Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pmr johor sc paper2 09

pmr johor sc paper2 09

Ratings: (0)|Views: 117|Likes:
Published by JihadotcoM
contoh soalan
contoh soalan

More info:

Published by: JihadotcoM on Sep 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2011

pdf

text

original

 
SULIT
55/2
SainsKertas2
Ogos2009
1Y2jamNama
Tingkatan
55/2
..\.nfQ
f9.~
A.l.!.
..........................................................................
JABATANPELAJARANNEGERIJOHORPEPERIKSAANPERCUBAAN
PENILAIANMENENGAHRENDAH2009
I
SAINS
Kertas2Satujamtigapuluhminit
JANGANBUKAKERTASSOALAN1NlSEHINGGADIBERITAHU
1.Tuliskannama,kelas,nomborkadpengenalandanangkagiliranandapadaruangyangdisediakan.2.Kertassoalaniniadalahdalamdwibahasa.3.SoalandalambahasaInggerismendahuluisoalanyangsepadandalambahasaMelayu.4.CalondibenarkanmenjawabkeseluruhanatausebahagiansoalansamaadadalambahasaInggerisataubahasaMelayu.5.Calondikehendakimembacainaklumatpeperiksaandihalaman2..
KodPemeriksa
MarkahMarkahBahagianSoalanPenuhiperoleh
16
26
3
6
A
4
6
.
5
6
8
7
10
B
8
10
Jumlab
60
Kertassoalaninimengandungi21balamanbercetakdan1balamantidakbercetak55/2
@
HakCiptaJPNJ
[LihatsebelahSULIT
 
SULIT
3
SectionA
BahagianA
[40marks][40
markah]
Answer
all
questions.
Jawab
semua
soalan.
Thetimesuggestedtoanswerthissectionis60minutes.
Masayangdicadangkanuntukmenjawabbahagianiniialah60minit
55/2
ForExaminer'sUse
Untuk
kegunaanpemeriksa
1.Diagram1showsacrosssectionofthehumanear.
Rajah1menunjukkankeratanrentastelingamanusia.
)"--
A
y
)
y
p
Q
DIAGRAM1
RAJAHl
(a)Labelparts
P,
QandRusingthefollowingwords:
LabelkanbahagianP,
Q
danRdenganmenggunakanperkataan-perkataanberikut:
Innerear
Telingadalam
Outerear
Telingaluar
Middleear
Telingatengah
P:
Q:_------------------
R:
lea)
D
55/2[3marks]
[3
markah]
[LihatsebelahSULIT
 
SULIT
4
55/2
ForExaminer'sUse
Untukkegunaanpemeriksa
(b)Drawlinetomatcheachtypeofthestructureofearwithitsfunction.
Lukisgarisanuntukmemadankansetiapstrukturtelingadenganfungsimasing-masing.
1(b)
D
55/2Structure
Eardrum
Gegendangtelinga
Semicircularcanal
Salurseparuhbulat
Eustachiantube
TiubEustachian
Pinna
Cupingtelinga
Function
Collectsanddirectssoundsintotheearcanal
Mengumpuldanmengarahkanbunyikesalurtelinga.
Vibrateswhensoundwaveshitit
Bergetarapabilagelombangbunyimenghentamnya
Detectthepositionandmovementoftheheadtohelpuskeepourbodybalance
Mengesankedudukandanpergerakankepalauntukmengekalkankeseimbanganbadan/dta
Equalisestheairpressureonbothsidesoftheeardrum,preventingitfromdamage.
Menyamakantekananudarapadakedua-duabahagiangegendangtelinga,mengelaknyadaripadarosak.
[3
marks]
[3
markah]
SULIT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->