Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
metody-prn

metody-prn

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by tasha_dienhina

More info:

Published by: tasha_dienhina on Sep 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

 
ÔÎÐÌÈ ÒÀ ÌÅÒÎÄÈÇÀËÓ×ÅÍÍßÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÑÒ²
Êè¿â – 2007
 
ÁÁÊ 66.Ç(4ÓÊÐ)12ÿ7 À86Ôîðìè òà ìåòîäè çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³:
Íàâ÷. ïîñ³á. / ²íñòèòóòãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà; çà çàã. ðåä. Â. Àðòåìåíêà. – Ê.: ²ÊÖ"Ëåñòà", 2007. – 240 ñ.
ISBN 966 8312-41-0
Öåé ïîñ³áíèê ì³ñòèòü ìàòåð³àëè òðåí³íãîâî¿ ïðîãðàìè "Ôîðìè òà ìåòîäèçàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³", ùî âïðîâàäæóâàëàñÿ â ïàðòíåðñòâ³ Òâîð÷èì öåíòðîì ÒÖÊ òà ²íñòèòóòîì ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â ìåæàõ ïðîåêòó "Ãîëîñ ãðîìàäñüêîñò³".Ó âèäàíí³ âèêëàäåíî òåîðåòèêî-ïðàâîâ³ çàñàäè ãðîìàäñüêî¿ ó÷àñò³, ìåõàí³çìè òàôîðìè ó÷àñò³ ãðîìàäÿí â ìåæàõ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ïåðñïåêòèâè ïîñèëåííÿâïëèâó ãðîìàäñüêîñò³ íà ä³ÿëüí³ñòü âëàäè, ³íîçåìíèé òà óêðà¿íñüêèé äîñâ³äâçàºìî䳿 ãðîìàäñüêîñò³ òà âëàäè. Äëÿ àêòèâ³ñò³â ãðîìàä, ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³çàö³é ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿê³ ïðàãíóòü ñóòòºâî âïëèâàòè íà ñóñï³ëüí³ ïðîöåñè, à òàêîæ ïðàö³âíèê³â ñèñòåìèïóáë³÷íî¿ âëàäè.
ÁÁÊ 66.Ç(4ÓÊÐ)12ÿ7
© Ïðîåêò „Ãîëîñ ãðîìàäñüêîñò³“,2007
ISBN 966 8312-41-0©
²ÊÖ “Ëåãàëüíèé ñòàòóñ”(ìàêåò), 2007
 
Ç̲ÑÒ
². Ó×ÀÑÒÜ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÑÒ²  ÏÐÎÖÅѲÓÕÂÀËÅÍÍß Ð²ØÅÍÜ
1. Òåîðåòèêî-ïðàâîâ³ çàñàäè ó÷àñò³ ãðîìàäÿí
1.1 Ãðîìàäñüêà ó÷àñòü. Ïîíÿòòÿ òà ð³âí³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91.2. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ó÷àñò³ ãðîìàäÿí . . . . . . . . . .13
2 . Ãðîìàäñüêà ó÷àñòü: ôîðìè, ïðîöåäóðè, òåõíîëîã³ÿ
2.1. Çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212.2. Çàãàëüí³ çáîðè ãðîìàäÿí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242.3. ̳ñöåâ³ ðåôåðåíäóìè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262.4. Îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312.5. ̳ñöåâ³ ³í³ö³àòèâè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342.6. Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352.7. Ãðîìàäñüê³ ðàäè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372.8. Çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é äî âèð³øåííÿ ïðîáëåìãðîìàäè ÷åðåç ï³äòðèìêó ¿õí³õ ïðîåêò³â òà ³í³ö³àòèâ . . . . . . . . . . . . . .53
3. Òåõíîëîã³÷í³ ³íñòðóìåíòè ó÷àñò³ ãðîìàäÿí â óõâàëåíí³ ð³øåíü
3.1. ²íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .553.2. Îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ â³ä ãðîìàäÿí òà ³íñòðóìåíòèêîíñóëüòóâàííÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .593.3. Ñï³ëüíå óõâàëåííÿ ð³øåíü òà êîíòðîëü çà ¿õ âèêîíàííÿì . . . . .62
4. Òåõíîëîã³ÿ åôåêòèâíèõ çàõîä³â
4.1. Êðóãëèé ñò³ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .674.2. Ñåì³íàð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .704.3. Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííü . . . . . . . . . . . .75
5. Çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ³ ðåãóëÿòîðíà ïîë³òèêà
5.1 Çàêîíîäàâ÷å âèçíà÷åííÿ ïðîöåäóð ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè . . . . .835.2. Êîìïåòåíö³¿ òà ïîâíîâàæåííÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãîñàìîâðÿäóâàííÿ ùîäî ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . .875.3. Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ùîäîðåàë³çàö³¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .885.4. Îðãàí³çàö³ÿ ñï³âïðàö³ ãðîìàäñüêîñò³ òà îðãàí³â ì³ñöåâîãîñàìîâðÿäóâàííÿâ ðàìêàõ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè . . . . . . . . . . . . . . . .95
6. Ãðîìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü – äîäàòêîâèé ðåñóðñ ãðîìàäè
6.1. Ïðåäñòàâíèöüêà äåìîêðàò³ÿ òà ãðîìàäñüê³ñòü . . . . . . . . . . . . . . .996.2. Âëàäà ³ òðåò³é ñåêòîð: â³ä ïåðøèõ ñïðîá äî ðåàëüíîãîïàðòíåðñòâà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->