Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài giảng Hoá sinh lâm sàng Tác giả: TS. Lê Xuân Trường

Bài giảng Hoá sinh lâm sàng Tác giả: TS. Lê Xuân Trường

Ratings: (0)|Views: 138 |Likes:
LINK EBOOK.EDU.VN:
http://www.ebook.edu.vn/?page=1.46&view=35919
LINK FSHARE:
http://www.fshare.vn/file/NHT3HGJA48/
Dành cho Y4.
Chương 3: Ý nghĩa của xét nghiệm HSLS
Chương 5: Protein- huyết, Protein-niệu
Chương 6: Các Enzym trong máu và nước tiểu
Chương 7: Đường huyết, niệu, Lactat
Chương 8: Lipoprotein huyết tương
Chương 9: Những sản phẩm chuyển hóa của Acid Amin và Purin
Chương 10: Sắc tố mật – muối mật
Chương 12: Hóa sinh lâm sàng các bệnh gan
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: tuhoahocqn@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Scribd] www.scribd.com/daykemquynhon
[Issuu] www.issuu.com/daykemquynhon
[Youtube] www.youtube.com/user/sachdaykemquynhon
[Kệ Sách chuyên ngành] www.scribd.com/sachdaykemquynhon
LINK EBOOK.EDU.VN:
http://www.ebook.edu.vn/?page=1.46&view=35919
LINK FSHARE:
http://www.fshare.vn/file/NHT3HGJA48/
Dành cho Y4.
Chương 3: Ý nghĩa của xét nghiệm HSLS
Chương 5: Protein- huyết, Protein-niệu
Chương 6: Các Enzym trong máu và nước tiểu
Chương 7: Đường huyết, niệu, Lactat
Chương 8: Lipoprotein huyết tương
Chương 9: Những sản phẩm chuyển hóa của Acid Amin và Purin
Chương 10: Sắc tố mật – muối mật
Chương 12: Hóa sinh lâm sàng các bệnh gan
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: tuhoahocqn@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Scribd] www.scribd.com/daykemquynhon
[Issuu] www.issuu.com/daykemquynhon
[Youtube] www.youtube.com/user/sachdaykemquynhon
[Kệ Sách chuyên ngành] www.scribd.com/sachdaykemquynhon

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: daykemquynhon www.daykemquynhon.ucoz.com on Jan 27, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2014

pdf

text

original

 
GAN
FibrinogenAlbuminGlobulin(
α
1
,
α
2
,
β
,
Ƴ
)Protein huy
ế
t thanhProtein huy
ế
t t
ươ
ng
CHÖÔNG 5: PROTEIN-HUYEÁT, PROTEIN-NIEÄU
1. PROTEIN HUYEÁT
:
1
T
y x
ươ
ngLáchT
ế
 bào mi
n d
chHình 5.1: Ngu
n g
c các protein huy
ế
t t
ươ
ng
 
Protein huyeát
: coù 6 ñaët tính chính-Haàu heát protein ñöôïc toång hôïp ôû gan (tröø
Ƴ
 globulin).-Sinh t
oång hôïp treân maøng gaén polyribosom-Haàu heát protein huyeát töông laø glucoprotein (tröø albumin)-Nhieàu protein coù hình daïng khaùc nhau (caàu, sôïi), chöùc naêng khaùc nhau…-Moãi moät protein coù moät thôøi gian baùn huûy khaùc nhau trong tuaàn hoaøn-Noàng ñoä protein huyeát taêng cao trong vieâm caáp hoaëc caùc beänh lyù thöù phaùt cuûa söï tieâu huûy moâ
2
Protein huyeát ñoùng vai troø quan troïng trong: aùp suaát keo, dung dòch ñeäm, döï tröõ protein, vaän chuyeån caùc chaát, khaùng theå…
 
2. ÑIEÄN DI PROTEIN HUYEÁT
+ Ôû ngöôøi bình thöôøng, protein huyeát chieám khoaûng 65-80g/l, trong ñoù Albumin: chieám 55-65%
Globulin:
chieám 35-45%
α
1
glo: 3-4%,
α
2
glo: 6-7%,
β
glo:12-14%,
Ƴ
 glo: 18-21%
 
3
+ roen uye ay o rong cac rng ïp sn en y sau:1. Nguoàn cung caáp: thieáu-ñuû, aên maën-chay2. Beänh lyù ñöôøng tieâu hoùa: caáp, maïn3. Gan: chöùc naêng toång hôïp bò suy giaûm nhö trong xô gan, k gan4. Taêng tröôûng cô theå, taêng dò hoùa: ung thö 5. Maát qua thaän

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->