Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sd_dizin3

sd_dizin3

Ratings:
(0)
|Views: 4|Likes:
Published by rosierock

More info:

Published by: rosierock on Jan 29, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2014

pdf

text

original

 
“Kapandaki Venüs”, Mehmet Ergüven, 1996, S. 63, s. 111-114. “Kimlik Sorunlar› Aç›s›ndan, Yeni Kad›n ve Resim ‹liflkisi”, Mümtaz Sa¤lam, 1996, S. 63, s. 159-167. “Londra’dan Mektup: Lady Montagu Sahnede”, Belma Ötüfl Basket, 2004, S.90, s.64-68.“Pasolini’nin ‘Medusa Bak›fll›’ Medea’s›...”, Mukadder Ayd›n Çak›r, 1996, S. 63, s. 215-220. “ ‘Peruk Takan Kad›nlar’ üzerine...”, Ayfle Durakbafla, Kutlu¤ Ataman, Melek Urgay, DemetDemir, Ruflen Çak›r, 2002, S. 84, s. 241-248.“Sanat ve Edebiyatta Putlaflt›rma”, Stéphane Michaud, (Çev.: Emre Azizlerli), 1996, S. 63, s. 123-143. “Sanatç› Cariyeler”, Metin And, 1999, S. 73, s. 69-75. “Tecavüzün Perspektifi: ‹çerisi”, Orçun Türkay, 2001, S.81, s.8.
Karagöz
“Büyük Karagöz Üstad› Rag›p Tu¤tekin” / “The Great Karagöz Master Rag›p Tu¤tekin”, U¤urGöktafl, 1984, S. 31, s. 35-40. “Gündemimiz Büyük ‹skender”, Metin And, 2005, S.94, s.160-174“Milli Gölge Oyunumuz Karagöz” / “Karagöz: Turkey’s National Shadow Theater”, U¤urGöktafl, 1983, S. 26, s. 28-33.“Muhalif Oyun Karagöz”, Orhan Duru, 1999, S. 74, s. 153-157. “Onuncu Y›l›n Düflündürdükleri” / “Thoughts on the Tenth Anniversary of Yap›-Kredi Bank’sPainting Contest for Junior High School Pupils”, Güngör Kabakç›o¤lu, 1984, S. 30, s. 12-15. “Türk Gölge Oyunu Tasvirleri, Kiflileri: 1, As›l Kifliler ve Kad›nlar”, U¤ur Göktafl, 1988, S. 37,s. 52-55. “Türk Gölge Oyunu Tasvirleri, Kiflileri: 2”, U¤ur Göktafl, 1989, S. 38, s. 52-59. “Türk Gölge Oyunu Tasvirleri, Kiflileri: 3”, U¤ur Göktafl, 1989, S. 39, s. 60-64.
Karikatür
“Ali Murat Erkorkmaz: Mesaj› Güçlendirmek ‹çin Renklerin Dilini Kullanmal›...”, (Konuflma:Selda Baybara), 1991, S. 44, s. 23. “Semih Balc›o¤lu: Karikatürde Renk, Çizgiyi Öldürüyor...”, (Söylefli: Selda Baybara), 1991, S. 44, s. 17. “Tan Oral: ‹yi Kullan›lmayan Renk, Karikatürde Gürültü Unsurudur...”, (Konuflma: SeldaBaybara), 1991, S. 44, s. 21. [; S. 45, s. 64’te düzeltilmifl olarak yeniden yay›mlanm›flt›r.]“Turgut Çeviker: Renk Hayat›n Bir Parças›...”, (Konuflma: Selda Baybara), 1991, S. 44, s. 25-27. “Türk Karikatüründe Kurtulufl Savafl› Dönemi (1918-1923)”, Turgut Çeviker, 1990, S. 40, s. 18-25.
Kat›l›mc› Sanat
“Ayd›nlanmalar, Sarkis’in Defilesi”, Nathalie Est, (Çev.: fiule Demirkol), 2000, S. 78, s. 12-13.“Belle¤in Dönüflümü: Sarkis’in Bordeaux Sergisi Üzerine”, Necmi Sönmez, 2000, S. 76, s. 115-132.“Beuys ve Grünewald’›n Buluflmalar›”, Sarkis, (Çev.: Elif R›fat), 2005, S.94, s.38-43.“Bu [yap›t] her fleyi ve herkesi içine alabilen global bir konteyner.” / “Gözlerini Aç” – “[This]piece is a global container which can accommodate everything and everyone” / “Open Your Eyes” ”,(Söylefli: Gülsen Bal – Lanfranco Aceti), (Çev:Mine Haydaro¤lu), 2005,S. 96, s. 143-159.“Buradan Çok Uzakta: Bir Kamusal Alan Projesi” ”, Zuhal Baysar, 2006, S. 99, s. 160-167.“Deneyim ve Kat›l›m”, Nermin Saybafl›l›, 2005, S. 96, s. 214-215.“Doldurma-Boflaltma” Sergisi”, Ali Akay, 2005, S. 96, s. 136-141“Düzenleyici Bir Retorik Olarak Kamusal Mekan / Department of Public Appearance’inUygulamar› Üzerine”, Ferhat Özgür, 2005, S. 96, s. 120-127“E¤ilimlerin ve Kat›l›mlar›n Gölgesinde: Travma, F›rsatt›r!”, fiener Özmen, 2005, S. 96, s. 128-135“F›s›ldayan Sokaklar”, Nermin Saybafl›l›, 2005, S. 96, s. 172-179“Gözden Kula¤a: Solumay› ‹zlemek”, Elvan Zabunyan, (Çev.: fiule Demirkol), 2000, S. 77, s. 12-14.
Inter Urinas et Faeces Nascimur? 
”, E. Efe Çakmak, 2005, S. 96, s. 160-166
70
 
“‹nteraktif Sanat – Belki de Kötü Bir Fikirdir...”, Michael Naimark, (Çev: Betül Kad›o¤lu),2005, S. 96, s. 142-146“Kat›lmak Çok Cazip”, Deniz Aygün, 2005, S. 96, s. 166-170“Londral› Sanat Elefltirmeni/ Küratör Guy Brett’ le Bir Söylefli – An ‹nterview with Guy Brett, Art Critic/ Curator From London”, (Söylefli: Gülsen Bal), (Çev: Mine Haydaro¤lu), 2006,S. 98, s. 197-208.“Nicolas Bourriaud: “ Bir taraftan gelenekselcili¤e, bir taraftan da globalleflmenin getirdi¤itektipleflmeye karfl› direnifl yeni bir modern ruh yarat›yor. – Nicolas Bourriaud: “Autraditionnalisme d’une part, á l’uniformisation opérée par la globalisation d’autre part,qui fonde peutlétre un nouvel esprit moderne” ”, (Söylefli: Ali Akay), (Çev: Saadet Özen),2005, S. 96, s. 85-97.“Orbis Sarkis”, Henry-Claude Cousseau, (Çev.: Turhan Ilgaz), 2000, S. 76, s. 133-139.“Sarkis: Bir ‹crac›n›n Serüveni”, (Söylefli: Semih Kaplano¤lu), 1989, S. 39, s. 12-17.“Sarkis: Bir yap›ttan baflka bir yap›ta, benim yaratt›¤›m bir yap›tla baflka kültürlere aityap›t(lar)a seyahatler son 20 y›ll›k çal›flmalar›m›n özüdür.”, (Söylefli: Levent Çal›ko¤lu),2005, S. 96, s. 98-120.“Sarkis: Gözda¤›”, Cem ‹leri, 2000, S. 78, s. 73-84.“Sarkis ile Söylefli”, Asl›han Dinç, 1993, S. 53, s. 17-21.“Sarkis’ten Topyekün Bir Sanat Önerisi”, Rana Öztürk, 2005, S. 95, s. 48-56“Yeni Tip Kamusal Sanat Üzerine Bir Söylefli”, E¤rikavuk, Ifl›l- Zerrin Boynudelik, 2006, S.97,s. 218-225.
Kent
“Anonim Bir Çarfl› Ressam›n›n Yapt›¤› ‹ki Ciltlik ‹stanbul Albümü”, Metin And, 2005, S. 96, s. 180-194“Afl›r› Ifl›kl› Bir Kent”, Paul Virilio, (Çev.: Esra Özdo¤an), 2000, S. 78, s. 191-196.“Bencil Yolcu”, Jean Clair, (Çev.: fiule Demirkol), 2000, S. 78, s. 177-189.“Bir fiehir Müzesi Kurmak”, Jack Lohman, (Çev: Betül Kad›o¤lu), 2005, S. 95, s. 152-157“Bugün ‹stanbul’da hava ‘çok bulutlu…’”, Evrim Altu¤, 2005, S.95, s. 136-139“‘Cumhuriyet’in ‹deolojik Anlat›m› Olarak An›t ve Heykel”, Zeynep Yasa Yaman, 2002, S.82,s.155-172.“Çevirikentler”, Münir Göle, 2001, S. 79, s. 29-31.“Dikey Kentin Derinleri”, Güven Turan, 2000, S. 78, s. 95-100. “Difli fiehirler Erkek Kentler”, Mehmet Ali K›l›çbay, 1990, S. 41, s. 28-30.“Do¤an Kuban’la Kentler, Yap›lar, Sokaklar Üstüne...”, (Söylefli: Murat Germen), 2000, S. 78,s. 59-71.“Düfldünyas› ve Felaket Olarak Kent”, Susan Buck-Morss, (Çev.: Alp Tümertekin), 2000, S. 78, s. 149-165. “Eski-Yeni-Ça¤dafl-Güncel Sanatta “Merkez”: ‹stanbul”, Burcu Pelvano¤lu, 2006, S. 99, s. 82-87.“F›s›ldayan Sokaklar”, Nermin Saybafl›l›, 2005, S. 96, s. 172-179“Gelece¤i Arayan Bir fiehir: Londra”, ‹smail Ertürk, 2000, S. 78, s. 111-117.“Gerçekli¤in Kurus›k› Mermileriyle Bir Ütaopya ve Distopya Tatbikat›: 9B”, Evrim Altu¤,2006, S. 97, s. 144-165“Ifl›¤›n ‹ktidar›”, Levent fientürk, 2002, S.84, s.228-233“‹skilib”, Bedri Rahmi Eyübo¤lu, 1999, S. 74, s. 248-251. “‹stanbul: Haz›r Ba¤lam”, Aykut Köksal, 2000, S. 78, s. 91-94.“‹stanbul’a Güncel Sanat Müzesi: Proje 4 L”, 2001, S. 81, s. 24-25.“‹stanbul”, Michel Butor, (Çev.: fiule Demirkol), 2000, S. 78, s. 197-199. “Kent Okumak”, Enis Batur, 1994, S. 56, s. 3-7. “Kent ve Kaleydoskop”, Zeliha Burtek, 2006, S. 98, s. 13-14“Kent, Haz›r-Yap›t ve Hayaller Üstüne...”, Samih Rifat, 2000, S. 78, s. 89-90. “Kente Yerleflmek”, Daniel Buren, (Çev.: Ifl›k Ergüden), 2000, S. 78, s. 133-147.“Kentler ve Meydanlar”, Mehmet Ali K›l›çbay, 1989, S. 39, s. 46-49. “Kutsall›¤›n›n Irz›na Geçilmifl Kentler”, Pascal Bruckner – Alain Finkielkraut, (Çev.: Turhan Ilgaz),2000, S. 67, s. 167-171. “Osmanl› Döneminde Aç›lan ‹lk Resmi Akademi’nin Yeri ve Beyo¤lu’nda Bilinmeyen Bir AkademiHakk›nda”, Ahmet Kamil Gören, 2003, S.89, s.11-13“Osmanl›’da ve Cumhuriyet’te An›t-Heykeller ve Kentsel Mekan”, Nefle G. Yeflilkaya, 2002,S.82, s.147-153.“Otobüs Beklemek”, Abraham Moles, (Çev.: Feridun Aks›n), 2000, S. 78, s. 173-175.“Plastik Kentler”, Cem ‹leri, 2000, S. 78, s. 101-109.“Resmin Emirgan Serüveni”, U¤ur Kökden, 2003, S.86, s.60-69.
71
 
“Sanal Kent”, Steven Johnson, (Çev.: Derya Baflgürbo¤a), 2001, S. 79, s. 12-14.“Saray Sinemas› ve Kontiya”, Gökhan Akçura, 2006, S. 98, s. 170-189.“Sisler Kenti”, Münir Göle, 2000, S. 75, s. 67-71.
Kitap Tan›t›m / Elefltiri
“A’dan Z’ye Abidin Dino”, Samih Rifat, 2000, S. 76, s. 233-234. “Anadolu Tasvir Sanat›”, Mehmet Ali K›l›çbay, 1989, S. 39, s. 3. “Antik Bir Metropolün Yeni Kay›tlar›: Pergamon”, O¤uz Tekin, 2002, S.84, s.261-263.“Ara Güler’ in Yar›m As›rl›k Fotojurnalizm Yolculu¤u”, Haluk Da¤, 2005, S. 94, s. 196-201.“Bas›nda ‹yi Kitap”, 1993, S. 52, s. 4-9. “Bat› Sanat› Tarihi mi? Gene mi?”, Güven Turan, 2000, S.76, s. 231-232. “Befl Bin Kitapta Bizans...”, Asl› Kayabal, 1998, S. 69-70, s. 287-288. “Bir fiiire Resim ya da Bir Resme fiiir fiart m›?”, Semih Kaplano¤lu, 1999, S. 74, s. 253-254. “Bir Y›l›n Belle¤i”, Güven Turan, 2001, S. 79, s. 247.“Boyalar›n Gizine ‹nmek”, Güven Turan, 2000, S. 78, s. 251. “Buhran’l› Burhan’›n Kitab›”, Levent Çal›ko¤lu, 2000, S. 78, s. 247-249.“De¤erli Bir Tiyatro Tarihi Çevirisi”, Sevinç Sokullu, 2001, S. 79, s. 243-244.“Deneyim ve Kat›l›m”, Nermin Saybafl›l›, 2005, S. 96, s. 214-215.“Dünyan›n En Eski Kitab›”, Ayfer Tunç, 2000, S. 75, s. 21. “Düfl ve Gerçek: Troia”, Güven Turan, 2002, S.83, s.251.“El Yaz›lar›ndan Do¤uyor Kitap”, Abidin Dino, 2000, S. 75, s. 14-15.“Eser Dergisi ve Selçuk Milar”, Emin Nedret ‹flli, 1999, S. 74, s. 243-245.“Etik ve Esteti¤i Yeniden bir araya Getirmek”, Fatma Canpolat, 2001, S.81, s.255.“Geçmifl Bu Foto¤raflardan Bize Bak›yor”, Selahattin Özpalab›y›klar, 2000, S. 75, s. 226-228.“Gerçek saç de¤il, niçin de¤il?”, Dilek Baflgürbo¤a, 2002, S. 82, s. 254-256.“Gölgelerden Gerçeklere”, Ahmet Cemal, 1998, S. 67, s. 219-221.“Gölgenin Ucunda”, Mümtaz Sa¤lam, 2001, S. 79, s. 245-246.“Hay›r! Aforizmalar!”, ‹shak Reyna, 1990, S. 41, s. 2-3. “Her fieyin Bir Sebebi Olmal›”, Özen Yula, 2002, S.83, s.247-249.
hurufi fliirler 
Üzerine Bir Tart›flma”, (Söylefli: Hilmi Yavuz – Alphan Akgül), 2005, S. 95, s. 57-62.“Kanuni Sultan Süleyman’›n Camii”, Alp Tümertekin, 2002, S.83, s.253-257.“Karanfil ve Pranga”, ‹shak Reyna, 1990, S. 41, s. 1-2. “Kendi Gerçe¤ine Yak›n Duran Ressam: Nefl’e Erdok”, Bedri Karaya¤murlar, 1999, S. 71, s. 231-234. “Kitaplarda Resimler”, Güven Turan, 2006, S. 98, s. 80-100“Ku¤ular, Kanallar, Salk›msö¤ütler”, ‹smail Ertürk, 2003, S.86, s.233
Kültür’ ün Yeri
 Yazar› Homi Bhabha ile Söylefli”, W. J. T. Mitchell, (Çev: fieyda Öztürk), 2006,S. 99, s. 88-102.“Mimarl›k Kaç›namad›¤›m›z Sanatt›r”, Eda Alagöz, 2000, S. 77, s. 240.“Mimaro¤lu’ ndan Bir Divertissement”, Nazif Topçuo¤lu, 2002, S.85, s.223-226.“Modernizm Tohumlar›n› Atarken”, (Söylefli: Annie Cohen-Solal), (Çev: Mehmet H. Do¤an),2006, S. 99, s. 71-82.“Modernizm Üstüne Yeni BirYaklafl›m”, Güven Turan, 1999, S. 72, s. 233-234. “Nazif Topçuo¤lu ya da Kem Gözlü Nazar’›n Foto¤raf Tutkusu”, Mehmet Ergüven, 2000, S. 76, s. 235-236.“Nedim Gürsel’le Carpaccio Üstüne”, Ceyda Akafl, 2000, S. 75, s. 73-77.“O Görülmemifli Gösterdi!”, Orçun Türkay, S.82, s. 256-258.“Orhan Pamuk’un Dükkân›’na Katk›”, Enis Batur, 1990, S. 42, s.2. “Osmanl› Resmine Farkl› Bir Yaklafl›m”, Selahattin Özpalab›y›klar, 2000, S. 77, s. 238-239.“Oyuncunun Gizli Sanat›”Ayflin Candan, 2002, S.84, s.259-261.“Razi’nin Yazmas› Yar›m Milyar”, 1990, S. 41, s. 3.“Rock Ça¤›”, Ali Ece, 2002, S. 82, s. 252-253.“Roma ‹mparatorlu¤u’nun Gerileyifl ve Çöküfl Tarihi”, Sezer Tansu¤, 1990, S. 40, s. 2-3. “Sanat Nas›l Tarih Yapar”, Elisabeth Lebovici, (Çev.: Feridun Aks›n), 2000, S. 75, s. 32-33.“Sanat›n Kurallar›”, Feridun Aks›n, 2000, S. 75, s. 224-225.“Tarihten Portreler”, Ömer Faruk fierifo¤lu, 2001, S. 79, s. 249. “Topkap› Saray› Kütüphanesindeki 413 Say›l› Sümbülname ve Sanat›m›zdaki Yeri” / “TheSümbülname and its Place in Turkish Art”, Y›ld›z Demiriz, 1986, S. 36, s. 23-31. “Türkiye’de Ça¤dafl Sanat”, Nur Alt›ny›ld›z - Gülsüm Baydar Nalbanto¤lu, 1999, S. 74, s. 255. “Zamanlar›n Haf›zas› ya da Tiraje’nin Resim Dünyas›nda Kurgunun Önemi”, Nemci Sönmez,2003, S. 85, s. 16-18.
72

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->