Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Samarasam-16-31-Jan-2014

Samarasam-16-31-Jan-2014

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by rosgaz
Samarasam-Tamil Magazines
Samarasam-Tamil Magazines

More info:

Published by: rosgaz on Jan 23, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

 
56
 \©µ\®
 |
 16&31 áÚÁ› 2014
Põ»® \õm]¯õP
ö©Í»Â ›¯õÌ P§›..!
& ]µõáúÀ íéß 
13
Esø© _k®
£¯[PµÁõvPÎÀö£¸®£õ÷»õº•ì¼©À»õuÁºP÷Í...!
&
A.H.
 µð©õÛ 
22
•P¨¦U Pmkøµ 
v¸a] ©õ|P›À
vø\
Cì»õª¯ Áõ̯À PsPõm] 
&
A.R.
ø\¯z _Àuõß
8
Piu[PÒ..................................
 3
ÁÈPõmhÀ ..............................
 17
 Cì»õ® GßÓõÀ......................
 23
PÂøu......................................
 25
EÚx ö£¯µõÀ E°º ÁõÌQ÷Óõ®
 26
v¸USºBß Â›Äøµ............
 28
|¤ö©õÈ ÂÍUP®..................
 29
•ß÷uv ©hÀPÒ...................
 32
AUP® £UP®............................
 34
AÀSºBß TÖ® AÇQ¯ EÁø©
36
öÁÒÎ Eøµ ...........................
 38
Áµ»õØÖa ]ÖPøu ................
 40
\‰P®........................................
 46
ö£sq»P®...........................
 48
]ÖÁº E»P®...........................
 50
¦zuP® AÔ•P®.....................
 53
 C¯UPa ö\´v....................
 54
vø\ 
J¸ Ssl]ø¯UTh...
2
Eµzu ]¢uøÚ 
¤ß ÷|õUQ |P¸® Põ»®
&Â.Gì. •í®©x A«ß 
14
Pøh]¨ £UP®
£õUQ¯õzvßPøu u¸® ö\´v..!
&
 T.
 Aãì ¾zL¦À»õð
56
1
· C¢u CuÈÀ...
uø»¯[P®
Á[P÷u\÷uºuÀ Tzx
7
Aia_ÁkPÒ 
AsnÀ |¤PÍõ›ßA¸ø©z ÷uõǺPÒ
&A¨xº µð©õß µL¨Az £õåõ 
20
16&31 áÚÁ2014
 |
 \©µ\®
 
16&31 áÚÁ› 2014
 |
 \©µ\®
®•øh¯ AøǨø£ HØÖUöPõÒQÓÁºPÒ •u¼Àö\´QßÓ ÷Áø» G¢u ÂuU SÔU÷PõЮ CßÔ Ps ‰izuÚ©õP ÁõÌ¢x Á¢u ÷Põ»zvØS •ØÖ¨¦ÒÎøÁ¨ £xuõß. öuõhº¢x SÔU÷PõÒ \õº¢uuõPÄ® ö£õÖ¨¦EnºÄ {øÓ¢uuõPÄ® AÁºPÒ u[PÐøh¯ ÁõÌUøPø¯Aø©zxU öPõÒQÓõºPÒ.ÁõÌÂß Esø©¯õÚ SÔU÷PõøÍ ©Ó¢x Ai¨£øhUPhø©ø¯ ©Ó¢x ¤µõoPøͨ ÷£õ» EsquÀ, £¸SuÀ,£ÂzuÀ BQ¯ÁØøÓ÷¯ ÁõÌÁõP GsoUöPõskPõ»zøu Kmi Á¢÷uõ÷© GÚ AÁºPÒ ©Ú® Sø©QßÓõºPÒ.AøÚzx ÁÍ[PøͲ® BØÓÀPøͲ® CÁØøÓa _ØÔ÷¯ö\»Âmk Á¢÷uõ÷© GßQÓ {øÚ¨¦® Gsn•® AÁºPøÍÁõmhz öuõh[QÂkQßÓÚ.\zv¯ ©õºUPzøu {ø»|õmkÁuØPõPÄ® AuøÚ ÷©÷»õ[Paö\´ÁuØPõPÄ® ö\»Âh¨£mi¸UP ÷Ási¯ BØÓÀPøͲ®\Uv PøͲ® ÁÍ[PøͲ® Á\v Áõ´¨¦PøͲ® ©Ú Caø\ PøÍz wºzxUöPõÒÁv¾® uõTzøu(CøÓÁµ®ø£ «Ö® w¯\UvPÒ) ÷©÷»õ[Pa ö\´ÁuØPõPÄ® AÀ»Áõ ö\»Âmk Á¢ ÷uõ® GßöÓÀ»õ® AÁºPÒ u®ø©zuõ÷© ö|õ¢x öPõÒQßÓõºPÒ.Auß ¤ÓS CøÓ¨£ØÖ, CøÓ¯a\® BQ¯ÁØøÓ¨ £ØÔ¯AÁº PÎß ©v¨¥kPЮ AÍÄ÷PõÀPЮ •Êø©¯õP ©õÔ ÂkQßÓÚ. AuØS •ß¦ Áøµ AkzuÁ¸USa ö\õ¢u©õÚ ©ø»ø¯÷¯ •Ê[Q°¸¢uõ¾® u®•øh¯ ©õºUPz öuõhº¤÷»õ÷£q u¼÷»õ G¢uÂu©õÚ ©õÖ£õmøh²® Enµ ©õmhõºPÒ.©õºU PzvØS® AzuøP¯ |hzøuUS® öuõhº¤Àø» Gߣx ÷£õ» ÁõÌ¢x Á¢uõºPÒ. BÚõÀ C¨÷£õx AÁºPÎß £õºøÁ PЮ ©v¨¥kPЮ G¢u AÍÄUS Avµi¯õP ©õÔÂmhÚGÛÀ AkzuÁ¸USa ö\õ¢u©õÚ J¸ Ssl]ø¯U Th AÁ¸øh¯ AÝ©v CÀ»õ©À GkzxUöPõÒÁøu AÁºPÍõÀPØ£øÚ°¾® Gso¨ £õºUP •i¯ÂÀø».
& á©õAz Ph¢x Á¢u £õøu ¡¼À C¸¢x 
...
vø\
|
J¸ Ssl]ø¯U Th...
2
 \©µ\®
 |
 16&31 áÚÁ› 2014

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->