Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Panorama literaturii aromâne de astăzi _ Mariana Bara

Panorama literaturii aromâne de astăzi _ Mariana Bara

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by valer_crushuveanlu
Studiu
Studiu

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: valer_crushuveanlu on Jan 24, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2014

pdf

text

original

 
PANORAMA ITERATURII ROMANE E ASTAZIl
Lector r. MARIANA ARAPoezia gi proza scrise n ultimul eceniu ijumdtate n aromAn5 untincd prea putin cunoscute e cercetitori. Pentru operele scrise p6nd n1990, Gh. Carageani2 ferd o privire panoramici 9i o abordare eoreticd,cu prilejul unui congres a Universitatea in Trieste. Autorul nventariaziscriitorii idescrie artial iteratura rmAneascd rin prisma onceptuluideliteraturd e frontierS, iteraturd crisi pe un teritoriu segmentat e maimulte rontiere e stat: ,a) este o literaturd e frontieri, ntrucAt uprindescriitori despdrliti de granitele statelor balcanice; b) pentru scriitoriiaromAni, eja mpd(itiin patru state diferite sau n cinci, dacd am includegi RomAnia), ranita, rontiera eograficd u reprezintd e obiceio marcda impd(irii, a separdrii, i este - dimpotrivd i deseon un impuls c6treunire, spre regdsirea unitdlii etnice, ingvistice gi culturale, amenin[atserios e genocidulculturalla are sunt supugiaromAnii" p. 101). Studiulreprezinti o valoroasi contribufie a studiul aromAnei iterare 9i al litera-turii aromAne, rin recunoagterea tatutului utonom al acestei iteraturi(p. 99) 9i a unitdtii ale ematice p. 101).Este iresc ca aceasti iteraturd i fie putin cunoscutA n afara comu-nitdtilor romAne, in mai multe motive: aracterul e limbd regionald laromAnei, ccesul imitat a aceastd iteraturd, rejudecata storicd supraa ceea ce inseamnd dialect' gi asupra imbii literare arom6ne. ntr-o
t Textul este o variantd comunicdrii u titlul Limba gi literatura rom6ni deasGizi, rezentatd n cadrul elei dea-a XIV-a Sesiune e comunicdri Facultdtii eFi olog e, U niversitatea yperion, 7 28 mai 2004.'Vezi Gh. Caragiani, criitori aromAni macedoromini): e el de iteraturi, cefel de viitor?, n vol. Studii aromdne, ucuregti, ditura unda[iei ulturale omAne,1999, . 85-1 4. Au mai scris despre iteratura rmdneascd efinitd regit a diasporatocmai entru patiile nde armanii unt autohtoni, felia chim & Florin-Teodor lariu,Limba 9i literatura om6ni in spatiul etnocultural acoromdnesc i in diaspora,lagi 2003. Vezi 9i Adrian urculet, ublicatii ecente n dialectul rom6n, n ,Revistaromind' VV3 21),lagi 000, . 20; dem, Primul estival nternational e poezie ro-m6neasci din Republica Macedonia, n Revista romAn€' 4 (22), a9i, 000, . 13.
71
 
perspective ngustd 9i reductivd, imba iterari aromAnd ste prezentataca 'varianta literard a dialectului romAn' gi subordonatd imbii iteraredacoromAne, are este numitd curent'limba omAni iterard'. Or, se gtieci limba omAni iterard -a format exclusiv e baza dacoromAnei i maiexact pe baza graiului muntenesc.De aceea,-aflate e acelagi lan, aromAna i dacoromdna3 u fiecareo expresie iterard i o literaturd populard i culturd distinctd, roprie,cu caracteristici aparte ce nu pot fi trecute cu vederea de dragulsimplificdrii i nglobdrii ntr-un oncept omun.Dupd cum vom vedea n cele ce urmeazd, criitorii rmdni ontempo-rani se recunosc ai se revendicd de la o traditie iterard armdneascd,urmeazd linii tematice constituite 9i definitorii prin operele clasicilorarmdni, continud rasee stilistice aracteristice. e poate vorbi de tipare,de modele iterare, e norme de compozitie i de un orizont de agteptarein care se nscriu noii scriitori, entru un public ititor educat.in literatura armAneascd istingem rei mari paradigme ematiceconstitutive le traditiei sale mediteraneene, e stil, de atitudine: ceatragicd ilustrati cu for[5 azi de Gh. Vrana 9i de Spiru Fuchi, ea solard ifustratd trdlucit zi de Gola Fudulea au Victor Ceara, 9i cea nosfa/grbd- in care gdsim multe nume. Aceste paradigme e ntrepdtrund neori.A filosofa nseamnd n ultimi instanld -ti nventa umea gi sunt poetiarmAni de azi care reugesc acest act de crealie. Evocarea ealitdtiipierdute, metaforele orpului nterior gi exterior l scufundd pe cititor nuniversul maginat i amintit, entru d la nceput a fost povestit e bunici,de pdrinti, de generatiile are au triit exodul. Avantajul acestui universeste cd nu poate fi prozaic, pentru cd e construit n vis, intangibil 9isacralizat, diugat cu imaginatia ricdrui opil.Gh. Vranao sculpteazd yalme cu gdndul: Mi-avinard itu limb6. Limba ndzea a un6 padiveardi, lo undzeamu a unu calu agiunu. Nidispdrtsa vigljitori drupats i / tufechi, Teali ntruxiti / Shi un6 mari difAcrinj" Singuritati). lanul conotativ ste puternic: zgonirea in Paradis,pajigtea erde nterzisd, ngrdditd e sdrmd ghimpatd 9i pdzitd u armele.Spiru Fuchis intre n lumea oragului, u metafore noi gi cu gustpentru scend, cu atentia spre cititor ca spectator, ar lumea ui poeticdstabilegte o relafie modernd ntre corp, limbaj 9i percepfie. Existenta
3 Pentru storia roblemei i implicatiile ale practice entru volutia imbii, eziMariana ara, Le lexique atin h6rit6 en aroumain ans une perspective omane,Lincom uropa erlag, MUnchen, 004, . 1 89- 1 1 o Gheorghe rana, vigl'itorlu i zboarS, ucuregti, 995.'Spiru Fuchi, Soarli disicat, Constanta, 996 i Soari disicat, Bucureqti, 997;fragmentul itat ste din volumul dntiti barbari, irana, 004.
72
 
umane este amenintatd, pune poetul, nu de conventionalul ericol dinafard, ci de sufocarea iefii interioare: ,Ma mini nu pot s-mi ar6dd; Maramanga u cicioarli i heru Nu veaglii yegtil'i a s-cadd victimi Madizbiterea a dzamilor li si alin di ahdndusimi Ji crep bubuchili $-asparg dapoea hartea al'ei ,, Maramanga pangu).Kira lorgoveanu Mantsuo aduce parfumul Egeei gi pictura oloratda timpului mitic: ,,Voi Vrutili-a meali, hrisusitili-a meali I ZboarAl HAidipsiti i mini g-tu somnu ...] Ficiuriflji-a ei igdnat u yisi Gioclu-njcu voi/ Daima haraud g-cutrimburari Nj-adusi " Ahapsilingvisticl\.Gh. GodiT poartd cu sine, cAntd gi construiegte oeme armAnegti estrdzife New Yorkului: ,Mi hdrnescu cu zboarA Seara sh-tahina, Tiprdndzu shi deadoard Sh-nj-u foami di zboard" (Foamea di zboart).Avem aici o referintd biblici fundamentali. Pe de o parte este cuvAntulcare hrinegte, cuvdntul constitutiv, ecunoscut a semn al firii alese apoetului. e de altd parte este cuvAntul multiplicat a n parabola regtind,singurul are ine n viatd o lume gi i cronometreazd xistenla.Am numit aici pe cei mai reprezentativi oeli arm6ni contemporani.La toti, zborlu (cuv6ntul) ste temd poeticd, bsesie, expresie, heie cucare deschid poarta universului. editalia or asupra cuvintelor epdgegterevendicarea rogramaticd i mesianismul firmaliilor despre limbd 9imisiunea poetului de a o cultiva gi a o salva, care este pentru multi altipoefi unica emd. Ei au recut de mirarea escoperirii imbii.Pentru iecare dintre ei o abordare parte va fi obiectul unui studiuviitor, scopul acestui ext fiind doar acela de a creiona spatiul iterararmAnesc, cu variantele 9i componentele ale, cu actorii gi temelespecifice.Este limpede cd o trecere n revistd a acestei iteraturi u poate iexhaustivd, ici sub raportul umelor de autori, nici sub acela al titlurilor,in dimensiunile rezentdrii e ald.O apropiere e acest univers rtistic bine conturat, xprimat n limbaaromdnd aga cum este ea vorbitd astdzi n ldrile spatiului balcanic Ai ndiaspora din Romdnia, dresatd cestui public cititor nu poate i dec6t oincercare ificild.
0 Kira orgoveanu-Mantu, hapsi ingvistici, Bucuregti 997.'Gh. Godi a publicat iclul e versuri Doruri shi Mirichi, n ,,Rivista i Litiratur6shi Studii rm6ni" RLSA], n 10, nr. 2, tom XXV, Sumedru 003, . 67-92; ste autorde versuri i muzicd ublicate e CD, 2 volume, asete, i autor al imnului C6mbanaEuropiljei.
73

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->