Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
14Activity
P. 1
Java Script Giriş

Java Script Giriş

Ratings: (0)|Views: 813 |Likes:
Published by baris
javascripte giriş niteliğinde bir dosya
javascripte giriş niteliğinde bir dosya

More info:

Published by: baris on Sep 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

 
JAVASCR 
İ
PT'E G
İ
İŞ
 
Javascript'e Giri
ş
 
Eskiden, medrese zaman
ı
, o zamanki ö
ğ
renciler de bizden farkl
ı
olmay
ı
 p, dersi kaynatmak istedikleri zaman müderrise, "Hocam; hangi velinin k 
ı
z
ı
n
ı
da
ğ
da kurt yedi?" diye sorarlarm
ı
ş
.Hoca da ba
ş
larm
ı
ş
anlatmaya: "Bir kere veli de
ğ
il, nebi idi; da
ğ
da de
ğ
il çölde idi; k 
ı
z
ı
de
ğ
il, o
ğ
luidi. Kurt demedi, 'Yedi!' dediler.." dermi
ş
 Son bir y
ı
ld
ı
r en s
ı
k kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
ğ
ı
m soru: "Web siteme veya filanca sayfama bir Java koydum; amaçal
ı
ş
m
ı
yor! Bir bakar m
ı
s
ı
n
ı
z?" Müderrisin hesab
ı
, bu soruyu ba
ş
tan yan
ı
tlasak iyi olacak:Bir kere Java de
ğ
il, Javascript. Çal
ı
ş
m
ı
yor de
ğ
il, sayfada bu Script'i çal
ı
ş
t
ı
racak olay ya da komutyok! Ayr 
ı
ca ba
ş
ka bir Web sayfas
ı
nda çal
ı
ş
an bir program
ı
n zorla yamand
ı
ğ
ı
her sayfadaçal
ı
ş
mas
ı
mümkün olamaz.
İş
in temizi
ş
u i
ş
i ba
ş
tan ö
ğ
renmek! Sonuç itibariyle Web siteniz varsaveya açmay
ı
ş
ünecek kadar ilerlediyseniz, HTML'i ö
ğ
rendiniz demektir. Javascript'in, programlama dili sayarsan
ı
z, HTML'den zor bir taraf 
ı
yok! Bütün mesele, i
ş
i yar 
ı
m b
ı
rakmamak;iki sat
ı
r komut ö
ğ
renip, eski usul, ba
ş
kalar 
ı
n
ı
n Javascript metinlerini kesip-kesip yap
ı
ş
t
ı
rmayoluna gitmemek.Bu kitapç
ı
ğ
ı
elinize al
ı
 p, bilgisayar 
ı
n kar 
ş
ı
s
ı
na geçip, çok de
ğ
il, bir haftan
ı
z
ı
verirseniz,"Javascript biliyorum!" diyecek kadar Javascript ö
ğ
renebilirsiniz. Gerçi Javascript'in temeli olanECMAScript ile ilgili kurallar kitab
ı
1.500 sayfa ama! Vars
ı
n olsun. Niyetiniz Javascript ile yeni bir oyun program
ı
yazmak de
ğ
ilse, bu kitapç
ı
ktaki bilgiler i
ş
inize yarayacak kadar bu diliö
ğ
renmenizi sa
ğ
layacakt
ı
r.
 
Konuya girmeden bir iki noktaya aç
ı
kl
ı
k kazand
ı
ral
ı
m. "Javascript, Java de
ğ
ildir," dedik. Pekinedir? Javascript, Netscape firmas
ı
taraf 
ı
ndan hep ürküntü ile duya geldi
ğ
imiz C dilindentüretilmi
ş
tir. Java ise, Sun firmas
ı
taraf 
ı
ndan Pascal ve Delphi dillerinden esinlenerek yaz
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.Javascript, HTML gibi, Visual Basic Scripting Edition (VBScript) gibi, kodlar 
ı
(komutlar 
ı
) düzyaz
ı
dosyas
ı
olarak kaydedilen ve i
ş
leyebilmesi için bir yorumlay
ı
c
ı
ya ihtiyac
ı
olan bir dildir.Java ile yazd
ı
ğ
ı
n
ı
z program ise (en az
ı
ndan teoride) i
ş
letme sisteminden bile ba
ğ
ı
ms
ı
z olarak,kendi ba
ş
ı
na çal
ı
ş
abilir. Netscape, HTML'in dil olarak yetersizli
ğ
ini Web Browser program
ı
n
ı
n ikinci sürümünehaz
ı
rlan
ı
rken gördü. Bir kere bir Web sayfas
ı
na bir "i
ş
yapt
ı
rmak" istedi
ğ
iniz zaman bunu HTMLile yapt
ı
ram
ı
yordunuz. Ayr 
ı
ca HTML yeteri kadar dinamik de
ğ
ildi. Mesela, Web ziyaretçisiradyonuzun program listesinin yer ald
ı
ğ
ı
sitenize ba
ğ
land
ı
ğ
ı
nda kendisine programlar 
ı
güne göresunmak istedi
ğ
inizde, bir CGI program
ı
yazman
ı
z veya yazd
ı
rman
ı
z gerekiyordu. CGI (CommonGateway Interface) Web ziyaretçinin Browser'
ı
ile sizin sitenizin bulundu
ğ
u Web Server'
ı
n bulu
ş
tu
ğ
u nokta. Bu noktada yap
ı
lacak i
ş
ler, çal
ı
ş
t
ı
ı
lacak programlar Web Server'da çal
ı
ş
ı
yor demektir. Her yeni ziyaretçi, her yeni CGI program
ı
Web Server'
ı
n
ı
za ek yük yüklenmesi, yaniWeb Server'
ı
n giderek yava
ş
lamas
ı
demek. Siteleri dinamik hale getirmeyi amaçlayan ve Websayfas
ı
n
ı
n "e
ğ
er.. ise.." sorusunu sormas
ı
n
ı
gerektiren böyle küçük programlar 
ı
Server'da de
ğ
ilde, ziyaretçinin bilgisayar 
ı
nda çal
ı
ş
t
ı
rabilmek, Server'
ı
n yükünü azaltabilirdi. Bu dü
ş
üncedenyola ç
ı
kan Netscape, LiveScript ad
ı
yla bir "Düz yaz
ı
dili" geli
ş
tirdi. O s
ı
rada Sun firmas
ı
n
ı
ngeli
ş
tirdi
ğ
i, PC veya Mac fark 
ı
gözetmeden, Windows, Unix veya ba
ş
ka bir i
ş
letim sistemine tabiolmadan çal
ı
ş
acak bir dil üzerinde çal
ı
ş
ı
yor, ve böyle bir dilin geli
ş
tirildi
ğ
i haberleri bile bilgisayar programc
ı
lar 
ı
aras
ı
nda heyecan f 
ı
rt
ı
nalar 
ı
na sebep oluyordu. Ortal
ı
ğ
ı
bir "Java"
ı
rt
ı
nas
ı
kaplam
ı
ş
t
ı
. Netscape, ak 
ı
ll
ı
ca bir davran
ı
ş
la 1995 Aral
ı
k'
ı
nda bu dili piyasaya Javascript
 
ad
ı
yla sürdü. Netscape 2.0, "Javascript uyumlu" olarak ç
ı
kt
ı
. O s
ı
rada Microsoft da InternetExplorer adl
ı
Browser'
ı
na bu imkan
ı
kazand
ı
rmak istiyordu, ama Netscape bir y
ı
la yak 
ı
nJavascript'i payla
ş
maya yana
ş
mad
ı
. Microsoft, Netscape'in Javascript yorumlama kodunualmadan, IE'i Javascript'i anlar hale getirdi; fakat ortaya ç
ı
kan dile JScript ad
ı
n
ı
verdi. Jscript 1.0ile Javascript 1.0 tümüyle ayn
ı
idi ve her iki program da hem Javascript, hem de JScriptanlayabiliyordu. Fakat bu durum çok uzun sürmedi; her iki firma da kendi Script diline di
ğ
er  program
ı
n tan
ı
mad
ı
ğ
ı
özellikler kazand
ı
rd
ı
lar. Bu arada Microsoft, IE'ye, JScript'te de,Javascript'te de olmayan becerilerle donatt
ı
ğ
ı
VBScript'i tan
ı
ma özelli
ğ
i kazand
ı
rd
ı
.
Ş
u anda Netscape firmas
ı
n
ı
n Netscape Navigator'
ı
üçüncü sürümüne varan JScript'i ve VBScript'itan
ı
m
ı
yor, yorumlayam
ı
yor. Buna kar 
ş
ı
l
ı
k IE, her üç Script dilini (Javascript'in baz
ı
komutlar 
ı
 hariç) tan
ı
yabilir, yorumlayabilir. VBSCript, günümüzde daha çok Microsoft'un Web Server  program
ı
olan Internet Information Server (IIS) ile çal
ı
ş
an Web Server'larda, Server için yaz
ı
lan programlarda kullan
ı
l
ı
yor. Bu tür programlarda, mesela Active Server Pages teknolojisi ileyaz
ı
lacak Server uygulamalar 
ı
nda da Javascript kullan
ı
labilmesi, Javascript dilini bir Webtasar 
ı
mc
ı
s
ı
n
ı
n öncelikle ö
ğ
renmesini gerekli k 
ı
l
ı
yor.Bunu gerekli k 
ı
lan ba
ş
ka geli
ş
me daha var. Avrupa Birli
ğ
i standart kurumu, daha sonra kavgay
ı
  bir kenara b
ı
rak 
ı
 p, Script dilinde ortakl
ı
ğ
a gitmenin daha do
ğ
ru oldu
ğ
unu gören Microsoft ve Netscape firmalar 
ı
n
ı
n ortakla
ş
a sundu
ğ
u öneriye dayanarak. Javascript ve JScript'i ECMAScriptad
ı
yla birle
ş
tirecek bir standart yay
ı
nlad
ı
. K 
ı
sa bir süre sonra, Javascript'e yüzde 99 benzeyenortak bir Script diline kavu
ş
aca
ğ
ı
z. Bu dili ç
ı
kt
ı
ğ
ı
gün bilir olabilmek için bugünden Javascriptö
ğ
renmek gerekir.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hazal Sevsar liked this
Uğur Uçar liked this
Baybak Aybak liked this
leopard_hotmail liked this
leopard_hotmail liked this
salihes liked this
Avni Ergün liked this
Sanskolik5 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->