Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
83Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Cam Bien

Giao Trinh Cam Bien

Ratings: (0)|Views: 2,573|Likes:
Published by bao_trinh
Cuốn sách giới thiệu về nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến dùng trong công nghiệp. Và các ứng dụng thực tế của các loại cảm biến này.
Cuốn sách giới thiệu về nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến dùng trong công nghiệp. Và các ứng dụng thực tế của các loại cảm biến này.

More info:

Published by: bao_trinh on Sep 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
 -5- 
Ch
− 
¬ng I
C¸c Kh¸i niÖm vµ ®Æc tr
− 
ng c¬ b¶n
1.1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i c¶m biÕn1.1.1. Kh¸i niÖm
C¶m biÕn lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó c¶m nhËn biÕn ®æi c¸c ®¹i l
− 
îng vËt lý vµ c¸c ®¹il
− 
îng kh«ng cã tÝnh chÊt ®iÖn cÇn ®o thµnh c¸c ®¹i l
− 
îng ®iÖn cã thÓ ®o vµ xö lý®
− 
îc.C¸c ®¹i l
− 
îng cÇn ®o (m) th
− 
êng kh«ng cã tÝnh chÊt ®iÖn (nh
− 
nhiÖt ®é, ¸p suÊt...) t¸c ®éng lªn c¶m biÕn cho ta mét ®Æc tr
− 
ng (s) mang tÝnh chÊt ®iÖn (nh
− 
®iÖntÝch, ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn hoÆc trë kh¸ng) chøa ®ùng th«ng tin cho phÐp x¸c ®Þnh gi¸trÞ cña ®¹i l
− 
îng ®o. §Æc tr
− 
ng (s) lµ hµm cña ®¹i l
− 
îng cÇn ®o (m):
( )
mFs
=
(1.1)Ng
− 
êi ta gäi (s) lµ ®¹i l
− 
îng ®Çu ra hoÆc lµ ph¶n øng cña c¶m biÕn, (m) lµ ®¹il
− 
îng ®Çu vµo hay kÝch thÝch (cã nguån gèc lµ ®¹i l
− 
îng cÇn ®o). Th«ng qua ®o ®¹c(s) cho phÐp nhËn biÕt gi¸ trÞ cña (m).
1.1.2. Ph©n lo¹i c¶m biÕn
C¸c bé c¶m biÕn ®
− 
îc ph©n lo¹i theo c¸c ®Æc tr
− 
ng c¬ b¶n sau ®©y:- Theo nguyªn lý chuyÓn ®æi gi÷a ®¸p øng vµ kÝch thÝch (b¶ng 1.1).B¶ng 1.1HiÖn t
− 
îng ChuyÓn ®æi ®¸p øng kÝch thÝchHiÖn t
− 
îng vËt lý- NhiÖt ®iÖn- Quang ®iÖn- Quang tõ - §iÖn tõ - Quang ®µn håi- Tõ ®iÖn- NhiÖt tõ...Ho¸ häc- BiÕn ®æi ho¸ häc- BiÕn ®æi ®iÖn ho¸- Ph©n tÝch phæ ...Sinh häc- BiÕn ®æi sinh ho¸- BiÕn ®æi vËt lý
 
 -6- - HiÖu øng trªn c¬ thÓ sèng ...- Ph©n lo¹i theo d¹ng kÝch thÝch (b¶ng 1.2)B¶ng 1.2¢m thanh- Biªn pha, ph©n cùc- Phæ- Tèc ®é truyÒn sãng ...§iÖn- §iÖn tÝch, dßng ®iÖn- §iÖn thÕ, ®iÖn ¸p- §iÖn tr
− 
êng (biªn, pha, ph©n cùc, phæ)- §iÖn dÉn, h»ng sè ®iÖn m«i ...Tõ - Tõ tr
− 
êng (biªn, pha, ph©n cùc, phæ)- Tõ th«ng, c
− 
êng ®é tõ tr
− 
êng- §é tõ thÈm ...Quang- Biªn, pha, ph©n cùc, phæ- Tèc ®é truyÒn- HÖ sè ph¸t x¹, khóc x¹- HÖ sè hÊp thô, hÖ sè bøc x¹ ...C¬ - VÞ trÝ - Lùc, ¸p suÊt- Gia tèc, vËn tèc-
ø 
ng suÊt, ®é cøng- M« men- Khèi l
− 
îng, tØ träng- VËn tèc chÊt l
− 
u, ®é nhít ...NhiÖt- NhiÖt ®é- Th«ng l
− 
îng- NhiÖt dung, tØ nhiÖt ...Bøc x¹- KiÓu- N¨ng l
− 
îng- C
− 
êng ®é ...
suu tam: trinhvubao.ac@gmail.comKhoa dien - dai hoc Thanh Do
 
 -7- - Theo tÝnh n¨ng cña bé c¶m biÕn (b¶ng 1.3)B¶ng 1.3- §é nh¹y- §é chÝnh x¸c- §é ph©n gi¶i- §é chän läc- §é tuyÕn tÝnh- C«ng suÊt tiªu thô- D¶i tÇn- §é trÔ- Kh¶ n¨ng qu¸ t¶i- Tèc ®é ®¸p øng- §é æn ®Þnh- Tuæi thä- §iÒu kiÖn m«i tr
− 
êng- KÝch th
− 
íc, träng l
− 
îng- Ph©n lo¹i theo ph¹m vi sö dông ( b¶ng 1.4).B¶ng 1.4- C«ng nghiÖp- Nghiªn cøu khoa häc- M«i tr
− 
êng, khÝ t
− 
îng- Th«ng tin, viÔn th«ng- N«ng nghiÖp- D©n dông- Giao th«ng- Vò trô- Qu©n sù - Ph©n lo¹i theo th«ng sè cña m« h×nh m¹ch thay thÕ :+ C¶m biÕn tÝch cùc cã ®Çu ra lµ nguån ¸p hoÆc nguån dßng.+ C¶m biÕn thô ®éng ®
− 
îc ®Æc tr
− 
ng b»ng c¸c th«ng sè R, L, C, M .... tuyÕntÝnh hoÆc phi tuyÕn.
1.2. §
− 
êng cong chuÈn cña c¶m biÕn1.2.1. Kh¸i niÖm
§
− 
êng cong chuÈn c¶m biÕn lµ ®
− 
êng cong biÓu diÔn sù phô thuéc cña ®¹il
− 
îng ®iÖn (s) ë ®Çu ra cña c¶m biÕn vµo gi¸ trÞ cña ®¹i l
− 
îng ®o (m) ë ®Çu vµo.
suu tam: trinhvubao.ac@gmail.comKhoa dien - dai hoc Thanh Do

Activity (83)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dinh Toàn liked this
am198801 liked this
am198801 liked this
am198801 liked this
am198801 liked this
am198801 liked this
am198801 liked this
am198801 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->