Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Swedbanks bokslutskommuniké 2013

Swedbanks bokslutskommuniké 2013

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Swedbank AB (publ)
Swedbank presenterar sin bokslutskommuniké för 2013.
Swedbank presenterar sin bokslutskommuniké för 2013.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Swedbank AB (publ) on Jan 28, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

text

original

 
 
Swedbank
 –
 Bokslutskommuniké 2013 Sidan 1 av 58
Fjärde kvartalet 2013
Jämfört med tredje kvartalet 2013
 
Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 660 mkr (4 187)
 
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick till 3,34 kronor (3,82) och efter utspädning till 3,31 kronor (3,79)
 
Räntabilitet på eget kapital för kvarvarande verksamhet var 13,6 procent (16,2)
 
K/I-talet uppgick till 0,46 (0,43)
 
Räntenettot uppgick till 5 626 mkr (5 641)
 
Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar minskade med 1 procent till 5 168 mkr (5 230)
 
Swedbank redovisade återvinningar, netto om 32 mkr (56)
 
Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 2 var 18,7 procent (16,7 procent den 31 december 2012). Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 3 var 18,3*** procent (15,4 procent den 31 december 2012)
Helåret 2013
Jämfört med helåret 2012
 
Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 15 241 mkr (15 298)
 
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick till 13,89* kronor (13,94) och efter utspädning 13,78* kronor (13,88)
 
Räntabilitet på eget kapital för kvarvarande verksamhet var 14,7 procent (15,6)
 
K/I-talet uppgick till 0,45 (0,46)
 
Räntenettot ökade med 8 procent till 22 029 mkr (20 361)
 
Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar ökade med 3 procent till 20 290 mkr (19 708)
 
Swedbank redovisade kreditförluster, netto om 60 mkr (nettoåtervinningar 185 mkr)
 
Utdelning per aktie föreslås till 10,10 kr (9,90)
* Utan avdrag för utdelning till preferensaktier var resultat per aktie för helår 2013 12,22 (12,97) för kvarvarande verksamhet efter utspädning. Beräkningarna specificeras på sidan 50. ** Ryssland och Ukraina redovisas som avvecklade verksamheter. *** Enligt Swedbanks nuvarande beräkning baserad på det nya regelverket.
05001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 000Kv4-2012Kv1-2013Kv2-2013Kv3-2013Kv4-2013mkr 
Kvartalets resultat,kvarvarande verksamhet**
 
0.00.10.10.20.20.30.30.40.40.50.5Kv4-2012Kv1-2013Kv2-2013Kv3-2013Kv4-2013kr 
Resultat per aktie efter utspädning*, kvarvarande verksamhet**
 
0.02.04.06.08.010.012.014.016.018.020.0Kv4-2012Kv1-2013Kv2-2013Kv3-2013Kv4-2013%
Räntabilitet på eget kapital, kvarvarande verksamhet**
 
12.013.014.015.016.017.018.019.020.0Kv4-2012Kv1-2013Kv2-2013Kv3-2013Kv4-2013%
Kärnprimärkapitalrelation, %,Basel 3***
 
 
 
Swedbank
 –
 Bokslutskommuniké 2013 Sidan 2 av 58
VD-kommentar
Under 2013 kom en rad tecken som visar att världsekonomin sakta återhämtar sig, men mycket pekar på att återhämtningen är bräcklig. På våra hemmamarknader är det ekonomiska läget fortsatt stabilt. Utvecklingen och kreditefterfrågan kommer att påverkas när centralbanker framöver stegvis upphör med sina stimulansåtgärder. I delar av Europa innebär den höga skuldsättningen strukturella utmaningar. I Sverige fortsätter det otillräckliga bostadsutbudet i storstäderna att pressa upp skuldsättningen, hämma hushållen och den potentiella tillväxten.
Fortsatt stabilt resultat
Det gångna året har varit finansiellt framgångsrikt för oss. Swedbank visar en vinst för kvarvarande verksamhet på 15,2 miljarder kronor för helåret, jämfört med 15,3 miljarder 2012. Fjärde kvartalets resultat tyngdes något av nedskrivningar i Ektornet, skattekostnader och omställningsreserv. Stora företag & Institutioner visar starka siffror och senaste Greenwich-undersökningen för stora företag visar att affärsområdets erbjudande är uppskattat av de prioriterade kunderna i både Sverige & Norge. Baltisk bankverksamhet visar också god utveckling med ökande kundaktivitet. Det tyder på att vårt långsiktiga engagemang för de baltiska länderna ger resultat och uppskattning. Lettland införde euron vid årsskiftet. Det förbättrar förutsättningarna för framtida affärer. Även Litauen ser ut att inom kort följa de två andra baltiska länderna in i EMU. Vi glädjer oss också åt att vår marknadsposition för svenska bolån har stärkts. Riksbankens och Finansinspektionens stresstester visar att Swedbank är Sveriges finansiellt starkaste bank med lägst sammantagna risker. Swedbanks låga risknivå har bidragit till att vår relativa kostnad för kapitalmarknads-upplåning förbättrats ytterligare under året. Tillsammans med vårt fokus på kostnadseffektivitet ger det oss det investeringsutrymme som krävs för att vi ska kunna vara en modern och attraktiv bank även i framtiden.
Banken flyttar in i fickan
Under året som gått har våra kunder blivit mer aktiva i våra digitala kanaler. Bortåt fyrahundratusen anslöt sig till mobilbanken och får med den ett smidigt och enkelt bankkontor i fickan. Vi har specialutvecklade Swedbank-appar för företag och ungdomar. Vi har fortsatt utveckla de digitala plattformarna med nya smarta funktioner.
Bland annat kan man nu ”spontanspara” i mob
ilbanken samt lägga den gamla bankdosan på hyllan tack vare mobilt bank-ID. 2013 var också året då svenska folket på allvar började swisha varandra. Vi märker av beteendeförändringar bland våra kunder också i andra delar av vår verksamhet. Ett tydligt exempel är hur antalet kortköp fortsätter att öka på årsbasis samtidigt som både antalet bankomatuttag och totalt uttaget belopp går ner. Våra inlånings- och utlåningsvolymer har gått upp. Utlåningsvolymerna visar den högsta uppgången i kronor på kvartalsbasis sedan  jag kom till Swedbank. Vi ser hur vår marknadsposition för svenska bolån stärks utan att vi ökat vårt risktagande, samt hur utlåningsvolymerna för företag gått upp under kvartalet.
Ökad tillgänglighet och service
Vi lägger nu större andel resurser på att öka tillgängligheten för rådgivning och kundmöten. Redan under 2013 anställde vi fler rådgivare i Sverige. Resurser bundna till centrala stabsfunktioner minskar. Förändringarna ska leda till breddad affär med våra kunder, och som en del av det arbetar vi aktivt med all information och återkoppling våra kunder ger oss.
Kapital och utdelning
Vi bejakar regleringsarbetet i Sverige och inom EU som syftar till att minska risken för en ny finanskris. Det är dock viktigt att de nya kraven hittar en balans så att de inte får oönskade effekter. Alltför höga svenska krav riskerar bromsa ekonomins återhämtning och försvåra framväxten av nya jobb och bostäder. Vi vill vara en stabil och trygg bank samtidigt som vi vill vara med och finansiera nya bostäder och företags investeringar. Vår kärnprimärkapitalrelation ökade under året till 18,3 procent (15,4) enlig Basel 3, efter avdrag för förväntad utdelning. Vi inväntar nu besked om hur framtida kapitalkrav kommer att se ut så att vi därefter kan slå fast nytt kapitalmål. Signalerade regelverksändringar pekar mot att vårt kapitalmål kommer att bli högre än vi tidigare antagit. I linje med utdelningspolicyn föreslår Swedbanks styrelse årsstämman en utdelning på 10,10 kronor (9,90) per aktie för 2013. Utdelningspolicyn ligger fast.
Framtidsutsikter
Med en oviss konjunktur och kvarstående strukturella problem i delar av världen är vi ödmjuka inför framtiden och planerar för en miljö med fortsatt låga räntor och svag kreditefterfrågan. Våra totala kostnader ska därför hållas på samma nivå 2014 som 2013 och vi ska fortsätta att fokusera på lönsamhet och effektivitetsförbättringar. Michael Wolf Verkställande direktör och koncernchef
 
 
Swedbank
 –
 Bokslutskommuniké 2013 Sidan 3 av 58
Innehållsförteckning
 
Sida
Finansiell översikt 4 Översikt 5
Marknad 5 Viktiga händelser under kvartalet 5
Fjärde kvartalet 2013 jämfört med tredje kvartalet 2013 5
Resultat 5
Helret 2013 jämfört med helret 2012 6
Resultat 6 Kredit- och tillgångskvalitet 7 Upplåning och likviditet 8 Kreditbetyg 9 Kapital och kapitaltäckning 9 Marknadsrisk 10 Operativa risker 11 Övriga händelser 11 Händelser efter 31 december 2013 11
Affärssegment
Svensk bankverksamhet 12 Stora företag & Institutioner 14 Baltisk bankverksamhet 16 Koncernfunktioner & Övrigt 18 Elimineringar 20 Produktområden 21
Finansiell information Koncern
Resultaträkning i sammandrag 26 Rapport över totalresultat i sammandrag 27 Nyckeltal 27 Balansräkning i sammandrag 28 Förändringar i eget kapital i sammandrag 29 Kassaflödesanalys i sammandrag 30 Noter 30
Moderbolag 53 Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter 57 Revisorsgranskning 57 Kontaktuppgifter 58
Mer detaljerad information finns i Swedbanks faktabok, www.swedbank.se/ir under Finansiell information och publikationer.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->