Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sri Sri Mahaprasthanam 1

Sri Sri Mahaprasthanam 1

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by syam_5491983
Sri Sri Mahaprasthanam 1
Sri Sri Mahaprasthanam 1

More info:

Published by: syam_5491983 on Jan 22, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/22/2014

pdf

text

original

 
ª«V¥úxmró  y©«
Next
 
« ˳ ØgRª«VV
N]L|mÌýÇ©yLô  R©«LSª«o N][xqL »R̪«L¿RVNRV ®ª×þF¡¸RWªy, ®©[xqòL! |q̪«LÈW C ÍÜ[NS¬õª«µjÖ ... »RÌF¡zq©« ®ª[%d N]©«rygRNRF¡gS , xmLj®ª[µR©« ÊLRVª«oÊLRVª«o NSgS, @ÈV¿RW}qò, BÈV¿RW}qòFª«LRW ÀLRV©«ª«p , ¿[¸RVW»y«NRccc ª«VVLjNT»R©«LNRLRVNRV»R©«L ¬d xqVNRVª«WLRxmox¤XµR¸RW¬NT gS¸RVL ¿[}qòccc @ÈV F¡¾»[, BÈV F¡¾»[ @L»y @©yµRLRß»][, @ÌORùL»][¿RWzq, INRäßñÓ Â¿[zq®ª[µ³  jL¿yLR¬, Ëص³  jL¿yLR¬ ®ªNTä ®ªNTä G²RVxqWò®ª×F¡¸RWªy, ®©[xqòL! »R̪«L¿RVNRV®ª×F¡¸RWªy, ®©[xqòL! µ]LgR ÌLÇN]²RVNRV ÌxqÛÍ[ ®ªVxqÛÍ[ C µ³RWLRòÍÜ[NRLÍÜ[¬ÌʲRÇØÌNR »R̪«L¿RVNRV®©[®ª×F¡¸RWªy, ®©[x  qòL! ÀLRV©«ª«oÌ®©[xmLj}t¿R©« ¿[xqWò.... @²RVgR²RVgRV©y F~²R¿RW}q @®©[NS®©[NR aRú»RVª«oÌ»][, F~LÀ ÀdNRÉý Ü[ NRLRª«ÇÚ}q ª«L¿RNSÌ C ÍÜ[NRL»][ F~xqgRNR @LÀ»y©«L»R aSL»Rryúª«WÇùL ®µ[¬õ ®ª»RVNRVäLÈW ®ªÎØþª¯[¸ºV, ®©[xqòL! FL»R @©yù¸RVL ¿[aSª¯[¸ºV,®©[xqòL! F¬õ AaRÌV ¬d%dVµR|mÈíVNRV¬,
 
 F¬õ NRÌÌV ¬d ¿RVÈíWF¡gRV¿[xqVN]¬... @¬dõ »R¬õ®ª[aSªy, ®©[xqòL! FL»R µyLRVßL ¿[aSª«¸RWù,®©[xqòL! ÊLRLxmoLRLÍÜ[ ª«V©«L BLNS ¬©«õgSNR ®ªVV©«õª«WÉý Ø²RV»RV©«õÛÉí[ DLµj! NSNT©y²R ©«ª«ù ryz¤»RùxmLjxt»RVò©«V NRÌNRÌÍزTLÀ©« ¬d©«ª«o NR©«Ê²RNRVL²yNRLjgjF¡LVVLµy BL»RÉý Ü[®©[ ! %aSÅxmÈíßL %dµ³  RVÍý Ü[ª«V©«L ""DµRLVV¬'' xqLÀNRÌVxmÈíVNRV ¼LRgR²RL Çì  ØxmNRL DLµy? ¿©«õ xmÈíßxmox  qª«VVúµR¼dLRLÍÜ[ ª«V©«L @¬dõ zmÀNR gRWÛÎ[ þ©yNRÉí ÓLµj? ryz¤»Rù®ª[ V xqª«Vxqòª«VW@©«VN]¬, ANRÖd, ¬úµy ÛÍ[NR, FNRä²R D©yõ®ªW, FNRä²RNRVF¡»y®ªW ¾»Ö¸RV¬ A®ª[aRL»][, ¿RVNRäÌÍÜ[ AµRLS+Ì©«VÛÍNTäxqWò FNRä²RN][ F¡»RW©«õª«V©«Öõ lLNRäxmÉí Ó ¬ÌÛËÉí ÓÍÜ[NRL F®©õ¬õ µRVxq=x¤µRXaSùÌV ¿RWzmLÀ, F®©õ¬õ µRVxqòLR %xmnWõÌVNRÖöLÀ, NRÌÌNRV F~gRÌ©«W,NSÈVNRÌ©«W NRzmö, aRzmLÀLµ][, aRhjLÀLµ][ª«V©«Öõ : »RVµRNRV ¬©«Võ%xt©ygRVLRÌÍÜ[¬NT ÍØgj, EzmLj ¼»RVòÌ©«V N]Ö%V¼»RVòÌVgS ¿[zq, ª«W NRÎÏþÍý Ü[ gRLµ³  RNRÇØÌÌV , gRVL®²ÌÍÜ[ gRVgæjÌxmoµ³  RWª«VL ®ª[zq, ª«W µyLjÍÜ[ úxmaSõð  RLÀ¥õÌ úÊx¤ø ¿ª«VV²RV²]LNRÌV NRzmö, »RÌ¿RVNRV©«õxmöV²RÍý Ø »R©«Vª«oÍÜ[@ßVª«ßVª«oÍÜ[ xqLª«LRò ˳  Ï¸RVLNRLR LR&VVLLR&VW xmª«©«LlL[gjxqWò FNRä²RNRV %zqLjLµR¸RWù¬©«Võ:
 
 FL»R ®ªWgjLÀLµR¸RWùª«Vª«VVø: Fª«LRV µRV:ÐL¿yLRVÛÍ[®©[xqòL : ©«Vª«o ¿R¬F¡¾»[, Gµ][ ®©[©«W, ALRVgRVLRV}qõz¤»RVÌW »Rxmö: ANSaRL xm²TF¡NRVL²y®©[ DLµj: A{mnxqVÌNRV |q̪«o ÛÍ[µRV: ryLS µRVNSßØÌ ª«ùª«¥LRL xqÇت«ogS®©[ rygjLµj: ry©«³  Ïxq˳ÏÌÍÜ[Fª«LRW ryúaRV ®©[ú»yÌx  mµRLj+L¿RÛÍ[µRVÛÍ[ ¬d N][xqL: Fª«Lj xm©«VÌÍÜ[ ªyÎϧþ: Fª«Lj »]LµRLRÍÜ[ ªyÎϧþ: Fª«LjNT NSªyÖ, ®©[xqòL: Gª«VLVVF¡¾»[®©[L ©«Vª«o: Fª«LRW ¬©«Võ xqøLjL¿R²RLÛÍ[µRVÛÍ[: Fª«LjNT NSªyÖ, ®©[xqòL :©«Vª«o NSgj»RL %dVµR INR ª«WÈNRVÊÖ @LVV¾»[ , NR©«Ê²R¬ Ex¤ ¬©«VõNRÊ×}qò : @LµR¬ lLNRä ¬©«Võª«VLú¼}qò: ¬ª«VLú¼}qò: Fª«LjNT NSªyÖ ¬d ®©[xqòL? Gª«VLVVF¡¾»[®©[L ©«Vª«o? ª«W ÊVLRµR L][ÇÚ ¥ÇLRV: ª«W ÊVLRÆØ ®ª[ Vª«VV»RgjÖL¿RVNRV©yõL: ª«W NSÎÏþNRV ®²NRäÌV®ªVVÖ¿yLVV, ª«W ®©¼òNT N]ª«VVøÌÍØlg[: ª«Vª«VøÖõ ©«Vª«oF¡ÌVèN][ÛÍ[ª«o: ÛÍ[µRV ®©[x  qòL! ÛÍ[µRV... ¬d úF³  Ïª«L ª«Vª«VøÖõª«µRÌÛÍ[µRV: ¬LRV»y=¥¬õ ÇLVVL¿R²RL ¬d ª«Ìý®©[®©[LRVèNRVLÈV©yõª«VV: úxm¼NRWÌ aRNRVòÌ ÊÌLª«WNRV ¾»ÌVxqV ˳ϸRVL ÛÍ[µRVÛÍ[@LVV©«xmöÉÓNU: ¬d ryx¤xqL INRDµyx¤LRß: ¬d Ò%»R®ª[ V ILRª«²T: ¬©«õ ª«µRÖ©« F¡LSÈL ®©[²RV @LµRVN]©«NR»RxmöµRV: NSª«« C ¬LSaSª«RÜ[NRLÍÜ[

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->