Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sd_dizin2

sd_dizin2

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by rosierock

More info:

Published by: rosierock on Jan 29, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2014

pdf

text

original

 
Reyna, ‹shak, “Türkiyeli Az›nl›klar ve Yeme(k) Kültürleri”, 1996, S. 60-61, s. 145-147. Reyna, ‹shak, “Yemek Zaman›”, 1996, S. 60-61, s. 5-7. Richards, Thomas, “Beden! E¤er üzerinde çal›fl›rsak, bedenimizi irademize uydurabiliriz”,(söylefli), 2002, S.83, s.53-62Rifat, Mehmet, “Egkyklios Paideia’dan Ansiklopedi’ye...”, 1993, S. 52, s. 28-29. Rifat, Mehmet, “Masallara Yaklafl›m Biçimleri”, 1992, S. 49, s. 41-48. Rifat, Oktay, “Bahçe”, 1995, S. 58, s. 34. Rifat, Oktay, “Bahçede”, 1995, S. 58, s. 34. Rifat, Oktay, “Eflik”, 1995, S. 58, s. 34. Rifat, Oktay, “Kanarya ve Bahçe”, 1995, S. 58, s. 34. Rifat, Oktay, “Telefon”, 1996, S. 62, s. 219-220. Rifat, Samih, “A’dan Z’ye Abidin Dino”, 2000, S. 76, s. 233-234. Rifat, Samih, “Ahmet Elhan’›n Say›s›z Yüzleri”, 1993, S. 53, s. 57-63. Rifat, Samih, “Arles 99’dan Alt› Gün Alt› Foto¤raf”, 1999, S. 74, s. 29-38. Rifat, Samih, “Ben, Sermimarân-› Hassa...”, 1999, S. 73, s. 181-182. Rifat, Samih, “Bir Eski Ça¤ Tap›na¤› ‹çin Deneme-Yaz›t”, 2001, S. 80, s. 95-102.Rifat, Samih, “Bitez’de Büyük Bir Bahçede”, 2001, S. 79, s. 87-97. Rifat, Samih, “Bizans Müzi¤i Üstüne Bir Dostla Söylefli”, 1998, S. 69-70, s. 137-142. Rifat, Samih, “Bofllukta Devinen Bir Nokta”, 2000, S. 76, s. 7-9. Rifat, Samih, “Çalan Gövde”, 1999, S. 71, s. 91-94. Rifat, Samih, “Evdeki Yontular ve Kör K›z”, 2002, S.82, s.196-199Rifat, Samih, “Foto¤rafç›n›n Bahçesi”, 1995, S. 58, s. 156-165. Rifat, Samih, “Foto¤rafç›n›n Odas›”, 2001, S.81, s.168-171Rifat, Samih, “Foto¤raf›n Gölgeleri”, 2000, S. 77, s. 151-154. Rifat, Samih, “Handycam Goliath’a Karfl›”, 2000, S. 78, s. 35-37. Rifat, Samih, “‹lhan Usmanbafl’la Yaflam ve Müzik Üstüne...”, 2001, S. 79, s. 113-121. Rifat, Samih, “Kent, Haz›r-Yap›t ve Hayaller Üstüne...”, 2000, S. 78, s. 89-90. Rifat, Samih, “Köprüdeki ‹z”, 1999, S. 73, s. 119-122. Rifat, Samih, “Londra’da Henri Cartier-Bresson’la Bafl Bafla”, 1998, S. 68, s. 63-65. Rifat, Samih, “Louvre Müzesinde Bir Osmanl› Resm-i Geçidi”, 2000, S. 75, s. 21. Rifat, Samih, “Metin Elo¤lu: Kuflla Gelen Kartlar”, 2001, S. 79, s. 14. Rifat, Samih, “Nedir, Neyin Nesidir Küratör? Ya da Senaryo Yazar› Yönetmenli¤e Soyunmal› m›?”,2001, S. 81, s. 97-100Rifat, Samih, “Niko’nun Bakt›klar›, Gördükleri...”, 2001, S. 79, s. 6. Rifat, Samih, “Sahnede Sevilmek”, 2000, S. 77, s. 9. Rifat, Samih, “Yitik Kente Yedi Kap›”, 1998, S. 69-70, s. 44-51. Rifat, Samih, “Zaman, Çabuk”, 2000, S. 76, s. 14-15. Rifat, Samih, “Zaman, Mekân ve Nesneler Aras› Ahmet Elhan”, 1999, S. 72, s. 25-27. Right, William, “Jackson Pollock ile Söylefli”, 1998, S. 67, s. 75-78. Rilke, Rainer Maria, “Çünkü Bahçeleri Yapanlar, Krallard›r”, (Çev.: Ahmet Cemal), 1995, S. 58, s. 167. Rilke, Rainer Maria, “Mektup”, (Çev.: Nüzhet Ar›c›), 1996, S. 62, s. 127-129.Rilke, Rainer Maria, “Yedinci Düfl”, (Çev.: Zahide Gökberk), 1997, S. 65, s. 129-130. R›za, Enis, “Belgesel Sinema Üzerine Notlar”, 2005, S.94, s.99-101Roche, Denis, “’Melankoli Çekmecesi’nden Foto¤raflar”, (Çev. Aykut Derman), 2002, S.84,s.92-101Roche, Denis, “Beflinci Gün / Zulmetten Al›nacak Ders Yok”, (Çev.: Aysel Bora), 2000, S. 97.s. 118-141.Rochlitz, Rainer, “Walter Benjamin ve Foto¤rafç›l›k/Deneyim ve Teknik Ço¤alt›labilirlik”,(Çev. Esra Özdo¤an), 2002, S.84, s.188-193Rockwell, John, “Ciddi Müzik Tutkusu”, (Çev.: Özden Ar›kan), 1999, S. 72, s. 59-68. Roditi, Edouard, “fiair ve Sarhoflluk”, 2000, S. 75, s. 218-223.Rona, Zeynep, “Bir ‹zleyici Gözüyle Yeni Getty Merkezi”, 1998, S. 68, s. 115-121. Rona, Zeynep, “Mimaride 20. Yüzy›l›n Son Baflyap›t› (m›?)”, 1999, S. 71, s. 53-60. Rona, Zeynep, “Ressam Gözü ile Sanatç›”, 1999, S. 72, s. 11-15.Rosen, Mina, “Mezarl›klar”, 1992, S. 48, s. 20. Rosenberg, Harold, “Tuvalin ‹çine Girmek”, 1998, S. 67, s. 87-89. Rouault, Georges, “Kayan Y›ld›z Sirki”, (Çev.: Samih R›fat), 1999, S. 74, s. 177.Roubaud, Jacques, “Haf›za ve fiiir”, (Söylefli: Levent Y›lmaz), 1993, S. 52, s. 74-76. Roux, Emmanuel de, “Üç Baflkentte Üç Avrupa Müzesi”, (Çev.: Feridun Aks›n), 2000, S. 75, s. 28-29.Russo-Katz, Miriam, “Sünnet”, 1992, S. 48, s. 45.Rüzgâr Necla – Ferhat Özgür, “Güncel Sanatta ‘Görünür Olmak’ Saplant›s› ya da Mutlak OlanHiçbir fiey Yok!..”, (söylefli), 2006, S.97, s.194-201
35
 
36
S
Saatç›o¤lu, Ifl›l, “Cevaplar› Olmayan fiair Eugenio Montale”, 1992, S. 46, s. 69-70. Saatç›o¤lu, Ifl›l, “fiair Mario Luzi ile Montale’den Konufltuk”, (söylefli), 1992, S. 46, s. 72. Sabuncuo¤lu, Ayça, “In God we trust”, 2004, S.91, s.4Sabuncuo¤lu, Ayça, “Sözlükte Bir Madde”, 2003, S.87, s.10Sabuncuo¤lu, Ayça, “Yaflam› Ac›t›r Savafl”, 2004, S.91, s.5Sabuncuo¤lu, Ayça, “Zaman kapsüle s›¤ar m›?”, 2004, S.90, s.19Sadi, Argun, “Akdeniz’de Osmanl› Gemileri”, 1990, S. 41, s. 63-68. Safa, Peyami, “‹flte Paris!”, (Sadelefltiren: E. N. Gökflen), 1997, S. 66, s. 87-89. Sa¤lam, Mümtaz, “Gölgenin Ucunda”, 2001, S. 79, s. 245-246.Sa¤lam, Mümtaz, “Kimlik Sorunlar› Aç›s›ndan, Yeni Kad›n ve Resim ‹liflkisi”, 1996, S. 63, s. 159-167. Sa¤lam, Nuri, “Adorno’nun Fritz Lang’a Mahcup Olmas›nda Alexander Kluge’nin Pay›!”,2002, S.84, s.19-21Sa¤lam, Nuri, “Documenta11: Niçin Spor Ayakkab›s›?”, 2002, S.84, s.44-47Sa¤lam, Nuri, “Gerçek Vincent Van Gogh”, 2003, S.87, s.17Sa¤lam, Nuri, “Picasso’nun Y›ld›zlar›”, 2002, S.83, s.122-129Sa¤lam, Nuri, “Sasha Waltz”, 2002, S.85, s.204-210Sa¤lam, Nuri, “Stockhausen’in Kozmosu Yak›n›m›zda m›?”, 2002, S.82, s.49-51Sakao¤lu, Necdet, “Filiz Ça¤man: Büyülü Bir Co¤rafyan›n Hazine Dairesi”, (söylefli), 1999, S. 73, s. 23-40. Sakao¤lu, Necdet, “Geçmifl Zaman Yolculuklar›”, 1997, S. 66, s. 45-55. Sak›zl›, Enis R›za, “Enstantaneler”, 1991, S. 43, s. 13-22. Sald›ray, Beyhan, “Bir Yar›flman›n Ard›ndan” / “On a Competition”, 1981, S. 23, s. 27-31. Salgado, Sebastiao, “Bugüne Kulak Verelim”, (Çev.: Turhan Ilgaz), 2000, S. 77, s. 15-16.Salinger, J.D., “Mum”, (Çev.: Coflkun Yerli), 1996, S. 62, s. 137.Sallmann, Jean-Michel, “Cad›”, (Çev.: Türker Armaner), 1996, S. 63, s. 61-69. Salvioni, Daniella, “Sosyal Heykel Olarak Kütüphane”, (Çev.: Mehmet H. Do¤an), 2000, S. 78,s. 22-25.Sander, Mehmet, “Dans Manifestosu”, (Çev. Kemal Atakay), 2002, S.85, s. 196Sandrisser, Barbara, “Dalgalar›n Esteti¤i”, (Çev.: Zeynep Aktüre), 1999, S. 72, s. 157-164. Sante, Luc, “‹mgenin Zaferi”, (Çev.: Kemal Atakay), 2000, S. 75, s. 47-51.Sapelli, Marina, “Eski Roma Yeniden Keflfediliyor”, (Çeviri: Kemal Atakay), 1999, S. 74, s. 47-53. Sarg›n, Güven Arif, “Le Corbusier ve Kent; Devrim ve Tutucu Söylence’ye Dair”, 2003, S.87,s.188-197Sarkis, “Beuys ve Grünewald’›n Buluflmalar›”, (Çev.: Elif R›fat), 2005, S.94, s.38-43Sartre, Jean-Paul, “Calder’in Mobilleri”, (Çev.: Berran Tözer), 2000, S. 75, s. 9-10. Sartre, Jean-Paul, “Giacometti’nin Resimleri”, (Çev.: Hülya Tufan), 1994, S. 55, s. 123-133. Savl›, Pelin Özer, “Küçük-Tek-Tip-Adamlar, Siyah-Beyez ve Ses K›s›kl›¤› Üzerine: SeniDuyam›yorum”, 2000, S. 75, s. 34.Saxl, Fritz - Raymond Klibansky - Erwin Panofsky, “Satürn ve Melankoli”, (Çev.: Ifl›kErgüden), 1994, S. 56, s. 69-89. Say, Ahmet, “Kâmuran Gündemir: Kristaller Gibi Dökülmeli”, (söylefli), 2000, S. 77, s. 21-23.Say, Faz›l, “Hareketlerimi Bana Müzik Yapt›r›yor...”, 1999, S. 71, s. 105-106. Saybafl›l›, Nermin, “Deneyim ve Kat›l›m”, 2005, S. 96, s. 214-215Saybafl›l›, Nermin, “F›s›ldayan Sokaklar”, 2005, S. 96, s. 172-179Saygun, Ahmet Adnan, “Dört Yaz›”, 2002, S.85, s.214-220Say›n, Nevzat, “S/imgelerle Düflünmek”, 2002, S.83, s.89-107Say›n, Nevzat, “Turgut Cansever ile Le Corbusier Üzerine”, (söylefli), 2003, S.87, s.27-40Schaffer, Bernard, “Garth”, (Çev.: Mustafa Dermenci), 1997, S. 64, s. 283-284. Schönberg, Arnold, “
Üslûp ve Fikir’
den Seçme Yaz›lar”, (Çev.: Mine Haydaro¤lu), 2004, S.93,s.204-205Schumer, Arlen, “Yeni Süperkahramanlar – Bir Grafik De¤iflim”, (Çev.: Gaye Eslen), 1997, S. 64, s. 253-271. Scognamillo, Giovanni, “Türk Sinemas›nda Bizans Oyunlar›”, 1998, S. 69-70, s. 155-158. Scutenaire, Louis, “Yaflam›n Yarat›m›”, (Çev.: Nermin Saatç›o¤lu), 1998, S. 68, s. 15-21. Sélavy, Rrose, “Aynadaki Adamlar”, (Çev.: Özge Aç›kkol), 2000, S. 75, s. 199.Serdaro¤lu, Ümit, “Ekrem Akurgal: Zaman Törpülüyor ‹nsan›”, 1999, S. 74, s. 93-99.Serres, Michel, “Uzakl›k ve Yak›nl›k”, (Çev.: Bar›fl K›l›çbay), 1997, S. 66, s. 151-158. Sesslen, Georg, “Buck Jones’tan Red Kit’e: Western Çizgi Roman›”, (Çev.: Ebru Erbafl), 1997,S. 64, s. 229-231.
 
Sevin, Nureddin, “Saray Kaftanlar›” / “Caftains of The Sultans”, 1975, S. 3, s. 14-23. Sevindi, Nevval, “
Peruk Takan Kad›nlar 
Üzerine…”, 2002, S.84, s. 242-243Seydi Ali Reis, “Gezi Notlar›”, 1997, S. 66, s. 29-33. Sezer, Sennur, “Turistik Türkiye Sergisi” / “Turkey for The Tourist”, 1975, S. 3, s. 35-45.Sezgin, Erkut, “Parçada Daima Bütünü Gören Sanatç›: Giacometti”, 1998, S. 68, s. 195-200. Shakespeare, William, “Bir Yaz Gecesi Düflü”, 1997, S. 65, s. 61. Shaw, Stanford, “Osmanl› Yahudilerinin Alt›n Ça¤›”, (Çev.: Ferma Lekesizal›n), 1992, S. 48, s. 6-20. Sheets, Hilarie M., “fiafl›rd›m, Kafam Kar›flt› Ama Hayranl›k Duydum!”, (Çev. GülderenDedea¤aç), 2002, S.84, s.26-29Shiff, Richard, “Kal›n Çizgiler: Serra’n›n Siyah›”, (Çev.: Mehmet H. Do¤an), 2000, S. 76, s. 195-202Shlain, Leonard, “Sanatç›-Bilim Adam› / Mistik-Fizikçi”, (Çev.: Mehmet H. Do¤an), 2004,S.90, s.112-123 Simart, Jean-Pierre, “S. Beckett, J. Littlewood ve J. Mc Grath’ta Soytar›sal Karfl› Ç›kma, Ac› Alay ve Arac›l›k”, (Çev.: Cem ‹leri), 1999, S. 74, s. 205-211.S›nar, Neriman, “Bafl Lala Kulesi, Hekimbafl› Odas› ve ‹lk Eczane”, 1989, S. 38, s. 36-40.Sokullu, Sevinç, “De¤erli Bir Tiyatro Tarihi Çevirisi”, 2001, S. 79, s. 243-244.Solares, Jean Maria, “Stockhausen’le Yüz Yüze” (Çev.: Mehmet H. Do¤an), 2001, S. 79, s. 197-201.Sollers, Philippe, “Y›llanm›fl Marc”, (Çev. Osman Tokcan), 2002, S.83, s.130-131Somay, Canan E., “Picasso Matador”, 2002, S.83, s.214-225Somersan, Semra, “Cahit Arf: Üniversite Ad› Alt›nda 27 Ortaokul Kuruldu”, (söylefli), 1993, S. 54, s. 36-38. Sonat, Göksen, “II. Abdülhamid’e Hediye Edilen Gümüfl Maketler”, 1988, S. 37, s. 20-23. Sönmez, Ilg›n, “
Mut
”, 2004, S.90, s.18Sönmez, Ilg›n, “Edward Said ve Tufllar”, 2003, S.89, s.14Sönmez, Ilg›n, “Home Sweet Home”, 2003, S.89, s.15-16Sönmez, Necati- Theo Angelopoulos, “Yolculuk benim evimdir” (söylefli), 2002, S.82, s. 26-33Sönmez, Necati, “Ekonomide Hafif, Sinemada A¤›r”, 2002, S.82, s.6-7Sönmez Necmi - Georg Baselitz: “Benim sanatsal ilgim resim sanat›na odakl›, hangi döneme,hangi ekole ait oldu¤u, hangi içeri¤e sahip oldu¤u fark etmez; tüm resimler benim içinbir modeldir.”, (söylefli), (Çev. Dilman Murato¤lu), 2002, S.84, s.30-43 Sönmez, Necmi, “8. Uluslararas› ‹stanbul Bienali Üzerine Notlar”, 2003, S.89, s.17-19Sönmez, Necmi, “Abidin Dino Dünyas›n›n Gizli Kap›lar›: 10. Ölüm Y›ldönümünde AbidinDino’yu Düflünmek”, 2004, S.90, s.8-9Sönmez, Necmi, “Belle¤in Dönüflümü / Sarkis’in Bordeaux Sergisi Üzerine”, 2000, S. 76, s. 115-132.Sönmez, Necmi, “Cihat Burak’›n On Paris Resmi”, 2001, S. 79, s. 215-227.Sönmez, Necmi, “Dualité / ‹kilik Tiraje’nin Yeni Resimleri”, 2004, S.93, s.68-77Sönmez, Necmi, “Form Bütünlü¤ünün Parçalan›fl› ve Renklerin Özgürleflmesi”, 2000, S. 76, s. 30-35.Sönmez, Necmi, “Görüntünün Belle¤e Etkisi/ Paris’te René Burri Retrospektifi”, 2004, S.91,s.7Sönmez, Necmi, “Hans Hartung: So¤uk ve Ça¤›r›c›”, 1993, S. 54, s. 75-80. Sönmez, Necmi, “‹mgenin Arkas›: Rengârenk”, 2005, S.94, s.20-23Sönmez, Necmi, “‹nsan›n Bilinmeyen Co¤rafyas›”, 2006, S. 97, s. 6-7Sönmez, Necmi, “Kavramsal Çerçevenin Yoksunlu¤u”, 1999, S. 74, s. 103-105.Sönmez, Necmi, “Politik Metaforlar: Heri Dono’nun Resim Evreni ve
Who’s Afraid of Donosaurus? 
”,2004, S.92, s.28-31Sönmez, Necmi, “
VS.
Mürüvvet Türky›lmaz’›n Maçka Sanat Galerisi’ndeki Kiflisel SergisiÜzerine”, 2003, S.87, s. 22-24Sönmez, Necmi, “William Klein Retrospektifi: Ellerimin Nereye Uzanaca¤›n› Bilmiyorum”,2006, S. 98, s. 8-9Sönmez, Necmi, “Yeryüzü Çizgisi Nerede Biter, Gökyüzü Çizi¤i Nerede Bafllar? Casper DavidFriedrich Sergisi”, 2006, S. 99, s. 8-9Sönmez, Necmi, “Zamanlar›n Haf›zas› ya da Tiraje’nin Resim Dünyas›nda Kurgunun Önemi”,2003, S.86, s.16-17Sönmez, Nedim, “Ebrû Sanat›nda Yenilikler” / “Innovations in the Art of Marbling”, 1985, S. 34, s. 27-33.Sönmez, Sevengül, “Bir Müze Defterini Okumak”, 2003, S.87, s.4-6Sontag, Susan, “Platon’un Ma¤aras›nda”, (Çev.: Cem Akafl), 1992, S. 50, s. 23-29. Sontag, Susan, “Savafla Bakmak Foto¤raf›n Ölüm ve Y›k›ma Bak›fl›”, (Çev.:EmreBarcadurmufl), 2004, S.90, s.68-91
37

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->