i m0ogim)tl'Ero! )a"6raga- Ha) d 6ixar/! ) l! +a#t! r%ti#! *" 6a#i) l! ama)t!( do! o mé!( ) ta)t *" ad"lt!r!+o)!a0l!( l! #o)ti)g"t! i atr.im)t! dl !" 6r amatori-S'&a d r!+#tar ?i !'&a d 6r r!+#tar al! )o"! r+r!!or!( ll! i ll!@( la imm)!a .aritat d l!+r#ti*"! r%ti*"! )at"ral! &"ma)!( *" )o +od) !r rd"5d! a ")a )orma :)i#a( )i ta) !ol! a ")!*"a)t!- E) l'roti!m la lli0rtat ?am0 r!+o)!a0ilitat@( la .aritat i la +l"ralitat &a) d !r la )orma- Praix% &m d #om0atr tota 6orma d 0io+ol9ti#a( d drt! o d'!*"rr!( #ar#a o +rogr!!i!ta-3o )! dixm d!rotit4ar( #a!trar- Aix% é! ")a arg:#ia mé! +r a)i*"ilar all% &"m i #o).rtir/)o! )!#la"! +r+t"! dl +odr #o)!tit"5t- Ma)ti)g"m i)ta#ta la )o!tra 6mi)itat o la )o!tra .irilitat(l.a)t/l! a la #atgoria d'atri0"t! !!)#ial!- A."i +o*"! #o!! !$) ta) !"0.r!i.! #om l'amor( i l'Ero!!m+r é!( ) ma1or o m)or m!"ra( amor-Ex#+t ) l! !.! ma)i6!ta#io)! i)6rior!( l'roti!m é! ") )o!altr!B( ")a 6or2a ")iti.a *" atra" ia+ro+a l! é!!r! &"ma)!- All% r%ti# )! !o#ialit4a( )! 6a !)tir la gra)d!a i la 0ll!a d l'altr( l'algriad'!tar 1")t!( la 6or2a d ma)t)ir/)o! ")it!( la mag)i6i#,)#ia d la 6"!i$ i)tr+r!o)al- 3o &i &a a!!o#ia#i$ma1or )tr d"! +r!o)! *" la *" !'a#o)!g"ix ) la ")i$ !x"al( *"a) !'i)tgr) 69!i#am)t l'")a )l'altra( )6o)!a)t/! l! 0arrr! *" ) #o)di#io)! )ormal! !+ar) l! &"ma)!-Si la tro0ada amat%ria( a mé!( !t 0) #arrgada d'l.a#i$( a6i)itat( d.o#i$( id)ti6i#a#i$ mo#io)al()trga m:t"a( o0lit d !i( #om+artir/&o tot i ,xta!i( !i é! ")a 6"ga d la +r!$ d l'go +r do)ar i do)ar/!(al!&or! ! #o).rtix ) ")a x+ri,)#ia r.ol"#io)ria( al militar #o)tra ") ordr !o#ial 6o)am)tat )l'goi!m +o!!!!i"( l'odi m"t"( la !oldat +atol%gi#a( la im+ot,)#ia mo#io)al( l! rla#io)! d domi)i i laim+o!!i0ilitat d d!+lgar l #om+o))t #ol<l#ti" d la )o!tra )at"ral!a( ")a ma)ra d'im+dir ld!).ol"+am)t d l'a!+#t i)di.id"al dl 1o-U)a !o#itat #ol<l#ti.i!ta i #om")al( ) la *", l'&orror d la +ro+itat +ri.ada #o)#)trada &agid!a+arg"t +r*", +"g"m .i"r #om+arti)t/&o tot( )o +ot #o)*"rir/! )i #o)!tr"ir/! !)! a6irma ")ai altra .gada all% #ol<l#ti"( l )o!altr!( ) tot! l! !.! ma)i6!ta#io)!( !)! !"+rar l! 0arrr! dl 1o( !)! !ortir d !i matix i )trgar/! a l'altr- Aix% é! all% +ro+i( tam0é( d l'a#t amatori( *" é! o&a"ria d !r !m+r( ) ma1or o m)or m!"ra( a#t amor$!-La
“revolucsexual” 
( d 6a#to( &a !tat l'o6)!i.a mé! 6i#a2 #o)tra la lli0rtat r%ti#a- A)ta)8 la r+r!!i$! 6ia d! d 6ora dl !"01#t( a."i !'&a a#o)!g"it *" a*"!t ! +r#0i #om a #riat"ra d!x"ada *".ita i #o)dm)a +r moti"! .ariat!( !m+r !o69!ti#! a mé! d'a"tod!tr"#ti"!( l! +r#ti*"! r%ti*"!-D'a*"!ta ma)ra !'a"to/r+rimix- Aix9 &a !tat #rada l )o" +"rita)i!m( ")a .r!i$ +r6##io)ada dl.ll( im+o!at +l 6ra)*"i!m( l'E!glé!ia i la S##i$ Fm)i)a-
 A*"ll! *" .a) di!!)8ar a*"!ta
“revolució” 
( ) .ritat ")a +ot)t a)ti/r.ol"#i$( ! .a) 6o)am)tar ) la )o#i$d'all% !%rdid i )o ) la d'all% !"0lim- Pr aix% )o .a 6")#io)ar- Pr #om+r)dr a*"!ta é! r#oma)a0l llgirr6lxi.am)t So0r lo !"0limB( Lo)gi)o- Hi &a ") #om)tari ) a*"!t 0lo# ?!tm0r d G@-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->