Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
صلاة المسافر في ضوء الكتاب والسنة

صلاة المسافر في ضوء الكتاب والسنة

Ratings: (0)|Views: 241|Likes:
Published by أم هانئ
قال المصنف - حفظه الله -: « فهذه رسالة مختصرة في صلاة المسافر بيّنت فيها: مفهوم السفر والمسافر، وأنواع السفر، وآدابه، والأصل في قصر الصلاة في السفر، وأنه أفضل من الإتمام، ومسافة قصر الصلاة في السفر، وأن المسافر يقصر إذا خرج عن جميع عامر بيوت قريته، ومدى إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة، وقصر الصلاة في منى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج، وجواز التطوع على المركوب في السفر، وأن السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر والوتر، وحكم صلاة المقيم خلف المسافر، والمسافر خلف المقيم، وحكم نية القصر والجمع والموالاة بين الصلاتين المجموعتين، ورخص السفر، وأحكام الجمع، وأنواعه، ودرجاته، سواء كان ذلك في السفر أو الحضر .. ».
قال المصنف - حفظه الله -: « فهذه رسالة مختصرة في صلاة المسافر بيّنت فيها: مفهوم السفر والمسافر، وأنواع السفر، وآدابه، والأصل في قصر الصلاة في السفر، وأنه أفضل من الإتمام، ومسافة قصر الصلاة في السفر، وأن المسافر يقصر إذا خرج عن جميع عامر بيوت قريته، ومدى إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة، وقصر الصلاة في منى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج، وجواز التطوع على المركوب في السفر، وأن السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر والوتر، وحكم صلاة المقيم خلف المسافر، والمسافر خلف المقيم، وحكم نية القصر والجمع والموالاة بين الصلاتين المجموعتين، ورخص السفر، وأحكام الجمع، وأنواعه، ودرجاته، سواء كان ذلك في السفر أو الحضر .. ».

More info:

Published by: أم هانئ on Sep 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2012

pdf

text

original

 
 
ﻲﻨﺎﻁﺤﻘﻟﺍ
 
ﻑﻫﻭ 
 
ﻥﺒ 
 
ﻲﻠﻋ
 
ﻥﺒ 
 
ﺩﻴﻌﺴ 
 
لﺌﺎﺴﺭ 
 
مﺎﻜﺣأو
 
،تﺎﺟردو
 
،بادﺁو
 
،عاﻮﻧأو
 
،مﻮﻬﻔﻣ
 
ﺔﻨﺴﻟﺍﻭ
 
ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ
 
ءﻮﺿ
 
 
ﻰﻟﺎﻌﺘ 
 
ﺍ
 
ﻰﻟﺇ
 
ﺭﻴﻘﻔﻟﺍ
 
ﻑﻴﻟﺄﺘ 
 
٣١
 
 
ﺭﻓﺎﺴﻤﻟﺍ
 
ﺓﻼﺼ 
 
٣
ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ
 
      ﻦﲪﺮﻟﺍ
 
 ﺍ
 
ﻢﺴﺑ
 
ﺔﻤﺩﻘﻤﻟﺍ
 
ذﻮﻌﻧو
,
هﺮﻔﻐﺘﺴﻧو
,
ﻪﻨﻴﻌﺘﺴﻧو
,
هﺪﻤﺤﻧ
,
 
ﺪﻤﳊا
 
نإ
,
ﺎﻨﻟﲈﻋأ
 
تﺎﺌﻴﺳ
 
ﻦﻣو
,
ﺎﻨﺴﻔﻧأ
 
روﴍ
 
ﻦﻣ
 
ﷲﺎﺑهﺪﳞ
 
ﻦﻣ
 
ﻻ
 
نأ
 
ﺪﻬﺷأو
,
ﻪﻟ
 
يدﺎﻫ
 
ﻼﻓ
 
ﻞﻠﻀﻳ
 
ﻦﻣو
,
ﻪﻟ
 
ﻞﻀﻣ
 
ﻼﻓ
 
ﷲا ُ
 
هﺪﺒﻋ
 
اﺪﻤﳏ
 
نأ
 
ﺪﻬﺷأو
,
ﻪﻟ
 
ﻚﻳﴍ
 
ﻻ
 
هﺪﺣو
 
ﷲا
 
ﻻإ
 
ﻪﻟإ ً
 
ﻢﻬﻌﺒﺗ
 
ﻦﻣو
,
ﻪﺑﺎﺤﺻأو
 
ﻪﻟآ 
 
ﲆﻋو
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﷲا
 
ﲆﺻ
,
ﻪﻟﻮﺳروﺪﻌﺑ
 
ﺎﻣأ
,
اﲑﺜﻛ
 
ﲈﻴﻠﺴﺗ
 
ﻢﻠﺳو
,
ﻦﻳﺪﻟا
 
مﻮﻳ
 
ﱃإ
 
نﺎﺴﺣﺈﺑ ً ً
: 
 
ةﴫﺘﳐ
 
ﺔﻟﺎﺳر
 
هﺬﻬﻓ
FF
ﺮﻓﺎﺴﳌا
 
ةﻼﺻ
EE
 ﻨﻴﺑ
 
 ّﺎﻬﻴﻓ
 
ﺖ 
: 
ﻞﺻﻷاو
,
ﻪﺑادآو
,
ﺮﻔﺴﻟا
 
عاﻮﻧأو
,
ﺮﻓﺎﺴﳌاو
 
ﺮﻔﺴﻟا
 
مﻮﻬﻔﻣ
,
مﺎﲤﻹا
 
ﻦﻣ
 
ﻞﻀﻓأ
 
ﻪﻧأو
,
ﺮﻔﺴﻟا
 
 
ةﻼﺼﻟا
 
ﴫﻗ
 
 
اذإ
 
ﴫﻘﻳ
 
ﺮﻓﺎﺴﳌا
 
نأو
,
ﺮﻔﺴﻟا
 
 
ةﻼﺼﻟا
 
ﴫﻗ
 
ﺔﻓﺎﺴﻣو
 
ﺮﻓﺎﺴﳌا
 
ﺔﻣﺎﻗإ
 
ىﺪﻣو
,
ﻪﺘﻳﺮﻗ
 
تﻮﻴﺑ
 
ﺮﻣﺎﻋ
 
ﻊﻴﲨ
 
ﻦﻋ
 
جﺮﺧ
 
ﻞﻫﻷ
 
ﻰﻨﻣ
 
 
ةﻼﺼﻟا
 
ﴫﻗو
,
ةﻼﺼﻟا
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
ﴫﻘﻳ
 
ﻲﺘﻟاﲑﻏو
 
ﺔﻜﻣﲆﻋ
 
عﻮﻄﺘﻟا
 
زاﻮﺟو
,
جﺎﺠﳊا
 
ﻦﻣ
 
ﻢﻫ
 
ﺭﻓﺎﺴﻤﻟﺍ
 
ﺓﻼﺼ 
٤
 
ﺮﻔﺴﻟا
 
 
ﺐﺗاوﺮﻟا
 
كﺮﺗ
 
ﺔﻨﺴﻟا
 
نأو
,
ﺮﻔﺴﻟا
 
 
بﻮﻛﺮﳌا
 
ﻒﻠﺧ
 
ﻢﻴﻘﳌا
 
ةﻼﺻ
 
ﻢﻜﺣو
,
ﺮﺗﻮﻟاو
 
ﺮﺠﻔﻟا
 
ﺔﻨﺳ
 
ﻻإ
 
ﴫﻘﻟا
 
ﺔﻴﻧ
 
ﻢﻜﺣو
,
ﻢﻴﻘﳌا
 
ﻒﻠﺧ
 
ﺮﻓﺎﺴﳌاو
,
ﺮﻓﺎﺴﳌا
,
ﲔﺘﻋﻮﻤﺠﳌا
 
ﲔﺗﻼﺼﻟا
 
ﲔﺑ
 
ةﻻاﻮﳌاو
 
ﻊﻤﳉاو
,
ﻪﺗﺎﺟردو
,
ﻪﻋاﻮﻧأو
,
ﻊﻤﳉا
 
مﺎﻜﺣأو
,
ﺮﻔﺴﻟا
 
ﺺﺧرو ﺳتﺪﻔﺘﺳا
 
ﺪﻗو
,
ﴬﳊا
 
وأ
 
ﺮﻔﺴﻟا
 
 
ﻚﻟذ
 
نﺎﻛ
 
ءاﻮ 
 
ﺰﻳﺰﻌﻟا
 
ﺪﺒﻋ
 
مﺎﻣﻹا
 
ﺎﻨﺨﻴﺷ
 
تﺎﺤﻴﺟﺮﺗو
 
تاﺮﻳﺮﻘﺗ
 
ﻦﻣ
 
اﲑﺜﻛ ً
 
زﺎﺑ
 
ﻦﺑا
 
ﷲا
 
ﺪﺒﻋ
 
ﻦﺑ
ﷲا
 
ﻪﲪر
 
 
ﻪﺗﺎﺟرد
 
ﻊﻓرو
 
ﻢﻴﻌﻨﻟا
 
تﺎﻨﺟ
.,
ﺎﻛرﺎﺒﻣ
,
هﺪﻨﻋ
 
ﻻﻮﺒﻘﻣ
 
ﻞﻤﻌﻟا
 
اﺬﻫ
 
ﻞﻌﳚ
 
نأ
 
لﺄﺳأ
 
ﷲاو ًً
 
ﺪﻌﺑو
 
ﰐﺎﻴﺣ
 
 
ﻪﺑ
 
ﻲﻨﻌﻔﻨﻳ
 
نأو
,
ﻢﻳﺮﻜﻟا
 
ﻪﻬﺟﻮﻟ
 
ﺎﺼﻟﺎﺧ ً
 
ﲑﺧ
 
ﱃﺎﻌﺗ
 
ﻪﻧﺈﻓ
;
ﻪﻴﻟإ
 
ﻰﻬﺘﻧا
 
ﻦﻣ
 
ﻞﻛ
 
ﻪﺑ
 
ﻊﻔﻨﻳ
 
نأو
,
ﰐﺎﳑﻞﻴﻛﻮﻟا
 
ﻢﻌﻧو
 
ﺎﻨﺒﺴﺣ
 
ﻮﻫو
,
لﻮﻣﺄﻣ
 
مﺮﻛأو
 
لوﺆﺴﻣ
.,
ﻪﻟآ 
 
ﲆﻋو
 
ﺪﻤﳏ
 
ﺎﻨﻴﺒﻧ
 
ﲆﻋ
 
كرﺎﺑو
,
ﻢﻠﺳو
 
ﷲا
 
ﲆﺻوﻦﻳﺪﻟا
 
مﻮﻳ
 
ﱃإ
 
نﺎﺴﺣﺈﺑ
 
ﻢﻬﻌﺒﺗ
 
ﻦﻣو
,
ﻪﺑﺎﺤﺻأو
.
ﻒﻟﺆﳌا
 
ﻖﻓاﻮﳌا
 
ﺖﺒﺴﻟا
 
ﺔﻠﻴﻟ
 
 
رﺮﺣ٢٩
/
١٢
/
١٤٢١ ـﻫ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->