Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Mắt biếc

Mắt biếc

Ratings: (0)|Views: 382|Likes:
Published by Thuvienbao Tintuc

More info:

Published by: Thuvienbao Tintuc on Sep 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2012

pdf

text

original

 
M
t Bi
ế
c
Ch
ươ 
ng 01
H
i còn nh
,nh
xíu, tôi không có b
n gái . Su
t ngày tôi ch
ch
ơ 
i v
ớ 
i ... m
tôi và bà n
i tôi . M
tôi r 
tth
ươ 
ng tôi nh
ư
ng vìm
s
ợ 
ba nên ít khi m
che ch
ở 
 
đượ 
c tôi tr 
ướ 
c nh
ng tr 
n
đ
òn c
a ba tôi . Bà tôi thìl
i khác. Bà sinh ra ba nên ba ph
i s
ợ 
bà. D-i
u
đ
ó th
t may m
n
đố
i v
ớ 
i tôi .H
i nh
tôi r 
t ngh
ch,
ă
n
đ
òn khá th
ườ 
ng xuyên. D-i
i
đ
ó bu
c
đầ
u óc non n
ớ 
t c
a tôi ph
i tìm cách
đố
i phó v
ớ 
i nh
ng tr 
n
đ
òn tr 
ng ph
t c
a ba tôi . M
i l
n ph
m l
i, h
th
y ba tôi d
ợ 
m rút cây roi mây rakh
i vách là tôi v
i vàng ch
y qua nhà bà tôi . Bà tôi th
ườ 
ng n
m trên cái s
 p g
lim
đ
en bóng, bên d
ướ 
ilà nh
ng ng
ă
n kéo
đự
ng thu
c b
c c
a ông tôi . Bà n
m
đ
ó, mi
ng b
m b
m nhai tr 
u, tay phe ph
y chi
ế
cqu
t mo cau v
ớ 
i m
t dáng
đ
i
u thong th
.- Bà
ơ 
i, bà! - Tôi ch
y
đế
n bên chi
ế
c s
 p, h
n h
n kêu:Bà tôi ch
i tay nh
m d
y:- Gì
đ
ó cháu ?- Ba
đ
ánh! - Tôi nói, mi
ng méo x
ch.- Cháu
đừ
ng lo! - Lên
đ
ây n
m v
ớ 
i bà!Bà tôi d
u dàng tr 
n an tôi và
đư
a tay kéo tôi lên s
 p,
đặ
t tôi n
m khu
t sau l
ư
ng bà, phía sát t
ườ 
ng. Xong, bà tôi xoay ng
ườ 
i l
i, n
m quay m
t ra ngoài .Lát sau, ba tôi b
ướ 
c qua, tay vung v
y cây roi, mi
ng h
i:- M
có thâý th
ng Ng
n ch
y qua
đ
ây không?- Không th
y .Bà tôi th
n nhiên
đ
áp và ti
ế
 p t
c nhai tr 
u . Tôi n
m sau l
ư
ng bà, tim thót l
i vì lo âu . Tôi ch
c
m th
ynh
nhõm khi nghe ti
ế
ng b
ướ 
c chân ba tôi xa d
n. Nh
ng lúc
đ
ó, tôi không dám v
nhà ngay . Bao gi
ờ 
tôi c
ũ
ng n
m l
i ch
ơ 
i v
ớ 
i bà. Tôi n
m s
 p ng
ườ 
i trêns
 p, n
ũ
ng n
u:- Bà
ơ 
i, bà gãi l
ư
ng cho cháu
đ
i !Bà tôi không bao gi
ờ 
t
ch
i yêu c
u c
a tôi . Bà v
a gãi l
ư
ng cho tôi v
a th
th
chuy
n cho tôi nghe . Nh
ng câu chuy
n
đờ 
i x
ư
a c
a bà tôi
đ
ã nghe
đế
n thu
c lòng. Bà không có nhi
u chuy
n. Có bao nhiêuchuy
n bà
đ
ã k 
s
ch sành sanh. Do
đ
ó, bà c
 
đ
i k 
l
i mãi nh
ng câu chuy
n c
ũ
. Tuy v
y, m
i khi bà
chuy
n, tôi luôn luôn n
m nghe v
ớ 
i c
m giác h
ng thú h
t nh
ư
l
n
đầ
u tiên, có l
do gi
ng k 
d
u dàngvà âu y
ế
m c
a bà, bao gi
ờ 
nó c
ũ
ng toát ra m
t tình c
m trìu m
ế
n
đặ
c bi
t dành cho tôi khi
ế
n trái tim tôirun lên trong n
i xúc
độ
ng hân hoan khó t
. Và tôi ng
thi
ế
 p
đ
i lúc nào không hay, v
ớ 
i trái tim khôngng
ng th
n th
c.
 
Ch
ươ 
ng 02
 L
 N LÊN M
T CHÚT, NGOÀI M
TÔI VÀ bà tôi, tôi có thêm ba ng
ườ 
i b
n gái . D-ó là hai ng
ườ 
i ch
 con bác tôi . Ch
Nh
ườ 
ng l
ớ 
n h
ơ 
n tôi b
n tu
i,
đầ
u nhi
u gh
ch
c nên lúc nào c
ũ
ng c
o tr 
c. Ch
Quyên b
ng tu
i tôi, da
đ
en nh
m, quanh n
ă
m ch
v
n m
i cái qu
n c
c, không bao gi
ờ 
ch
u m
c áo, m
ũ
i luônluôn thò lò. Ng
ườ 
i th
ba là cô Th
nh, con út c
a bà tôi . Cô Th
nh b
ng tu
i v
ớ 
i ch
Nh
ườ 
ng. Khi bác tôisinh con gái
đầ
u lòng thì bà tôi sinh con gái út. D-
u cô Th
nh c
ũ
ng c
o tr 
c nh
ư
 
đầ
u ch
Nh
ườ 
ng. Tr 
 con quê tôi không có l
m trò ch
ơ 
i nh
ư
tr 
con thành ph
, su
t ngày ch
ngh
ch
đấ
t nên
đứ
a nào c
ũ
ng l
mgh
.Tôi c
ũ
ng gh
 
đầ
y
đầ
u nh
ư
ng may m
n không b
c
o tr 
c nh
ư
ch
Nh
ườ 
ng và cô Th
nh. M
tôi cho tôi h
ớ 
ttóc "ca\-rê", nh
ư
ng m
b
o lão T
h
ớ 
t tóc húi
đầ
u tôi t
ớ 
i t
n ót, phô cái gáy tr 
ng nh
ở 
n. Nh
ng m
n gh
 trên
đầ
u khi lành bi
ế
n thành s
o, th
ờ 
i gian không xóa n
i . L
ớ 
n lên tôi có thói quen
để
tóc dài ph
gáy làdo v
y .D
o
y, ông tôi
đị
nh xây m
t dãy nhà ngang phía sau nên cho
đổ
m
t
đố
ng cát cao ngh
u ngay tr 
ướ 
c sân.Su
t m
t th
ờ 
i gian dài,
đố
ng cát
đ
ó là sân ch
ơ 
i lý t
ưở 
ng c
a b
n cô cháu chúng tôi . Chúng tôi su
t ngày bò lê trên cát, thi nhau
đ
ào nh
ng
đườ 
ng h
m sâu hút ho
c hoài công xây nh
ng tòa nhà c
ch
c ch
c l
i
đổ
s
 p. Xây nhà chán, chúng tôi l
i v
c cát ném nhau . Tôi v
ớ 
i ch
Quyên m
t phe, ch
Nh
ườ 
ng v
ớ 
i côTh
nh m
t phe . Chúng tôi ném h
ă
ng
đế
n n
i cát bay mù tr 
ờ 
i và chui
đầ
y c
hai tai, m
ũ
i, mi
ng. Tôi s
ợ 
 cát bay mù m
t, c
 
đứ
ng xa xa, m
t tay che m
t, m
t tay v
c cát ném t
ớ 
i . Ch
Quyên gan lì h
ơ 
n tôi nhi
u. Hai tay n
m cát, m
t nh
m t
t, ch
xông lên phía tr 
ướ 
c ném liên h
i k 
tr 
n. Ch
Nh
ườ 
ng và cô Th
nh b
 cát ném rát m
t li
n kêu thét lên và b
ch
y .Sau nh
ng trò ch
ơ 
i ném cát thú v
 
đ
ó, bao gi
ờ 
tôi c
ũ
ng b
 
ă
n
đ
òn. Ba tôi ban ngày
đ
i làm không có nhành
ư
ng t
i v
nghe m
tôi k 
t
i tôi th
ế
nào ba tôi c
ũ
ng
đ
em tôi ra xét x
. Tho
t
đầ
u tôi ph
i
đứ
ng nghiêm,hai tay khoanh tr 
ướ 
c ng
c và mi
ng lí nhí tr 
l
ờ 
i nh
ng câu h
i
đầ
y
đ
e d
a c
a ba tôi . Ti
ế
 p theo, tôi l
i ph
i ngh
nh c
nghe ba tôi lu
n t
i . Thú th
t, lúc
đ
ó tôi ch
ng h
chú ý m
y may
đế
n nh
ng l
ờ 
i r 
ă
n d
yc
a ba tôi,
đầ
u óc tôi mãi b
n b
u vào vi
c
đ
oán xem lát n
a
đ
ây tôi s
b
 
đ
ánh m
y roi và th
m mong bàtôi
đ
ang
đ
i ch
ơ 
i
đ
âu
đ
ó trong làng s
 p v
tr 
ướ 
c khi x
y ra nh
ng chuy
n
đ
áng ti
ế
c cho
đứ
a cháu kh
nkh
c
a bà. Nh
ư
ng khác xa v
ớ 
i nh
ng ông B
t trong câu chuy
n bà k 
, bà tôi ch
ng bao gi
ờ 
nghe
đượ 
cnh
ng mong m
i th
m kín c
a tôi . Ít khi bà v
 
đ
úng lúc. Bà ch
v
khi mông tôi
đ
ã h
n nh
ng v
t roikhi
ế
n lòng tôi thêm h
ờ 
n t
i và tôi gi
n d
i ch
ng thèm trò chuy
n v
ớ 
i bà.Không có bà tôi can thi
 p, tôi
đ
ành ph
i bu
n bã th
c hi
n n
t ph
n cu
i cùng c
a phiên xét x
. Tôi l
ngl
ph
i chân leo lên b
ván n
m s
 p xu
ng, m
t áp vào phi
ế
n g
mát l
nh, qu
n kéo xu
ng kh
i mông.Tôi n
m im nh
ư
th
ế
, ng
ườ 
i c
ă
ng ra, m
t nh
m nghi
n. Không hi
u sao tôi luôn luôn tin r 
ng khi b
 
đ
òn,nh
m m
t l
i s
ít
đ
au h
ơ 
n.Ba tôi v
a
đ
ánh v
a
đế
m. M
c dù
đ
ã chu
n b
tinh th
n, ng
ườ 
i tôi c
b
gi
t n
y m
i khi ng
n roi qu
txu
ng. Ba tôi không h
c
đượ 
c cách
đ
ánh nh
tay nh
ư
m
tôi . Ba
đ
ánh
đ
au th
u x
ươ 
ng. Hai roi
đầ
u, tôinghi
ế
n ch
t r 
ă
ng, c
không b
t khóc. Nh
ư
ng
đế
n roi th
ba thì tôi không k 
m gi
n
i . Bao gi
ờ 
c
ũ
ng v
y,
đế
n roi th
ba là tôi khóc òa .Tôi v
a n
c n
ở 
v
a leo xu
ng
đấ
t, chân s
ờ 
so
ng tìm dép. Khi ng
ng m
t lên, tôi nhìn th
y m
t
đ
ôi m
tl
 p ló ngoài khe c
a . D-ó là
đ
ôi m
t cô Th
nh. Khi nãy, h
n ch
Nh
ườ 
ng và ch
Quyên c
ũ
ng
đứ
ng rình phía ngoài, nh
ư
ng
đế
n khi th
y tôi leo lên ván n
m úp m
t chu
n b
th
hình, ch
c hai ch
em khi
ế
 p
đả
m b
ch
y v
nhà.
 
Ch
ươ 
ng 03
 LÀNG TÔI CÓ M
T CÁI CH
Ơ
. TÊN LÀ CH
Ơ
. D-O D-O . T
lâu, tên ch
ợ 
 
đ
ã thành tên làng. L
ớ 
n lên,tôi
đ
i
đ
âu xa, x
ư
ng là ng
ườ 
i làng D-o D-o, ai c
ũ
ng bi
ế
t. Ng
ườ 
i làng khác hay nói câu vè "chén D-o D-o làchó
đ
en
đ
en"
để
gh
o ng
ườ 
i làng tôi . Mãi
đế
n bây gi
ờ 
, tôi v
n không hi
u câu
đ
ó có ý ngh
 ĩ 
a gì hay ch
m
t câu nói ch
ơ 
i, nh
ư
ng h
i nh
m
i khi nghe ai nói nh
ư
v
y, tôi t
c l
m. Tôi c
ngh
 ĩ 
ng
ườ 
i ta b
o mìnhlà chó.Ch
ợ 
D-o D-o ch
h
 p ban
đ
êm. Ban ngày ch
ợ 
v
ng ng
t, ch
còn tr 
ơ 
l
i cây bàng già gi
a ch
ợ 
và nh
ngc
ă
n l
u tr 
ng tr 
i,
 p
 p n
ơ 
i b
n tr 
con th
ườ 
ng t
t
 p chia phe
đ
ánh nhau .Sau nh
ng l
n b
 
đ
òn, tôi th
ườ 
ng ra
đứ
ng m
t mình
ở 
 
đầ
u hè, nhìn xu
ng ch
ợ 
. Tôi
đứ
ng
đ
ó, bu
n bã, cô
đơ 
n và rên r 
nh
ư
m
t con chó con. Tôi v
a xoa c
 p mông b
ng rát v
a c
m th
y mình là
đư
á tr 
b
t h
nhnh
t trên
đờ 
i và tôi c
 
để
m
c nh
ng gi
t n
ướ 
c m
t l
ă
n tròn trên má. Nh
ng lúc
đ
ó, tôi th
ườ 
ng ao
ướ 
cmình
độ
t ng
t ch
ế
t
đ
i
để
ba tôi ph
i h
i h
n vì
đ
ã
đ
ánh tôi,
để
m
tôi ph
i h
i h
n vì không dám can ba,và c
bà tôi n
a, bà s
vô cùng kh
tâm vì bà
đ
ã trót
đ
i d
o trong m
t bu
i t
i quan tr 
ng nh
ư
v
y . M
ing
ườ 
i s
khóc s
ư
ng c
m
t. Ngh
 ĩ 
 
đế
n c
nh m
tôi và bà tôi khóc than v
t vã, tóc x
i tung, aó qu
n x
cx
ế
ch, t
nhiên tôi th
y m
i lòng, không mu
n ch
ế
t n
a . Nh
ư
ng r 
i tôi b
t giác s
ờ 
tay xu
ng mông vàkiên quy
ế
t gi
nguyên ý
đị
nh tr 
ng ph
t m
i ng
ườ 
i b
ng cái ch
ế
t
đ
áng th
ươ 
ng c
a mình. D
 ĩ 
nhiên tôikhông mu
n ch
ế
t h
n. Ch
ế
t h
n nh
ư
chú Hoan
đ
ám ma tháng tr 
ướ 
c, tôi s
ợ 
l
m. V
ợ 
con chú khóc nh
ư
rinh
ư
ng chú thì ch
ng nghe th
y gì. Chú ng
, ng
hoài và s
ch
ng bao gi
ờ 
d
y n
a . M
tôi b
o v
y .Không, tôi không
đị
nh ch
ế
t nh
ư
chú Hoan. Tôi ch
ch
ế
t ch
ng n
ă
m ngày thôi . Lúc ba m
tôi, ông bà tôivà nh
ng ng
ườ 
i thân khóc khô h
ế
t n
ướ 
c m
t thì tôi s
s
ng d
y tr 
ướ 
c s
hân hoan chào
đ
ón c
a m
ing
ườ 
i . Lúc
y, m
i ng
ườ 
i s
chen l
n giành gi
t nhau
để
 
đượ 
c ôm l
y tôi . Ai tôi c
ũ
ng cho ôm nh
ư
ng batôi thì không. Tôi s
l
nh lùng h
t tay ba tôi ra, b
t ch
 p v
 
đ
au kh
ánh lên trong
đ
ôi m
t ba . Nh
ư
ng dùsao, cu
i cùng tôi c
ũ
ng suy ngh
 ĩ 
l
i và
để
cho ba tôi ôm tôi nh
ư
ng ba s
ph
i là ng
ườ 
i sau chót
đượ 
c
đế
ng
n tôi . Nh
ng ngày sau
đ
ó h
n lành
ng ngày r 
t tuy
t v
ờ 
i
đố
i v
ớ 
i tôi . Tôi s
tha h
v
y b
n áo qu
n, tha h
ngh
ch cát, th
m chí chôn c
 ng
ườ 
i trong cát, ch
ch
a hai l
mu
 ĩ 
, mà v
n không s
ợ 
b
 
đ
òn. M
i chìm
đắ
m trong vi
n c
nh xán l
n
đ
ó,tôi quên béng c
khóc. Trong khi tôi
đ
ang ngh
 ĩ 
xem c
n ph
i gi
ở 
nh
ng trò ngh
ch ng
ợ 
m gì n
a v
ớ 
i s
t
 do quá m
c c
a mình thì ti
ế
ng cô Th
nh kh
vang lên sau l
ư
ng:- Ng
n
đứ
ng làm gì
đ
ó ?Gi
ng nói d
u dàng c
a cô Th
nh kéo tôi v
v
ớ 
i th
c t
i . Gi
c m
ơ 
huy hoàng bi
ế
n m
t và tôi cay
đắ
nghi
u r 
ng ch
ng làm gì có chuy
n ngh
ch cát mà không b
 
ă
n
đ
òn, r 
ng
đờ 
i tôi s
còn
đ
au kh
dài dài .Càng ngh
 ĩ 
tôi càng bu
n t
i và b
t giác tôi r 
ơ 
m r 
ớ 
m n
ướ 
c m
t.Cô Th
nh nh
nhàng
đặ
t tay lên vai tôi, h
i:- Ba Ng
n
đ
ánh Ng
n có
đ
au không?Tôi n
c n
ở 
:- D-au g
n ch
ế
t.- D-
cô x
c d
u cho Ng
n nghen!Tôi kh
t kh
t m
ũ
i và l
ng l
g
t
đầ
u .Cô Th
nh kéo qu
n tôi xu
ng và thoa d
u lên nh
ng l
n roi v
t ngang mông tôi . Hóa ra tr 
ướ 
c khi
đ
i tìmtôi, cô Th
nh
đ
ã b
s
n chai d
u trong túi áo .Không hi
u do chai d
u hi
u nghi
m hay do tình th
ươ 
ng c
a cô Th
nh mà tôi ch
ng còn nghe
đ
au
đớ 
nn
a . Nh
ng ngón tay c
a cô Th
nh l
ướ 
t nh
trên da tôi nh
ư
nh
ng c
c bông gòn m
m m
i .

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->