Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
131. - 24

131. - 24

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 29, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2014

pdf

text

original

 
P R I J E D L O G
Na temelju
č
lanaka 45. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/13), Hrvatski sabor na sjednici________, donio je
ODLUKU O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU
I. Povjerenstvo za fiskalnu politiku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) osniva se kao stru
č
no i neovisno tijelo sa ciljem unapre
đ
enja sustava javnih financija i pra
ć
enja primjene fiskalnih pravila utvr
đ
enih Zakonom o fiskalnoj odgovornosti
č
ime
ć
e se pridonijeti osiguranju i održavanju fiskalne discipline, transparentnosti te srednjoro
č
ne i dugoro
č
ne održivosti javnih financija. II. Povjerenstvom predsjeda predsjednik Odbora za financije i državni prora
č
un Hrvatskog sabora koji je ujedno i
č
lan. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i šest
č
lanova iz redova: -
 
Državnog ureda za reviziju – jedan predstavnik; -
 
Ekonomskog instituta Zagreb – jedan predstavnik; -
 
Instituta za javne financije – jedan predstavnik; -
 
Hrvatske narodne banke – jedan predstavnik; -
 
ekonomskih fakulteta – jedan predstavnik; -
 
pravnih fakulteta – jedan predstavnik.
Č
lanove Povjerenstva, izuzev predsjednika Povjerenstva, imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za financije i državni prora
č
unu na razdoblje od pet godina i nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani. Zamjenika predsjednika biraju
č
lanovi Povjerenstva.
Č
lanove Povjerenstva, kao svoje predstavnike, Odboru za financije i državni prora
č
un predlažu institucije iz stavka 2. ove to
č
ke.
Č
lanovi ekonomskih i pravnih fakulteta izmjenjuju se u radu Povjerenstva. U svakom mandatu imenuje se predstavnik iz redova razli
č
itih ekonomskih i pravnih fakulteta Sveu
č
ilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci. Institucije iz stavka 2. ove to
č
ke
ć
e za svojeg predstavnika predložiti osobu iz reda istaknutih znanstvenika i stru
č
nih djelatnika, odgovaraju
ć
e stru
č
ne spreme i koja ima stru
č
no znanje i radno iskustvo iz podru
č
 ja javnih financija, makroekonomije, ekonomske politike i ra
č
unovodstva.
Č
lanovi su dužni ponašati se uzorno tako da ne umanjuju osobni ugled ili
 
ugled Povjerenstva te da ne dovode u pitanje samostalnost, neovisnost i nepristranost pri obnašanju svoje dužnosti i obavljanju zada
ć
a Povjerenstva. U radu Povjerenstva mogu, bez prava glasa, sudjelovati i druge osobe sukladno odluci Povjerenstva.
Č
lanovi Povjerenstva u svom radu djeluju samostalno, u skladu s profesionalnim standardima. III.
Č
lanovi Povjerenstva, izuzev predsjednika, u trenutku imenovanja, a niti u prethodne tri godine te za vrijeme
č
lanstva u Povjerenstvu ne smiju biti
č
lanovi politi
č
kih stranaka.
Č
lana Povjerenstva razriješit
ć
e Hrvatski sabor, na prijedlog institucije iz koje dolazi, prije isteka razdoblja na koje je imenovan:
 
ako to sam zatraži;
 
ako bude podignuta optužnica za po
č
injenje kaznenog djela;
 
ako trajno izgubi sposobnost obavljanja svoje dužnosti;
 
ako tijekom trajanja mandata bude imenovan, odnosno izabran na funkciju ili dužnosti koje bi mogle utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju zada
ć
a Povjerenstva;
 
ako prestane raditi u instituciji iz to
č
ke II. ove Odluke
č
iji je predstavnik. Institucija koja je predložila
č
lana Povjerenstva obvezna je obavijestiti Hrvatski sabor o nastupanju okolnosti iz stavka 2. ove to
č
ke u roku od 30 dana od trenutka nastupanja istih. IV. Zada
ć
e Povjerenstva su: -
 
razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvr
đ
enog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu državnog prora
č
una i financijskih planova izvanprora
č
unskih korisnika državnog prora
č
una za prora
č
unsku godinu i projekcija za sljede
ć
e dvije godine; -
 
razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvr
đ
enog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu izmjena i dopuna državnog prora
č
una i financijskih planova izvanprora
č
unskih korisnika državnog prora
č
una; -
 
razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvr
đ
enog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog prora
č
una i financijskih planova izvanprora
č
unskih korisnika državnog prora
č
una; -
 
razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvr
đ
enog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u dokumentima koje donosi Vlada Republike Hrvatske, a vezani su uz proces izrade državnog prora
č
una i prora
č
una jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave te financijskih planova izvanprora
č
unskih korisnika i projekcija za srednjoro
č
no prora
č
unsko razdoblje; -
 
razmatranje i usporedba makroekonomskih i prora
č
unskih projekcija s posljednje dostupnim projekcijama Europske komisije u dokumentima koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskom saboru, a vezani su uz proces izrade državnog prora
č
una i prora
č
una
 
 jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave te financijskih planova izvanprora
č
unskih korisnika i projekcija za srednjoro
č
no prora
č
unsko razdoblje i -
 
utvr
đ
ivanje nastanka katastrofe, odnosno postojanja ve
ć
ih gospodarskih poreme
ć
aja koje imaju zna
č
ajan utjecaj na financijsko stanje op
ć
eg prora
č
una, a uslijed
č
ega se privremeno odga
đ
a primjena fiskalnog pravila, pod uvjetom da se time ne ugrožava fiskalna održivost u srednjoro
č
nom razdoblju. V. Povjerenstvo se sastaje najmanje jednom u tri mjeseca. Povjerenstvo tijekom izvršavanja zada
ć
a iz to
č
ke IV. pravovaljano zauzima stajališta natpolovi
č
nom ve
ć
inom glasova svih
č
lanova Povjerenstva. Ministarstva i druga središnja tijela državne uprave te ostali prora
č
unski i izvanprora
č
unski korisnici državnog prora
č
una obvezni su na zahtjev Povjerenstva dostaviti dokumente i podatke koji su potrebni Povjerenstvu radi izvršavanja njegovih zada
ć
a iz to
č
ke IV. ove Odluke. O zauzetim stajalištima tijekom izvršavanja zada
ć
a iz to
č
ke IV. ove Odluke Povjerenstvo izvještava Odbor za financije i državni prora
č
un Hrvatskog sabora i informira  javnost objavama na internetskim stranicama Povjerenstva za fiskalnu politiku. Tijekom izvršavanja zada
ć
a iz to
č
ke IV., alineja 1., 2. i 3. o zauzetim stajalištima Povjerenstvo je obvezno izvijestiti Odbor za financije i državni prora
č
un prije rasprave Hrvatskoga sabora. VI. Ako Povjerenstvo, u zauzetim stajalištima tijekom izvršavanja zada
ć
a iz to
č
ke IV. alineje 1., 2., 3. i 4. utvrdi da se fiskalno pravilo ne ispunjava, o tome sastavlja Izvješ
ć
e koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske. Ako Povjerenstvo utvrdi nastanak, odnosno postojanje okolnosti iz to
č
ke IV., alineje 6. o tome sastavlja Izvješ
ć
e koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske je obvezna u roku od 30 dana od zaprimanja Izvješ
ć
a iz stavka 1. ove to
č
ke, predložiti plan neophodnih mjera s rokovima provedbe koje
ć
e dovesti do ispunjenja fiskalnog pravila. Ako Povjerenstvo, kod usporedbe makroekonomskih i prora
č
unskih projekcija s posljednje dostupnim projekcijama Europske komisije iz to
č
ke IV., alineje 5., utvrdi zna
č
ajna odstupanja u razdoblju od najmanje
č
etiri uzastopne godine, o tome sastavlja Izvješ
ć
e koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske je obvezna nakon zaprimanja Izvješ
ć
a iz stavka 4. ove to
č
ke uskladiti makroekonomske i prora
č
unske projekcije s posljednje dostupnim projekcijama Europske komisije u dokumentima koje donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskom saboru, a vezani su uz proces izrade državnog prora
č
una i prora
č
una jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->