Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tin Vui: Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã được đề cử (Nominierung) lãnh giải thưởng Sacharow 2009

Tin Vui: Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã được đề cử (Nominierung) lãnh giải thưởng Sacharow 2009

Ratings: (0)|Views: 358|Likes:
Published by CoVang

More info:

Published by: CoVang on Sep 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2009

pdf

text

original

 
 _______________________________________________________ 
Y BAN VN ĐNG GII TH
Ộ Ả
Ư 
NG NHÂN QUYN
T DO NGÔN LUN BÁO CHÍ
SACHAROW 
Đ
a ch
liên l
c Email:ThienMinh@gmx.de ___________________________________________________________________________ 
Đc Quc, th
ố 
ứ 
sáu l
ễ 
kính thánh Konrad, ngày 25 tháng 09 năm 2009
V/v: Tin vui:Linh Mc Nguyn Văn lý đã đ
ư 
c đ
ợ 
c
ử 
(Nominierung) vào ng chung kt gm
ế
 10 nhân sĩ đ
u tranh cho T
Ự 
DO, DÂN CH
quan trng nh
t trên th gii, lãnh
ế ớ 
 gii th
ư 
ng Sacharow năm 2009.
ở 
Kính th
ư 
a qúi đng h
ươ 
ng ni ngoi,
chúng tôi rt vui mng, thông báo đn qúi đng bào ni ngoi, nhng ng
ế ữ 
ư
i đu
 tranh đòi hi n ch nhân quy
n t
do tin vui sau:Linh Mc Nguyn Văn Lý đã đ
ư
c đ
b
t vào vòng chung kt, gm m
ế
ư
i nhân sĩ 
 quan trng nht trên th gii, đu tranh đòi hi dân ch, nhân quyn và t do.
ế ự 
Vào gia tháng 10, y Ban Nhân Quyn Quc Hi, và sau đó, ban Ch Tch Quc
 Hi s tuyên b ai lãnh gii th
ư
ng Sacharow cho năm 2009. Nh
ư
vy, Linh Mc
 Nguyn Văn Lý, hin nay, s là mt trong nhng nhân sĩ có th s lãnh gii th
ư
ng
 Sacharow năm nay.Nh
ư
chúng tôi đã trình y: Gii th
ư
ng Sacharow là gii Nn Quyn, T Do Nn
ự 
 Lun. Gii th
ư
ng Sacharow năm 2008 đã v nhân sĩ ng
ư
i Trung Quc, anh HU
  JIA. Anh Hu Jia đu tranh đòi hi dân ch và bo v quyn li ng
ư
i Tây Tng.
Nh
ư
qúi v đã bit. Gii th
ế
ư
ng
Sacharow
là gii th
ư
ng Nhân Quyn, hng năm,
 đ
ư
c Quc Hi Âu Châu trao gii th
ư
ng vào ngày 16/12, ti Straßburg/Pháp, trong
 a nhà Quc Hôi Âu Cu.
Gii S
acharow
, là mt gii th
ư
ng Nobel Hòa Bình nh. Gii này do khi Liên Hip
 Âu Châu trao gii, trong khi đó, gii Nobel a Bình là gii th
ư
ng Quc t.
ế
Th t
ứ 
ư 
 , ngày 30/09
quc Hi Âu Châu ti Brüssel/B Quc, s gii thiu m
ư
i nhân
 sĩ này, cho gii truyn thông quc t, cũng nh
ế
ư
nhng chính khách hiu rõ v m
ư
i
 nhân sĩ đu tranh ni ting trên th gii này.
ế ế
Chúng tôi tha thit qúy đng h
ế
ươ 
ng tham gia ng h cho Linh Mc Nguyn Văn
 , bng ch, qúi v tham gia tp trung c
10 gi sán
ờ 
, ti đa đin:
Europäisches ParlamentRue WiertzBE-1047 BrüsselBELGIEN
Rt mong qúi đng h
ươ 
ng tham gia, d
ươ 
ng cao nhng khu hiu và hình nh đ c
 đng cho Linh Mc Nguyn Văn Lý. Chúng ta bit, tham d ln này có hàng ngàn
ế
 ng
ư
i các dân tc khác đn đ ng h cho nhân s ca h.
ế
Khi đi, xin qúi v, nh mang theo lá c biu hiu đòi hi T Do, Dân Ch Nhân
 Quyn:
C vàng ba sc đ
.
 
Qúi đng h
ươ 
ng B, Hòa Lan, và qúi đng bào gn vùng ranh gii B quc, xin
ồ ở
 c gng vui lòng tham gia tht đông.
Đây cũng là c
ơ 
h
i chúng ta báo đ
ng cho th
ế
gi
ớ 
i bi
ế
t v
tình tr
ng đàn áp thô b
oc
a t
p đoàn tay sai côn đ
Hán C
ng Vi
t Nam.Chúng ta rt hy vng, năm 2009, Linh Mc Nguyn Văn Lý s xng đáng lãnh gii
 th
ư
ng Sacharow. Chúng ta ng đng tâm hip tng, c
u nguy
n và hp lòng ng
 h cho linh Mc Nguyn Văn Lý lãnh gii th
ư
ng Sacharow năm nay.
Thay mt y ban vn đng gii th
ư 
ng Sacharow
ở 
Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
TB.Danh nh nhng ng c viên đ
ử 
ư
c đ c nh gii Sacharow năm 2009, đ
ược kèm trong Attráchment.
SAKHAROV PRIZE FOR FREEDOM OF THOUGHT 2009
Candidates proposed by political groups and individual membersin alphabetical order
 
CandidateActivityNominated by
Dr Izzeldin Abuelaish
Gynécologue palestinien,résident de Jabalia, le plusgrand camp de réfugiés de la bande de Gaza, il exerce sa profession des deux côtés de la« frontière », tant en Israëlqu'en Palestine, à la fois par choix et par idéal de paix. Nominated by Véronique deKeyser, Hans Gert Pöttering,Caroline Lucas and 52 others
Foundation Vicente Ferrer
Foundation aiming to protectand promote the rights of minorities in India and tosupport the eradication of extreme poverty Nominated by Andrés Perelló and39 others
Mr Dawit ISAAK 
Eritrean journalist, writer and playwright, political prisoner since 2001. Nominated by Eva-Britt
 
Svenssonon behalf of the European UnitedLeft/Nordic Green Left Group(GUE/NGL) as well as OlleSchmidt and 31 others
Mariam LAMIZANA
Ministre de l'Action Sociale etde Solidarité Nationale duBurkina Faso et activiste de lalutte contre les MutilationsGénitales Féminines Nominated by Francesco Speronion behalf of Europe of Freedomand Democracy Group(ELD/EFD)
Lyudmila Alexeyeva, Oleg Orlov andSergei Kovalev on behalf of MEMORIALand all other human rights defendersin Russia
Organisation promotingfundamental rights in post-Soviet states Nominated by Rebecca Harms andDaniel Cohn-Bendit on behalf of Group of the Greens/EuropeanFree Alliance
MEMORIAL
Organisation promotingfundamental rights in post-Soviet states Nominated by Saryusz-Wolski and59 others
Dr Denis MUKWEGE
Medical Doctor, founder andHead of Panzi Hospital inBukavu, he specialises inhelping women and girlsvictims of rape and brutalsexual abuse. Nominated by Guy Verhofsdtadton behalf of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Group (ALDE)
Father Thaddeus,NGUYEN VAN LYRoman Catholic priest andprominentVietnamese dissidentinvolved in pro-democracy movements, forwhich he was imprisoned foralmost 15 years.Nominated by Michael Gahlerand 44 othersShadi SADR on behalf of Neda and Iraniancitizens striving for the respect of human rights
Iranian human rights attorney,feminist, activist and journalist, focusing in particular on ending the death penalty and stoning as well ason women's rights and equality Nominated by Marietje Schaakeand Barbara Lochbihler and 38others
Roberto SAVIANO
Italian journalist and writer,threatened by the italian mafiaas a consequence of his Nominated by Sonia Alfano and39 others

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->