Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sugi Sivam Vettri Nichayam One

Sugi Sivam Vettri Nichayam One

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by kousalya_bala
Sugi Sivam Vettri Nichayam One
Sugi Sivam Vettri Nichayam One

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: kousalya_bala on Jan 26, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

 
 Ñ¡.£Ym
 
1. úLs®Lú[ Nô®Ls 2. HrûU ùYhLj§tϬVÕ ApX 3. EeLÞdÏsú[ JÚ ùLôXmTv 4
.
 çeLôúR Rm© çeLôúR 5. úStû\V NWôN¬Ls Cuû\V NdWYoj§Ls 6.
 
LôXjûRd ùLôiPôÓeLs 7.
 
§]l Tj§¬ûLLs T¥dÏm ùTiLs GjRû] úTo?
 
8. AkR A§NVd ¡ZYo 9.
 
©uTt\ôúR; Øuú]ß 10. WôU _VUô? Wôm ¼m _VUô?
 
11. Auß SPWô_ô; Cuß HÝ Lôo 12. LôûRj §Ú¡VYo LôÕ ùLôÓjRôo 13. AfNm GuTÕ UPûUVPô 14. Sm©ú]ôo ùLÓY§pûX 15. Ru]m©dûL GuTÕ NôWôVm ApX 16.
 
LYûXlTPôúR NúLôRWô 17.ùY± ØRp ùYt± YûW 18. GÕ ùYt±?
 
19. ©¥YôRm} ùYt±«u A¥SôRm
 
 Ñ¡.£Ym
 
20. Lßl× SiToLú[, LôXûW EVojÕeLs 21. ®WpL[ô, úUô§WeL[ô } GÕ Ød¡Vm?
 
22. G§ol©úXúV YôÝeLs 23.
 
RPeLÛdÏ U¡r¡ú\ôm 24. UWUô U²R]ô?
 
25. ®gOô² B] úYûXdLô¬
 
 Ñ¡.£Ym
 
1. úLs®Lú[ Nô®Ls
rdûL GuTÕ JÚ ãRôhPm Guú\ TXo LÚÕ¡\ôoLs. CRu ùYt±, úRôp®Ls A§ÚxPj§u êXUôLúY ¨oQ«dLlTÓ¡u\] Gußm ¨û\V úTo ¨û]d¡\ôoLs. YôrdûL«u ùYt±, úRôp®Ls úRoRp Ø¥ÜLs úTôp ÏZlTUô]ûY ApX. úRo®u Ø¥ÜúTôp ¾odLUô]ûY. YôrdûL«p ùYt±ùT\ ¨û]lTYoLÞdÏ Gu SpYôrjÕLs. EeLÞdÏ SuûU EiPôLhÓm. EeL[ôp ÅÓm SôÓm ®¬kR EXLØm SuûU ùT\hÓm. ùYt±dÏ Y¯ Gu]? ùYt± EX¡u ùUô¯ Gu]? ùNôp¡ú\u. Gu²Pj§p ER®Ls úLhÓf £X Cû[OoLs YÚYÕiÓ. A§p A§LUô] úTo úYûX Yôe¡j RÚmT¥jRôu úLhTôoLs. ""Gu] úYûX?'' Gu\ôp, ""HRôYÕ úYûX'' GuTôoLs. YÚjRlTPô¾oLs. CYoLs ùYt± ùTßYÕ L¥]m. Gu] úYûX Gu¡\ ùR°Ü CpXôUp HRôYÕ JÚ úYûX Gu\ôp Sôu AYÚdÏ GkR úYûXdÏ ØVt£ ùNnYÕ? GuàûPV úYûXûVjRôu AYÚdÏj RWØ¥Ùm! CÕ ªL Ød¡VUô] ®`Vm. GûR AûPV úYiÓm Gu¡\ ùR°Ü EeLÞdÏ CÚkRôpRôu AûR ¿eLs AûPV Ø¥Ùm. AûPV úYi¥VÕ GÕ Gu¡\ Ø¥úY CpûX Gu\ôp GûR AûPV Ø¥Ùm? SUdÏ GÕ úYiÓm Gu¡\ ùR°Ü CÚkRôpRôu AÕ ¡ûPdÏm. ¡ûPjRôÛm Ú£dÏm. CpûXùVu\ôp ¡ûPdLôÕ. ¡ûPjRôÛm Ú£dLôÕ. LôWQm, ¡ûPjRúR ùR¬VôÕ. úaôhP#páP TX úTo Gu] Nôl©ÓYÕ Gu\ ùR°úY«u± ùUàLôoûP, ThNQl Th¥VûX ùY±jÕ ùY±jÕl TôolTôoLs. GûRÙm Ø¥Ü ùNnVUôhPôoLs. CkRd ÏZlTYô§Ls Øû\VôL ùYt±d L²ûVl T±lTÕ L¥]m. G]úY, YôrdûL«p EeLÞdÏ Gu] úYiÓm Gu¡\ ùR°Ü Li¥lTôL CÚdL úYiÓm.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->