P. 1
Những cô em gái

Những cô em gái

Ratings: (0)|Views: 183 |Likes:
Published by Thuvienbao Tintuc

More info:

Published by: Thuvienbao Tintuc on Sep 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng 1 - Nh
ữ 
ng Cô Em Gái
 N
ă
m l
ớ 
 p m
ườ 
i hai c
a tôi là m
t n
ă
m vô cùng bu
n t
.B
n bè c
ũ
t
n mác
đứ
a m
t ph
ươ 
ng. Th
ng Ngh
, "giáo s
ư
" Bá và nh
H
ng chà-và x
u ng
ườ 
i
đẹ
 p n
ế
t ti
ế
 p t
c h
c l
ớ 
 p m
ườ 
i hai t
i tr 
ườ 
ng t
nh l
. Ng
và Hòa lé r 
ớ 
t tú tài m
t n
ă
m
đ
ó, bu
ntình kh
ă
n gói vào ph
ươ 
ng Nam l
 p nghi
 p. Tôi và Gia Khanh ra
Đ
à N
ng.Gia Khanh h
c khác tr 
ườ 
ng v
ớ 
i tôi, nó h
c tr 
ườ 
ng con gái tôi h
c tr 
ườ 
ng con trai. Nh
ư
ng dùnó có h
c chung v
ớ 
i tôi, hai
đứ
a c
ũ
ng ch
còn gì
để
nói. T
khi phát hi
n Gia Khanh có ng
ườ 
iyêu ngoài quê, sao ch
i Halley trong lòng tôi
đ
ã t
t.Không bà con thân thích, ch
ng b
n bè quen, tôi l
t th
m gi
a thành ph
l
ớ 
n nh
ư
l
c vào m
thành tinh xa l
, bu
n
ơ 
i là bu
n.Ba tôi g
i tôi
ở 
nh
ờ 
nhà m
t ng
ườ 
i b
n quen tên
Đ
án. G
i là "nhà", th
c ra
đ
ó ch
là m
t c
ă
n phòng nh
xíu ngay trong c
ơ 
quan bác
Đ
án làm vi
c.G
i c
ă
n phòng th
c ra c
ũ
ng là g
i cho oai.
Đ
ó ch
là m
t kho
nh di
n tích nh
ng
ă
n b
ớ 
t c
a phòng làm vi
c
để
làm ch
ng
. Phòng ch
 
đủ
ch
kê m
t cái t
, m
t cái bàn, m
t chi
ế
cgi
ườ 
ng con. T
khi tôi xu
t hi
n, c
ă
n phòng có thêm m
t chi
ế
c gh
ế
b
.
Đ
êm
đầ
u tiên, n
m trong mùng nghe mu
i bay vo ve bên ngoài, tôi nh
ớ 
nhà
đế
n
a n
ướ 
c m
t.Tôi nh
ớ 
ba m
, nh
ớ 
các em tôi, nh
ớ 
 
đ
ám b
n bè c
ũ
ghê g
ớ 
m.Bác
Đ
án n
m trên chi
ế
c gi
ườ 
ng con bên c
nh nghe tôi tr 
n tr 
c, gióng ti
ế
ng h
i:- Gì v
y con?- D
, không có gì
.- Mu
i nhi
u con h
?- D
không
.- Hay r 
 p
đố
t?- D
không.Bác
Đ
án không ngh
 ĩ 
tôi nh
ớ 
nhà. Con trai l
ớ 
 p m
ườ 
i hai chu
n b
vào
đạ
i h
c l
 
đ
âu l
i gi
ng
đứ
a con nít lên n
ă
m.- Ch
c con l
ch
nên khó ng
!Bác
Đ
án chép mi
ng nói, r 
i h
gi
ng v
v
:- Ráng ng
 
đ
i con. Ngày
đầ
u bác c
ũ
ng y nh
ư
con v
y.Tôi
đ
i h
c xa nhà l
n này không ph
i là l
n
đầ
u. Lên l
ớ 
 p m
ườ 
i, tôi
đ
ã kh
ă
n gói vô Tam K 
,s
ng xa ba m
tôi, xa các em tôi, xa con su
i trong v
t ch
y qua làng, xa ngõ tre b
n mùa râmmát. Nh
ư
ng hai n
ă
m
ở 
Tam K 
, tôi có Ng
, Ngh
, Hòa, Bá. Tôi có H
ng chà-và, tôi có Gia Khanh.Ra
Đ
à N
ng, tôi không có ai quen.
Đ
êm
đầ
u tiên ng
trong c
ă
n phòng l
, tôi c
thao láo m
tnhìn lên
đỉ
nh mùng, bâng khuâng t
ưở 
ng mình là Robinson
đ
êm
đầ
u tiên ng
ngoài hoang
đả
o.Sáng d
y, bác
Đ
án
đư
a tôi m
t chi
ế
c chìa khóa:-
Đ
ây là chi
ế
c chìa khóa phòng. Bác m
t chi
ế
c, con m
t chi
ế
c. M
i l
n
đ
i
đ
âu nh
ớ 
khóa c
al
i.Tôi "d
". Và c
m lên chi
ế
c
khóa b
ng
đồ
ng, tôi m
ở 
ra b
m vào cho quen tay.Sau
đ
ó, tôi khóa c
a phòng, xách c
 p
đ
i h
c.T
ch
tôi
ở 
cu
c b
 
đế
n tr 
ườ 
ng m
t kho
ng hai m
ươ 
i phút. Tôi r 
o qua các dãy ph
, qu
o bangã t
ư
m
ớ 
i
đế
n n
ơ 
i.C
ũ
ng nh
ư
hôm khai tr 
ườ 
ng, tôi ng
i trong l
ớ 
 p l
loi m
t mình m
t góc. T
i b
n chung quanhchuy
n trò nh
ư
b
 p rang, ch
ng ai
để
ý
đế
n m
t h
c trò t
nh l
m
ớ 
i lên nh
ư
tôi. Ng
i c
nh tôi là m
t
đứ
a có mái tóc d
ợ 
n sóng, m
t x
ươ 
ng x
ươ 
ng, trông khá
đẹ
 p trai nh
ư
ng l
im
c t
t nói l
 p. Nó c
ũ
ng ng
i l
ơ 
ng
ơ 
m
t mình nh
ư
tôi. Ngó quanh qu
t m
t h
i, nó xích l
i g
n tôi:- Mày... mày
ở 
 
Đ
i
n...
Đ
i
n Bàn ra à?Ch
ờ 
th
ng này nói h
ế
t câu, tôi ngóng mu
n tr 
o c
. Nh
ư
ng dù sao có ng
ườ 
i b
t chuy
n c
ũ
ng
 
h
ơ 
n không. Tôi vui v
:- Không, n
ă
m ngoái tao h
c tr 
ườ 
ng Tr 
n Cao Vân.Th
ng b
n m
ớ 
i g
t gù v
hi
u bi
ế
t:- Quê... quê mày
ở 
Tam... Tam K 
à?- Không, tao
ở 
Th
ă
ng Bình. Nh
ư
ng tr 
ườ 
ng quê tao ch
ư
a m
ở 
c
 p ba. Nó g
t gù:- Mày... mày tên gì?- Tao tên Khoa. Còn mày?- Tao... tao tên H
ng... H
ng Hà.Tôi ng
c nhiên:- H
ng H
ng Hà à? Sao mày lót t
ớ 
i hai ch
H
ng l
n? Nó l
c
đầ
u, v
kh
s
ở 
:- Không... không ph
i! Tên tao là H
ng... H
ng Hà.Tôi l
i tr 
m
t:- Thì hai ch
H
ng ch
gì n
a! Nó gi
ơ 
m
t ngón tay lên:- Có... có m
t ch
H
ng... H
ng à.
Đế
n lúc này tôi m
ớ 
i s
c nh
ớ 
 
đế
n cái t
t nói l
 p c
a nó, bèn nhe r 
ă
ng c
ườ 
i:- Tao hi
u r 
i. Tên mày là H
ng Hà.Th
y tôi nói
đ
úng tên nó, H
ng Hà s
ướ 
ng r 
ơ 
n. Nó l
i gi
ơ 
m
t ngón tay lên:- Mày... mày... thông minh l
m.Tôi th
y tôi ch
thông minh t
o nào nh
ư
ng nghe nó khen, tôi c
ũ
ng vui vui.T
ớ 
i phiên tôi ch
t v
n:- N
ă
m ngoái mày h
c tr 
ườ 
ng nào?- Tr 
n Quý... Quý Cáp.L
n này thì tôi bi
ế
t ch
c ông Tr 
n Quý Cáp này ch
lót có m
t ch
Quý. Tôi nheo m
t:- V
y là mày
ở 
H
i An ra?H
ng Hà g
t
đầ
u:-
Ừ 
, H
i... H
i An là quê... quê tao.Tôi h
t
đầ
u v
phía nh
ng
đứ
a khác:- Mày bi
ế
t t
i kia không?- Không... không bi
ế
t. T
i nó ch
c là h
c... h
c sinh tr 
ườ 
ng này.Do c
nh ng
 
đư
a
đẩ
y, t
hôm
đ
ó tôi và H
ng Hà d
n d
n tr 
ở 
thành m
t
đ
ôi b
n thân.
 
Ch
ươ 
ng 2 - Nh
ữ 
ng Cô Em Gái
 Nh
ư
ng hai
đứ
a tôi ch
ơ 
i thân v
ớ 
i nhau là chuy
n sau này. Còn trong nh
ng ngày
đầ
u, lòng tôiv
n không nguôi bu
n bã.Tôi bu
n
đế
n m
c
đầ
u óc lúc nào c
ũ
ng nh
ớ 
nh
ớ 
quên quên.Hôm
đầ
u tiên b
m c
a phòng, tôi không
đ
em theo chìa khóa. Tr 
ư
a, tôi v
, bác
Đ
án
đ
i
đ
âum
t. Tôi l
c kh
 p các túi áo túi qu
n m
t cách vô v
ng, nh
ng ngón tay mu
n
đụ
c th
ng cácl
ớ 
 p v
i mà chi
ế
c chìa khóa v
n ch
ng th
y
đ
âu.Tôi l
y s
ợ 
i k 
m ch
c vào
khóa ngoáy qu
y quá m
t h
i. Cu
i cùng thúc th
, tôi
đ
ành némc
 p xách r 
ơ 
i
đ
ánh xo
ch vào bên trong r 
i bám vách leo vô.Không có bác
Đ
án, tôi không bi
ế
t
đườ 
ng mò
đế
n nhà bà D
n n
u c
ơ 
m tháng. Tr 
ư
a
đ
ó, tôi ômt
 p th
ơ 
 
G
ử 
i h
ươ 
ng cho gió
n
m
đọ
c cho quên c
ơ 
n
đ
ói. Nh
ng câu th
ơ 
Xuân Di
u ru tôi ng
 thi
ế
 p lúc nào không hay.Tôi b
ng t
nh khi c
a phòng x
ch m
ở 
.Bác
Đ
án b
ướ 
c vào, gi
t b
n ng
ườ 
i khi th
y tôi n
m lù lù bên trong:-
a, sao h
i tr 
ư
a con không
đ
i
ă
n c
ơ 
m?Tôi không dám nói tôi không bi
ế
t
đườ 
ng
đế
n nhà bà D
n:- D
, con
ă
n r 
i.- Con
ă
n
ở 
 
đ
âu?- D
,
ở 
trên tr 
ườ 
ng! - Tôi ph
a và nghe b
ng reo lên - Con
ă
n bánh mì v
ớ 
i t
i b
n.Bác
Đ
án s
c nh
ớ 
ra:-
a, con vào bên trong sao l
i khóa c
a bên ngoài?Tôi
đỏ
m
t:- D
, h
i sáng con b
quên chìa khóa
ở 
nhà! - T
ớ 
i
đ
ây, tôi b
ng lây t
t nói l
 p c
a th
ng H
ngHà - Th
ế
là... th
ế
là con leo... leo vô!Bác
Đ
án ng
ướ 
c nhìn b
c vách. R 
i nh
ư
ngh
 ĩ 
ra
đ
i
u gì, bác r 
o b
ướ 
c l
i ch
bàn làm vi
c.Tôi dõi m
t theo t
ng hành
độ
ng c
a bác và tái m
t khi th
y bác c
m lên x
 p h
s
ơ 
in nguyênn
a d
u giày d
ơ 
h
y c
a tôi.Tôi nh
m m
t l
i, ch
ờ 
m
t c
ơ 
n trách m
ng trút xu
ng
đầ
u. Nh
ư
ng bác
Đ
án là ng
ườ 
i... hi
n l
ươ 
ng. Bác nói gi
ng nh
nhàng:- L
n sau
đ
i ra ngoài con nh
ớ 
 
đ
em theo chìa khóa nghe con!Tôi th
ở 
phào:- D
, con s
nh
ớ 
.- Con c
ũ
ng nh
ớ 
tr 
ư
a và t
i v
 
ă
n c
ơ 
m v
ớ 
i bác.
Đừ
ng
ă
n u
ng lung tung ngoài
đườ 
ng.- D
, con nh
ớ 
.Không bi
ế
t bác
Đ
án có tin nh
ng l
ờ 
i h
a hùng h
n c
a tôi không mà ch
ợ 
t nói:- Bác v
ớ 
i ba con thân nhau nh
ư
anh em ru
t. Bác lo cho con nh
ư
lo cho con trai bác.Gi
ng tâm tình c
a bác
Đ
án khi
ế
n tôi nao nao trong d
. Tôi b
ng h
i h
n vì
đ
ã leo vách vào phòng. Tôi h
i h
n vì
đ
ã làm b
n h
s
ơ 
gi
y t
ờ 
c
a bác. Và tôi nói:- Con s
nghe l
ờ 
i bác nh
ư
nghe l
ờ 
i ba con.Khi h
a nh
ư
v
y, xin th
có tr 
ờ 
i
đấ
t ch
ng giám, tôi
đ
ã nói th
t m
t tr 
ă
m ph
n tr 
ă
m. Tôi
đ
ãnói th
t lòng b
ng m
t gi
ng suýt khóc và ngày hôm sau tôi ti
ế
 p t
c b
quên chìa khóa trong phòng.Và bác
Đ
án l
i d
u dàng:- L
n sau
đừ
ng v
y n
a nghe con?Tôi "d
". Và l
i b
chìa khóa trong phòng l
n th
ba.
Đ
i
u bá láp nào c
ũ
ng v
y, h
l
 p l
i
đế
n l
n th
ba thì t
ớ 
i s
t
đ
á c
ũ
ng ph
i dao
độ
ng. M
c
a b
c
đạ
i hi
n T
ă
ng Sâm l
n
đầ
u tiên nghe ng
ườ 
i ta b
o T
ă
ng Sâm gi
ế
t ng
ườ 
i v
n t
nh b
ơ 
ng
id
t v
i. Bà tin t
ưở 
ng tuy
t
đố
i con mình và bi
ế
t ch
c
đ
ó là l
ờ 
i
đồ
n nh
m. Ng
ườ 
i th
hai ch
yngang qua nhà b
o T
ă
ng Sâm gi
ế
t ng
ườ 
i, bà v
n th
n nhiên ti
ế
 p t
c công vi
c. Nh
ư
ng
đế
n khi

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->