Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OUG nr_214_2008

OUG nr_214_2008

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by Greta Cimpaneza

More info:

Published by: Greta Cimpaneza on Jan 27, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/27/2014

pdf

text

original

 
OUG nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autoriarea e!ecutarii lucrarilor de constructii
[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 161!!""8 
"ntrare in vigoare# 14/02/2009
 #ituatia e$traordinara pre%a&uta de art. 11' alin. (4) din *onstitutia +oaniei, republicata, o constituie necesitatea odificarii si copletarii Legii nr. '"1--1 pri%ind autori&area e$ecutarii lucrarilor de constructii, republicata, cu odificarile si copletarile ulterioare, in %ederea aroni&arii legislatiei specifice autori&arii e$ecutarii lucrarilor de constructii prin adaptarea la pre%ederile irecti%ei *onsiliului 8'//7*00 din !7 iunie 1-8' pri%ind e%aluarea efectelor anuitor proiecte publice si  pri%ate asupra ediului, odificata prin irecti%a -711*0 a *onsiliului din / artie 1--7 si prin irecti%a !""//'*0 a Parlaentului 0uropean si a *onsiliului din !6 ai !""/ pri%ind participarea  publicului la elaborarea anuitor planuri si prograe in legatura cu ediul, respecti% odificarea irecti%ei 8'//7*00 si a irecti%ei -661*0 cu pri%ire la participarea publicului si accesul la  ustitie. In teeiul art. 11' alin. (4) din *onstitutia +oaniei, republicata, 2u%ernul +oaniei adopta pre&enta ordonanta de urgenta. 3rt. ILegea nr. '"1--1 pri%ind autori&area e$ecutarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al +oaniei, Partea I, nr. -// din 1/ octobrie !""4, cu odificarile si copletarile ulterioare, se odifica si se copletea&a dupa cu urea&a 1. La articolul 1, alineatul (1) se odifica si %a a%ea uratorul cuprins 53rt. 1.  (1) 0$ecutarea lucrarilor de constructii este perisa nuai pe ba&a unei autori&atii de construire sau de desfiintare, eisa in conditiile pre&entei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui iobil  teren sisau constructii  identificat prin nuar cadastral, in ca&ul in care legea nu dispune altfel.5 !. La articolul !, alineatele (1) si (!) se odifica si %or a%ea uratorul cuprins 53rt. !.  (1) 3utori&atia de construire constituie actul final de autoritate al adinistratiei publice locale pe ba&a caruia este perisa e$ecutarea lucrarilor de constructii corespun&ator asurilor  pre%a&ute de lege referitoare la aplasarea, conceperea, reali&area, e$ploatarea si postutili&area constructiilor. (!) 3utori&atia de construire se eite in ba&a docuentatiei tenice  .., elaborata in conditiile  pre&entei legi, in teeiul si cu respectarea pre%ederilor docuentatiilor de urbanis, a%i&ate si aprobate potri%it legii.5 /. La articolul !, dupa alineatul (!) se introduce un nou alineat, alineatul (!1), cu uratorul cuprins 5(!1) 3utori&atia de construire se eite dupa parcurgerea uratoarelor etape a) eiterea certificatului de urbanis, ca urare a cererii pentru autori&area e$ecutarii lucrarilor de constructii, depusa de solicitant9  b) e%aluarea initiala a in%estitiei si stabilirea necesitatii e%aluarii efectelor acesteia asupra ediului de catre autoritatea copetenta pentru protectia ediului9 c) notificarea de catre solicitant a autoritatii adinistratiei publice locale cu pri%ire la entinerea cererii pentru autori&area e$ecutarii lucrarilor de constructii, in situatia in care autoritatea copetenta  pentru protectia ediului stabileste necesitatea e%aluarii efectelor in%estitiei asupra ediului9 d) eiterea a%i&elor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanis9 e) eiterea actului adinistrati% al autoritatii copetente pentru protectia ediului, dupa ca&9
 
f) elaborarea docuentatiei tenice  ..9 g) depunerea docuentatiei pentru autori&area e$ecutarii lucrarilor de constructii la autoritatea adinistratiei publice locale copetente9 ) eiterea autori&atiei de construire.5 4. La articolul /, partea introducti%a si literele a), b), c), e) si f) se odifica si %or a%ea uratorul cuprins 53rt. /.  *onstructiile ci%ile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilaelor tenologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura se pot reali&a nuai cu respectarea autori&atiei de construire, precu si a regleentarilor pri%ind proiectarea si e$ecutarea constructiilor, pentru a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, odificare, e$tindere, reabilitare, scibare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precu si a instalatiilor aferente acestora, cu e$ceptia celor pre%a&ute la art. 119  b) lucrari de construire, reconstruire, e$tindere, reparare, consolidare, proteare, restaurare, conser%are,  precu si orice alte lucrari, indiferent de %aloarea lor, care urea&a sa fie efectuate la constructii repre&entand onuente istorice, stabilite potri%it legii9 c) lucrari de construire, reconstruire, odificare, e$tindere, reparare, oderni&are si reabilitare pri%ind caile de counicatie de orice fel, druurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tenicoedilitare, lucrarile idrotenice, aenaarile de albii, lucrarile de ibunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice sisau terice, precu si de reabilitare si retenologi&are a celor e$istente9 ............................................................................................................................... e) lucrari de forae si e$ca%ari necesare pentru efectuarea studiilor geotenice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si desciderea e$ploatarilor de cariere si balastiere, a sondelor de ga&e si petrol,  precu si a altor e$ploatari de suprafata sau subterane9 f) lucrari, aenaari si constructii cu caracter pro%i&oriu necesare in %ederea organi&arii e$ecutarii lucrarilor, in conditiile pre%a&ute la art. 7 alin. (11)95. '. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (!), (/) si (4), cu uratorul cuprins 5(!) Pentru lucrarile care se reali&ea&a pe aplasaente ce depasesc liitele udetelor, respecti% ale unicipiului :ucuresti, in %ederea aroni&arii conditiilor de autori&are pentru intreaga in%estitie, Ministerul e&%oltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor %a eite un a%i& coordonator in ba&a caruia  presedintii consiliilor udetene iplicate, respecti% priarul general al unicipiului :ucuresti %or eite autori&atii de construire pentru lucrarile aplasate in unitatile adinistrati%teritoriale din aria lor de copetenta. (/) 3utori&atiile de construire pre%a&ute la alin. (!) produc efecte la data intrarii in %igoare a ultiei autori&atii de construire eise in conditiile pre&entei legi. (4) Pentru lucrarile aferente infrastructurii de transport rutier de interes national, autori&atia de construire se eliberea&a de catre presedintii consiliilor udetene respecti%e, in ba&a a%i&ului coordonator eis de Ministerul ransporturilor5. 6. 3rticolul ' se odifica si %a a%ea uratorul cuprins 53rt. '.  (1) 3%i&ele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanis si care pri%esc asigurarea, racordarea sau bransarea, dupa ca&, la infrastructura edilitara, in conditiile ipuse de caracteristicile si de aplasaentul retelelor de transport energetic sau tenologic din &ona de aplasaent, racordarea la reteaua cailor de counicatii, securitatea la incendiu, protectia ci%ila si protectia sanatatii populatiei,  precu si actul adinistrati% al autoritatii copetente pentru protectia ediului se solicita si se obtin de catre in%estitorsolicitant de la autoritatile copetente in doeniu, inaintea depunerii docuentatiei  pentru autori&area e$ecutarii lucrarilor de constructii la autoritatile pre%a&ute la art. 4. (!) 3%i&ele, acordurile si actul adinistrati% al autoritatii copetente pentru protectia ediului, stabilite prin certificatul de urbanis si obtinute de catre solicitant, potri%it pre%ederilor alin. (1), de%in  parte integranta din autori&atia de construire.5 7. La articolul 6, alineatul (1) se odifica si %a a%ea uratorul cuprins 53rt. 6.  (1) *ertificatul de urbanis este actul de inforare prin care autoritatile pre%a&ute la art. 4, in conforitate cu pre%ederile planurilor urbanistice si ale regulaentelor aferente acestora ori ale
 
 planurilor de aenaare a teritoriului, dupa ca&, a%i&ate si aprobate potri%it legii, care sunt inforatii de interes public, potri%it legii, fac cunoscute solicitantului eleentele pri%ind regiul uridic, econoic si tenic al terenurilor si constructiilor e$istente la data solicitarii, stabilesc cerintele urbanistice care urea&a sa fie indeplinite prin docuentatia tenica  .. in functie de specificul aplasaentului, lista cuprin&and a%i&ele si acordurile necesare in %ederea autori&arii e$ecutarii lucrarilor de constructii, potri%it pre%ederilor art. ', alin. (1), inclusi% obligatia de a contacta autoritatea copetenta pentru protectia ediului, cu pri%ire la e%aluarea initiala a in%estitiei si stabilirea necesitatii e%aluarii efectelor acesteia asupra ediului in %ederea obtinerii actului adinistrati% al autoritatii copetente pentru protectia ediului.5 8. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu uratorul cuprins 5(11) 3ctul adinistrati% al autoritatii copetente pentru protectia ediului este, dupa ca&, declaratia autoritatii pentru protectia ediului, deci&ia etapei de incadrare, acordul de ediu, a%i&ul ;atura !""".5 -. La articolul 6, alineatul (4) se odifica si %a a%ea uratorul cuprins 5(4) In %ederea eliberarii certificatului de urbanis solicitantul  orice persoana fi&ica sau uridica interesata  se %a adresa autoritatilor pre%a&ute la art. 4 cu o cerere care %a cuprinde atat eleentele de identificare a iobilului pentru care se solicita certificatul de urbanis, respecti% localitate, nuar cadastral si nuar de carte funciara, in ca&ul in care legea nu dispune altfel, cat si eleentele care definesc scopul solicitarii.5 1". upa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu uratorul cuprins 53rt. 61.  (1) Masurile specifice pentru protectia ediului stabilite prin actul adinistrati% al autoritatii copetente pentru protectia ediului %or fi a%ute in %edere la elaborarea docuentatiei tenice  .. si nu pot fi odificate prin procedura de autori&are ori prin autori&atia de construire. (!) In situatia in care o in%estitie urea&a sa se reali&e&e etapi&at sau sa se aplase&e pe terenuri aflate in ra&a teritoriala a ai ultor unitati adinistrati%teritoriale in%ecinate, e%aluarea efectelor asupra ediului se reali&ea&a pentru intreaga in%estitie.5 11. La articolul 7, alineatul (1) se odifica si %a a%ea uratorul cuprins 53rt. 7.  (1) 3utori&atia de construire se eite pentru e$ecutarea lucrarilor de ba&a si a celor aferente organi&arii e$ecutarii lucrarilor, in cel ult /" de &ile de la data depunerii docuentatiei pentru autori&area e$ecutarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, in copie, uratoarele docuente a) certificatul de urbanis9  b) do%ada, in copie legali&ata, a titlului asupra iobilului, teren sisau constructii, sau, dupa ca&, e$trasul de plan cadastral actuali&at la &i si e$trasul de carte funciara de inforare actuali&at la &i, in ca&ul in care legea nu dispune altfel9 c) docuentatia tenica  ..9 d) a%i&ele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanis9 e) actul adinistrati% al autoritatii copetente pentru protectia ediului9 f) do%ada pri%ind acitarea ta$elor legale.5 1!. La articolul 7, dupa alineatul (11) se introduc doua noi alineate, alineatele (1!) si (1/), cu uratorul cuprins 5(1!) ocuentatia pentru autori&area e$ecutarii lucrarilor de constructii se depune si se inregistrea&a la autoritatea adinistratiei publice locale copetente nuai daca solicitantul pre&inta toate docuentele pre%a&ute la alin. (1) lit. a)f). (1/) *u respectarea legislatiei pri%ind e%aluarea ipactului anuitor proiecte publice si pri%ate asupra ediului, in situatia in care apar odificari pentru care este necesara eiterea unei autori&atii de construire distincta pentru organi&area e$ecutarii lucrarilor, aceasta se eite nuai daca autoritatea copetenta pentru protectia ediului constata ca odificarile aduse se inscriu in liitele actului adinistrati% eis anterior. In ca& contrar, autoritatea copetenta pentru protectia ediului reface e%aluarea efectelor lucrarilor de ba&a si a celor aferente organi&arii e$ecutarii lucrarilor si eite un nou act adinistrati%.5 1/. La articolul 7, alineatul (!) se odifica si %a a%ea uratorul cuprins 5(!) ocuentatia tenica  .. se elaborea&a in conforitate cu continutulcadru pre%a&ut in ane$a nr. 1, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanis, cu continutul actului adinistrati% al autoritatii copetente pentru protectia ediului, al a%i&elor si acordurilor cerute prin certificatul de

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->