Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nhung Bi Quyet Don Gian & Rui Ro Thap Giup Ban Giau Co

Nhung Bi Quyet Don Gian & Rui Ro Thap Giup Ban Giau Co

Ratings:
(0)
|Views: 145|Likes:
Published by nktoan

More info:

Published by: nktoan on Sep 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

 
Nh÷ng quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu Trang 1/51
 
Nh÷ng bÝ quyÕt
 
®¬n gi¶n
 
&
rñi ro thÊp
gióp b¹n
Giµu cã
B¹n muèn lµm giµu mµkh«ng ph¶i bác«ng viÖc ®ang lµm?B¹n muèntù quyÕt ®Þnhlµ s¸ng sÏ dËylóc mÊy giê vµ trong ngµy sÏ lµm g×?B¹n muèntr
− 
íc 40 tuæi kh«ng ph¶i lo ®Õn tµi chÝnh?
 
 
Nh÷ng quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu Trang 2/51
 
Lêi nãi ®Çu
T¹i sao cã nhiÒu ng
− 
êi ph¶i lµm viÖc vÊt v¶ ®Õn tËn
gÇn cuèi ®êi
míi biÕt ®Õn h
− 
ëng thô cuéc sèng vµ vÒ h
− 
uvíi mét
l
− 
¬ng Ýt ái
trong khi cã nh÷ng ng
− 
êi nghØ lµmviÖc
 tõ khi cßn trÎ
mµ vÉn sèng mét cuéc sèng
 tho¶im¸i
? §©u lµ sù kh¸c nhau gi÷a nh÷ng ng
− 
êi nµy?Xin tiÕt lé víi b¹n mét bÝ mËt: Kh«ng ph¶i chØ cã nh÷ng ng
− 
êi tµigiái xuÊt chóng míi lµm ® 
− 
îc nh÷ng ®iÒu nh
− 
t«i võa nãi. §iÒu thó vÞ lµtÊt c¶ chóng ta, t«i vµ b¹n - nh÷ng ng
− 
êi rÊt b×nh th
− 
êng th«i, còng cãthÓ lµm ® 
− 
îc nh÷ng viÖc nh
− 
vËy nÕu chóng ta
biÕt c¸ch lµm
. Vµ ®ãchÝnh lµ lý do t«i viÕt cuèn s¸ch nµy.§©y lµ cuèn s¸ch dµnh cho nh÷ng ng
− 
êi cã ham muèn lµm giµumét c¸ch chÝnh ®¸ng vµ an toµn.Mäi gãp ý xin göi vÒkhanhtoan@mail2titanic.comhoÆc ®iÖn tho¹itrùc tiÕp cho t¸c gi¶ theo sè m¸y 095 333 3618. T«i sÏ rÊt vui khi nhËn® 
− 
îc nh÷ng ý kiÕn quý gi¸ cña c¸c b¹n.
Chó ý: §Ó ®¬n gi¶n ho¸ néi dung cña cuèn s¸ch, t«i kh«ng ®ÒcËp ®Õn vÊn ®Ò l¹m ph¸t vµ vÊn ®Ò c¸c lo¹i thuÕ. §èi víi nh÷ng vÊn®Ò nµy b¹n cã thÓ tham kh¶o thªm ý kiÕn cña nh÷ng nhµ chuyªnm«n.
 
Nh÷ng quyÕt ®¬n gi¶n & rñi ro thÊp gióp b¹n giµu Trang 3/51
 
Môc lôc
H
y lµ ng
− 
êi thùc hiÖn chø kh«ng ph¶i lµ kÎ
− 
íc ..............4
 
Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ra vèn?.................................................12
 
B¹n cã thÓ xin th«i viÖc tr
− 
íc khi nghØ h
− 
u kh«ng?...............16
 
Cho thuª nhµ.....................................................................17
 
TiÕt kiÖm...........................................................................18
 
Lµm thªm giê.....................................................................23
 
Lµm thªm viÖc kh¸c ngoµi giê.............................................25
 
Thµnh lËp doanh nghiÖp riªng.............................................28
 
KiÕm tiÒn b»ng c¸ch chia sÎ nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp...................30
 
Nh÷ng vÝ dô vÒ kinh doanh theo m¹ng.................................39
 
H
y lùa chän ph
− 
¬ng ph¸p phï hîp vµ thùc hµnh ngay ®i!...49
 
Mét tµi liÖu tham kh¶o...................................................50
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
thanhthanhtrade liked this
mrhung1410 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->