Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Carita Parahyangan ( Surahan Basa Sunda Kiwari)

Carita Parahyangan ( Surahan Basa Sunda Kiwari)

Ratings:
(0)
|Views: 623|Likes:

More info:

Published by: Herman Adriansyah AL Tjakraningrat on Sep 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2010

pdf

text

original

 
CARITA PARAHYANGAN (SURAHAN BASA SUNDA KIWARI)
IEnya kieu Carita Parahiyangan teh.Sang Resi Guru boga anak Rajaputra.Rajaputra boga anak Sang Kandiawan jeung Sang Kandiawati, duaan adilanceuk.Sang Kandiawan teh nyebut dirina Rahiyangta Dewaradja.Basa ngajalankeun kahirupan sacara rajaresi, ngalandi dirina Rahiangta diMedangjati, oge katelah Sang Lajuwatang, nya mantenna nu nyieunSanghiang Watangageung.Sanggeusna rarabi, nya lahir anak-anakna limaan, mangrupa titisan SangKusika, Sang Garga, Sang Mestri, Sang Purusa, Sang Puntandjala, nya eta:Sang Mangukuhan, Sang Karungkalah, sang Katungmaralah, SangSandanggreba jeung Sang Wretikandayun.IIAya manuk ngaranna si Uwur-uwur, oge katelah Si Naragati, njajang dipangjarahan Bagawat resi Makandria. Anakna dihakan ku jaluna. Dicarekanku bikangna.Carek bikangna: "Kacida hinana, lamun urang teu boga anak teh.Bireungeuh tuh Bagawat Resi Makandria!Tatapa soteh bane bae sangsarada henteu boga anak."Carek Bagawat Resi Makandria: "Kumaha rek boga anak. Da kawin ogehenteu."Ti dinya, carek Bagawat Resi Makandria: "Aing dek indit ka Sang Resi Guru,ka Kendan."Manehna datang ka Kendan.Carek Sang resi Guru: "Na nahaon bejana, hidep Bagawat Resi Makandria,nu matak datang ka dieu?" "Pangampura bae; saleresna aya piwartoseun.Dek nyuhunkeun pirabieun. Lantaran kawartosan ku manuk si Uwur-uwur,nu nelah oge si Nagaragati. Sanggemna kacida hinana, lamun urang teu
CARITA PARAHYANGAN
Pustaka Pribadi Herman AALT Tejabuwana
1
 
gaduh anak."Carek Sang resi Guru: "Jig hidep ti heula ka patapan deui. Anaking PwahRababu geuwat susul Bagawat Resi Makndria. Lantaran nya manehnapijodoeun hidep teh, anaking."Pwah Rababu terus nyusul, dating ka patapan Sang Resi Makandria, teudiaku rabi.Kabireungeuheun aya widadari geulis, ngarupakeun Pwah Mandjangandara,nya geuwat Rasi Makandria ngajadikeun dirina Kebowulan. Terussanggama.Carek Sang Resi Guru: "Enten, anaking Pwah Sanghiang Sri! Jig hidep inditngajadi ka lanceuk hidep, ka Pwah Aksari Jabung."Ti dinya Pwah Sanghiang Sri indit sarta terus nitis, nya lahir Pwah BungatakMangalengale.IIICarek sang Mangukuhan: "Nam adi-adi sadaya urang moro ka tegalan."Sadatang ka tegalan, kasampak Pwah Manjangandara reujeung RakeanKebowulan. Diudag ku limaan, sarta beunangna pada jangji, yen saha anupangheulana keuna numbakna, nya manehna piratueun.Keuna ditumbak ku Sang Wretikandayun, Kebowulan jeung PwahManjangandara teh. Kebowulan lumpat ka patapan, sadatangna hos baepaeh.Ku Sang Wretikandayun dituturkeun, kasampak pwah BungatakMangalengale keur nyusu ka Pwah Manjangandara.Pwah Bungatak Mangalengale teh ku Sang Wretikandayun di bawa mulangka Galuh, ka Rahiangta di Medangjati.IVRahiyangan di Medangjati lawasna ngadeg ratu limawelas taun. Diganti kuSang Wretikandayun di Galuh, bari migarwa Pwah ngatak Mangalengale.Ari Sang Mangukuhan jadi tukang ngahuma, Sang Karungkalah jadi tukangmoro, Sang Katungmaralah jadi tukang nyadap sarta Sang Sandanggreba jadi padagang.
CARITA PARAHYANGAN
Pustaka Pribadi Herman AALT Tejabuwana
2
 
Nya ku Sang Wreti Kandayun Sang Mangukuhan dijungjung jadiRahiangtung Kulikuli, Sang Karungkalah jadi Rahiangtang Surawulan, SangKatungmaralah jadi Rahiyangtang Pelesawi, Sang Sandanggreba jadiRahiangtang Rawunglangit.Sabada Sang Wretikendayun ngadeg ratu di Galuh, nya terus ngajalankeunkahirupan sacara rajaresi sarta ngalandi dirina jadi Rahiangta di Menir. Dinawaktu bumen-bumen, harita teh nya nyusun Purbatisti.Lawasna jadi ratu salapanpuluh taun. Diganti ku Rahiang Kulikuli, lawasna jadi ratu dalapanpuluh taun. Diganti ku Rahiangtang Surawulan, lawasna jadi ratu genep taun, katujuhna diturunkeun, lantaran goring lampah. Digantiku Rahiangtang Pelesawi, lawasna jadi ratu saratusdualikur taun, lantaranhade lampah. Diganti ku Rahiangtang Rawunglangit, lawasna geneppuluhtaun.VDiganti ku Rahiangtang Mandiminyak.Anak Rahiangta di Menir teh aya tiluan, nu cikal nya Rahiang Sempakwaja,ngadeg Batara Dangiang Guru di Galunggung; Rahiangtang Kidul, ngadegBatara Hiang Buyut di Denuk; Rahiangtang Mandiminyak ngadeg ratu diGaluh.Carek Sang Resi Guru: "Karunya aing ku Rahiang Sempakwaja henteuboga pamajikan. Anaking Pwah Rababu! Hidep leumpang ungsi RahiangSempakwaja, lantaran aya manehna pibatureun hidep tatapa."Sang Resi Guru ngagesek totopong jadi jaralang bodas, nya inditnyampeurkeun Rahiang Sempakwaja, nu harita kabeneran keur ngawelit.Carek Sanghiang Sempakwaja: "Na naha nya aya jaralang bodas etah?"Cop nyokot sumpit, terus diudag rek disumpit. Pwah Rababu kapanggiheukeur mandi di talaga Candana.Carek Rahiang Sempakwaja: "Ti ma etah nu mandi?" Sampingna dileled kusumpit, beunang. Aya baturna para Pwah Aksari, tuluy lalumpatan kategalan.Pwah Rababu dibawa ku Rahiang Sempakwaja, dipirabi. Kacidadipikaasihna. Nya lahir anakna lalaki duaan, nya eta Rahiang Purbasora jeung Rahiang Demunawan.
CARITA PARAHYANGAN
Pustaka Pribadi Herman AALT Tejabuwana
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->