Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة

آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة

Ratings: (0)|Views: 334|Likes:
Published by أم هانئ
رسالة في بيان خطر آفات اللسان على الفرد والمجتمع، والأمة الإسلام
رسالة في بيان خطر آفات اللسان على الفرد والمجتمع، والأمة الإسلام

More info:

Published by: أم هانئ on Sep 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2012

pdf

text

original

 
 
١٩
 
ﻲﻨﺎﻁﺤﻘﻟﺍ
 
ﻑﻫﻭ 
 
ﻥﺒ 
 
ﻲﻠﻋ
 
ﻥﺒ 
 
ﺩﻴﻌﺴ 
 
لﺌﺎﺴﺭ 
 
 
 

 
ﻰﻟﺎﻌﺘ 
 
ﷲﺍ
 
ﻰﻟﺇ
 
ﺭﻴﻘﻔﻟﺍ
 
ﻑﻴﻟﺄﺘ 
 

 
ﺔﻤﺩﻘﻤﻟﺍ
 
٣

ﺔﻤﺩﻘﻤﻟﺍ
 
روﴍ
 
ﻦﻣ
 
ﷲﺎﺑ
 
ذﻮﻌﻧو
 
،هﺮﻔﻐﺘﺴﻧو
 
،ﻪﻨﻴﻌﺘﺴﻧو
 
،هﺪﻤﺤﻧ
 
 
ﺪﻤﳊا
 
نإ ﻋأ
 
تﺎﺌﻴﺳ
 
ﻦﻣو
 
،ﺎﻨﺴﻔﻧأﻼﻓ
 
ﻞﻠﻀﻳ
 
ﻦﻣو
 
،ﻪﻟ
 
ﻞﻀﻣ
 
ﻼﻓ
 
ﷲا
 
هﺪﳞ
 
ﻦﻣ
 
،ﺎﻨﻟﲈ 
 
اﺪﻤﳏ
 
نأ
 
ﺪﻬﺷأو
 
،ﻪﻟ
 
ﻚﻳﴍ
 
ﻻ
 
هﺪﺣو
 
،ﷲا
 
ﻻإ
 
ﻪﻟإ
 
ﻻ
 
نأ
 
ﺪﻬﺷأو
 
،ﻪﻟ
 
يدﺎﻫ ًﻪﻟﻮﺳرو
 
هﺪﺒﻋ
.
]
 َ ﱠﷲااﻮﻘﺗااﻮﻨﻣآ 
 
ﻦﻳﺬﻟاﺎﳞأﺎﻳْ ُ ْ ﱠ ُ َ َ َِ ﱠَ َنﻮﻤﻠﺴﻣﻢﺘﻧأوﻻإﻦﺗﻮﲤﻻوﻪﺗﺎﻘﺗ
 
ﻖﺣ َُ ْ ِ ِِ ُ ُ ُ َ َ َ َ ﱠ َِُ ََ
[
.
]
ﺎﻬﻨﻣ
 
ﻖﻠﺧو
 
ةﺪﺣاو
 
ﺲﻔﻧ
 
ﻦﻣ
 
ﻢﻜﻘﻠﺧ
 
يﺬﻟا
 
ﻢﻜﺑر
 
اﻮﻘﺗا
 
سﺎﻨﻟا
 
ﺎﳞأ
 
ﺎﻳ َْ َ َ َ ِ ٍ ِ ِ َ َ َ  َ َ ُٍْ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ُَ َ
 
ﲈﻬﻨﻣ
 
ﺚﺑو
 
ﺎﻬﺟوز َ ُ َْ َِََ َ ْءﺎﺴﻧو
 
اﲑﺜﻛ
 
ﻻﺎﺟر ًَِ ِ َ َ ًَًِ َ ﱠﷲا
 
اﻮﻘﺗاو
 
ْ ُ ﱠَءﺎﺴﺗ
 
يﺬﻟا
 
 َََِ ﱠﻪﺑ
 
نﻮﻟِِَُ َ ﱠﷲا
 
نإ
 
مﺎﺣرﻷاو ﱠِَ ْ َ َ َﺎﺒﻴﻗر
 
ﻢﻜﻴﻠﻋ
 
نﺎﻛ
 
 ً َِَ ْ ْ ُَََ
[
.
]
ﻻﻮﻗ
 
اﻮﻟﻮﻗو
 
 َ ﱠﷲا
 
اﻮﻘﺗا
 
اﻮﻨﻣآ 
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
ﺎﳞأ
 
ﺎﻳ ًْ َ َ َ ُ ُ ُ  ﱠ ُ َ َِَ َاﺪﻳﺪﺳ
 
 ًِَ
*
 ﻟﲈﻋأ
 
ﻢﻜﻟ
 
ﺢﻠﺼﻳ َ َ َْ ْ ْ َْ ُ ُِﻢﻜ ْُﻊﻄﻳ
 
ﻦﻣو
 
ﻢﻜﺑﻮﻧذ
 
ﻢﻜﻟ
 
ﺮﻔﻐﻳوِِ ِ ُ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ َﲈﻴﻈﻋ
 
ازﻮﻓ
 
زﺎﻓ
 
ﺪﻘﻓ
 
ﻪﻟﻮﺳرو
 
 َ ﱠﷲا
 
 ًِَ ْ ُ َ ً َ ْ َ َ َََُ َ
[
. 
ﺪﻤ
 
يﺪﻫيﺪﳍاﲑﺧو،ﷲابﺎﺘﻛ
 
ﺚﻳﺪﳊا
 
ﻦﺴﺣأنﺈﻓﺪﻌﺑﺎﻣأ
r
ﴍو،رﺎﻨﻟا
 
ﰲﺔﻟﻼﺿ
 
ﻞﻛو،ﺔﻟﻼﺿ
 
ﺔﻋﺪﺑﻞﻛو،ﺔﻋﺪﺑ
 
ﺔﺛﺪﳏ
 
ﻞﻛو،ﺎﲥﺎﺛﺪﳏ
 
رﻮﻣﻷا
.
أ
 
ﻦﻣو
 
،ﺔﻤﻴﻈﻋ
 
ﲈﻌﻧ
 
نﺎﺴﻧﻹا
 
ﺢﻨﻣ
 
ﱃﺎﻌﺗ
 
ﷲا
 
نأ
 
ﻚﺷ
 
ﻻ ًﺪﻌﺑ
 
ﺎﻬﻤﻈﻋمﻼﺳﻹا
:
ﺎﺴﻠﻟﺎﺑ
 
ﻖﻄﻨﻟا
 
ﺔﻤﻌﻧنﻦﻳﺪﺣ
 
وذ
 
حﻼﺳ
 
نﺎﺴﻠﻟا
 
اﺬﻫو
 
،
:
نﺈﻓﷲا
 
ﺔﻋﺎﻃ
 
 
مﺪﺨﺘﺳا
:
ﻦﻋ
 
ﻲﻬﻨﻟاو
 
فوﺮﻌﳌﺎﺑ
 
ﺮﻣﻷاو
 
،نآﺮﻘﻟا
 
ةءاﺮﻘﻛ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺔﻳﻵا،ناﺮﻤﻋ
 
لآ 
 
ةرﻮﺳ
:
١٠٢
.
ﺔﻳﻵا،ءﺎﺴﻨﻟاةرﻮﺳ
:
١
.
نﺎﺘﻳﻵا،باﺰﺣﻷاةرﻮﺳ
:
٧٠
-
٧١
.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
alphandi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->