Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sociálna pomoc osamelým tehotným ženám a ich nenarodeným deťom

Sociálna pomoc osamelým tehotným ženám a ich nenarodeným deťom

Ratings: (0)|Views: 883 |Likes:
Osamelé tehotné ženy sa často nachádzajú v životnej kríze, ktorá zahŕňa nielen psychické, ale aj sociálno-ekonomické ťažkosti. Mnohé z nich stoja pred otázkou, či si počaté dieťa ponechajú alebo nie. V ich prípade nejde len o filozoficko-morálnu dilemu pre alebo proti potratu, ale aj o sociálno-existenčné rozhodovanie. Zo strany spoločnosti a osôb, ktoré chránia život a dôstojnosť ľudského života od počatia, je potrebné, aby týmto ženám poskytli komplexný systém sociálnej pomoci. V príspevku autori predstavujú konkrétnu kazuistiku z praxe a systém sociálnej pomoci vo vybranom zariadení sociálnych služieb. Poukazujú na príklady dobrej praxe komplexnej pomoci osamelým tehotným ženám a ich nenarodeným deťom na Slovensku a navrhujú niekoľko podnetov pre jej skvalitnenie a rozšírenie.
Lonely pregnant women often find themselves in a life crisis which includes not only psychical, but also socio-economical difficulties. Many of them are faced with the choice whether to keep the conceived child or not. In their case it is not only a philosophical-ethical dilemma of pros and cons of the abortion, but also socio-existential decision making. On the part of the society and those who protect life and dignity of human life from the conception it is necessary to provide these women with complex system of social assistance. In the article authors come up with specific casuistry derived from experience and with a system of social assistance in a particular social service facility. They point at examples of good complex social assistance for lonely pregnant women and their unborn children in Slovakia and they propose several suggestions for its enhancement and extension.
Osamelé tehotné ženy sa často nachádzajú v životnej kríze, ktorá zahŕňa nielen psychické, ale aj sociálno-ekonomické ťažkosti. Mnohé z nich stoja pred otázkou, či si počaté dieťa ponechajú alebo nie. V ich prípade nejde len o filozoficko-morálnu dilemu pre alebo proti potratu, ale aj o sociálno-existenčné rozhodovanie. Zo strany spoločnosti a osôb, ktoré chránia život a dôstojnosť ľudského života od počatia, je potrebné, aby týmto ženám poskytli komplexný systém sociálnej pomoci. V príspevku autori predstavujú konkrétnu kazuistiku z praxe a systém sociálnej pomoci vo vybranom zariadení sociálnych služieb. Poukazujú na príklady dobrej praxe komplexnej pomoci osamelým tehotným ženám a ich nenarodeným deťom na Slovensku a navrhujú niekoľko podnetov pre jej skvalitnenie a rozšírenie.
Lonely pregnant women often find themselves in a life crisis which includes not only psychical, but also socio-economical difficulties. Many of them are faced with the choice whether to keep the conceived child or not. In their case it is not only a philosophical-ethical dilemma of pros and cons of the abortion, but also socio-existential decision making. On the part of the society and those who protect life and dignity of human life from the conception it is necessary to provide these women with complex system of social assistance. In the article authors come up with specific casuistry derived from experience and with a system of social assistance in a particular social service facility. They point at examples of good complex social assistance for lonely pregnant women and their unborn children in Slovakia and they propose several suggestions for its enhancement and extension.

More info:

Published by: doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. on Sep 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2011

pdf

text

original

 
1
Sociálna pomoc osamelým tehotným ženám a
 
ich nenarodeným deťom
 
Andrej Mátel, Anna Beňková
 
 Abstrakt 
:
Osamelé tehotné ţeny sa často nachádzajú v
 
ţivotnej kríze, ktorá zahŕňa nielen psychické,ale aj sociálno
-
ekonomické ťaţkosti
.
Mnohé
z nich stoja pred
otá
zkou
, či si počaté dieťa
ponech
ajú
alebo nie. V
ich prípade nejde len o
filozoficko-
morálnu
dilemu pre alebo protipotratu
, ale aj o sociálno
-
existenčné rozhodovanie. Zo strany spoločnosti a osôb, ktoré chrániaţivot a
 
dôstojnosť ľudského ţivota od počatia, je potrebné, aby týmto ţenám poskytlikomplexný systém sociálnej pomoc
i. V
 príspevku autori predstavujú
 
konkrétn
u kazuistikuz praxe a
systém sociálnej pomoci vo vybranom zariadení sociálnych sluţieb. Poukazujú na príklady dobrej praxe komplexnej pomoci osamelým tehotným ţenám a
 
ich nenarodenýmdeťom na Slovensku a
 
navrhujú niekoľko podnetov pre jej skvalitnenie a
 
rozšírenie.
 Kľúčové slová
:
komplexná sociálna pomoc, kríza
, potrat,
tehotné ţeny
,
zariadenie sociálnychsluţieb
.
 Abstract 
: Social assistance for lonely pregnant women and their unborn childrenLonely pregnant women often find themselves in a life crisis which includes not onlypsychical, but also socio-economical difficulties. Many of them are faced with the choicewhether to keep the conceived child or not. In their case it is not only a philosophical-ethicaldilemma of pros and cons of the abortion, but also socio-existential decision making. On thepart of the society and those who protect life and dignity of human life from the conception itis necessary to provide these women with complex system of social assistance. In the articleauthors come up with specific casuistry derived from experience and with a system of socialassistance in a particular social service facility. They point at examples of good complexsocial assistance for lonely pregnant women and their unborn children in Slovakia and theypropose several suggestions for its enhancement and extension.
Key words
: abortion, complex social assistance, crisis, pregnant women, social servicefacility.
 
2
Osamelé tehotné ţeny sa často nachádzajú v
 
ţivotnej kríze. Bez podpory biologickej
rodiny a
ţivotného partnera sa ocitnú vo veľmi
 
zloţitej psycho
-
sociálnej situácii. Môţu mať problém so zabezpečením bývania, platením nájmu, ich pracovná aktivita je ohrozenánástupom na materskú dovolenku. Majú pocit, ţe nedokáţu pomôcť sami sebe, svojim deťom
a
uţ vonkoncom nie nenarodenému dieťaťu.
 
Hľadajú riešenie a
 
 jedným z
nich je aj potrat...
Ich uvaţovanie ohľadom toho, či si „ho ponechajú alebo
 
dajú preč“ neleţí vo filozoficko
-
morálnej rovine, ale ide o
 
základné sociálno
-
existenciálne rozhodovanie. V
 
takýchto prípadoch nestačí upriamiť pozornosť matky na práva nenarodeného dieťaťa. Predloţený
p
ríspevok v
 
ţiadnom prípade nechce zniţovať akékoľvek 
aktivity v
 prospech ochrany ţivotanenarodeného dieťaťa. Chceme však zdôrazniť potrebu komplexnej pomoci obom ľudským bytostiam súčasne – 
 
dieťaťu i
jeho matke.
Jednotlivci a organizácie otvorene propagujúce
 pro choice
 postoje pomerne často poukazujú na sociálne a ekonomické problémy tehotných ţien a
 
ich prioritnú zodpovednosťza ďalšie ţijúce deti. Podľa nich potratom moţno pomôcť rodine, ktorá má finančné ťaţkosti
 
a veľa detí (lepšie je menej detí v
rodine s
 primeraným ţivotným štandardom neţ veľa detí
v chudobe).
1
 
Samotná zloţitá situácia tehotných ţien
ani
vyššie zmienené argumenty
 
nesmú byť pri ochrane nenarodeného dieťaťa opomínané. Úzke spojenie medzi nenarodenýmdieťaťom a
 
matkou by malo viesť k 
 
systému komplexnej pomoci obom ľudským bytostiamzároveň. Na ilustráciu takéhoto prístupu uvedieme konkrétny príklad komplexnej pomociţene – 
 
matke štyroch detí, ktorá sa ocitla v
 
zloţitej ţivotnej kríze a jej nenarodenémudieťaťu.
 
Kazuistika
2
 
Pani Oľga prišla do zariadenia sociálnych sluţieb opakovane ţiadať o
umiestnenie spolu
so svojimi štyrmi deťmi
v septembri roku 2007. V
tom čase bol útulok plne obsadený, podobne ako mnohé ďalšie zariadenia v
 
 blízko
m a
širokom okolí. Pani Oľga bola zúfalá, lebo
 jej
reálne
 
hrozilo, ţe deti budú odobrané do detského d
omova. Ona
ani jej manţel nedokázali
zabezpe
čiť bývanie a
patrili k 
mnohým bezdomoveckým rodinám. „Náhodou“ sa v
 
 blízkejdobe uvoľnil
a v
dotyčnom zariadení jedna izb
a pre matku s
deťmi. Pani Oľga túto šancu hneďvyuţila s
 
tým, ţe
i
 jej manţelovi bolo umoţnené bývať v
 
muţskej časti
tohto
útulku.
 A
namnéza klientky
: 31-
ročná pani Oľga má základné vzdelanie. Štúdium na strednej školeneukončila. Nemá takmer ţiadne pracovné skúsenosti, väčšinou bola na materskej dovolenke
1
 
MOJTOVÁ, M. a
kol.:
Vybrané kapitoly z
 
etiky pre študentov zdravotníckych a
 
 sociálnych odborov,
 
2008,
 
s. 37.
2
V
rámci ochrany dôverných informácií sú mená a
 
niektoré osobné údaje pozmenené. Dotknutá osoba
, ktorej
osobný príbeh uvádzame, dala písomný súhlas na jeho zverejnenie.
 
3a
 poberala štátne sociálne dávky (rodičovský príspevok). Niekoľko rokov pracovala akoupratovačka. Nepatrí k 
 
ţiadnej špecifickej etnickej skupine ani k 
minorite. So svojoubiologickou rodinou (matkou a bratom)
neudrţiava ţiaden kontakt od 18 rokov.
V tomto
období sa klientka zoznámila s
Milanom
, svojim budúcim manţelom a
 
otcom ich piatich detí. Najstaršia dcéra mala 10 rokov a
 
najmladšia 2 roky. Všetky deti boli zdravé aţ na syna Ferka,ktorý mal dôsledkom predčasného pôrodu mentálne postihnutie. Pred dvoma rokmi im Ferko
zomrel priamo doma. V s
úvislosti s
 jeho smr
ťou
 
Milana vyšetrovala polícia
, ale obvinenia
 boli pozastavené pre nedostatok dôkazov
. Od tohto obdobia bola rodina pod dozorom
sociálno
-
 právnej ochrany detí ÚPSVR.
Z
domu, ktorý mali prenajatý, museli odísť. V
 
ňom
 
ţili dlhodobo bez elektriny a vody vo veľmi zlých hygienických podmienkach.
Milan bol
robotníkom, ktorý pracoval zvyčajne „na čierno“, bez pracovnej zmluvy.
Hoci s
Oľgou ţil
dlhodobo v
 partnerskom vzťahu, zosobášili sa aţ po narodení piateho dieťaťa. Milan č
astostriedal zamestnania a mal sklony
alkoholizmu. Pod vplyvom alkoholu sa správal
nekontrolovane a
násilnícky. Vzhľadom na náboţenstvo, sú obaja nepraktizujúci katolíci.
Situácia a i
ntervencie v
 zariadení:
V
útulku našla Oľga so svojou rodinou istotu dočasného
ubytovania. K
dispozícii mali vlastnú izbu, spoločnú kuchyňu a
 
sociálne zariadenia.
Deti sipostupne
na bývanie v
 
zariadení
zvykli a
začali si osvojovať hygienické návyky.
Klientke
 bolo poskytnuté sociálno
-
 právne poradenstvo. Sociálne pracovníčky a
 
 pracovníci jej v
 
rámci
inter-
inštitucionálnej pomoci pomáhali sprostredkovať kontakt a
 
komunikáciu s
 
oddelení
m
SPODaSK ÚPSVR 
,
Mestským úradom a
 
odbornými lekármi.
V
 prípade finančnej núdzedostáva
klientka
trvanlivé potraviny, aby
rodina nikdy netrpela hladom.
Manţel cho
dil
 príleţitostne na brigády. Často porušoval domáci poriadok, čo sa týkalo poţívania alkoholu.
Po v
iacerých poradenských rozhovoroch
 
sa prihlásil na protialkoholické liečenie. Toto však  predčasne ukončil. Podarilo sa mu nájsť trvalý pracovný pomer, ale tento veľmi rýchlo stratilkvôli opätovnému uţívaniu alkoholu.
 
Manţelská kríza Milana a
 
Oľgy sa stále viac
prehlbovala. V
tom čase
si Milan
našiel novú priateľku. Medzitým mu Oľga
 
oznámila, ţe jetehotná. Milan reagoval veľmi nezodpovedne. Obviňoval ţenu za to, ţe „ona môţe za to, ţe jetehotná“ i
 
za to, ţe ešte nešla na potrat. Aj deti začal huckať
proti matke. Nakoniec sa
Oľgarozhodla, ţe podá ţiadosť o
rozvod
. Milan musel zariadenie opustiť. Oľga bola v
 
tom časeosamelou tehotnou ţenou a
 
matkou štyroch detí.Jej situácia bola veľmi problematická po psychickej, sociálnej i
 
ekonomickej stránke.Čakala šieste dieťa s
 
nezodpovedným nezamestnaným manţelom, ktorý ju opustil. Mesačne
mala k 
dispozícii pre seba a
 
svoje štyri deti 265 Eur, z
 
ktorých jej po zaplatení nevyhnutných
poplatkov ostalo 172 Eur. V
takejto situáci
i jej Milan i
ďalšie kamarátky odporúčali, aby išlana interrupciu. Ako sa mala pani Oľga rozhodnúť
, a ako sa k 
tejto situácii mali postaviťsociálne pracovníčky a
 
 pracovníci?
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->