Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ali Şeriati _ Dinler Tarihi

Ali Şeriati _ Dinler Tarihi

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by bedran63

More info:

Published by: bedran63 on Jan 27, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

 
Ali Şeriati _ Dinler TarihiUYARI:www.kitapsevenler.comKitap sevenlerin yeni bl!ma noktas"n#an herkese merhabalar... $ehaletin yenil#i%i& sev'inin& iyili%in ve bil'inin payla!"l#"%" yer olarak '(r#)%)m)* sitemi*#eki t)m e+kitaplar& ,-/ say"l" kann0n il'ili ma##esine istina#en& en'ellilerin 1ay#alanabilmeleri amac"yla ekran okyc& ses sente*leyici pro'ram& kon!an 23raille 4ot 5peak2& kabartma ekran ve  ben*eri yar#"mc" ara6lara& yml olacak !ekil#e& 2T7T2& 2D8$2 ve 29T;2 'ibi 1ormatlar#a& taray"c" ve 8$R <optik karakter tan"ma= ya*"l"m" kllan"larak& sa#ece '(rme en'elliler i6in& ha*"rlanmakta#"r. T)m)yle )cretsi* olan sitemi*#eki e+kitaplar& 2en'elli+en'elsi* elele2 #)!)ncesiyle& hi6bir ticari ama6 '(*etilmeksi*in& tamamen '(n)ll)l)k esas"na #ayal" olarak& en'elli+en'elsi* yar#"msever arka#a!lar"m"*"n yo%n eme%i sayesin#e& '(rme en'elli kitap sevenlerin isti1a#esine snlmakta#"r. 3 e+kitaplar hi6bir !ekil#e ticari ama6la veya kanna ayk"r" olarak kllan"lama*& kllan#"r"lama*. Aksi kllan"m#an #o%abilecek t)m yasal sormllklar kllanana aittir. 5itemi*in amac" asla eser sahiplerine *arar vermek #e%il#ir.www.kitapsevenler.com web sitesinin amac" '(rme en'ellilerin kitap okma hak ve (*')rl)%)n) y)celtmek ve kitap okma al"!kanl"%"n" peki!tirmektir. 3en #e bir '(rme en'elli olarak kitap okmay" seviyorm. 5ev'inin ol#% 'ibi& bil'inin #e  payla!"l#"k6a peki!ece%ine inan"yorm. T)m kitap #ostlar"na& '(rme en'ellilerin kitap okyabilmeleri i6in '(ster#ikleri 6abalar#an ve yapt"klar" katk"lar#an (t)r) te!ekk)r e#iyorm.3il'i payla!makla 6o%al"r.Ya!ar tl >;?>;> KA4U4:,-/ say"l" kann0n 2Alt"nc" 3(l)m+@e!itli 9)k)mler2 b(l)m)n#e yeralan 2K ADD BB2 : 2#ers kitaplar" #ahil& alenile!mi! veya yay"mlanm"! ya*"l" ilim ve e#ebiyat eserlerinin en'elliler i6in )retilmi! bir n)shas" yoksa hi6bir ticarC ama6 ')#)lmeksi*in bir en'ellinin kllan"m" i6in ken#isi veya )6)nc) bir ki!i tek n)sha olarak ya #a en'ellilere y(nelik hi*met veren e%itim krm& vak"1 veya #ernek 'ibi krl!lar tara1"n#an ihtiya6 ka#ar kaset& $D&  braill al1abesi ve ben*eri 1ormatlar#a 6o%alt"lmas" veya (#)n6 verilmesi b Kann#a (n'(r)len i*inler al"nma#an 'er6ekle!tirilebilir.23 n)shalar hi6bir !ekil#e sat"lama*& ticarete kon e#ileme* ve amac" #"!"n#a kllan"lama* ve kllan#"r"lama*.Ayr"ca b n)shalar )*erin#e hak sahipleri ile il'ili bil'ilerin bln#rlmas" ve 6o%alt"m amac"n"n belirtilmesi *ornl#r.23 e+kitap '(rme en'elliler i6in #)*enlenmi!tir. Kitap taramak 'er6ekten incelik ve beceri isteyen& *ahmet verici bir i!tir. 4e mtl ki& bir '(rme en'ellinin& #)*')n taranm"! ve ha*"rlanm"! bir e+kitab" okyabilmesin#en #y#% sevinci payla!abilmek t)m *ahmete #e%er. 5i*ler #e b mtll% payla!abilmek i6in bir
 
kitab"n"*" taray"p& kitapsevenler'mail.com a#resine '(n#ermeyi ve b isimsi* kahramanlara kat"lmay" #)!)nebilirsini*.3 kitaplar& si*e 'elene ka#ar verilen eme%e ve kannlara say'" '(stererek& l)t1en b a6"klamalar" silmeyini*.5i* #e bir '(rme en'elliye& okyabilece%i 1ormatlar#a& bir kitap arma%an e#ini*...Te!ekk)rler. 4e tl 3il'i i6in& 3il'ece ya!ayanlara.www.kitapsevenler.comTarayan ?(khan Ay#"ner Ali Şeriati _ Dinler Tarihi
Dr. Ali ŞeriatC
23 Kasım 1933'te Horasan eyaletine bağlı Sabzi-var'ın Mezinan köyünde dünyaya elir! 19"#'de Me$-%ed'teki öğretmen kole&ine irer! 19"2'de Me$%ed'in yakınlarındaki  %medabad köyünde öğretmenliğe ba$lar! 19"" yılında Mekteb-i (asita'ı yazar! )b* +er-i ,ıari'yi ter.üme eder! 19"/'da Mes%ed 0niversite-si'ne irer! l*sal ireni$ Hareketine üye old*ğ*ndan babası ve diğer üyelerle birlikte t*t*klanır! / ay t*t*kl* kalır! 19"9'da le4is 5arrel'den *a'yı ter.üme eder! 0niversiteden basarı ile mez*n ol*r! 19/#'da 6ransa'ya önderilir7 orada Sosyolo&i ve inler 8ari%i üzerine alı$ır! 5ezayir K*rt*l*$ Hareketi'ne akti olarak katılır! :* aaliyetlerinden dolayı ;aris'te t*t*klanır! :* arada birok makale7 kon*$ma ve evirisi deği$ik derilerde yayınlanır! Sosyolo&i ve inler 8ari%i üzerinde doktorasını tamamlayarak 19/2'de <ran'a döner ve sınırda t*t*klanır7 aylar.a %a=iste kalır! >ğretmenlik ve Mes%ed 0niversitesi'nde asistanlık ya=ar! Mes%ed7 Hüseyniye-< <r$ad7 8a%ran 0niversiteleri ile diğer merkezlerde koneranslar vermeye ba$lar! Hüseyniye-i <r$ad 19?3 )ylül'ünde ka=atılır! <ran izli servisi Savak7 @eriatA'yi aramaya ba$lar! Kendisini b*lamayın.a babasını t*t*klar! :abası bir yıl t*t*kl* kalır! @eriatA teslim ol*r ve 1B ay %ü.rede kalır! 19?"-?? arası Savak'ın takibinden sürekli kaarak7 ba$kalarının evinde kalarak alı$malarına devam eder! Saba%lara kadar süren kon*$malar ya=ar! 1/ Mayıs 19??'de vr*=a'ya %i.ret eder! 3# ün sonra <niliz isti%bara-tı'nın da yardımı ile Savak taraından $e%id edilir! 2? Haziran 19??'de @am'daki Hz! +eyneb'in türbesinin yanına ömülür!
KIRKA3AR K>TAE;IFI: / inceleme ara!t"rma: ,
 Editör
Recep Kibar 
Tashih
rat Toprak 
 Kapak
Kakn)s
 Dizgi - Mizanpaj
Aynr 3ay"r 3ast" +
Cilt
Karma II534 GH,+-/+BH+/
 Dağıtan
Ye#itepe Kitap Da%"t"m@atal6esme 5okak De1ne 9an& 4o: HJBBL $a'alo%l >stanblTel: <LB= ,- H ,Maks: <LB= ,B  H->stanbl& LL
 Ali Şeriatı
 
Dinler Tarihi
türkçesi
r#o%an Natansever 
>@>4DK>;R 
BİRİNCİ DERS
........................................................................................
13
Burjuvaziydi, İlim Değildi.....................................................................20Bugünkü İnsanın Burjuvazi Cennetinde İsyanı.....................................41ele!ek Ders.........................................................................................
46İKİNCİ DERS
...........................................................................................
53
Bedevi "#$lumu %asıl "anıyalım&.........................................................'(Dinlerin )rtak *zellikleri.....................................................................+)C)%C-
DERS
 .......................................................................................
93
Dinin "ari i............................................................................................/İl İnsan 3ürgünde...........................................................................
113DÖRDÜNCÜ DERS
.............................................................................
124
Beer 5edeniyet D6neminde Dinlerin Balangı!ı.............................12/7in ve 8int Dinleri..............................................................................12'Batılı 9u ve :ültürün *zellikleri........................................................1(0
BESİNCİ DERS
......................................................................................
158
7in.......................................................................................................1'0"a#izm.................................................................................................1'';ang ve ;in.........................................................................................1'+<alim ve 5azlumu D#ğuran 5edeniyet.............................................1=İsyan!ı İnsan........................................................................................1+0"a#ist >ikrin Bizim "asavvula ?ygunluğu..........................................1+0"a#ist >ikrin ;6ntemi ve @ntiA5edeniyeti )lan ean a!ues9#usseauEnun Fk#lü...........................................................................1+2:#nüyüs...........................................................................................1+4G?G %edir&..........................................................................................1++:#nü!yüsEün *zellikleri....................................................................10
ALTINCI DERS
.....................................................................................
194
8int......................................................................................................
194
8int Dünyasına iri...........................................................................18it"enHelliği......................................................................................201
İÇİNDEKİLER
8int ve İranIryalerinin Dinleri.........................................................204Jeda Dini............................................................................................2043ınılı 8int "#$lumu...........................................................................21/"evid ve/irk......................................................................................22(;aratılı İlsi.....................................................................................224
 YEDİNCİ DERS
....................................................................................
234
8int......................................................................................................2(4;az "atili.............................................................................................2('36z ve >ikirlerin 7ar$ıtılması..............................................................2(+Kmitvarlığın <irvesinde......................................................................24(İnsan....................................................................................................24İnsanın "arii Ftraında......................................................................2/(İnsanın :mil Bir "ari i........................................................................2/4İnsan *zellik )larak Bekleyi ve 3#rumluluk.....................................2//İnsanın ;aratılıı.................................................................................2/'Lirk 5eselesi.......................................................................................2'+"evid..................................................................................................2=1"eslis....................................................................................................2=( Iirete ;6nelme ile Dünyaya ;6nelme @rasında idi$ elen "#$lum................................................................................................2=/
SEKİZİNCİ DERS
................................................................................
280
/ia........................................................................................................2+2
11
 :istG...................................................................................................
310
Diktat6rlük ile Devrim!i Miderliğin >arkı.............................................(1Jesayet................................................................................................(2(
DOKUZUNCU DERS
..........................................................................
324
 @kıl ve 9ea......................................................................................(2/Jeda ve Diğer İlimler..........................................................................((29iyazet.................................................................................................((=Bremen..............................................................................................(42

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->