Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
03. točka dn. reda

03. točka dn. reda

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 28, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2014

pdf

text

original

 
 
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA
e-
HRVATSKU PRIJEDLOG ZAKONA O POTVR
 Đ
IVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZME
 Đ
U REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE O INTEROPERABILNOM PRUŽANJU EUROPSKIH PREKOGRANI
Č
NIH ELEKTRONI
Č
KIH USLUGA JAVNE VLASTI JAVNIM UPRAVAMA, PODUZETNICIMA I GRA
 Đ
ANIMA (IDABC), S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Zagreb, sije
č
anj 2007.
 
 2
 
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVR
 Đ
IVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZME
 Đ
U REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE O INTEROPERABILNOM PRUŽANJU EUROPSKIH PREKOGRANI
Č
NIH ELEKTRONI
Č
KIH USLUGA JAVNE VLASTI JAVNIM UPRAVAMA, PODUZETNICIMA I GRA
 Đ
ANIMA (IDABC) I. USTAVNA OSNOVA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o potvr 
đ
ivanju Memoranduma o razumijevanju izme
đ
u Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice o interoperabilnom pružanju europskih prekograni
č
nih elektroni
č
kih usluga javne vlasti javnim upravama, poduzetnicima i gra
đ
anima (IDABC) - u daljnjem tekstu: Memorandum o razumijevanju, sadržana je u
č
lanku 139. Ustava Republike Hrvatske.
II. OCJENA STANJA I CILJ KOJI SE DONOŠENJEM ZAKONA ŽELI POSTI
Ć
I 1. Ocjena stanja
Europsko vije
ć
e je tijekom sastanka na vrhu održanog u lipnju 2003. godine u Solunu usvojilo zaklju
č
ak o otvaranju programa Europske zajednice državama Procesa stabilizacije i pridruživanja. Europsko vije
ć
e je 17. i 18. lipnja 2004. godine odlu
č
ilo da je Republike Hrvatska država kandidatkinja i da je potrebno pokrenuti postupak pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Okvirnim sporazumom izme
đ
u Republike Hrvatske i Europske zajednice o op
ć
im na
č
elima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice pruža se mogu
ć
nost sudjelovanja u proširenom broju programa otvorenih državama kandidatkinjama za
č
lanstvo u Europskoj uniji. Okvirni sporazum izme
đ
u Republike Hrvatske i Europske zajednice o op
ć
im na
č
elima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice, potpisan u Bruxellesu 22. studenog 2004. godine, u
č
lanku 5. predvi
đ
a da se „Posebni uvjeti za sudjelovanje Hrvatske u svakom pojedinom programu, a posebno financijski doprinos koji je potrebno izdvojiti, utvr 
đ
uju sporazumom u obliku Memoranduma o razumijevanju izme
đ
u Europske komisije, koja nastupa u ime Zajednice, i Republike Hrvatske. “Predmetni Memorandumi s me
đ
unarodnopravnog stajališta smatraju se me
đ
unarodnim ugovorom. Jedan od programa Zajednice je i Program IDABC, koncipiran kao podrška za razvoj sustava razmjene podataka i poboljšanja komunikacije izme
đ
u nacionalnih sustava elektroni
č
kih uprava
č
lanica programa. Programska osnova utvr 
đ
ena je detaljno Ispravkom Odluke Komisije 2004/387/EC od 28 travnja 2004 i Odlukom 2004/387/EC Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 21 travnja 2004. Trajanje programa je od 2006.-2009. godine. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 2006. godine donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o razumijevanju. Memorandum o razumijevanju je potpisan od strane Republike Hrvatske, u Zagrebu 27. rujna 2006. godine, a od strane Europske komisije 26. listopada 2006. godine u Bruxellesu u izvorniku na engleskom jeziku.
 
 3
 2. Cilj koji se donošenjem Zakona želi posti
ć
i
Cilj Zakona je potvr 
đ
ivanje Memoranduma o razumijevanju, me
đ
unarodnog ugovora kojim se ure
đ
uju op
ć
a na
č
ela, rokovi i uvjeti sudjelovanja Republike Hrvatske u programu Zajednice IDABC za dodjelu financijske i druge pomo
ć
i Europske zajednice kojom bi se uspostavilo ili poboljšalo me
đ
usobno pružanje prekograni
č
nih usluga državne uprave i drugih tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj i državnih uprava
č
lanica Europske unije te prekograni
č
no pružanje usluga državne uprave doma
ć
im osobama i inozemnim osobama iz država
č
lanica Europske unije.
III. OSNOVNA PITANJA KOJA SE PREDLAŽU UREDITI ZAKONOM
Ovim se Zakonom potvr 
đ
uje Memorandum o razumijevanju, kako bi njegove odredbe u smislu
č
lanka 140. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 41/01 – pro
č
ć
eni tekst i 55/01 – ispravak) postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Memorandum o razumijevanju predstavlja pravnu osnovu koja omogu
ć
ava Republici Hrvatskoj sudjelovanje u aktivnostima u okviru program Zajednice IDABC. Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju preduvjet je za otvaranje mogu
ć
nosti sudjelovanja predstavnika Republike Hrvatske u radu upravlja
č
kog odbora i brojnih posebnih ekspertnih grupa IDABC programa, koji predstavljaju forum za uskla
đ
ivanje nacionalnih politika razvoja elektroni
č
ke uprave (e-Uprava).
IV. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVO
 Đ
ENJE ZAKONA
Provo
đ
enje predmetnog Memoranduma o razumijevanju podrazumijeva pla
ć
anje financijskog doprinosa za sudjelovanje Republike Hrvatske u programu Zajednice IDABC. Zahtjev za uplatu sredstava za financijski doprinos za 2006. godinu u iznosu od 280.800 kn o
č
ekuje se po
č
etkom sljede
ć
e godine. Europska komisija odlu
č
ila je da
ć
e cjelokupni doprinos za sudjelovanje u IDABC programu Zajednice za 2006. godinu biti financiran kroz program Phare 2005. Financijski doprinos za sudjelovanje u programu Zajednice IDABC za 2007., 2008. i 2009. godinu iznosi po godinama kako slijedi:
 za 2007. godinu 760.000 kn
 za 2008. godinu 830.000 kn
 za 2009. godinu 900.000 kn Dio
č
lanarine, do 70% iznosa, biti
ć
e sufinancirano iz EU fondova, bit
ć
e ostatak
č
lanarine sufinancirati Republika Hrvatska. U Državnom prora
č
unu Republike Hrvatske za 2007. godinu u okviru pozicija Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, aktivnosti A757014 Sudjelovanje SDUeH u programima EU, osigurana su sredstva u iznosu od 230.000 kn. Navedena sredstva odnose se na nacionalnu komponentu. Preostala sredstva u iznosu od 530.000 kn bit
ć
e osigurana iz EU fondova i nisu predvi
đ
ena državnim prora
č
unom za 2007. godinu. No, sukladno
č
lanku 37. Zakona o izvršavanju Državnog prora
č
una za 2007. godinu, („Narodne novine“, broj 137/06) utvr 
đ
eno je da se upla
ć
ene, a manje planirane pomo
ć
i mogu izvršavati iznad iznosa utvr 
đ
enih u Prora
č
unu, a do visine upla
ć
enih sredstava, te da se mogu koristiti prema naknadno utvr 
đ
enim aktivnostima i/ili projektima uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->