Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
περί αθεϊας

περί αθεϊας

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Αποδείξεις ανυπαρξίας του θεού ή του ατόπου των υποστηρικτικών προς αυτών θέσεων
Αποδείξεις ανυπαρξίας του θεού ή του ατόπου των υποστηρικτικών προς αυτών θέσεων

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: CosCo Idrymaizimatologikvnerebnvn on Jan 29, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2014

pdf

text

original

 
περί των λογικών παρανομιών της θεογνωσίας
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -εισαγωγή-κποιοι καταλήγο!ν στο θε" απ" #"$ο προς μια !π"θεση-κποιοι σ!λλαμ$νο!ν το θε" ως την προ%λε!ση της ηθικής-κποιοι σ!λλαμ$νο!ν το θε" ως το τ%λειο ον-κποιοι σ!λλαμ$νο!ν το θε" ως αισθητική ερμηνεία-κποιοι σ!λλαμ$νο!ν το θε" ως απντηση στο γνωστο-κποιοι σ!λλαμ$νο!ν το θε" ως πρωταρ&ικ" αίτιο-'ακ(ρωση) των ενστσεών μας-σ!μπερσματα---***---+-Εισαγωγή
 Εδώ θ' αναφερθούμε στις αντιλήψεις τ' ανθρώπου περί θείων καταστάσεων και προσώπων, θα προσπαθήσουμε να τις λεκτικοποιήσουμε ούτως ώστε να γίνουν επεξεργάσιμες και κατόπιν θα δείξουμε πως όλες τους παραιά!ουν τις λογικ"ς αρ#"ς και κατοικούν στο θυμικό$ δυο λόγια δε θα πραγματευτούμε μια ορισμ"ν& παραδοτ&ς θρ&σκείας π#
τη ,ωή μετθνατονη οποία παρεμπιπττως ακ!ρώνεται απ. την απ"λ!τη ε/ρτηση κθε πτ!&ής το! νο! απ. τη $ιολογική κατσταση επιλεγμ%νων τμημτων το! εγκε#λο!
( ή τ&ν ασυματότ&τά τ&ς μόνο με κάποιες επιστ&μονικ"ς αρ#"ς π#
τον ντετερμινισμ" ο οποίος επί τη ε!καιρία α#ήνει τον θε" πραγο
 ή
την θεωρία της ε/ι/ηςη οποία καθιστασα#το ιο το! ανθρωποκεντρισμο(
(, αλλά θα τ&ν σ#ολιάσουμε στο ασικό τ&ς επίπεδο, τ& σύλλ&ψή τ&ς απ' τ&ν ανθρώπιν& διάνοια$
0-1ποιοι καταλήγο!ν στο θε" απ" #"$ο προς μια !π"θεση
)*ν υπάρ#ει
 
θεός και δεν πιστεύουμε σ' αυτόν "#ουμε μεγαλύτερο κόστος απ' το να μ&ν υπάρι και να πιστεύουμε, άρα το πλ"ον σώφρον είναι & πίστ& Εδώ οι λόγοι πίστ&ς δεν "#ουν καν άποψ& περί ύπαρξ&ς θεού, απουσία κάθε αντίλ&ψ&ς περί αυτού αμολάνε τ&ν ευρ"ως διαδεδομ"ν& ταύτισ& ωφελιμισμού και λογικής και κάνουν τ&ν ανάγκ& επι#είρ&μα$ +ο επι#είρ&μα- αναλυτικότερα "#ει ως εξής. /α ψάξουμε το αναμενόμενο κόστος τ&ς πίστ&ς ή τ&ς μ& πίστ&ς
2+3
$ 0ι υποστ&ρικτ"ς αυτού του επιιρήματος- λ"νε πως & ύπαρξ& θεού "#ει μια κάποια θετική πιθανότ&τα, δεν είναι απίθανος δ&λαδή$ 1τσι, αν επιλ"ξεις να μ&ν πιστ"ψεις τότε το αναμενόμενο κόστος σου είναι το άπειρο κόστος από τ&ν μ& πίστ& σ' "ναν πραγματικό θεό σμικρυμ"νο από τ&ν, "στω, μικρή πιθανότ&τα ύπαρξής του και το οποίο λιγοστεύει κι άλλο λόγω του κ"ρδους που θα '#ες αν δεν πίστευες ενισ#υμ"νο το τελευταίο απ' τ&ν, "στω, μεγάλ& πιθανότ&τα ανυπαρξίας του θεού$ 2πως και να '#ει, λ"νε, το άπειρο κόστος εξαλείφει όλα τα ενδε#όμενα πεπερασμ"να κ"ρδ& και δεν επ&ρεά!εται ως άπειρο( απ' το μικρής πιθανότ&τας, αλλά ποτ" αδύνατο ενδε#όμενο τ&ς ύπαρξής του$ 3ρα με τ&ν απιστία "#εις άπειρο κόστος$ *πό τ&ν άλλ& με τ&ν πίστ& "#εις
 
α άπειρο κ"ρδος από τ& θεία ανταμοιή, το οποίο μικραίνει, "αια, απ' τ&ν ενδε#ομ"νως πολύ μικρή πιθανότ&τα ύπαρξ&ς και λιγοστεύει ακόμα παραπάνω με το κόστος από τ&ν πίστ& σε κάτι ανύπαρκτο αυξ&μ"νο κατ' αναλογία με τ&ν "στω μεγάλ& πιθανότ&τα ανυπαρξίας$ 4ι εδώ το άπειρο κ"ρδος σήνει κάθε επιρροή τ&ς μικρής πιθανότ&τας και δεν αγγί!εται απ' το μεγάλο, ίσως, αλλά πεπερασμ"νο κόστος$ 3ρα & πίστ& "#ει άπειρο κ"ρδος, εν αντιθ"σει με τ&ν απιστία- που '#ει άπειρο κόστος$ 5υνεπώς, προτιμάμε τ&ν πίστ&6
α.4
 4ατ' αρ#άς ποιος μας είπε ότι ο θεός στ&ν περίπτωσ& που υπάρ#ει( είναι ψώνιο και γουστάρει να τον γλύφουμε7 8οιος μας εγγυάται ότι δεν του τ& δίνουν- οι προσευ#"ς με αποτ"λεσμα ό#ι μόνο να μ&ν "#ουμε άπειρο κόστος στπερίπτωσ& που συγκαταλεγόμαστε στους απίστους, αλλά μάλιστα άπειρο κ"ρδος από τον απογαλακτισμό μας7
$.4
4ατά δεύτερον ακόμα και ψώνιο να 'ναι πως ξ"ρω το τι τ' αρ"σει στις εκδ&λώσεις τ&ς πίστ&ς μου7 8ώς ξ"ρω ότι αρ"σκεται στ& μία κι ό#ι στ&ν άλλ& λατρεία και συνεπώς πώς εξασφαλί!ομαι να μ&ν καταλήξω στο πυρ το εξώτερον από κει που περίμενα να εισπράξω άπειρα κ"ρδ&7 Είναι ο #ριστιανικός θεός που διδάσκει τ&ν αγάπ& ή είναι μια θεότ&τα που διψάει για αίμα7 Είναι ο #ριστιανικός θεός του καθολικού δόγματος ή του ορθόδοξου7
γ.4
 4ατά τρίτον γιατί είναι πεπερασμ"νο το κόστος τ&ς θυσίας μιας ανθρώπιν&ς !ωής7 *ν δε μιλάμε για "να στήριγμα τ&ν ύστατ& ώρα ή "να ανακλαστικό στις δύσκολες στιγμ"ς τότε το μόνο που συμαίνει είναι & φθορά και & καταστροφή ενίοτε( τ&ς μίας και μοναδικής ής ενός ατόμου από περιορισμούς στο ρο του ανύπαρκτου$ *υτό δεν είναι άπειρο7
5.4
+"λος, πώς γάλαμε το συμπ"ρασμα ότι & ύπαρξ& θεού "#ει μ& μ&δενική πιθανότα7 9 εκτίμ&σ& τπιθανότ&τας είναι υποκειμενική και συγκεκριμ"να & πιθανότ&τα μια κατάστασ& που αντιλαμανόμαστε να αι ο θεός ισούται με το πλήθος των παραμ"τρων που τ& συνιστούν προς το πλήθος των ικανών και αναγκαίων παραγόντων που ορί!ουν το θεό$ 9 πιθανότ&τα να '#ει δει "νας μάρτυρας το δολοφόνο ισούται με το πλήθος των #αρακτ&ριστικών του δολοφόνου τα οποία είδε ο μάρτυρας, προς το πλήθος των #αρακτ&ριστικών που ταυτοποιούν τον δολοφόνο6  1#ουμε δύο τινά τώρα.
για να οριστεί ο θεός #ρειά!εται μια απειρία ενδείξεων ή απείρου μεγ"θους ενδείξεις$ *υτό διότι κάθε οντότ&τα με πεπερασμ"να #αρακτ&ριστικά δεν συνάδει με τ& μεγαλειώδ& εικόνα των θεοσεούμενων ανθρώπων περί του θεού τους$ Επιπλ"ον, ως πεπερασμ"ν& & εμπειρία μας είναι καταδικασμ"ν& να συλλ"γει πεπερασμ"νες το πολύ ενδείξεις περί τ&ς ύπαρξής του$ 3ρα αν κάποιος "ι τω και :;;$;;;$;;;$;;;$;;;$;;;$;;;$;;;$;;;$;;;$;;; δεδομ"να που συνήθως δεν "#ει ούτε α(, "#ει συλλει τόσα θεία #αρακτ&ριστικά, τότε αυτό δε τον οδ&γεί πουθενά μιας και διαιρούμενος ο αριθμός αυτός με το άπειρο του γά!ει "να ολοστρόγγυλο μ&δ"ν
203
$
ις περιπτώσεις που δεν "#ουμε αντιλ&φθεί καν"να ρακτιστικό του θεού όπως συμαίνει συνήθως( &
 
πιθανότ&τα γαίνει με απλούστερο τρόπο ίσ& με το μ&δ"ν$ *πλά διότι μ&δ"ν δια οτιδήποτε διάφορο του μ&δενός κάνει μ&δ"ν-$ 2πως και να '#ει, ο διατεθειμ"νος να πιστ"ψει στο θεό, ο άτυ#ος αυτός αναγκάται να εκτοπίσει τον θεό στο #ώρο προλ"ψιμα σίγουρα ανύπαρκτου, άρα όταν υπολογί!ουμε το αναμενόμενο κόστος "#ουμε πολλαπλασιασμό του απείρου κόστος απιστίας απαντι σ' "ναν υπαρκτό θεό( με το τίποτα- πιθανότ&τα ύπαρξθεού(, δ&λαδή κάτι απροσδιόριστο το "να τείνει σε κάτι τεράστιο και το άλλο σε κάτι απειροστό($ Επομως δεν μπορούμε να γάλουμε συμπασμα για το όλο κόστος$
6-1ποιοι σ!λλαμ$νο!ν το θε" ως την προ%λε!ση της ηθικής
)*ν δε
 
πιστεύουμε τότε θα καταλήξουμε !ούγκλα από ανθρώπους #ωρίς αίσθ&σ& καλού και κακού  2πως και πριν, δεν μιλάμε για απόδειξ& ύπαρξ&ς, αλλά για γνώσ& περί ιμότας του θεού ή τ&ς πίστστο θεό$ 0 λόγος τ&ς πίστ&ς, μ' αυτή τ& συλλογιστική του θε<στή, δεν είναι & πεποίθ&σ& τ&ς ύπαρξ&ς, αλλά το όλεμα και πάλι$ *ς το δούμε, όμως, και το κατά πόσον είναι όλεμα καν$8λάθουμε "να θεό που κάθε δυστυ#ής θα 'θελε να υπάρ#ει, με τόσ& απόγνωσ& που λ&σμονούμε στ&ν πορεία πως το καλό "#ει νο&ματοδωτ&θεί από μας$ =&λαδή, το ότι επιλ"γουμε να δοξάσουμε το θεό κι ό#ι να εξευμενίσουμε το διάολο ή τ"λος πάντων τ&ν άρν&σ& του θεού( δεί#νει τ& δυνατότ&τα ικής επιλογής, μια ική αυτονομία τ&ς #ρονικής στιγμής που τίθεται$ 8ιο απλά, με άσ& τ&ν &θική του αντίλ&ψ& ο καθ"νας επιλ"γει ανάμεσα στο καλό και στο κακό, πράγμα ισοδύναμο με τον ισρισμό ότι & ική αντίλ&ψ& προ>πάρ#ει στο μυαλό των ανθρώπων απ' τ&ν πίστ& στο θεό ή το διάολο$ ο>πάρ#ει, γιατί αυτή & ική αντίλ&ψ& παρ"#ει τ& δυνατότ&τα επιλογής ανάμεσα στο καλό και στο κακό6 Επιπλ"ον, μπορεί ο θεός να 'ναι πανάγαθος και δια τ&ς καθ' εικόνας του να αστε καλοί, αλλά αυτό αιτιολογεί τ&ν &θική μας, άντε να προλ"πει μια μ"σ& ική κατάλ&ξ& στο ανθρώπινο είδος, δεν αξιολογεί ικ, δε μας παρ"ι α δείκτ& καλοσύν&ς που να φανερώνει οπισθοδρομήσεις, παραστρατήματα ή θετικά ήματα για το παρόν και δε μας προτρ"πει παρά μόνο με το φόο κι ό#ι τ&ν πειθώ να στραφούμε στ& μία ή στάλλ& επιλογή$ ους μακρινούς προγόνους μας το #αμόγελο δήλωνε υποταγή$ /α '#ε νό&μα να πούμε στις μ"ρες μας πως οι γενναίοι δε μογελούν7 ς πρει να εκλαμάνουμε και ν' αντιμετωπί!ουμε το γ"λιο με τ&ν πρωτόγον&)πρωτόπλαστ& νο&ματοδότ&σή του7 Εν κατακλείδι, αυτό που λ"με εδώ είναι πως & &θική είναι μια ανάλυσ& για τις διαπροσωπικ"ς σ#"σεις των ανθρώπων, οπότε εξαρτάται απ' αυτ"ς, καθώς και από τ&ν αίσθ&σ& αυτών από τους ανθρώπους, δεν εξαρτάται απ' τ&ν προ"λευσή τ&ς$ 3ρα ισ#ύει ότι επιλ"γουμε τ&ν &θική μας #ωρίς να ανατρ"ξουμε στα θεία, απλά εξετά!ουμε κριτήρια του σήμερα$ ?τοι όταν & &θική πλάθεται από τα θεία τότε ή συμαίνει εξαναγκασμός αλλαγής τ&ς παλιάς &θικής ή συμαίνει συμπτωματική ταύτισ& τ&ς παλιάς &θικής με ταρ#"ς τ&ς θρ&σκείας που υιοθετούμε$

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->