Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
doctora93 phd

doctora93 phd

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by hosseini_9864
phd exam kearning
phd exam kearning

More info:

Published by: hosseini_9864 on Jan 20, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2014

pdf

text

original

 
 
( )
 
..
 ) )
 
لﺎﺳلﺎﺳ
13931393
 
wwwwww..ssaann j jeesshh..oogg
 
هرﺎﻤﺷ
 
ﻪﭼﺮﺘﻓد
1 
 
ﻓﺳﺮﻬﺳﺮﻬرﺪﻨرﺪﻨﺎﺎ
 
ﻪﻴﺻﻮﺗﻣاﺮﮔ
 
نﺎﺒﻠﻃواد
 
ﻪﺑ
 
ﻢﻬﻣ
 
يﺎﻫ
:
 
1-
تﺎﺼﺨﺸﻣ
 
مﺎﻧ
 
و
 
ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ
 
مﺎﻧ
 
ﻲﻠﻣ
 
ﺪﻛ
 
جرد
 
رد
 
ﺖﺳا
 
مزﻻ
 
نﺎﺒﻠﻃوادﻣﺎﻨﺳﺎﻨﺷاﻜﻋ
 
لﺎﺳرا ﺮﻈﻧ
 
درﻮﻣ
 
ﻲﻧﺎﺤﺘﻣا
 
ﻪﺘﺷر
 
ياﺮ ﺑ
 
نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ
 
مﺎﻧ
 
ﻦﻴﻴﻌﺗﻧﺎﺤﺘﻣا
 
هزﻮﺣﺮﮕﻳد
 
مزﻻ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
ﻲﻣﺎﻤﺗ
 
وتﺎ ﻋﻼﻃا
 
ﻪ ﻧﻮﮔﺮﻫ
 
لﺎ ﺳرا
 
و
 
مﻼﻋا
 
ترﻮﺻرد
 
ﺖﺳا
 
ﻲﻬﻳﺪﺑ
 
ﺪﻧروآ
 
ﻞﻤﻋ
 
ﻪﺑ
 
ﻲﻓﺎﻛ
 
ﻪﺟﻮﺗ
 
و
 
ﺖﻗدﺪﺷ
 
ﺪﻫاﻮﺧ
 
درﻮﺧﺮﺑ
 
ﻒﻠﺨﺘﻣ
 
ناﻮﻨﻋ
 
ﻪﺑ
 
ﺐﻠﻃواد
 
ﺎﺑ
 
هﺎﺒﺘﺷا
. 2-
ﺐﻠﻃواﺘﺷرﺪﻛ
 
بﺎﺨﺘﻧا
 
رد ﻲﻧﺎﺤﺘﻣا
 
هزﻮﺣ
 
ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
 
و
 
ﻲﻧﺎﺤﺘﻣانﻮﭼ
 
ﺪﻳﺎﻤﻧ
 
ﺖﻗدزا
 
ﺲﭘﻲﻧﻮﻧﺎ ﻗ
 
ﺖ ﻠﻬﻣ
 
نﺎﻳﺎﭘﺖ ﺒﺛمﺎ ﻧتﺎ ﻋﻼﻃا
 
ﺶﻳاﺮ ﻳو
 
و
)13/9/92(
ﺳاﻮﺧرد
 
ﻪﺑﻮﺼﺧ
 
ﻦﻳا
 
رد
 
ﻪﻠﺻاو
 
يﺎﻫﺷ
 
ﺪﻫاﻮﺨﻧ
 
هداد
 
ﺮﺛا
 
ﺐﻴﺗﺮﺗ
. 3-
رﺎﻓﻼﻴﺼﺤﺘﻟاجرد
 
ياﺮﺑﺪﻌﻣﺑﺎﺴﺘﻛا
 
ﻞﻛﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ
 
ﻊﻄﻘﻣﺪ ﺷرا
 
ﻲ ﺳﺎﻨﺷرﺎﻛوﻪ ﻓﺮﺣ
 
ياﺮ ﺘﻛد
 
ﺎ ﻳو
 
ياﺮ ﺧآ
 
لﺎ ﺳ
 
نﺎﻳﻮﺠ ﺸﻧادﻊ ﻄﻘﻣﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛﺷراﻓﺮﺣ
 
ياﺮﺘﻛد
 
ﺎﻳ
 
وياهﺪﻧارﺬﮔ
 
يﺎﻫﺪﺣاو
 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 
جرد
 
ياﺮﺑﻲﻠﻴﺼﺤﺗ
 
لﺎﺳ
93-1392
تﺎﺤﻴﺿﻮﺗ
 
ﻪﺑلﺪ ﻌﻣ
 
ﻪ ﺑ
 
طﻮﺑﺮﻣﻪ ﻌﺟاﺮﻣﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
.
ﺪﻌﻣ
 
و
 
ﻲﻌﻗاو
 
لﺪﻌﻣ
 
تﺮﻳﺎﻐﻣ
 
ترﻮﺻ
 
رد
 
ﺪﻨﺷﺎﺑ
 
ﻪﺘﺷاد
 
ﻪﺟﻮﺗ
 
نﺎﺒﻠﻃوادﺒﺛ
 
ﻪﻣﺎﻧﺎﺿﺎﻘﺗ
 
رد
 
هﺪﺷ
 
مﻼﻋا
 
يﺎﻫﻪ ﻠﺣﺮﻣ
 
رد
 
ﺎ ﻳ
 
و
 
ﻲ ﺘﻧﺮﺘﻨﻳا
 
مﺎﻧﺖﺒﺛ
 
زا
 
ﻪﺴﻠﺟ
 
ﻪﺑ
 
دورو
 
ترﺎﻛ
 
ﻲﺘﻧﺮﺘﻨﻳا
 
ﺖﻓﺎﻳردﺘﻓﺮﻳﺬﭘ
 
مﺎﻧﻣآ
 
ﺪﻫاﻮﺧ
 
ﻞﻤﻌﺑ
 
ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ
 
نﻮﻣزآ
 
ﻲﻳﺎﻬﻧ
 
نﺎﮔﺪﺷ
. 4-
ﺒﺛ
 
نﺎﻳﺎﭘ
 
رد
 
ﻲﺘﻧﺮﺘﻨﻳا
 
مﺎﻧﺖﺤﺻ
 
ﺪﻴﻳﻣ
 
ﺐﻠﻃواد
 
ﺺﺨﺷ
 
هﺪﻬﻋ
 
ﻪﺑ
 
ﻲﻟﺎﺳرا
 
تﺎﻋﻼﻃاﻞ ﻤﻋ
 
ﻪ ﺑ
 
صﻮ ﺼﺧ
 
ﻦ ﻳا
 
رد
 
ﻲﻓﺎﻛ
 
ﻪﺟﻮﺗ
 
و
 
ﺖﻗد
 
اﺬﻟ
 
ﺪﺷﺎﺑﺪﻳآ
. 5-
ﺒﺛ
 
ﻪﻣﺎﻧﺎﺿﺎﻘﺗ
 
رد
 
هﺪﺷ
 
جرد
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
ًﻤﺘﺣ
 
يﺪﻌﺑ
 
تﻼﻜﺸﻣ
 
زا
 
يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ
 
ياﺮﺑﻨﻳﺎﻤﻧ
 
ﻲﺳرﺮﺑ
 
ﺖﻗد
 
ﻪﺑ
 
ار
 
ﻲﻣﺎﻧ
. 6-
ﺖﻓﺎﻳرد
 
و
 
ﻪﻣﺎﻧﺎﺿﺎﻘﺗ
 
ﻞﻴﻤﻜﺗ
 
زا
 
ﺲﭘ
 
نﺎﺒﻠﻃوادو
 
هﺪﻧوﺮﭘ
 
هرﺎﻤﺷﻛﭘﺮﻴو
 
ﻪﻴﻬﺗ
 
ﻪﻣﺎﻧﺎﺿﺎﻘﺗ
 
زا
 
ﺖﻨﻳﺮﭘ
 
ﻪﺨﺴﻧ
 
ﻚﻳ نآ
 
تﺎﺟرﺪ ﻨﻣ
 
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 
زا
 
ﺲﭘ
 
اﺮﻧآﻨﻳﺎﻤﻧ
 
يراﺪﻬﮕﻧ
 
دﻮﺧ
 
دﺰﻧ
. 7-
ﻔﻠﺗ
 
هرﺎﻤﺷﻮﺸﻛ
 
شزﻮﻣآ
 
ﺶﺠﻨﺳ
 
نﺎﻣزﺎﺳ
 
ﻲﻣﻮﻤﻋ
 
ﻂﺑاور
 
يﺎﻫ
 :9-89235958-021  8-
ﻮﺸﻛ
 
شزﻮﻣآ
 
ﺶﺠﻨﺳ
 
نﺎﻣزﺎﺳ
 
ﻲﺘﺴﭘ
 
سردآ
:
ناﺮﻬﺗ ﻲﺘﺴﭘ
 
قوﺪﻨﺻ
1365-15875
)
ﺒﺛ
 
ﺪﺣاو
 
رﻮﺸﻛ
 
شزﻮﻣآ
 
ﺶﺠﻨﺳ
 
نﺎﻣزﺎﺳنﻮﻣزآ
 
مﺎﻧﺮﺘﻛد
(
 9-
سردآهﺎﮕﻳﺎﭘﻮﺸﻛ
 
شزﻮﻣآ
 
ﺶﺠﻨﺳ
 
نﺎﻣزﺎﺳ
 
ﻲﺘﻧﺮﺘﻨﻳا
 :
www.sanjesh.org
 
يدورو
 
نﻮﻣزآ
 
يﺪﻨﺒﻧﺎﻣز
 
لوﺪﺟيﺮﺘﻛد
)
Ph.D
(
ﺎﺳ
 1393
 
ﻒﻳدر
 
ﻮﺿﻮﻣ
 
ﻳرﺎﺗ
 
1
ﺒﺛﺮﺘﻛد
 
يدورو
 
نﻮﻣزآ
 
مﺎﻧ
)
Ph.D
(
ﺎﺳ
13935/9/92 
ﻳﺎﻐﻟ
11/9/92 
2
ﺒﺛ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
راﺮﻘﺘﺳاﺶﻳاﺮﻳو
 
ﺎﻳ
 
هﺪﻫﺎﺸﻣ
 
ياﺮﺑ
 
نﺎﻣزﺎﺳ
 
ﺖﻳﺎﺳ
 
يور
 
ﺮﺑ
 
نﺎﺒﻠﻃواد
 
ﻲﻣﺎﻧ
)
ﺒﺛ
 
ﺎﺑ
 
نﺎﻣﺰﻤﻫﺎﻧ
(5/9/92 
ﻳﺎﻐﻟ
13/9/92 
3
ﻓﺎﻳرد
 
ﻪﻴﻋﻼﻃا
 
رﺎﺸﺘﻧاترﺎﻛﺴﻠﺟ
 
ﻪﺑ
 
دوروراﺰﮔﺮﺑ
 
وﻴﭘ
 
ﻪﻳﺮﺸﻧ
 
رد
 
نﻮﻣزآﺎﻣزﺎﺳ
 
ﻲﺘﻧﺮﺘﻨﻳا
 
ﺖﻳﺎﺳ
 
و
 
ﺶﺠﻨﺳ
 5
و
12/
ﺎﻣ
 
ﺪﻨﻔﺳا
/1392 
4
ﺖﻓﺎﻳرﻛﺮﺷ
 
ترﺎﻛﻮﻣزآ
 
ردﺎﻣزﺎﺳ
 
ﺖﻳﺎﺳ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
زا
 
نﻮﻣزآ
 
يﺎﻤﻨﻫار
 
گﺮﺑ
 
و
13
ﺗ
15/
ﺎﻣ
 
ﺪﻨﻔﺳا
/1392 
5
يدورو
 
نﻮﻣزآ
 
يراﺰﮔﺮﺑ
 
نﺎﻣزﺮﺘﻛد
)
Ph.D
(
ﺎﺳ
1393 
ﻪﻌﻤﺟ
16/
ﺎﻣ
 
ﺪﻨﻔﺳا
/1392 
6
ﻣﺎﻧرﺎﻛ
 
ترﻮﺼﺑ
 
نﻮﻣزآ
 
ﻪﻴﻟوا
 
ﺞﻳﺎﺘﻧ
 
مﻼﻋاﺎﻣزﺎﺳ
 
ﻲﺘﻧﺮﺘﻨﻳا
 
ﺖﻳﺎﺳ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
زاﻪﻫدﻮهﺎﻣ
 
ﻦﻳدروﺮﻓ
1393 
7
ﺎﻣزﺎﺳ
 
ﻲﺘﻧﺮﺘﻨﻳا
 
ﺖﻳﺎﺳ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
زا
 
ﺮﺼﺤﻨﻣ
 
ﻪﺘﺷر
 
بﺎﺨﺘﻧا
 
ﻪﺑ
 
ﻦﻳزﺎﺠﻣ
 
ياﺮﺑ
 
ﻲﺘﻧﺮﺘﻨﻳا
 
ﻪﺘﺷر
 
بﺎﺨﺘﻧا
 
ﻤﻴﻧﺖﺸﻬﺒﻳدرا
 
لواهﺎﻣ
1393 
8 
ﻲﻓﺮﻌﻣ
 
ﻲﻣﺎﺳا
 
مﻼﻋاﺘﺷرﺪﻛ
 
ﺖﻴﻓﺮﻇ
 
ﺮﺑاﺮﺑ
 
ﺪﻨﭼ
 
نﺎﮔﺪﺷﺤﻣﺎﮕﺸﻧاد
 
ﻪﺑ
 
ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ
 
رد
 
ﺖﻛﺮﺷ
 
ياﺮﺑ
 
طﻮﺑﺮﻣ
 
يﺎﻫو
 
ﺎﻫﻲﻟﺎﻋ
 
شزﻮﻣآ
 
ﺰﻛاﺮﻣ
 
هﺎﻣ
 
ﺖﺸﻬﺒﻳدرا
 
مود
 
ﻪﻤﻴﻧ
1393
9
ﺮﺘﻛد
 
يدورو
 
نﻮﻣزآ
 
ﻲﻳﺎﻬﻧ
 
ﺞﻳﺎﺘﻧ
 
مﻼﻋا
)
Ph.D
(
ﺎﺳ
1393
ﻪﻤﻴﻧواهﺎﻣ
 
رﻮﻳﺮﻬﺷ
1393 
ﺻﺤﻔﺤﻔﻋ اﻮاﻮ
1 
ﻪﻣﺪﻘﻣ
1 
و
 
فاﺪﻫاﻳرﺎﻌﺗ
 
1 
يﺮﺘﻛد
 
هرود
 
ﻲﺷزﻮﻣآ
 
تارﺮﻘﻣ
)
Ph.D
(
3-2 
ﻲﻣﻮﻤﻋ
 
ﻂﻳاﺮﺷﺻﺎﺼﺘﺧا
 
وﺎﺒﻠﻃواد
3 
تارﺮﻘﻣﻔﻴﻇوﻣﻮﻤﻋ
 
4 
ﺖﺒﺛ
 
ﻂﺑاﻮﺿ
 
و
 
ﻂﻳاﺮﺷﺟرﺎﺧ
 
عﺎﺒﺗا
 
مﺎﻧ
5-4 
ﻪﻴﻤﻬﺳﻫ
 
5 
نﻮﻣزآ
 
ﻞﺣاﺮﻣ
 
6-5 
كراﺪﻣزﻻاﺮﺑﺒﺛﺎﻧﻛﺮﺷ
 
وﻮﻣزآ
 
رد
7-6 
ﻒﻴﻟﺎﻜﺗﻠﻃواداﺮﺑﻛﺮﺷﻮﻣزآ
 
رد
 
وﻣﺎﻧﺎﺿﺎﻘﺗ
 
ﻞﻴﻤﻜﺗ
 
هﻮﺤﺒﺛﺘﻧﺮﺘﻨﻳا
 
مﺎﻧ
8 
تﺎﻧﺎﺤﺘﻣاﺠﺸﻧاد
 
شﺮﻳﺬﭘ
 
هﻮﺤﻧ
 
و
8 
و
 
تﺎﻜﻧﻴﺻﻮﺗﻬﻣ
 
يﺎﻫ
 
8 
لوﺪﺟرﺎﻤﺷ
1-
وﺎﺣﺘﺷر
 
ﻲﻧﻮﻣزآ
 
داﻮﻣ
 
سورد
 
ﺐﻳاﺮﺿوﺮﮔ
 
رد
 
ﻲﻧﺎﺤﺘﻣا
 
يﺎﻫﺎﻫﻮﺑﺮﻣ
 
ﻲﺸﻳﺎﻣزآ
 
9 
لوﺪﺟرﺎﻤﺷ
2-
وﺎﺣو
 
ﺪﻛﺎﻧﺎﺘﺳاﺎﻧ
 
ﺎﺘﺳﺮﻬﺷ
 
ﺪﻛ
 
وﺤﻣ
 
ﺪﻟﻮﺗﻣﺎﻗا
43-10 
هرﺎﻤﺷ
 
لواﺪﺟ
3
ﺎﺗ
9
ﺘﺷر
 
يوﺎﺣوﺮﮔ
 
ﻪﻴﻠﻛ
 
رد
 
ﻲﻧﺎﺤﺘﻣا
 
داﻮﻣ
 
و
 
ﺎﻫﺸﻳﺎﻣزآ
 
يﺎﻫ
44 
ﺮﺧآ
 
لﺎﺳ
 
نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد
 
ياﺮﺑ
 
هﺪﺷ
 
هﺪﻧارﺬﮔ
 
يﺎﻫﺪﺣاو
 
داﺪﻌﺗ
 
و
 
لﺪﻌﻣ
 
صﻮﺼﺨﻣ
 
مﺮﻓﺷرا
 
ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ
 
هرودﻓﺮﺣ
 
ياﺮﺘﻛد
 
ﺎﻳ
 
وا
 
45 
ﻪﻧﻮﻤﻧﻴﭘ
 
مﺮﻓﻳﻮﻧﻣﺎﻧﺎﺿﺎﻘﺗﺒﺛﺎﻧﻮﻣزآ
 
 
يﺮﺘﻛد
 
هرود
 
يدورو
 
نﻮﻣزآ
 
يﺎﻤﻨﻫار
 
ﻪﭼﺮﺘﻓد
)
Ph.D
(
لﺎﺳ
1393 
ﺠﺸﻧاد
 
شﺮﻳﺬﭘ
 
ﻲﻠﻛ
 
ﻂﺑاﻮﺿ
 
و
 
ﻂﻳاﺮﺷ
 
و
 
تﺎﺤﻴﺿﻮﺗ
نﺎﺒﻠﻃوادﺎﻋﻼﻃا ﻲﻣاﺮﮔرﺎﻛرﺎﻤﺷ يرﺎﺒﺘﻋاﺪﻧوﺮﭘﻛوﭘﺮﻴﮕﺪﻤﺑاردﻮﺧﺎﺴﻜﻳﻔﺣﻴﻳﺎﻤﻧ
.
 
ﻪﺤﻔﺻ
1
 
دروآﻔﻠﺗﻴﺷﺎﻣ هاﺮﻤﻫﺎﺴﺣﻧﻮﮔﺮﻫوﺷاددﺎﻳﮔﺮﺑوﺴﻠﺟردﻮﻣزآﻮﻨﻤﻣﻣﺷﺎﺑ
. 
ﺑﻤﺳﻟﺎﻌﺗ
ﻘﻣ ﻣﺪ
: 
ﻓﺮﺸﻴﭘ
 
رﻮﻬﻇ
 
و
 
يروﺎﻨﻓ
 
و
 
ﻢﻠﻋ
 
بﺎﺘﺷﺮﭘ
 
ﺖﻋﺮﺳراﺰﻫ
 
رد
 
ﻲﻤﻠﻋ
 
ﻢﻴﻈﻋ
 
يﺎﻫيﺎﻫرﻮﺸﻛ
 
مﻮﺳ
 
يرد
 
يدﺮـﺒﻫار
 
لﻮﺤﺗ
 
دﺎﺠﻳا
 
ﻪﻛ
 
ﺖﺳا
 
هداد
 
راﺮﻗ
 
ﻲﻄﻳاﺮﺷ
 
رد
 
ار
 
نﺎﻬﺟﻪﻣﺎﻧﺮﺑﺳا
 
ﻪﺒﻧﺎﺟ
 
ﻪﻤﻫ
 
ﻪﻌﺳﻮﺗ
 
ﺖﻬﺟ
 
رد
 
ﻲﺳﺎﺳا
 
ﻲﻣﺎﮔ
 
و
 
ﻲﺗﺎﻴﺣ
 
يﺮﻣا
 
ﻪﻌﺳﻮﺗ
 
يﺎﻫ
.
ﺎـﺑ
 
يدﺮـﺒﻫار
 
لﻮـﺤﺗ
 
ﻦﻳا
 
ﻖﻘﺤﺗ
 
و
 
ﻦﻴﻴﺒﺗ
 
رد
 
يﺪﻴﻠﻛ
 
ﺶﻘﻧ
 
ﻪﺸﻳﺪﻧا
 
ﺪﻟﻮﻣ
 
يﺎﻫدﺎﻬﻧ
 
اﺬﻟﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 
زا
 
مﺎﻬﻟاﺸﭼ
 
ﺪﻨﺳ
 
ﺪﻨﻠﺑ
 
فاﺪﻫا
 
و
 
ﻪﻌﺳﻮﺗ
 
يﺎﻫيرﻮﻬﻤﺟ
 
راﺪﻧاﺷاد
 
ﺪﻨﻫاﻮﺧ
 
ناﺮﻳا
 
ﻲﻣﻼﺳاﺑﻣﺎﻧﺮﺑ
 
و
 
نﺎﻴﻟﻮﺘﻣ
 
سﺎﺳا
 
ﻦﻳازﻮﺣ
 
ناﺰﻳرﻲﻟﺎـﻋ
 
شزﻮـﻣآ
 
يرﻮـﺸﻛهﺮﻬﺑ
 
و
 
رﻮﺸﻛ
 
ﻲﻫاﻮﺧ
 
لﻮﺤﺗ
 
ﺖﻀﻬﻧ
 
ﺎﺑ
 
ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ
 
و
 
ﻮﺴﻤﻫﺻﺮﻓ
 
زا
 
يﺪﻨﻣﻴﻔﻴﻛ
 
يﺎﻘﺗرا
 
يﺎﺘﺳار
 
رد
 
هﺪﻣآ
 
ﺶﻴﭘ
 
يﺎﻫ
 
ﻲﻤﻠﻋيﺮﮕﻧزﺎـﺑ
 
موﺰـﻟ
 
ﻲﺷزﻮﻣآﻪـﻣﺎﻧ
 
ﻦﻴـﻳآـﻫ و
 
ﻲﺷزﻮﻣآ
 
تارﺮﻘﻣ
 
و
 
ﻂﺑاﻮﺿهﻮﺤﻧ
 
شﺮﻳﺬﭘ
 
رد
 
ار
 
ﻮﺠﺸﻧاﻳﻮﻟداد
 
راﺮﻗ
 
دﻮﺧ
 
يرﺎﻛ
 
يﺎﻫﻣﺎﻧ
 
ﻦﻴﻳآ
 
ﺖﺴﺨﻧ
 
مﺎﮔ
 
رد
 
دﻮﺼﻘﻣ
 
ﻦﻳا
 
ﻪﺑ
 
ﻞﻴﻧ
 
ياﺮﺑ
 
ﻪﻛ
 
ﺪﻧاﻮﺠﺸﻧاد
 
شﺮﻳﺬﭘ
 
يﺮﺘﻛد
 
هرود
 
رد
)
Ph.D
(
ﻣ
 
سﺎﺴﺣا
 
نآ
 
حﻼﺻا
 
و
 
يﺮﮕﻧزﺎﺑ
 
رد
 
ﻪﻛ
 
ﻲﺗروﺮﺿ
 
ظﺎﺤﻟ
 
ﻪﺑﺷﻫ
 
ﺎﺑﻲﮕﻨﻫﺎﻤﻫ
 
و
 
يرﺎﺎﮕﺸﻧادـﻫ
 
وﻲﻟﺎـﻋ
 
شزﻮـﻣآ
 
تﺎـﺴﺳهﺪـﻧﺮﻳﺬﭘﻮﺠﺸﻧادرﻮﺼﺑ
 
نﺎﺴﻜﻳ
 
و
 
ﺐﺳﺎﻨﻣ
 
ﻂﻳاﺮﺷ
 
دﺎﺠﻳا
 
و
 
ﻲﻤﻠﻋ
 
ﺶﺠﻨﺳ
 
دﻮﺒﻬﺑ
 
ﺖﻬﺟ
 
ردﻤﻴﻧﻪﻠﺣﺮﻣ
 
ود
 
ﺐﻟﺎﻗ
 
رد
 
و
 
ﺰﻛﺮﻤﺘﻣ
)
ﻖﺑاﻮـﺳ
 
ﻲـﺳرﺮﺑ
 
و
 
ﻲﺒﺘﻛ
 
نﻮﻣزآ
(
هﺪـﺷ
 
ﻦﻳوﺪـﺗﺖﺳا
.
ﺒﺛ
 
ﻂﺑاﻮﺿ
 
و
 
ﻂﻳاﺮﺷ
 
اﺬﻟﻣ
 
مﻼﻋا
 
ﻞﻳذ
 
حﺮﺷ
 
ﻪﺑ
 
رﻮﻛﺬﻣ
 
نﻮﻣزآ
 
رد
 
نﺎﺒﻠﻃواد
 
ﺖﻛﺮﺷ
 
و
 
مﺎﻧدﺮﮔ
. 
فاﺪﻫا
: 
ﺮﺘﻛد
 
نﻮﻣزآ
)
D.Ph
(
لﺎﺳ
1393
ترﻮﺼﺑﻤﻴﻧ
 
رﻮﻈﻨﻣ
 
ﻪﺑ
 
ﺰﻛﺮﻤﺘﻣﻣ
 
راﺰﮔﺮﺑ
 
ﺮﻳز
 
فاﺪﻫا
 
ﻦﻴﻣدﺮﮔ
: -
ﺮﺘﻛد
 
هرود
 
ﻪﺑ
 
دورو
 
نﺎﻴﺿﺎﻘﺘﻣ
 
ياﺮﺑ
 
ﺮﺑاﺮﺑ
 
ﺖﺻﺮﻓ
 
و
 
ﻲﺷزﻮﻣآ
 
ﺖﻟاﺪﻋ
 -
ﺮﺘﻛد
 
هرود
 
ﻪﺑ
 
دورو
 
نﺎﺒﻠﻃواد
 
ﻲﻤﻠﻋ
 
ﺶﺠﻨﺳﺷرا
 
ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ
 
و
 
ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ
 
ﻊﻃﺎﻘﻣ
 
ﻲﺻﺎﺼﺘﺧا
 
سورد
 
سﺎﺳا
 
ﺮﺑ
 -
ﺳﺎﻴﺳ
 
ﺎﺑ
 
هﺎﮕﺸﻧاد
 
ﻲﮕﻨﻫﺎﻤﻫ
 
و
 
ﻪﻳور
 
تﺪﺣو
 
دﺎﺠﻳارازو
 
يﺎﻫﺠﺸﻧاد
 
شﺮﻳﺬﭘ
 
رد
 
مﻮﻠﻋ
 -
ﺮﺘﻛد
 
هرود
 
رد
 
ﺪﻌﺘﺴﻣ
 
نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد
 
شﺮﻳﺬﭘ
 
ياﺮﺑ
 
هﺎﮕﺸﻧاد
 
ﻪﺑ
 
ﻚﻤﻛ
 -
ﻮﻣزآ
 
ياﺮﺟا
 
ﻪﻨﻳﺰﻫ
 
ﺶﻫﺎﻛﺑﺎﻨﻣ
 
فﻼﺗا
 
زا
 
يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ
 
و
 
يزاﻮﻣ
 
يﺎﻫ
 - 
ﻪﺑ
 
ﻚﻤﻛﻧﺎﺨﺗرازو
 
و
 
تﺎﺴﺳﻬﻧآ
 
ماﺪﺨﺘﺳا
 
نﺎﻴﺿﺎﻘﺘﻣ
 
ﻲﺑﺎﻴﺷزرا
 
ﺖﻬﺟ
 
ﺎﻫ
 -
ﻮﻣزآ
 
رد
 
ﺐﻠﻃواد
 
دﺪﻌﺘﻣ
 
ﺖﻛﺮﺷ
 
زا
 
يﺮﻴﮔﻮﻠﺟﻠﺘﺨﻣ
 
يﺎﻫ
 
ﻒﻳرﺎﻌﺗ
:
 
ﻴﻫﺎﻔﻣﻀﻌﺑﺎﺣﻼﻄﺻا
 
زاﺘﻓر
 
رﺎﻜﺑﻳا
 
ردﭼﺮﺘﻓدﺑﺮﺷﺳا
 
ﺮﻳز
:
ﻒﻟا
(
ﺮﺘﻛد
 
هرود
:
ﻣ
 
ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ
 
كرﺪﻣ
 
يﺎﻄﻋا
 
ﻪﺑ
 
ﻪﻛ
 
ﺖﺳا
 
ﻲﻟﺎﻋ
 
شزﻮﻣآ
 
ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ
 
هرود
 
ﻦﻳﺮﺗﻻﺎﺑﻴﺑﺮﺗ
 
نآ
 
ﺖﻟﺎﺳر
 
و
 
ﺪﻣﺎﺠﻧارد
 
يروآﻮـﻧ
 
ﺎﺑ
 
ﻪﻛ
 
ﺖﺳا
 
يداﺮﻓاﻪﻨﻴﻣز
 
رﻮﺸﻛ
 
يﺎﻫزﺎﻴﻧ
 
ﻊﻓر
 
رد
 
يروﺎﻨﻓ
 
مﻮﻠﻋ
 
ﻒﻠﺘﺨﻣ
 
يﺎﻫ
 
ﺶﻧاد
 
يﺎﻫزﺮﻣ
 
شﺮﺘﺴﮔﺎﺑ
 
ﺮﺛ
. 
ب
(
ﺷزﻮﻣآ
 
هﻮﻴﺷﺸﻫوﮋﭘ
:
رودﺳرد
 
يﺎﻫﺪﺣاو
 
ﺮﺑ
 
ﻞﻤﺘﺸﻣ
 
نآ
 
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 
ياﻮﺘﺤﻣ
 
ﻪﻛ
 
يا
 
ﻲﺸﻫوﮋﭘ
 
يﺎﻫرﺎﻛﺎﻳﺎﭘﺳا
 
ﻪﻣﺎﻧ
. 
ج
(
ﻣﺎﻧ
 
نﺎﻳﺎﭘ
:
ﺸﻫوﮋﭘ
 
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓﻳﺎﻤﻨﻫار
 
ﺖﺤﺗ
 
و
 
طﻮﺑﺮﻣ
 
ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ
 
ﻪﺘﺷر
 
ﻪﻨﻴﻣز
 
رد
 
ﻪﻛ
 
ﺖﺳا
 
ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗروﺎﺸﻣاوﻣ
 
راﺮﻗ
 
نارواد
 
تﺄﻴﻫﺮﻴﮔ
. 
د
(
ﺎﻨﻴﻤﺳ
:
ﺮﮔ
 
نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد
 
ﻪﻛ
 
ﺖﺳا
 
يﺮﻈﻧ
 
ﻊﺒﺘﺗ
 
و
 
ﻖﻴﻘﺤﺗ
 
رﻮﻈﻨﻣﻣ
 
ﻢﻫﻣ
 
دﻮﺧ
 
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 
درﻮﻣ
 
عﻮﺿﻮﻣ
 
ﺢﻳﺮﺸﺗ
 
ﻪﺑ
 
و
 
ﺪﻨﻳآﻧزادﺮﭘ
. 
ﻫ
(
وﺮﮔﺎﺤﺘﻣا
:
ﺘﺷرﺎﻫﻠﺘﺨﻣﻠﻴﺼﺤﺗشزﻮﻣآﻟﺎﻋﺑﺟﻮﺗﺑﻧﺎﺠﺗﻬﻧآﺑوﺮﮔﺎﻫﻔﻫ ﻪﻧﺎﮕﻮﻠﻋﻲﻧﺎـﺴﻧامﻮـﻠﻋﻪـﻳﺎﭘﻲـﻨﻓﻲـﺳﺪﻨﻬﻣ يزروﺎﺸﻛ ﻨﻫﻜﺷﺰﭙﻣادﺎﺑزﻴﺴﻘﻣﻮﺷ
. 
و
(
ﻃﺎﻘﻣﻠﻴﺼﺤﺗ
:
ﻣﻃﺎﻠﻴﺼﺤﺗﻮﻃ
 
ﺮﮕﻧﺎﺸﻧﺪﻣﻴﺼﺤﺗﻮﻧ
 
ورﺪﻣﻳﺎﻄﻋاﺎﻳﺎﭘ
 
ردﻴﺼﺤﺗﺳاﻛا
 
ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ
: 1-
ﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ
)
ﻧﺎﺴﻴﻟ
( 2-
ﺳﺎﻨﺷرﺎﻛﺷرا
)
ﻮﻓﻧﺎﺴﻴﻟ
( 3-
ﺘﻛدﻓﺮﺣا
 4-
يﺮﺘﻛد
)
Ph.D
(. 
ز
(
ﺘﺳﻮﻴﭘ
 
ﺪﺷرا
 
ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ
:
روديا
5
ﻣ
 
ﻪﻟﺎﺳﻴﭘ
 
هرود
 
زا
 
ﺲﭘ
 
ﻪﻛ
 
ﺪﺷﺎﺑﻪـﺑ
 
ﻦﻴـﻌﻣ
 
يﺎﻫﺪـﺣاو
 
داﺪـﻌﺗ
 
نﺪﻧارﺬﮔ
 
زا
 
ﺲﭘ
 
ﻮﺠﺸﻧاد
 
و
 
هﺪﺷ
 
زﺎﻏآ
 
ﻲﻫﺎﮕﺸﻧادﻲﻣ
 
ﻞﺋﺎﻧ
 
ﺪﺷرا
 
ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ
 
كرﺪﻣ
 
ﺖﻓﺎﻳردﻮﺷ
. 
ح
(
ﻓﺮﺣ
 
يﺮﺘﻛدا
:
رودﺖﺳا
 
يا
6
ﻴﭘ
 
هرود
 
زا
 
ﺲﭘ
 
ﻪﻛ
 
ﻪﻟﺎﺳكرﺪـﻣ
 
ﺖﻓﺎﻳرد
 
ﻪﺑ
 
ﻦﻴﻌﻣ
 
يﺎﻫﺪﺣاو
 
داﺪﻌﺗ
 
نﺪﻧارﺬﮔ
 
زا
 
ﺲﭘ
 
ﻮﺠﺸﻧاد
 
و
 
هﺪﺷ
 
زﺎﻏآ
 
ﻲﻫﺎﮕﺸﻧادﻪﻓﺮﺣ
 
يﺮﺘﻛدﻣ
 
ﻞﺋﺎﻧ
 
ياﻮﺷ
. 
ط
(
ﺼﺼﺨﺗ
 
يﺮﺘﻛد
:
ﻟﺎﻋرود
 
ﻦﻳﺮﺗﻣ
 
زﺎﻏآ
 
ﺪﺷرا
 
ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ
 
هرود
 
زا
 
ﺲﭘ
 
ﻪﻛ
 
ﻲﻤﺳر
 
ﻲﻠﻴﺼﺤﺗو
 
داﺪﻌﺗ
 
نﺪﻧارﺬﮔ
 
زا
 
ﺲﭘ
 
ﻮﺠﺸﻧاد
 
و
 
دﻮﺷﻲـﺳرد
 
يﺎﻫﺪـﺣ
 
ﻪﻟﺎﺳر
 
زا
 
عﺎﻓد
 
و
 
ﻦﻴﻌﻣرﺪﻣ
 
ﺖﻓﺎﻳرد
 
ﻪﺑ
 
ﻖﻓﻮﻣيﺮﺘﻛدﻲﺼﺼﺨﺗﻣدﺮﮔ
. 
ي
(
ﺷزﻮﻣآ
 
هوﺮﮔ
:
ﻣ
 
هﺪﻜﺸﻧاد
 
رد
 
ﺮﻘﺘﺴﻣ
 
ﻲﺸﻫوﮋﭘ
 
ﺎﻳ
 
ﻲﺷزﻮﻣآ
 
ﻲﻧﺎﻣزﺎﺳ
 
ﺪﺣاو
 
ﻦﻳﺮﺘﻜﭼﻮﻛﺷﺎﺑ
.
 
ك
(
ﺘﺷرﻧﺎﺤﺘﻣا
:
ﻠﻃواد
 
ﺮﻫﺑﺎﺳااﺰﻴﻣﻗﻼﻋﺪﻨﻣﺑ
 
دﻮﺧﺘﺷرﺘﺷر
 
ﺎﻳﺎﻫﻠﻴﺼﺤﺗﺎﮕﺸﻧادﻫﺎﺴﺳﺆﻣزﻮﻣآﻣ
 
ﻲﻟﺎﻋﺪﻧاﻮﺗﺮﺜﻛاﺪـﺣرد
 
ﻚﻳﺘﺷرﺪﻛﻧﺎﺤﺘﻣاهوﺮﮔ
 
ﻚﻳ
 
زاﺎﺤﺘﻣاﺒﺛﺎﻧنﻮﻣزآ
 
رد
 
وﻮﺑﺮﻣﺖﻛﺮﺷﺎﻤﻧ
.
ل
(
ﻮﺠﺸﻧادﺎﺳﺧآ
:
ﺑﺴﻛﻼﻃاﻣﻛ
 
دﻮﺷﺗ
 
ﺮﺜﻛاﺪﺣﺦﻳرﺎﺗ
31/6/1393
ﻄﻗ
 
رﻮﻄﻄﻘﻣ
 
ردﺳﺎﻨﺷرﺎﻛﺷرازاﺎﮕﺸﻧادﻫتﺎـﺴﺳﺆﻣ
 
وشزﻮـﻣآ
 
ﻟﺎﻋرﻮﺸﻛ
 
زا
 
جرﺎﺧ
 
ﺎﻳ
 
و
 
ﻞﺧادرﻮﻣارﻮﺷ
 
ﺪﻴﻳﻟﺎﻋﻼﻘﻧاﮕﻨﻫﺮﻓرازو
 
ﺎﻳﻮﻠﻋﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
 
روﺎﻨﻓرازو
 
ﺎﻳ
 
وﺖـﺷاﺪﻬﺑ نﺎﻣردزﻮﻣآ
 
وﻜﺷﺰﭘرﺎﻓﻴﺼﺤﺘﻟاﻮﺷ
. 
م
(
ﻣﺪﺧ
 
ﺪﻬﻌﺗزﻮﻣآﺎﮕﻳار
:
داﺮﻓاﻛﻠﺻﺎﻓﻼﺑﭘﻏاﺮﻓ
 
زازاﻴﺼﺤﺗدرودﺳﺎﻨﺷرﺎﻛﺷرادﻳاﻮﻣزآﺘﻓﺮﻳﺬﭘﻣﺑ
 
و
 
ﺪﻧﻮﺷﺟﻮﻣدﺎﻣ
2
ﻴﻳآﻣﺎﻧﻳاﺮﺟاﻮﻧﺎﻗزﻮﻣآﺎﮕﻳارﺎﻳاﺰﻣ
 
زازﻮﻣآﺎﮕﻳارﺮﻬﺑﺪﺷ
 
ﺪﻨﻣاﺪﻬﻌﺗ
 
ﺪﻧاﻪـﺑ
 
طﻮـﺑﺮﻣهﺮـﻬﺑيﺪـﻨﻣزا شزﻮﻣآﺎﮕﻳارﺎﻧآﻣ
 
ردﻃﻠﻴﺼﺤﺗﺘﺷﺬﮔﭘزاﺎﻳﺎﭘتﻼﻴـﺼﺤﺗروديﺮـﺘﻛدمﺎـﺠﻧاﻲـﻣدﺮﻳﺬـﭘ
.
صﻮـﺼﺧردﻪﺘﺷرﺷ
 
ﺪﻫاﻮﺧ
 
ﻞﻤﻋ
 
ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ
 
ﻂﻳاﺮﺷ
 
و
 
ﻂﺑاﻮﺿ
 
ﺎﺑ
 
ﺮﺑاﺮﺑ
 
ﺖﺷاﺪﻬﺑ
 
ترازو
 
ﻪﺑ
 
ﻪﺘﺴﺑاو
 
يﺎﻫ
. 
ن
(
ﺒﺛ
 
يرﺎﺒﺘﻋا
 
ترﺎﻛﺎﻧ
:
وﺎﺣ
 
ترﺎﻛ
 
ﻦﻳاﺪﻛ
 
ﻚﻳ
12
ناﻮﻨﻋ
 
ﺎﺑ
 
ﻲﻤﻗر
»
ﺒﺛ
 
لﺎﻳﺮﺳﺎﻧ
«
ﻣﺷﺎﺑ
. 
*
رﺎﻛ
 
ﻪﻛ
 
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
 
ﻪﺟﻮﺗ
 
نﺎﺒﻠﻃوادﺒﺛ
 
يرﺎﺒﺘﻋاﺳا
 
يراﺪﻳﺮﺧ
 
ﻞﺑﺎﻗ
 
رﻮﺸﻛ
 
شزﻮﻣآ
 
ﺶﺠﻨﺳ
 
نﺎﻣزﺎﺳ
 
ﺖﻳﺎﺳ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
زا
 
ًﺮﺼﺤﻨﻣ
 
مﺎﻧ
.
 
س
(
ﺪﻌﻣ
:
رﺎﻓ
 
ﻲﻤﺳر
 
كرﺪﻣ
 
ﺎﻳ
 
ﺖﻗﻮﻣ
 
ﻪﻣﺎﻨﻴﻫاﻮﮔ
 
رد
 
جرﺪﻨﻣ
 
لﺪﻌﻣ
 
زا
 
ﺖﺳا
 
ترﺎﺒﻋرود
 
نﻼﻴﺼﺤﺘﻟاﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ
 
ﻒﻠﺘﺨﻣ
 
يﺎﻫﺷرا
 
ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛوياﺮﺘﻛد
 
ﺎﻳﻪﻓﺮﺣا
.
درﺎﻓ
 
ترﻮﺻﺪﺸﻧ
 
ﻞﻴﺼﺤﺘﻟاﻴﮕﻧﺎﻴﻣتاﺮﻤﻧﺧآ
 
لﺎﺳ
 
نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد
 
ياﺮﺑ
 
هﺪﺷ
 
هﺪﻧارﺬﮔ
 
ﻲﺳرد
 
يﺎﻫﺪﺣاوﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ
 
هرودﺷراﺎـﻳ
 
وﻪﻓﺮﺣ
 
ياﺮﺘﻛدياﻪﻛﺜﻛاﺪﺣﻳرﺎﺗ
 
ﺎﺗ
31/6/93
رﺎﻓﻴﺼﺤﺘﻟاﺷ
 
ﺪﻨﻫاﻮﺧ
. 
هﺮﺼﺒﺗ
:
ﺮﺧآ
 
لﺎﺳ
 
نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد
 
زا
 
ﻪﺘﺳد
 
نآﻪﻛﺎﺗ
 
ﺮﺜﻛاﺪﺣ
30/11/92
ﺎﻳ
 
و
31/6/93
ﺪﺷرا
 
ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ
 
هرود
 
ردرﺎﻓﻞﻴﺼﺤﺘﻟاﻣﻊـﻳزﻮﺗ
 
ﻪﻠﺣﺮﻣ
 
رد
 
ﺪﻧﻮﺷﻲﻣ
 
ﻪﺴﻠﺟ
 
ﻪﺑ
 
دورو
 
ترﺎﻛ
 
ﻲﺘﻧﺮﺘﻨﻳارﺎﻓ
 
لﺪﻌﻣ
 
ﺶﻳاﺮﻳو
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺒﺴﻧ
 
ﺪﻨﻧاﻮﺗﻲﻠﻴﺼﺤﺘﻟا
)
رﺎﻓ
 
ياﺮﺑﻼﻴﺼﺤﺘﻟاﺦﻳرﺎـﺗ
 
ﺎﺗ
30/11/92(
ﻦﻴﮕﻧﺎـﻴﻣ
 
ﺎـﻳ
 
و
 
هﺪﺷ
 
هﺪﻧارﺬﮔ
 
ﻲﺳرد
 
يﺎﻫﺪﺣاو
 
تاﺮﻤﻧ
)
رﺎﻓ
 
ياﺮﺑﺦﻳرﺎﺗ
 
ﺎﺗ
 
نﻼﻴﺼﺤﺘﻟا
31/6/93(
ﺦﻳرﺎﺗ
 
ﺎﺗ
 
دﻮﺧ
30/11/1392 
ﻳﺎﻤﻧ
 
ماﺪﻗا
. 
ع
(
ﺪﻧوﺮﭘ
 
هرﺎﻤﺷ
:
دﺪﻋ
 
ﻚﻳ
 
هﺪﻧوﺮﭘ
 
هرﺎﻤﺷ
6
ﻣ
 
ﻲﻤﻗرﻛ
 
ﺪﺷﺎﺑﺒﺛ
 
ﻞﺣاﺮﻣ
 
نﺎﻳﺎﭘ
 
زا
 
ﺲﭘ مﺎﻧﻪﺑيﺮﻴﮕﻴﭘﺪﻛ
 
هاﺮﻤﻫﺐﻠﻃواد
 
ﻪﺑ
 
ﺖﻳﺎﺳ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
زاﻣ
 
هدادﻮﺷ
.
 
ف
(
ﻛﭘﻴﺒﺛﺎﻧ
:
ﺪﻛ
 
ﻚﻳ
 
ﻞﻣﺎﺷ
16
ﻲﻤﻗر
)
ﺎﺜﻣ
:1318752246835562(
ﻣﺒﺛ
 
ﻞﺣاﺮﻣ
 
نﺎﻳﺎﭘ
 
زا
 
ﺲﭘ
 
ﻪﻛ
 
ﺪﺷﺎﺑمﺎﻧ هﺪﻧوﺮﭘ
 
هرﺎﻤﺷ
 
هاﺮﻤﻫ
 
ﻪﺑﺮﻃ
 
زاﻖﻲﻣ
 
هداد
 
ﺐﻠﻃواد
 
ﺮﻫ
 
ﻪﺑ
 
ﺖﻳﺎﺳﻳﺎﺘﻧ
 
مﻼﻋا
 
نﺎﻳﺎﭘ
 
ﺎﺗ
 
ﻪﻛ
 
ﺖﺳا
 
مزﻻ
 
و
 
دﻮﺷﻮﺷ
 
يراﺪﻬﮕﻧ
 
ﺐﻠﻃواد
 
دﺰﻧ
. 
هرود
 
ﻲﺷزﻮﻣ تارﺮﻘﻣﺮﺘﻛد
)
D.Ph
 (
ﻲﺷزﻮﻣآ
 
تارﺮﻘﻣ
 
صﻮﺼﺧ
 
رد
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
ﺐﺴﻛ
 
ﺖﻬﺟ
 
نﺎﺒﻠﻃوادرود
 
ﻪﻳﺮﻬﺷ
 
ناﺰﻴﻣ
 
مود
 
ﺖﺑﻮﻧ
 
يﺎﻫ
)
ﻧﺎﺒﺷ
(
رود
 
ﻴﺑ
 
ﻲﻋﺎﻔﺘﻧاﺮﻴﻏ
 
يﺎﻫﻮﻧ
 
مﺎﻴﭘ
 
و
 
ﻞﻠﻤﻟا
 
وﺮﻳﺎﻂﺑاﻮﺿ
 
و
 
ﻂﻳاﺮﺷﺘﻛد
 
هروديﻪﺑﻲﺘﻧﺮﺘﻨﻳا
 
ﺖﻳﺎﺳﻮﻠﻋ
 
ترازوﺎﮕﺸﻧاد
 
يروﺎﻨﻓ
 
و
 
تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
 
ﻲﻟﺎﻋ
 
شزﻮﻣآ
 
تﺎﺴﺳﺆﻣ
 
و
 
ﺎﻫﻳﺎﺳ
 
وﻨﻳﺎﻤﻧ
 
ﻪﻌﺟاﺮﻣ
 
ﻂﺒﺗﺮﻣ
 
يﺎﻫ
. 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->