P. 1
Sugi Sivam Vettri Nichayam Two

Sugi Sivam Vettri Nichayam Two

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by kousalya_bala
Sugi Sivam Vettri Nichayam Two
Sugi Sivam Vettri Nichayam Two

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: kousalya_bala on Jan 26, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2014

pdf

text

original

 
 
Ñ¡.£Ym
 
ùRôÏl× } 2
 
1.
 
Øuú]t\j§u êXUk§Wm
 2.
 
AàU²^m ùR¬ÙUô
? 3.
 
©fûNdLôWô?
 4.
 
§\ûUdÏ HÕ úRôp®?
 5.
 
A¥ûUVôLôúR... A¥ûUVôdLôúR
6.
 
LUûX®P W´²dÏ ùNpYôdÏ Hu?
 7.
 
ùNôpXjRôu ¨û]d¡ú\u
8.
 
¿eLs GkR YûL?
 9.
 
úRôt\Yo ùYu\ôo
10.
 
Gu] T¥dLXôm? GlT¥ ù_«dLXôm?
11.
 
SmTo Ju]ô? SmTo åYô?
 12.
 
Sôm GkRd Lh£?
 13.
 
CpXôR Rû[; ùTôpXôR £û\
14.
 
úLs®LÞdÏl T§Xô? T§ÛdÏd úLs®Vô?
15.
 
NôYÕ ùT¬RpX... YôrYúR ùT¬Õ
16.
 
NônYRtÏ JÚ úRôs... AY£VUô?
 17.
 
×\dL¦lûTl ×\dL¦ÙeLs
18.
 
¨_jûR úS£....ùTônûVl ×ûR
19.
 
ûYWôd¡Vm CÚd¡\Rô? ùYt± ¨fNVm
20.
 
£u] ùRôPdLm ùT¬V NôRû]
21.
 
NYôúX NUô°
22.
 
Cû[OoL°Pm CpXôR "ûU'
23.
 
Vôo ùNôu]ôÛm úLÞeLs
 24.
 
AkRdLôXm YÚm
25.
 
_ô#VôLd LxPlTÓeLs
26.
 
RVdLUô? UVdLUô?
 
 
 
Ñ¡.£Ym
 
1. Øuú]t\j§u êXUk§Wm
""Sôu Øuú]\ úYiÓm Guß ¨û]d¡ú\u. BoYUôL CÚd¡ú\u. B]ôp VôÚm G]dÏ GûRÙm Ltßj RÚY§pûX'' Guß £X Cû[OoLs ×Xmס\ôoLs. AYoLÞdÏ Juß ùNôpX ®Úmסú\u. EeLÞdÏ VôÚm GûRÙm Ltßj RWUôhPôoLs. ¿eL[ôL GqY[Ü úYiÓUô]ôÛm Ltßd ùLôs[Xôm. VôÚm EeLÞdÏ GûRÙm FhPUôhPôoLs. B]ôp, ¿eL[ôL GqY[Ü úYiÓUô]ôÛm GÓjÕf Nôl©PXôm. VôÚm RÓdL Ø¥VôÕ. RûXYWôYÕ GlT¥ Guß Lôk§´dÏ VôWôYÕ YÏl× SPj§]ôoL[ô? CWôÔYm AûUlTÕ GlT¥ Guß úSRô´dÏ VôWôYÕ ùNôp#d ùLôÓjRôoL[ô? Ltßj RWUôhPôoLs... ¿eL[ôLd Ltßd ùLôsÞeLs. CÕRôu Øuú]t\j§u êXUk§Wm. G]dÏj ùR¬kR ùTiU¦ JÚYo ªL Su\ôLf NûUlTôo. "NûUlTÕ GlT¥?' Gu\ ×jRLjûR AYo T¥jRÕm CpûX; AYWÕ RôVôo AYÚdÏf NûUVp ùNôp#d ùLôÓjRÕm CpûX. AYÚûPV RôVô¬Pm úLôXm úTôÓYûRf ùNôp#j RÚmT¥ AYo úLhPúTôÕ AYo AmUô ùNôu] YôNLm: ""CkRô Tôo... Li TôojRûRd ûL ùNnVÔm. CÕX LjÕd ÏÓdL Gu] CÚdÏ?'' Gu\ôWôm. CÕ EiûU. ùNôp#d ùLôÓlTRôp JÚYo §\ûUNô# BL Ø¥Ùm. Sôu UßdL®pûX. B]ôp ùNôp#d ùLôÓlTRôp §\ûUNô#VôL
 
 
Ñ¡.£Ym
 
ù_ô#jRûR®P, Ltßd ùLôiPRôp §\ûUNô#VôL ù_ô#jRYoLú[ A§Lm. JúW B£¬Vo TjÕ UôQYÚdÏ Sôh¥Vm Ltßj RkRôp TjÕl úTÚUô ù_ô#d¡u\ôoLs? ¡Wôv©e Gu¡\ EsYôeϧ\u - E±gѧ\u Es[YoLú[ EVW EVWl T\d¡\ôoLs. Cuû\dÏl TX Cû[OoLs AWhûP A¥dÏmúTôÕ, TV¦dÏm úTôÕ ReLû[ ùY°«P, ùY°dLôhPl TWTWdÏm A[Ü, Ñt± ¨LrYûR, ARu ÖhTeLû[ EsYôeÏY§pûX. ùY°dLôhÓm úYLjûRj R®ojÕ EsYôeÏm §\û] A§L¬jRôp ùYt± ¨fNVm. ©\o Ltßj RkRôp Gu] Gu¡\ G§oTôol× Nôo× U]lTôuûUûV EÚYôdÏ¡\Õ. ùNVp§\û]d Ïû\d¡\Õ. EeLs £kRû]f Nd§ûVd Ïû\d¡\Õ. "NûUjÕlTôo' ×jRLjûR ûYjÕd ùLôiÓ JÚ ùTi é¬ ùNnRôs. ×jRLj§p úTôh¥ÚkRT¥úV SPkÕ ùLôiPôs. ""GiùQnf Nh¥ûV AÓl©p ûY.'' ûYjRôs. ""©ûNkR úLôÕûU UôûY EÚiûPVôL EÚh¥d ùLôs''. EÚh¥d ùLôiPôs. ""TXûL«p ûYjÕ YhP YhPUôL ChÓd ùLôs''. ChÓd ùLôiPôs. ""IkÕ ¨ªPm L¯jÕ, YhPUôL ChP é¬ûV GiùQ«p úTôÓ''. úTôhPôs. é¬ El©d ùLôiÓYÚm Guß ×jRLj§p úTôh¥ÚkRÕ. B]ôp AYÞdÏl é¬ ElTúY«pûX.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->