Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. - 2020.)

Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. - 2020.)

Ratings: (0)|Views: 115|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 29, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2014

pdf

text

original

 
 NACRT PRIJEDLOGA
STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJU
Č
ENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ (2014. - 2020.)
Materijal pripremila: Radna skupina za izradu i pra
ć
enje provedbe strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isklju
č
enosti Zagreb, 28. sije
č
nja 2014.
 
 1 NACRT PRIJEDLOGA
STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJU
Č
ENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ (2014. - 2020.) SADRŽAJ:
SAŽETAK 1. UVOD…………………………………………………………………………..... 2 2. POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU STRATEGIJE…………………………….. 4 2.1. Društvena i gospodarska situacija………………………………........... 4 2.1.1. Demografska kretanja…………………………………........... 4 2.1.2. Op
ć
a gospodarska kretanja i tržište rada……………….......... 6 2.2. Stanje siromaštva i socijalne isklju
č
enosti te dohodovne nejednakosti... 8 2.3. Socijalna zaštita u Republici Hrvatskoj …………………………….. 9 3. STRATEŠKI OKVIR……………………………………………………………. 10 3.1. Pojmovi siromaštva, socijalne isklju
č
enosti;…………………………... 10 3.2. Najranjivije skupine stanovništva i zaštita od diskriminacije ………… 11 3.3. Svrha, glavni ciljevi i na
č
ela strategije………………………………… 13 4. STRATEŠKA PODRU
Č
JA U BORBI PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJU
Č
ENOSTI………………………………………………… 15 4.1. Obrazovanje i cjeloživotno u
č
enje…………………………………… .. 15 4.2. Zapošljavanje i pristup zapošljavanju…………………………………. 18 4.3. Stanovanje i dostupnost energije………………………………………. 21 4.4. Pristup socijalnim naknadama i uslugama.…………………………… 23 4.5. Pristup zdravstvenom sustavu i dugotrajna skrb………………………. 27 4.6. Skrb o starijim osobama ………………………………………………. 29 4.7. Regionalni pristup borbi protiv siromaštva i socijalne isklju
č
enosti… .. 31 4.8. Borba protiv zaduženosti i financijska neovisnost…………………….. 35 5. EUROPSKA I ME
Đ
UNARODNA SURADNJA……………………………….. 37 5.1. Europske i me
đ
unarodne obveze………………………………………. 37
 
5.2. Korištenje EU fondova………………………………………………… 38 5.3. Korištenje me
đ
unarodnih resursa……………………………………… 39
 
6. ULOGA DIONIKA, PRA
Ć
ENJE I IZVJEŠTAVANJE………………………… 39
 
 2
Sažetak
Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isklju
č
enosti u Republici Hrvatskoj (2014. –2020.) temeljni je dokument koji
ć
e omogu
ć
iti sustavan i zajedni
č
ki pristup svih relevantnih dionika u rješavanju problema siromaštva i socijalne isklju
č
enosti, uz osiguravanje minimalnog standarda najugroženijem dijelu društva, te sprje
č
avanje novih pojava siromaštva i socijalne isklju
č
enosti. Sadrži kratku i jasnu sliku postoje
ć
eg stanja siromaštva i socijalne isklju
č
enosti u Republici Hrvatskoj, kao i uzroka koji su doveli do toga stanja te društvenu i gospodarsku projekciju kao osnovu za djelovanje. Jasno se isti
č
e tko su najranjivije skupine društva izložene siromaštvu i socijalnoj isklju
č
enosti, uz na
č
elo orijentiranosti na pojedinca i njegove potrebe. Strategija se bazira na osiguravanju uvjeta za ostvarenje tri glavna prioriteta: borba protiv siromaštva i socijalne isklju
č
enosti te smanjenje nejednakosti u društvu; sprje
č
avanje nastanka novih kategorija siromašnih, kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isklju
č
enih osoba; uspostava koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isklju
č
enosti. Pritom je potrebno istaknuti da je antidiskriminacijska politika polazni princip u ostvarenju navedenih prioriteta i ciljeva. Za ostvarenje triju navedenih prioriteta i pripadaju
ć
ih glavnih ciljeva predvi
đ
ene su aktivnosti u okviru osam strateških podru
č
 ja, pri
č
emu se prioritetnim podru
č
 jem dugoro
č
no smatra obrazovanje i cjeloživotno u
č
enje. Zatim slijede: zapošljavanje i pristup zapošljavanju; stanovanje i dostupnost energije; pristup socijalnim naknadama i uslugama; pristup zdravstvenom sustavu i dugotrajna skrb; skrb o starijim osobama; regionalni pristup borbi protiv siromaštva; borba protiv zaduženosti i financijska neovisnost. Svako strateško podru
č
 je sadrži nekoliko glavnih strateških aktivnosti te na
č
ine njihove provedbe koje
ć
e se detaljnije razraditi u okviru trogodišnjih programa provedbe na nacionalnoj razini, a koji
ć
e zahtijevati izradu odgovaraju
ć
ih dokumenata na regionalnoj i lokalnoj razini. Dokument zastupa aktualnu europsku i me
đ
unarodnu politiku i sadrži poveznice s europskim i me
đ
unarodnim dokumentima ovoga karaktera te planira korištenje europskih i me
đ
unarodnih fondova za realizaciju dijela predvi
đ
enih strateških aktivnosti.
1.
 
UVOD
Raspoloživi statisti
č
ki podaci o
stanju siromaštva
 stanovništva Republike Hrvatske pokazuju da je
stopa rizika od siromaštva
, nakon socijalnih transfera, u 2012. godini iznosila
20,5 %,
 a
postotak osoba u riziku od siromaštva i socijalne isklju
č
enosti 32,3%.
Veliki dio populacije (15,4 %) živi u uvjetima teške materijalne oskudice i ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe koje se smatraju nužnima za dostojanstven život, kao što  je npr. odgovaraju
ć
e grijanje. Veliki broj nezaposlenih, ali i zaposlenih s malim primanjima ili neredovitim primanjima, mladih koji ne rade, veliki broj djece, starijih osoba i umirovljenika, osoba s invaliditetom, sama
č
kih ku
ć
anstava u kojima žive žene, jednoroditeljskih obitelji, marginalnih skupina koje su osim siromaštvu izložene i raznim oblicima diskriminacije, te socijalna isklju
č
enost ovih i drugih skupina i pojedinaca koje direktno i indirektno ulaze u krug siromašnih, zahtijevaju organizirano djelovanje svih dijelova društva. Podaci ukazuju na velike socijalne razlike i ograni
č
eni pristup mogu
ć
nostima. Obaveza je države i društva propitati uzroke koji dovode do takve situacije i osigurati uvjete za poboljšanje životnih uvjeta svima, jer se u uvjetima dugoro
č
ne krize siromaštvo i socijalna isklju
č
enost više ne mogu smatrati problemom koji se odnosi samo na pojedine dijelove društva koji se smatraju marginalnima, ve
ć
 je ono prijetnja svim slojevima društva i svim generacijama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->