Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Chú bé rắc rối

Chú bé rắc rối

Ratings: (0)|Views: 178 |Likes:
Published by Thuvienbao Tintuc

More info:

Published by: Thuvienbao Tintuc on Sep 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng 1: Chú Bé R 
c R 
i
Không bi
ế
t các b
n th
ế
nào, ch
tôi thì tôi ch
ư
a t
ng lo cho ai bao gi
ờ 
. Tôi lo cho chính tôicòn ch
ư
a xong n
a là. Th
t
đ
úng h
t nh
ư
má tôi nh
n xét:- Thân mày, mày còn không bi
ế
t lo, ch
ng hi
u khi l
ớ 
n lên mày làm
đượ 
c vi
c gì !
Đ
ó là nh
ng l
ờ 
i má tôi than vãn trong lúc
đ
ang k 
c
t
m r 
a cho tôi . Mà tôi thì nào có nh
 nhít gì, m
ườ 
i ba tu
i r 
i, h
c sinh l
ớ 
 p b
y
đ
àng hoàng
đấ
y ch
. Nói cho
đ
úng ra thì tôi thícht
mình t
m h
ơ 
n, tha h
vùng v
y, ngh
ch n
ướ 
c bao lâu tùy thích, ch
ng ai c
m c
n. Nh
ư
ngtôi thích là m
t chuy
n, còn má tôi có thích hay không l
i là m
t chuy
n hoàn toàn khác. M
il
n tôi t
nhà t
m b
ướ 
c ra,
đầ
u c
còn
ướ 
t mem, ch
ư
a k 
 p l
nh ra sân ch
ơ 
i là má tôi
đ
ã ch
 pngay l
y tay tôi, kéo l
i g
n:- L
i
đ
ây má coi nào !Th
ế
là tôi
đ
ành ph
i b
m b
ng
đứ
ng l
i và c
tâm
ưỡ 
n ng
c ra, b
ở 
i vì
đ
ó là ch
tôi k 
c
 l
ưỡ 
ng nh
t. Nh
ư
ng v
n biê"t th
a âm m
ư
u c
a tôi, má tôi ch
nhìn l
ướ 
t qua ng
c tôi m
t cái
i l
 p t
c xoay ng
ườ 
i tôi l
i .- Tr 
ờ 
i
ơ 
i, con t
m hay là con nhúng n
ướ 
c v
y h
con ? Coi cái cùi tay mày kìa,
đấ
t bám m
tl
ớ 
 p
đ
en sì sì trông phát g
ớ 
m ! R 
i sau mép tai n
a, r 
i hai cái
đầ
u g
i ... Mày
để
dành
đấ
t c
tnhà h
con ?
ờ 
t
ớ 
i
đ
âu, má tôi la tr 
ờ 
i t
ớ 
i
đ
ó. Cu
i cùng, bao gi
ờ 
má tôi c
ũ
ng h
l
nh:- Thôi, vô
đ
ây tôi t
m l
i cho ông t
ướ 
ng !Má tôi dang hai tay lùa tôi vô nhà t
m nh
ư
lùa m
t con heo s
ng chu
ng, khi
ế
n tôi không tàinào ch
y tr 
n. Tôi v
a
đ
i th
t lùi v
a nh
ă
n m
t. Làm ông t
ướ 
ng trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p này ch
ngkhoái chút nào . M
c cho tôi la oai oái, má tôi c
c
m c
i k 
c
cho
đế
n ch
ng nào da tôi
đỏ
 
ng lên m
ớ 
i thôi . Nh
Ái, em gái tôi, c
ũ
ng ch
ng anh hùng gì h
ơ 
n tôi . M
i l
n má tôi t
m cho nó, nó
đề
u latoáng lên nh
ư
cháy nhà. Mi
ng nó nh
xíu mà nó la nghe mu
n b
tr 
ờ 
i . V
y mà
đế
n phiên tôila, nó n
 p ngoài c
a c
ườ 
i kh
t kh
t y nh
ư
kh
 
độ
t, thi
t d
t
c !Thi
t ra tôi ch
ng ph
i là
đứ
a l
ườ 
i bi
ế
ng. B
ng ch
ng là tôi h
c hành r 
t
đ
àng hoàng. Tôi làh
c sinh tiên ti
ế
n m
y n
ă
m li
n. Nh
ờ 
v
y mà m
i l
n tôi làm h
ng vi
c gì, bà tôi th
ườ 
ng bênhtôi:- Thôi, r 
y nó làm chi ! Có tài ph
i có t
t ch
ớ 
! Dòng h
nhà mình
đ
âu có
đượ 
c m
y
đứ
a thôngminh sáng láng nh
ư
nó.Tôi ch
ng bi
ế
t tôi thông minh sáng láng
ở 
ch
nào nh
ư
ng nghe bà tôi b
c tôi lên mây, tôis
ướ 
ng r 
ơ 
n b
ng. Nh
ư
ng ba tôi làm tôi c
t h
ng:- Tài gì nó ! L
ớ 
n t
ng ng
ng r 
i mà r 
a ba cái ly c
ũ
ng
đậ
 p b
!Bà tôi ti
ế
 p t
c bào ch
a cho tôi, m
c dù gi
ng
đ
ã b
ớ 
t h
ă
ng hái:- Thì
đầ
u óc nó
để
h
ế
t vô sách vô v
ở 
, còn
đ
âu lo chuy
n khác !Má tôi
đứ
ng v
phía ba tôi:- Má c
nói v
y cho nó h
ư
! Ngay
ở 
tr 
ườ 
ng nó, ng
ườ 
i ta c
ũ
ng d
y h
c t
 p
đ
i
đ
ôi v
ớ 
i lao
độ
ng,ch
ớ 
có ai h
c suông mà không bi
ế
t làm
đ
âu !T
ớ 
i
đ
ây thì bà tôi xuôi x
:- Tao nói là nói v
y ...
chi
ế
n tr 
ườ 
ng, khi
đầ
u hàng thì ng
ườ 
i ta gi
ươ 
ng c
ờ 
tr 
ng, còn bà tôi khi
đầ
u hàng thì "taonói là nói v
y". M
i l
n nghe câu
đ
ó, tôi tuy
t v
ng hi
u r 
ng ch
ng còn trông mong gì vào s
 che ch
ở 
c
a bà n
a .
ế
t lu
n v
tôi, ba tôi nói:- Cái th
ng tính h
ờ 
i h
ợ 
t.Má tôi thì b
o:- Cái
đồ
b
 p ch
 p !Còn bà tôi tr 
ướ 
c sau nh
ư
m
t:
 
- Ít th
y
đư
á nào thông minh sáng láng nh
ư
nó. Nh
ư
ng bà tôi l
i thu
c v
phe thi
u s
. Ph
i chi ông còn s
ng,
t ông s
 
ng h
bà tôi ! Lúcnào làm gì sai qu
y, tôi th
ườ 
ng ao
ướ 
c nh
ư
th
ế
.Trong nh
ng cu
c tranh lu
n v
tính cách, ph
m ch
t c
a tôi, nh
Ái bao gi
ờ 
c
ũ
ng
đứ
ng ngoàicu
c. Nó nh
h
ơ 
n tôi có m
t tu
i mà nó khôn h
ế
t bi
ế
t. Tôi bi
ế
t ch
c ch
n h
nó m
ở 
mi
ng
tnó s
chê tôi t
i mày t
i m
t. Nó r 
t là "
ă
n r 
ơ 
" v
ớ 
i má tôi . Nó gi
ng h
t má tôi t
c
ch
, dáng
đ
i
u,
đế
n gi
ng nói, tính tình. Ai c
ũ
ng b
o v
y . Nh
ư
ng khi nghe m
i ng
ườ 
i bình ph
m v
tôi,nó ng
i im re . Nó s
ợ 
phát bi
u linh tinh, tôi s
tr 
thù nó b
ng cách c
c nó sói trán khi kèmnó h
c.Tr 
ướ 
c nay, không bao gi
ờ 
tôi ch
nó h
c
đượ 
c t
ớ 
i m
ườ 
i l
ă
m phút. K 
ra thì lúc m
ớ 
i ng
i vô bàn, tôi c
ũ
ng còn "anh anh em em" v
ớ 
i nó
đượ 
c m
t h
i, nh
ư
ng h
gi
ng t
ớ 
i gi
ng lui hai, bal
ượ 
c mà nó ch
ư
a hi
u là tôi
đ
âm n
i sùng. Th
ế
là kèm theo m
i l
ờ 
i gi
ng là m
t cái c
c.Tho
t
đầ
u còn c
c nhè nh
, d
n d
n v
sau tôi n
n th
ng cánh. Tôi "gi
ng" t
n tình
đế
n n
inh
Ái ch
u h
ế
t xi
ế
t ph
i khóc thét lên. Âm thanh kh
ng khi
ế
 p c
a nó khi
ế
n c
nhà náo lo
nnh
ư
có gi
c. Bà tôi t
trên gác phóng xu
ng, ba tôi t
phòng làm vi
c ch
y sang, còn má tôithì v
t bàn ch
i vào thau qu
n áo,
đ
âm b
t
nhà t
m ra, v
i vàng
đế
n n
i suýt va
đầ
u vàoc
nh t
kê sát l
i
đ
i . Còn tôi thì chui t
t xu
ng g
m bàn, b
t ch
 p t
ư
cách "th
y giáo" c
amình. N
 p chung v
ớ 
i tôi d
ướ 
i g
m bàn là con Mi-nô . Tho
t nghe nh
Ái la tr 
ờ 
i, nó s
ợ 
hãi c
 p
đ
uôil
i .
Đế
n khi th
y tôi còn h
t ho
ng h
ơ 
n nó, nó khoái chí v
y
đ
uôi lia l
a . Nh
ư
ng ng
ườ 
i ta làm ra bàn gh
ế
để
ng
i ch
không ph
i
để
ch
ơ 
i trò tr 
n tìm nên l
n nào tôic
ũ
ng b
phát hi
n nhanh chóng. Và sau
đ
ó, t
t nhiên là tôi b
ba má tôi xát cho m
t tr 
n nênthân v
cái tính c
c. Còn bà tôi thì bao gi
ờ 
c
ũ
ng b
t
đầ
u b
ng câu:- Thôi, r 
y nó làm chi !Và k 
ế
t thúc b
ng câu:- Tao nói là nói v
y !** *Tính tôi nh
ư
v
y, ai dè n
ă
m nay cô Nga, giáo viên ch
nhi
m l
ớ 
 p tôi, kêu tôi giúp
đỡ 
choth
ng An h
c t
 p. Thi
t là chuy
n tréo ngoe . Th
c b
ng tôi ch
ng mu
n chút nào nh
ư
ng c
 l
ớ 
 p ai c
ũ
ng v
y, c
m
t
đứ
a khá "lãnh" m
t
đứ
a kém, nên tôi không thoái thác vào
đ
âu
đượ 
c.An l
ớ 
n h
ơ 
n tôi hai tu
i và cao h
ơ 
n tôi c
n
a cái
đầ
u . N
ă
m ngoái, nó ng
i
ở 
bàn chót dãy bênkia . Ch
ng hi
u sao
đầ
u n
ă
m nay, nó l
i l
t qua dãy bên này và ng
i ngay sát nách tôi . Nó làcon nhà khá gi
, lúc nào ti
n b
c c
ũ
ng r 
ng r 
nh. C
 
đế
n gi
ờ 
ra ch
ơ 
i là th
y nó ng
i ngay
ở 
 c
ă
n-tin, m
m chóp chép h
ế
t món này
đế
n món khác. Tiêu xài thì v
y, nh
ư
ng h
c t
 p thì nóch
ng ra sao c
.
l
ớ 
 p, nó h
c hành r 
t l
ơ 
là thi
ế
u
đ
i
u các môn. N
ă
m v
a r 
i nó ph
i thi l
i,may mà không b
l
ư
u ban.
Đ
ã v
y, khi giáo viên d
y ph
 
đạ
o thêm, nó l
i tr 
n bi
t. Th
y S
ơ 
n,giáo viên ch
nhi
m n
ă
m l
ớ 
 p sáu, g
i s
liên l
c v
nhà nh
n má nó lên
để
bàn vi
c h
c c
anó, má nó c
ũ
ng ph
ớ 
t l
ờ 
. Th
y S
ơ 
n
đế
n t
n nhà tìm, má nó "l
n" m
t. Th
y v
n không n
n, t
ớ 
inhà nó c
ch
c l
n. Và cu
i cùng, th
y c
ũ
ng g
 p
đượ 
c má nó.Không k 
 p nghe th
y trình bày h
ế
t chuy
n, má nó ch
 p hai tay tr 
ướ 
c ng
c, than vãn:- Tr 
ă
m s
nh
ờ 
các th
y cô d
y b
o cho cháu .
Đ
ã g
i cháu
đế
n tr 
ườ 
ng là chúng tôi hoàn toàntrông c
y vào các th
y các cô . Cháu có h
ư
h
ng, ngh
ch phá gì thì các th
y các cô c
la c
 
đ
ánh. Ch
chúng tôi su
t ngày lo làm
ă
n buôn bán, ch
y c
ơ 
m ch
y g
o, ch
ng còn thì gi
ờ 
 
đ
âumà d
y d
cháu
đượ 
c. Thôi, th
y cô thông c
m, chúng tôi
đ
ã giao phó cháu cho nhà tr 
ườ 
ng thìnhà tr 
ườ 
ng có trách nhi
m v
ớ 
i cháu . Chúng tôi r 
t bi
ế
t
ơ 
n. Bây gi
ờ 
xin l
i th
y, tôi ph
i ch
yra ch
ợ 
ngay, mong th
y b
qua ... Nói xong, má nó xách gi
 
đ
i m
t. Th
y S
ơ 
n ch
còn bi
ế
t ngó theo, l
c
đầ
u .B
a
đ
ó, cùng
đ
i v
ớ 
i th
y là nh
Tuy
ế
t Vân, l
ớ 
 p phó h
c t
 p. Hôm sau vô l
ớ 
 p, nó thu
t y l
ikhi
ế
n ai n
y c
ườ 
i
m. N
ế
u tôi là th
ng An thì tôi
đ
ã gây s
v
ớ 
i nh
Tuy
ế
t Vân, ho
c ít ra tôi
 
c
ũ
ng m
c c
ỡ 
 
đỏ
b
ng m
t. Nh
ư
ng th
ng An c
t
nh khô, th
m chí nó còn nhe r 
ă
ng c
ườ 
i khìkhì.Do "ti
u s
" th
ng An nh
ư
v
y nên khi cô Nga nêu tên nó lên, không
đứ
a nào dám nh
n "
đỡ 
 
đầ
u". Cô Nga ph
i bàn b
c v
ớ 
i ban ch
huy chi
độ
i và ban cán s
l
ớ 
 p, và r 
t cu
c ch
 
đị
nh tôi .Lý do là tôi
ở 
g
n nhà An và trong l
ớ 
 p hai
đứ
a c
ũ
ng ng
i c
nh nhau .Khi nghe cô Nga tuyên b
nh
ư
v
y, tôi b
n r 
n c
ng
ườ 
i . Tho
t
đầ
u tôi
đị
nh
đứ
ng d
y t
ch
inh
ư
ng r 
i suy
đ
i tính l
i tôi bi
ế
t có t
ch
i c
ũ
ng không
đượ 
c, v
l
i An ng
i ngay c
nh tôi, dùsao tr 
ướ 
c nay hai
đứ
a c
ũ
ng
đ
ã chuy
n trò qua l
i, bây gi
ờ 
tôi m
ở 
mi
ng chê nó thì k 
. Vì v
ynên tôi ng
i im, ch
có nét m
t là l
v
khó ch
u .Th
ng An không thèm
để
ý
đế
n chuy
n
đ
ó, nó day qua tôi:- Bây gi
ờ 
mày là th
y tao hén ?Tôi cau m
t:- Th
y bà quái gì !
i nh
n ra s
b
c d
c vô lý c
a mình, tôi d
u gi
ng:- Ch
là b
n bè giúp
đỡ 
nhau h
c t
 p thôi !An kh
t m
ũ
i, bình lu
n:- Giúp
đỡ 
h
c t
 p thì có khác chi làm th
y !Th
y nó c
kh
ă
ng kh
ă
ng phong tôi làm th
y, tôi v
a b
c mình l
i v
a thinh thích. K 
nó, cáith
ng
đầ
n này, cãi nhau v
ớ 
i nó làm chi cho m
t xác ! T
nhiên nó l
i thành "c
c n
ợ 
" c
amình, chán
ơ 
i là chán ! Tôi c
loay hoay v
ớ 
i ý ngh
 ĩ 
phi
n mu
n
đ
ó
đế
n t
n gi
ờ 
ra ch
ơ 
i .Tr 
ng v
a
đ
ánh "thùng, thùng" là l
ớ 
 p h
c nh
n nháo h
n lên.
Đợ 
i cho cô giáo v
a b
ướ 
c rakh
i c
a, m
y
đứ
a ng
i bàn
đầ
u
đ
ã nhanh chân tót ra ngoài .Tôi v
a
đứ
ng lên thì th
ng Ph
ướ 
c ng
i bàn trên
đ
ã khom mình moi trái bóng trong g
m bàn ravà quay l
i nháy m
t v
ớ 
i tôi . Tôi hí h
ng g
t
đầ
u . Nh
ư
ng ch
ư
a k 
 p
đ
i theo Ph
ướ 
c thì An
đ
ãkéo tay tôi:-
Đ
i
ă
n xôi v
ớ 
i tao !T
tr 
ướ 
c
đế
n nay, An c
ũ
ng r 
tôi
đ
i
ă
n quà hai, ba l
n (t
t nhiên là nó
đ
ãi tôi) nh
ư
ng l
n nàytôi c
m th
y ngài ng
i làm sao, m
c dù v
a nghe t
ớ 
i ch
"xôi" b
ng tôi
đ
ã réo lên
m
m.V
a nh
n l
ờ 
i "
đỡ 
 
đầ
u" cho nó, bây gi
ờ 
l
i
đ
i
ă
n xôi c
a nó, tôi th
y k 
. Ngh
 ĩ 
v
y, tôi li
nnu
t n
ướ 
c b
t
đ
ánh
c m
t cái và d
ũ
ng c
m l
c
đầ
u:- Thôi, tao không
đ
i
đ
âu !-
Đ
i v
ớ 
i tao cho vui !B
t ch
 p l
ờ 
i t
ch
i c
a tôi, An v
a nói v
a kéo tu
t tôi ra c
a . M
t ph
n vì nó kh
e h
ơ 
n tôi, ph
n khác do tôi không quy
ế
t tâm trì l
i cho l
m nên thoáng m
t cái hai
đứ
a
đ
ã có m
t
ở 
 c
ă
ng-tin.
Ă
n xôi xong, An kêu thêm hai ly
đ
á chanh. L
n này thì tôi m
c nó. Gói xôi
đ
ã làm tôi nh
t chíkhí "
đấ
u tranh". V
l
i,
ă
n xong thì ph
i u
ng,
đ
ó là l
t
nhiên ! Tôi nh
b
ng nh
ư
v
y và b
ư
ng ly n
ướ 
c u
ng ngon lành. Nh
ư
ng ch
ng l
c
 
ă
n u
ng mà không nói v
ớ 
i nó m
t ti
ế
ng v
chuy
n h
c t
 p. Tôi v
a ngh
 ĩ 
 ng
ợ 
i v
a li
ế
c An. Nó ng
i quay m
t ra sân, mi
ng v
a u
ng n
ướ 
c v
a nhai
đ
á rào r 
o còn m
tthì nhình t
n
đẩ
u t
n
đ
âu, d
ườ 
ng nh
ư
nó ch
ng nh
ớ 
gì v
chuy
n "
đ
ôi b
n cùng ti
ế
n" h
i nãy .Tôi ch
c l
ưỡ 
i:- V
y là b
t
đầ
u t
tu
n này tao và mày h
c chung v
ớ 
i nhau hén ?An quay l
i . Nó nheo m
t:- Gì g
 p v
y ? Ch
ng nào h
c ch
ng
đượ 
c !Tôi ng
i nhiên:- Ch
ng nào là ch
ng nào ? Nó phun c
c
đ
á trong mi
ng ra:- Thì tu
n t
ớ 
i . C
ũ
ng có th
là tu
n t
ớ 
i n
a .- Sao lâu d
v
y ?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->