Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bai11quynap

bai11quynap

Ratings:
(0)
|Views: 11,543|Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Hữu Điển on Sep 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
 Nguy
ễ 
n H 
ữ 
u
 Đ
ể 
n,
 
 Đ
 HKHTN 
Chuyên
đề 
: Ph
ươ 
ng pháp quy n
 p toán h
c
 
Chuyên
đề
: PH
ƯƠ 
NG PHÁP QUY N
P TOÁN H
C
(Ng
ườ 
i biên so
n Nguy
n H
u
Đ
i
n)
A. M
C TIÊU
Giúp h
c sinh thêm m
t ph
ươ 
ng pháp nghiên c
u h
c t
 p và gi
i toántrong các môn s
h
c,
đạ
i s
và hình h
c.Góp ph
n xây d
ng n
ă
ng l
c t
ư
duy lôgíc, di
n
đạ
t suy ngh
 ĩ 
m
ch l
c,suy lu
n có lí.Gây h
ng thú cho h
c sinh tìm tòi, phát hi
n, tranh lu
n và phê phán
đ
úng sai cùng b
n bè khi l
 ĩ 
nh h
i ho
c khi v
n d
ng ki
ế
n th
c toán h
c.
B. TH
Ờ 
I GIAN TH
Ự 
C HI
N
T
ng th
ờ 
i gian th
c hi
n 15 ti
ế
t, m
i bài 3 ti
ế
t t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i n
i dung.
C. N
I DUNGBài 1. Nguyên lí quy n
p toán h
c và ví d
.
T
nh
ng ví d
c
th
v
 cách suy lu
n di
n gi
i và quy n
 p d
n
đế
n phát bi
u nguyên lí quy n
 ptoán h
c. Thông qua nh
ng ví d
 
đơ 
n gi
n làm rõ các thành ph
n c
anguyên lí quy n
 p toán h
c.
Bài 2. K 
 ĩ 
thu
t ch
ứ 
ng minh b
ng ph
ươ 
ng pháp quy n
p toán h
c.
Kh
o sát các khía c
nh s
d
ng nguyên lí quy n
 p toán h
c thông quacác v
d
c
th
.
Bài 3. Các
ứ 
ng d
ng gi
i toán trong s
h
c và
đạ
i s
.
Nh
ng bài t
 ps
h
c và
đạ
i s
th
ườ 
ng
ng d
ng ph
ươ 
ng pháp quy n
 p toán h
c nh
ư
  phép chia h
ế
t, bi
u di
n s
, tính t
ng,
đẳ
ng th
c, b
t
đẳ
ng th
c, ...
Bài 4. Quy n
p toán h
c trong hình h
c.
Nh
ng d
ng toán hình h
cgi
i b
ng ph
ươ 
ng pháp quy n
 p toán h
c.
Bài 5. Nh
ữ 
ng v
n
đề
khác liên quan
đế
n ph
ươ 
ng pháp quy n
p toánh
c.
Dùng nh
ng
đị
nh ngh
 ĩ 
a, h
i quy, ... theo suy lu
n quy n
 p toán h
c.
http://nhdien.wordpress.com 
1
 
 Nguy
ễ 
n H 
ữ 
u
 Đ
ể 
n,
 
 Đ
 HKHTN 
Chuyên
đề 
: Ph
ươ 
ng pháp quy n
 p toán h
c
 
Bài 1. NGUYÊN LÍ QUY N
P TOÁN H
C VÀ VÍ D
 1. Suy di
n và quy n
p
Trong lao
độ
ng, h
c t
 p và sinh ho
t ng
ườ 
i ta ph
i suy lu
n
đ
ánhgiá nh
ng ho
t
độ
ng c
a mình. Th
c t
ế
có hai h
ướ 
ng chính
để
suy lu
n
đư
a ra k 
ế
t qu
tr 
ướ 
c m
t v
n
đề
ph
i gi
i quy
ế
t. Nh
ng suy lu
n
đ
ó làsuy di
n và quy n
 p. Suy di
n
áp
đặ 
t m
t v
ấ 
n
đề 
chung cho tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p c
th
ể 
. Cách suy lu
n này di
n ra hàng ngày, hàng gi
ờ 
xu
t phát t
 kinh nghi
m, v
ă
n hóa loài ng
ườ 
i. Trong kho tàng ca dao và châm ngônVi
t Nam có r 
t nhi
u m
nh
đề
chung nh
ư
 
Trông m
ặ 
t mà b
ắ 
t hình dong Con l 
ợ 
n có béo thì lòng m
ớ 
i ngon.
 Nh
ư
v
y, con l
ợ 
n s
 p làm th
t th
y nó béo suy ra lòng ph
i ngon.Hay ví d
trông m
t c
ơ 
n m
ư
a trên tr 
ờ 
i thì r 
ơ 
i vào nh
ng tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p:
ơ 
n
đằ 
ng 
 Đ
ông v
ừ 
a trông v
ừ 
a ch
 y
ơ 
n
đằ 
ng Tây m
ư 
a dây bão d 
ơ 
n
đằ 
ng Nam v
ừ 
a làm v
ừ 
a ch
ơ 
i
ơ 
n
đằ 
ng B
ắ 
c
đổ 
thóc ra ph
ơ 
i.
H
ướ 
ng suy lu
n th
hai là t
nh
ng kh
ng
đị
nh riêng ti
ế
n t
ớ 
i phát bi
u kh
ng
đị
nh chung
đượ 
c g
i
 phép quy n
 p
. Ta l
y ví d
trong bàihát Quan H
“Bèo d
t mây trôi”:
...M 
t tin trông, hai tin
đợ 
i, ba, b
ố 
n tin ch
ờ 
sao ch
ẳ 
ng th
ấ 
 y em...”
  Nh
ư
v
y, ng
ườ 
i
đợ 
i ch
ờ 
 
ở 
 
đ
ây
đ
ã th
c hi
n 1, 2, 3, 4 l
n nh
n tin màng
ườ 
i th
ươ 
ng không th
y tin t
c gì, ph
i ch
ă
ng không bao gi
ờ 
nh
n
đượ 
ctin t
c gì? ph
i ch
ă
ng không bao gi
ờ 
nh
n
đượ 
c tin t
c ng
ườ 
i th
ươ 
ngn
a? Hay vì hoàn c
nh nào
đ
ó mà m
t th
ờ 
i gian sau m
ớ 
i nh
n
đượ 
c tinnh
n! B
ng ví d
 
đơ 
n gi
n trên ta th
y
ng phép quy n
 p có khi
đ
úng,
http://nhdien.wordpress.com 
2
 
 Nguy
ễ 
n H 
ữ 
u
 Đ
ể 
n,
 
 Đ
 HKHTN 
Chuyên
đề 
: Ph
ươ 
ng pháp quy n
 p toán h
c
 
có khi sai. Chuyên
đề
này ta s
nghiên c
u cách suy lu
n quy n
 p th
ế
nào
đ
úng và áp d
ng chính xác nh
ng suy lu
n này
để
gi
i các bài toántrong s
h
c,
đạ
i s
và hình h
c, ...
2. M
t s
ví d
suy lu
n quy n
p
Tr 
ướ 
c khi
đ
i vào nguyên lí c
th
ta xét m
t s
d
mà cách gi
ith
c hi
n t
tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p c
th
ti
ế
n t
ớ 
i t
ng quát hóa.
Ví d
1.
 
Ch
ứ 
ng minh r 
ằ 
ng t 
ổ 
ng n s
ố 
 
đầ
u tiên b
ằ 
ng n
2
.
 
 L
ờ 
i gi 
i.
Ta bi
ế
t r 
ng s
l
th
nh
t là 1, s
l
th
hai là 3, s
l
th
ba là5, ... nh
ư
v
y m
i quan h
gi
a s
l
th
k và chính s
l
 
đ
ó là (2k-1) v
ớ 
ik = 1, 2, 3, ... Ta kí hi
u S
n
là t
ng n s
l
 
đầ
u tiên. Ta tính m
t s
giá tr 
 
đầ
u tiên c
a t
ng này và so sánh v
ớ 
i k 
ế
t lu
n c
a bài toán:V
ớ 
i n = 1, S
1
= 1 = 1
2
, k 
ế
t lu
n c
a bài toán
đ
úng;V
ớ 
i n = 2, S
2
= 1 + 3 = 1
2
+ 2.1.1 + 1 = (1 + 1)
2
= 2
2
, k 
ế
t lu
n
đ
úng;V
ớ 
i n = 3, S
3
= 1 + 3 + 5 = 2
2
+ 2.2.1 + 1 = (2 + 1)
2
= 3
2
, k 
ế
t lu
n
đ
úng.Ta có th
ti
ế
 p t
c ki
m tra cho các tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p ti
ế
 p theo n
a, nh
ư
ngnh
ng s
l
là vô cùng nhi
u, không có kh
n
ă
ng ki
m tra h
ế
t
đượ 
c t
nggiá tr 
. Có cách nào khác không
để
suy lu
n ch
m
t s
tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p mà nó
đ
úng v
ớ 
i m
i tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p? Ta th
y
ng nh
ng tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
ở 
giá tr 
sau
đề
u có th
suy ra k 
ế
t lu
n t
giá tr 
tr 
ướ 
c b
ng m
i quan h
S
n
= S
n-1
+2n-1. N
ế
u
đ
ã tính
đượ 
c S
n-1
= (n-1)
2
thì ta có S
n
= S
n-1
+ 2n – 1 = (n-1)
2
++ 2n - 1= n
2
. Nh
ư
v
y, c
s
tr 
ướ 
c
đ
ã có k 
ế
t qu
 
đ
úng thì s
sau
đ
úng, tacó n =3 k 
ế
t lu
n
đ
úng suy ra n =4 k 
ế
t lu
n
đ
úng, sau
đ
ó n =5, ... Suy ram
nh
đề
 
đ
úng v
ớ 
i m
i giá tr 
c
a n.
http://nhdien.wordpress.com 
3

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thúy Nguyễn liked this
Nguyen Quynhnguyen liked this
Lee Lê liked this
Lee Lê liked this
Spull Trần liked this
tangkhaihanh liked this
Xuyen Phung liked this
Vy Lê liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->