Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cambio climático

Cambio climático

Ratings:

4.25

(4)
|Views: 324|Likes:
Published by mc2monografias

More info:

Published by: mc2monografias on Feb 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2012

pdf

text

original

 
I
Desaparecerán ospingüíns e os osos polares?
O
sefectos do cambio climático serán máisintensos na rexión ártica (onde viven ososos polares) que na antártica (onde vivenos pingüíns). No Ártico provocará o desxeo demares, ríos e do permafrost (a capa de terraconxelada de modo permanente). Todo istomodificará a distribución e a extensión dosbosques, da tundra e, en consecuencia, detodas as especies asociadas a estes ambien-tes. Calcúlase que
apoboación dos osospolares pasará duns 20.000 a 14.000nos próximos 50 anos. Os pingüínsveranse afectados en menor medida.
I
Haberá máis furacáns etsunamis? O cambioclimático destruirá a Terra?
É
probablequeaumentenosfenómenosme-teorolóxicosextremoscomoosgrandesfura-cáns,queobteñenasúaenerxíadacalordasaugastropicais.Desde1970noncreceuonúmerodefuracánsporano,perosiseduplicaronosfura-cánsdemáximaintensidade,comoo«Katrina».Oquenontennadaquevercoquecementoglobalsonostsunamis,producidosporterremotossubmari-nos.Taménéseguroque
aTerranonsedestrui-ráporquecambieoclima.
I
Como poden saber o clima dentrode 50 anos se non poden predicir otempo que fará dentro de 10 días?
P
orque
unha cousa é o tempo dun día concreto e outra oclima, que é unha media do tempo durante moitosanos
,durante miles e miles de días. Con números tan gran-des axúdanos a estatística. Por exemplo, podemos calcular que apoboación mundial chegará a 7.000 millóns de persoas o 18 de outu-brode 2012, peronon podemos saber cantos familiares teremosnesa data. Algo parecido ocorre coa predición do tempo e o clima.Aínda que non podamos predicir o tempo que fará dentrode 10 días,complexos cálculos matemáticos dannos a temperatura media e onivel do mar que haberá, aproximadamente, a finais do século XXI.
D
ISEÑO Y
M
AQUETACIÓN
O
CTO
P
UBLICACIONES
cambioclimático
 Museos Científicos Coruñeses
Unha información elaborada por
07
M
onografías de
C
omunicación
C
ientífica
Edición realizada copatrocinio de
I
1987
Osemanario
Time 
levaásúaportadaotemadoquecementoglobal,converténdooenmotivodeinteresepopular.
I
1988
AONUcrea,enXenebra,oPanelIntergobernamentalparaoCambioClimático(IPCC).
I
1990
OprimeiroinformedoIPCCpredí unincrementodatemperaturaplanetariade0,3ºC pordecenio,perononpodeasegurarseestávinculadaauncambionaturalouáactividadehumana.
I
1995
SegundoinformedoIPCC.Rebaixaassúasestimaciónsparaoano2100aunincrementomáisprobablede2ºC eunaumentodonivel domarde50centímetros.Aconsellamellorarorendementodoconsumoenerxético.
I
1997
AsínaseoProtocolodeKiotoparareducirasemisiónsdegasesdeefectoinvernadoiro.Entraenvigoren2005.
I
2007
CuartoinformedoIPCC.Osexpertosvencellanoactualquecementoglobal áactividadehumana.
I
Como miden os científicos atemperatura global?
C
on este fin a OrganizaciónMeteorolóxica Mundial(OMM) ten distribuídas portodo o mundo 10.000 estaciónsde observación meteorolóxicaterrestres, 7.000 en buques, 300en aboias fondeadas e 9 en saté-lites.
Estes dispositivos xe-ran ao día 15 millóns de da-tos, cos que se determina atemperatura global
media daTerra e outros parámetros. Agran cantidade de cifras recolli-das desde multitude de lugaresreduce ao máximo os posibleserros na medición e, ademais,evita que a calor propia das cida-des distorsione a media global.
I
Serán máis frecuentesalgunhas enfermidadescomo a malaria?
A
omodificar a distribución xeográfica deanimais e vexetais, o cambio climático faráomesmo coas infeccións que son transmi-tidas a través moitas destas especies (mosquitos,vermes, etc). Suponse que
podería incremen-tar a presenza de moitas enfermidadesactuais como a malaria, o paludismo, afebre amarela, o dengue e a tripanosomia-se
,sobre todo nas rexións tropicais.
I
Ten algunha vantaxe ocambio climático?
A
snovascircunstanciasclimáticaspoderíanafectaraosrecursosdecadarexión(colleitas,pesca,turismo,etc.).Ocambioclimáticoterávantaxesparaaspersoaseespeciesquepoidanadap-tarseánovasituación.Ademais,
haberápaísesqueteránunclimamáissuave,menosfrío.
Perooscambiospoderíanprovocarunhacriseeconómicaehaberáqueterencontanovosriscosdebidosaopro-bableaumentodesucesosmeteorolóxicosextremos,comoondasdecalorechoivastorrenciais.
I
Pódese frear o quecemento global?
A
índa apagando todos os motores e as fábricas, o CO
2
emitido perma-necería máis de 100 anos na atmosfera.
Non podemos frear oquecemento global, pero si retardalo e diminuír os seusefectos.
Para iso debemos reducir as emisións de CO
2
,tal e como estable-ceu o protocolo de Kioto, asinado por 141 países en 1997. Con todo, moitosnon cumpren os seus compromisos; e ademais tres grandes potencias eco-nómicas (China, India e EEUU) nin sequera asinaron o protocolo. Aínda quehoxe non sabemos como frealo,
ahistoria indícanos que os descubri-mentos científicos poden, moitas veces, resolver os problemas.
Así que unha esperanza está na investigación.
I
Que podo facer eu?
M
oito. Podemos, por exemplo,
evitar omalgaste de enerxía, auga eoutros recursos (reciclar, afo-rrar, etc), pedindo aos gobernos e asempresas que fagan o mesmo.
Unha lám-pada de baixo consumo permite aforrar acombustión duns 140 litros de petróleo ou 160quilos de carbón. Substituíndo todas as lám-padas dun país o aforro sería enorme.Tamén
apoiar a educación en valo-res
(responsabilidade, solidariedade, etc) e
defender que se invista en investigacióncientífica e desenvolvemento tecnolóxi-co
para poder contar con recursos queeviten ou diminúan os efectosdo cambio climático.
Dende hai vinteanos
1920
1950
1980 2000
QUECEMENTO GLOBAL?
I
Están de acordo os científicos sobre ocambio climático?
N
osubstancialsi,aíndaquehaialgúnsprocesosqueaíndanonsecomprendenbenecuxainfluenciasobreoclimadofuturoaíndasediscute.
Ocambioclimáticoestúdasedesdedisciplinastandiversascomoame-teoroloxía,axeografía,axeoloxía,aoceanografíaouaastrofísica,quesecomplementannassúasconclusións.Paravalorarnoseuconxuntotodaainformacióndispoñible,aONUcreouoPanelIntergobernamentalparaoCambioClimático(IPCC),cuxosinfor-mesreflictenomellorcoñecementocientíficosobreestetema.
C II GE

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cienciasaponte liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->