Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
92Activity
P. 1
Prirucnik Za Pripremu IPA Projekata

Prirucnik Za Pripremu IPA Projekata

Ratings:

2.5

(1)
|Views: 7,663|Likes:
Published by Nebojsa
Prirucnik za pripremu IPA projekata, Instrument for Pre Accession Assistance - IPA), srpski, jezik
Prirucnik za pripremu IPA projekata, Instrument for Pre Accession Assistance - IPA), srpski, jezik

More info:

Published by: Nebojsa on Sep 24, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2015

pdf

 
Priručnik za Pripremu Projekata
 
 
Strana 2 od 70
1
 
UVOD I SVRHA PRIRU 
Č 
 NIKA........................................................................3
 
 2
 
 IPA CBC FONDOVI..........................................................................................3
 
 3
 
 PRIJE NEGO ŠTO PO
Č 
 NETE..........................................................................5
 
 4
 
 NEKI OD KRITERIJUMA ZA USPJEŠNU APLIKACIJU..............................
 
 5
 
GLAVNI RAZLOZI ZA ODBIJANJE APLIKACIJE........................................9
 
 
OSNOVNI KORACI.........................................................................................10
 
6.1
 
Korak 1. Formiranje prihvatljivog partnerstva zasnovanog na jasnoj ideji oprojektu................................................................................................................................10
 
6.2
 
Korak 2. Provjerite da li imate pristup sredstvima............................................14
 
6.3
 
Korak 3. Odredite zajedni
č
ke ciljeve...................................................................16
 
 
 PRIPREMA PREDLOGA PROJEKTA...........................................................18
 
8
 
 PRISTUP LOGI 
Č 
 KOG OKVIRA.....................................................................18
 
8.1
 
Analiza zaineresovanih strana..............................................................................20
 
8.2
 
Analiza problema...................................................................................................22
 
8.3
 
Analiza ciljeva........................................................................................................27
 
8.4
 
Analiza strategija...................................................................................................30
 
 9
 
 LOGI 
Č 
 KA MATRICA (LOGFRAME MATRIX).............................................31
 
9.1
 
Pretpostavke i spoljni faktori................................................................................34
 
9.2 Indikatori.......................................................................................................................35
 
9.3
 
Izvor verifikacije....................................................................................................36
 
9.4
 
Vertikalna i horizontana logika u logi
č
koj matrici.............................................37
 
10
 
 RASPORED AKTIVNOSTI I SREDSTAVA................................................40
 
11
 
 FINANSIJSKI PREDLOG...........................................................................42
 
12
 
 POPUNJAVANJE APLIKACIONOG FORMULARA.................................46 
 
12.1
 
Rezime projekta (Concept Note)..........................................................................47
 
12.2
 
Aplikacioni formular.............................................................................................48
 
12.2.1
 
I. PROJEKAT.............................................................................................................49
 
12.2.2
 
II. APLIKANT............................................................................................................55
 
12.2.3
 
III. PARTNERI APLIKANTA KOJI U
Č
ESTVUJU U AKCIJI................................58
 
12.2.4
 
IV. SARADNICI APLIKANTA KOJI U
Č
ESTVUJU U PROJEKTU.......................59
 
12.2.5
 
V. KONTROLNA LISTA..........................................................................................59
 
12.2.6
 
VI. IZJAVA APLIKANTA........................................................................................59
 
12.2.7
 
VII. EVALUACIONA TABELA...............................................................................59
 
13
 
 ZAVRŠNI KORACI......................................................................................59
 
14
 
 PROCES EVALUACIJE..............................................................................60
 
15
 
 ZAKLJU 
Č 
 AK...............................................................................................63
 
16 
 
 IZVORI I KORISNI LINKOVI....................................................................64
 
17 
 
 NAPOMENA................................................................................................65
 
 
 
Strana 3 od 70
1
 
UVOD I SVRHA PRIRU
Č
NIKA
Osobe koje nikada nisu imale priliku da pripreme predlog projekta mogu pomislitida nema ništa lakše: imate dobru ideju, prenesete je na papir, predate i pokupitenovac. Ipak, postoje i oni koji nisu sigurni da li mogu da napišu dobar projekat ikako to da urade. I jedni i drugi
č
esto budu zbunjeni i zabrinuti kada otkriju kojisu sve dokumenti i formulari potrebni da bi svoju ideju preto
č
ili u predlogprojekta. Obi
č
no, oni po
č
nu da razvijaju dijelove predloga projekta koji su neštorazumljiviji i ostave one „teže“ dijelove za kasnije. Stoga, u najve
ć
em brojuslu
č
ajeva, osobe koje ocjenjuju predlog projekta nemaju najjasniju predstavu oideji koja stoji za njega. Poznavanje ove materije je veoma ograni
č
eno, ali ne zbogograni
č
enja u poznavanju gra
e potrebne da se pripremi jedan predlog, ve
ć
zbogsloženosti samog procesa razvoja projekta.Ipak, ima i onih koji tvrde da postoje priru
č
nici koji objašnjavaju
č
itav proces. To je istina! Postoji PCM
1
priru
č
nik, PRAG
2
itd., ali sve te publikacije su namjenjenestru
č
njacima koji imaju iskustva u pripremi predloga projekata, i ne predstavljajunajjasnije štivo onima koji su po
č
etnici u procesu pretvaranja ideje u predlogprojekta.Ovaj priru
č
nik
ć
e Vam ponuditi uputstva za pripremu predloga projekta. Nakonšto pro
č
itate priru
č
nik, ima
ć
ete bolje razumevanje o
č
itavom procesu i zna
ć
eteodakle možete da krenete i koje korake da preduzmete. Štaviše, ovaj priru
č
nik jeobavezno štivo u pripremi predloga projekta. Ukratko, objasni
ć
e Vam šta treba daimate i da uradite, tj. put od po
č
etne ideje, preko pronalaženja pravog partnera,sprovo
enja seta analiza zajedno sa partnerom koji
ć
e Vas dovesti do odre
ivanjaciljeva, rezultata i aktivnosti, zatim razvijanja logi
č
kog okvira i napokonrazvijanja detalja u predlogu projekta i popunjavanja neophodnih formulara iobrazaca. Tako
e
ć
e Vam pružiti veliki broj primjera iz prakse i upozoriti vas nauobi
č
ajene greške. A najbolje od svega je to što se lako
č
ita.
2
 
IPA CBC FONDOVI
Druga komponenta Instrumenta za predpristupnu pomo
ć
(Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) je Prekograni
č
na saradnja (Cross-border Cooperation- CBC) izme
u
č
lanica Evropske unije (EU) i zemalja koje imaju status kandidataili potencijalnih kandidata za
č
lanstvo u EU, kao i izme
u samih zemaljakandidata i potencijalnih kandidata.
1
PCM – Project Cycle Management; upravljanje projektnim ciklusom;
2
PRAG – Practical Guide to Contract Procedures for EC External Actions; Prakti
č
ni vodi
č
za proceduresklapanja ugovora koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropskih zajednica u kontekstu spoljnihaktivnosti;

Activity (92)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nebojsa liked this
Ana Pandzic added this note
poslati mejl autoru
1 thousand reads
1 hundred reads
lopov liked this
Ivan Racic liked this
Jovana Čanji Arandjelović liked this
h1bosnjak liked this
Danko Vukovic liked this
jurisicvrs liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->