Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bai11quynap

bai11quynap

Ratings: (0)|Views: 11,490|Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Hữu Điển on Sep 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
 Nguy
ễ 
n H 
ữ 
u
 Đ
ể 
n,
 
 Đ
 HKHTN 
Chuyên
đề 
: Ph
ươ 
ng pháp quy n
 p toán h
c
 
Chuyên
đề
: PH
ƯƠ 
NG PHÁP QUY N
P TOÁN H
C
(Ng
ườ 
i biên so
n Nguy
n H
u
Đ
i
n)
A. M
C TIÊU
Giúp h
c sinh thêm m
t ph
ươ 
ng pháp nghiên c
u h
c t
 p và gi
i toántrong các môn s
h
c,
đạ
i s
và hình h
c.Góp ph
n xây d
ng n
ă
ng l
c t
ư
duy lôgíc, di
n
đạ
t suy ngh
 ĩ 
m
ch l
c,suy lu
n có lí.Gây h
ng thú cho h
c sinh tìm tòi, phát hi
n, tranh lu
n và phê phán
đ
úng sai cùng b
n bè khi l
 ĩ 
nh h
i ho
c khi v
n d
ng ki
ế
n th
c toán h
c.
B. TH
Ờ 
I GIAN TH
Ự 
C HI
N
T
ng th
ờ 
i gian th
c hi
n 15 ti
ế
t, m
i bài 3 ti
ế
t t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i n
i dung.
C. N
I DUNGBài 1. Nguyên lí quy n
p toán h
c và ví d
.
T
nh
ng ví d
c
th
v
 cách suy lu
n di
n gi
i và quy n
 p d
n
đế
n phát bi
u nguyên lí quy n
 ptoán h
c. Thông qua nh
ng ví d
 
đơ 
n gi
n làm rõ các thành ph
n c
anguyên lí quy n
 p toán h
c.
Bài 2. K 
 ĩ 
thu
t ch
ứ 
ng minh b
ng ph
ươ 
ng pháp quy n
p toán h
c.
Kh
o sát các khía c
nh s
d
ng nguyên lí quy n
 p toán h
c thông quacác v
d
c
th
.
Bài 3. Các
ứ 
ng d
ng gi
i toán trong s
h
c và
đạ
i s
.
Nh
ng bài t
 ps
h
c và
đạ
i s
th
ườ 
ng
ng d
ng ph
ươ 
ng pháp quy n
 p toán h
c nh
ư
  phép chia h
ế
t, bi
u di
n s
, tính t
ng,
đẳ
ng th
c, b
t
đẳ
ng th
c, ...
Bài 4. Quy n
p toán h
c trong hình h
c.
Nh
ng d
ng toán hình h
cgi
i b
ng ph
ươ 
ng pháp quy n
 p toán h
c.
Bài 5. Nh
ữ 
ng v
n
đề
khác liên quan
đế
n ph
ươ 
ng pháp quy n
p toánh
c.
Dùng nh
ng
đị
nh ngh
 ĩ 
a, h
i quy, ... theo suy lu
n quy n
 p toán h
c.
http://nhdien.wordpress.com 
1
 
 Nguy
ễ 
n H 
ữ 
u
 Đ
ể 
n,
 
 Đ
 HKHTN 
Chuyên
đề 
: Ph
ươ 
ng pháp quy n
 p toán h
c
 
Bài 1. NGUYÊN LÍ QUY N
P TOÁN H
C VÀ VÍ D
 1. Suy di
n và quy n
p
Trong lao
độ
ng, h
c t
 p và sinh ho
t ng
ườ 
i ta ph
i suy lu
n
đ
ánhgiá nh
ng ho
t
độ
ng c
a mình. Th
c t
ế
có hai h
ướ 
ng chính
để
suy lu
n
đư
a ra k 
ế
t qu
tr 
ướ 
c m
t v
n
đề
ph
i gi
i quy
ế
t. Nh
ng suy lu
n
đ
ó làsuy di
n và quy n
 p. Suy di
n
áp
đặ 
t m
t v
ấ 
n
đề 
chung cho tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p c
th
ể 
. Cách suy lu
n này di
n ra hàng ngày, hàng gi
ờ 
xu
t phát t
 kinh nghi
m, v
ă
n hóa loài ng
ườ 
i. Trong kho tàng ca dao và châm ngônVi
t Nam có r 
t nhi
u m
nh
đề
chung nh
ư
 
Trông m
ặ 
t mà b
ắ 
t hình dong Con l 
ợ 
n có béo thì lòng m
ớ 
i ngon.
 Nh
ư
v
y, con l
ợ 
n s
 p làm th
t th
y nó béo suy ra lòng ph
i ngon.Hay ví d
trông m
t c
ơ 
n m
ư
a trên tr 
ờ 
i thì r 
ơ 
i vào nh
ng tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p:
ơ 
n
đằ 
ng 
 Đ
ông v
ừ 
a trông v
ừ 
a ch
 y
ơ 
n
đằ 
ng Tây m
ư 
a dây bão d 
ơ 
n
đằ 
ng Nam v
ừ 
a làm v
ừ 
a ch
ơ 
i
ơ 
n
đằ 
ng B
ắ 
c
đổ 
thóc ra ph
ơ 
i.
H
ướ 
ng suy lu
n th
hai là t
nh
ng kh
ng
đị
nh riêng ti
ế
n t
ớ 
i phát bi
u kh
ng
đị
nh chung
đượ 
c g
i
 phép quy n
 p
. Ta l
y ví d
trong bàihát Quan H
“Bèo d
t mây trôi”:
...M 
t tin trông, hai tin
đợ 
i, ba, b
ố 
n tin ch
ờ 
sao ch
ẳ 
ng th
ấ 
 y em...”
  Nh
ư
v
y, ng
ườ 
i
đợ 
i ch
ờ 
 
ở 
 
đ
ây
đ
ã th
c hi
n 1, 2, 3, 4 l
n nh
n tin màng
ườ 
i th
ươ 
ng không th
y tin t
c gì, ph
i ch
ă
ng không bao gi
ờ 
nh
n
đượ 
ctin t
c gì? ph
i ch
ă
ng không bao gi
ờ 
nh
n
đượ 
c tin t
c ng
ườ 
i th
ươ 
ngn
a? Hay vì hoàn c
nh nào
đ
ó mà m
t th
ờ 
i gian sau m
ớ 
i nh
n
đượ 
c tinnh
n! B
ng ví d
 
đơ 
n gi
n trên ta th
y
ng phép quy n
 p có khi
đ
úng,
http://nhdien.wordpress.com 
2
 
 Nguy
ễ 
n H 
ữ 
u
 Đ
ể 
n,
 
 Đ
 HKHTN 
Chuyên
đề 
: Ph
ươ 
ng pháp quy n
 p toán h
c
 
có khi sai. Chuyên
đề
này ta s
nghiên c
u cách suy lu
n quy n
 p th
ế
nào
đ
úng và áp d
ng chính xác nh
ng suy lu
n này
để
gi
i các bài toántrong s
h
c,
đạ
i s
và hình h
c, ...
2. M
t s
ví d
suy lu
n quy n
p
Tr 
ướ 
c khi
đ
i vào nguyên lí c
th
ta xét m
t s
d
mà cách gi
ith
c hi
n t
tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p c
th
ti
ế
n t
ớ 
i t
ng quát hóa.
Ví d
1.
 
Ch
ứ 
ng minh r 
ằ 
ng t 
ổ 
ng n s
ố 
 
đầ
u tiên b
ằ 
ng n
2
.
 
 L
ờ 
i gi 
i.
Ta bi
ế
t r 
ng s
l
th
nh
t là 1, s
l
th
hai là 3, s
l
th
ba là5, ... nh
ư
v
y m
i quan h
gi
a s
l
th
k và chính s
l
 
đ
ó là (2k-1) v
ớ 
ik = 1, 2, 3, ... Ta kí hi
u S
n
là t
ng n s
l
 
đầ
u tiên. Ta tính m
t s
giá tr 
 
đầ
u tiên c
a t
ng này và so sánh v
ớ 
i k 
ế
t lu
n c
a bài toán:V
ớ 
i n = 1, S
1
= 1 = 1
2
, k 
ế
t lu
n c
a bài toán
đ
úng;V
ớ 
i n = 2, S
2
= 1 + 3 = 1
2
+ 2.1.1 + 1 = (1 + 1)
2
= 2
2
, k 
ế
t lu
n
đ
úng;V
ớ 
i n = 3, S
3
= 1 + 3 + 5 = 2
2
+ 2.2.1 + 1 = (2 + 1)
2
= 3
2
, k 
ế
t lu
n
đ
úng.Ta có th
ti
ế
 p t
c ki
m tra cho các tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p ti
ế
 p theo n
a, nh
ư
ngnh
ng s
l
là vô cùng nhi
u, không có kh
n
ă
ng ki
m tra h
ế
t
đượ 
c t
nggiá tr 
. Có cách nào khác không
để
suy lu
n ch
m
t s
tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p mà nó
đ
úng v
ớ 
i m
i tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p? Ta th
y
ng nh
ng tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
ở 
giá tr 
sau
đề
u có th
suy ra k 
ế
t lu
n t
giá tr 
tr 
ướ 
c b
ng m
i quan h
S
n
= S
n-1
+2n-1. N
ế
u
đ
ã tính
đượ 
c S
n-1
= (n-1)
2
thì ta có S
n
= S
n-1
+ 2n – 1 = (n-1)
2
++ 2n - 1= n
2
. Nh
ư
v
y, c
s
tr 
ướ 
c
đ
ã có k 
ế
t qu
 
đ
úng thì s
sau
đ
úng, tacó n =3 k 
ế
t lu
n
đ
úng suy ra n =4 k 
ế
t lu
n
đ
úng, sau
đ
ó n =5, ... Suy ram
nh
đề
 
đ
úng v
ớ 
i m
i giá tr 
c
a n.
http://nhdien.wordpress.com 
3

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thúy Nguyễn liked this
Lee Lê liked this
Lee Lê liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->