Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sd_dizin5

sd_dizin5

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by rosierock

More info:

Published by: rosierock on Jan 29, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2014

pdf

text

original

 
“Radyo / Radyoda ‹htilal Bildirileri”, 1996, S. 62, s. 177-179.“Radyo Günleri”, Enis Batur, 1993, S. 51, s. 10-11. “Radyolarla Yaflayanlar”, fiule Alpaslan, 1993, S. 51, s. 38-41. “Radyonun Sesi Uzun ‹nce Bir Yoldur”, Evin ‹lyaso¤lu, 1993, S. 51, s. 32-35. “San›k(lar) Getirildi(ler)...”, Turhan Ilgaz, 1993, S. 51, s. 28-29.
Renk 
“Dil ve Renk ‹liflkisi, Renk-Kavram Alanlar›”, Ayfle Davaz, 1992, S. 46, s. 49-59. “Rengârenk”, Enis Batur, 1992, S. 46, s. 43.“Renk ve Kültür”, (Çev.: ‹dil Eser), John Gage, 2004, S.90, s.210-2212.“Renkler Üzerine Bir Teori Denemesi”, Paul Klee, (Çev.: Berran Ersan), 1992, S. 46, s. 45-48.
Resim Sanat›
“45’te: Baselitz ‹çin XX + Bir Parça”, Enis Batur, 1998, S. 68, s. 81+XI. “Anti-Modernite Nelerden Oluflturuluyor?”, Henri Meschonnic, (Çev.: Feridun Aks›n), 2000,S. 75, s. 159-163.“Balthus’ün Yedi Tablosu”, Ömer Aygün, 2001, S. 79, s. 107-111.“Basel: Festivalde Karnaval› An›msamak”, Enis Batur, 2000, S. 77, s. 79-95..“Baflkalafl›mlar XXIV: Piranesi’nin Kurmaca Hapishaneler’i”, Enis Batur, 2001, S. 79, s. 149-155.“Bernard Buffet için”, Enis Batur, 1999, S. 74, s. 39. “Bernard Buffet’yi Anlamak”, Claudine Legardnier, (Çeviri: Elif Gökteke), 1999, S. 74, s. 40. “Bir Metafizik Karkas Olarak Oda’ya Girifl”, Enis Batur, 2001, S.81, s.146-149.“Bir Picasso Biyografisi”, Marie-Laure Bernadac, (Çev.: ‹smail Yerguz), 1994, S. 57, s. 53-69. “Bir Ressam, Bir Yorum”, Ayça Güzel, 2003, S.89, s.23“Büyük Cam Üzerine Yaz›”, Canan Beykal, 2000, S. 75, s. 127-133.“Cézanne’dan Mondrian’a Manzara Resmi”, Marco Goldin, (Çev.: Kemal Atakay), 2000, S. 75,s. 29-31.“Cumhuriyet’in Kültür Politikas› ve Sanat”, Nilüfer Öndin, 2003, S.89, s.144-157“Çin Resmi, Bir Bambu Gibi Davranman›n Mutlulu¤u”, Nermi Uygur, 2001, S. 79, s. 33-43.“Çitlenen Do¤a”, Mehmet Ergüven, 1995, S. 58, s. 145-149. “Diaghilev Ailesinde Birbirinin Resmini Yapanlar”, Metin And, 2004, S.90, s.92-96.“Dil ve Renk ‹liflkisi, Renk-Kavram Alanlar›”, Ayfle Davaz, 1992, S. 46, s. 49-59. “D›flavurumcu Resim Ak›m› ‹çinde Önemli Bir Grup”, Uflun Tükel, 1992, S. 47, s. 48-53. “Duchamp’dan 20 Portre”, Marcel Duchamp, (Çev.: Özge Aç›kkol), 2000, S. 75, s. 151-158.“Düflen Gölgenin Özellikleri”, E. H. Gombrich, (Çev.: Ülkü Tamer), 2000, S. 77, s. 177-191.“Düflkünler Evi’nden Frans Hals”, U¤ur Kökden, 2001, S. 79, s. 99-105. “Ebedi Dönüflün Gölgesinde”, Victor I. Stoichita, (Çev.: Kemal Atakay), 2000, S. 77, s. 193-207.“Edouard Manet Atölyede Kahvalt›”, Wilhelm Hausenstein, (Çev.: Melih Kat›kol), 1996, S. 60-61, s. 208-211. “Edward Hopper: Ya Tenha, Ya Yaln›z”, Sevin Okyay, 1995, S. 58, s. 184-198. “Erdo¤an Zümrüto¤lu Üzerine: Ben ‹çin Balballar”, Ifl›ltan Ataman, 2006, S. 99, s. 24-28.“Ernst Ludwig Kirchner”, Nedim Gürsel, 2005, S. 96, s. 76-81“Eski Ustalar Gelene¤inden Modern Bir Usta”, Güven Turan, 1998, S. 68, s. 31-33. “Fatih Albümü”, Enis Batur, 1999, S. 73, s. 263-275. “Fatih’in Portresi”, Nedim Gürsel, 1999, S. 74, s. 23-27.“Fayyum’daki Gizemli Portreler”, John Berger, (Çev.: Elif Gökteke), 1999, S. 72, s. 5-9. “Form Bütünlü¤ünün Parçalan›fl› ve Renklerin Özgürleflmesi”, Necmi Sönmez, 2000, S. 76, s. 30-35.“Gece Bizi Sadelefltirir”, Pascal Quignard, (Çev.: Turhan Ilgaz), 2000, S. 77, s. 215. “Gece Devriyesi”, U¤ur Kökden, 1999, S. 71, s. 31-39. “Georg Baselitz: “ Benim sanatsal ilgim resim sanat›na odakl›; hangi dönemme hangi ekole aitoldu¤ui hangi içeri¤e sahip oldu¤u fark etmez; tüm resimler benim için birer moldeldir.”,(Söylefli: Necmi Sönmez), (Çev: Dilman Murato¤lu), 2002, S. 84, s. 30-43.“George Grosz”, Nedim Gürsel, 2005, S. 96, s. 70-75“Giacometti’nin Resimleri”, Jean-Paul Sartre, (Çev.: Hülya Tufan), 1994, S. 55, s. 123-133. “Giotto / Kapanm›fl Gökyüzü”, Horst-Martin Herrmann, (Çev: fiebnem Sunar), 2005, S. 95, s. 182-191“Goya’n›n Karanl›k Dünyas›”, Nedim Gürsel, 2003, S.86, s.52-59.
90
 
“Hale (Salih) Asaf: Otoportre”, Burcu Pelvano¤lu, 2005, S. 95, s. 110-113“Halife II. Yezid’in ‹konak›r›c› Ferman› MS. 721”, A. A. Vasiliev, (Çev.: Özden Ar›kan), 1998,S. 69-70, s. 243-265. “Hans Hartung: So¤uk ve Ça¤›r›c›”, Necmi Sönmez, 1993, S. 54, s. 75-80. “Henri Matisse’le Söylefli”, Guillaume Apollinaire, (Çev.: Samih Rifat), 1998, S. 67, s. 31-33. “Herkes Bu Sanat Yap›tlar›n›n Peflinde”, Güven Turan, 2004, S. 90, s. 4-5.“‹ç Aç›klama”, Jackson Pollock, (Çev.: Liz Amado), 1998, S. 67, s. 69-73. “‹ki Sürgün Çiçe¤i: Giséle ve Mario Prassinos”, Enis Batur, 2000, S. 77, s. 10. “‹lhan Berk: “Deformasyonu Olmayan Bir Resme Resim Olarak Bakamam.” ”, (Söylefli: GüvenTuran), 2006, S. 97, s. 36-43.“‹mgelere Takla Att›ran Ressam”, Levent Çal›ko¤lu, 2000, S. 78, s. 18-19.“Initiales B.B.”, Orçun Türkay, 2000, S. 78, s. 10.“‹nsan Eli De¤en Bir Dünyaya Büyüteçle Bakmak”, Filiz Özdem, 2005, S. 95, s. 102-105“Johns, Warhol ve Richter Uzmanlar› Modern Bir Baflyap›t› Nas›l De¤erlendirdiklerini Aç›kl›yorlar”, Katie Clifford, (Çev.: Kemal Atakay), 2000, S. 78, s. 30-33.“Kerhane Muhabbetleri”, Orçun Türkay, 2005, S.94, s.6-9“Keflfedilmemifl O’Keeffe”, Cem Akafl, 2000, S. 77, s. 11.“Kitaplarda Resimler”, Güven Turan, 2006, S. 98, s. 80-99“Kolyeli Yeflil Papa¤an”, Salâh Birsel, 1993, S. 51, s. 2-5. “Lifij’in Bohem Bir kimlik Olarak Kendi Portresi”, Ahmet Kamil Gören, 2005, S. 95, s. 106-109“Maeght Vakf›’n›n K›sa Bir Öyküsü”, Jean-Louis Prat, (Çev.: Ender Gürol), 1999, S. 71, s. 5-8“Magritte’in Ruhunda Akan Nehir”, Ahu Antmen, 1998, S. 68, s. 23-29. “Max Beckmann ‹çin Alt› Ç›kma”, Enis Batur, 2003, S.86, s.46-51.“Metnin Afl›n›m›”, Albert Bitran, (Samih Rifat), 2000, S. 75, s. 18-19.“Nedim Gürsel’le Carpaccio Üstüne”, Ceyda Akafl, 2000, S. 75, s. 73-77.“Nesnelerin Gizemi ve Konrad Klapheck”, Mehmet Ergüven, 1999, S. 71, s. 41-43. “Nesnellik ve Yal›nl›k”, Yves Klein, 1998, S. 67, s. 91-93.“On ‹ki Litografi”, R.V. Gindertael, (Çev.: Turhan Ilgaz), 2000, S. 78, s. 233-234.“Oryantalizm: Gerileyen Do¤u’ya Bat›’n›n Bak›fl›”, 1990, S. 42, s. 38-39.“Ötelenmifl Bir Tür: Rembrandt’›n Gravürleri”, Hayri Esmer, 2006, S. 99, s. 38-47.“Ozan Bir Eylem Delisidir”, René Char, (Çev.: Samih Rifat), 1992, S. 50, s. 73-76. “Parçada Daima Bütünü Gören Sanatç›: Giacometti”, Erkut Sezgin, 1998, S. 68, s. 195-200. “Pornografik Bir Gülümseyifl: Egon Schiele Resimlerinde Beden Kavray›fl›”, Serdar Ayd›n,2003, S.89, s.58-69“Puflkin Müzesi ‹sviçre’de”, U¤ur Kökden, 2005, S. 96, s. 50-59“Rengârenk”, Enis Batur, 1992, S. 46, s. 43.“Renkler Üzerine Bir Teori Denemesi”, Paul Klee, (Çev.: Berran Ersan), 1992, S. 46, 45-48. “Resim Düflmanl›¤›”, André Grabar, (Çev.: Sema Rifat), 1998, S. 69-70, s. 229-241. “Resim Üzerine”, Leon Battista Alberti, (Çev.: Kemal Atakay), 2000, S. 76, s. 142-143.“Resimde Ay”, Ferit Edgü, 1998, S. 68, s. 153-160. “Resimde Dans”, Zeynep ‹nankur, (Çev: Kemal Atakay), 2002, S.85, s.158-167.“Ressam Georges Barbier’ nin Nijinski Resimleri”, Metin And, 2002, S. 85, s. 134-139.“Ressam›n Sinemada Oynanan Kötü Kopyas›”, ‹smail Ertürk, 1999, S. 71, s. 17-20. “Rönesans Resminde Çocuk ‹sa ‹mgesi”, Uflun Tükel, 1999, S. 71, s. 139-151. “Rüya Röntgeni Gibi Bir Resmin fiarks›n› Söylesem...”, Pelin Özer, 2005, S.94, s.12-16“Sanal Monet Sergisi”, Laura Cumming, (Çev.: P›nar Kür), 1999, S. 72, s. 231-232. “Sanat ve Televizyon: Tiziano Mezar›nda Rahat Uyuyor”, ‹smail Ertürk, 2003, S.89, s.20-22“Sanatç›n›n Derinlik Sarhofllu¤u”, Gianmarco Del Re, (Çev.: Mehmet H. Do¤an), 1999, S. 72,s. 185-198. “Sanatç›s›z Atölye”, Uwe Fleckner, (Çev: fiule Demirkol), 2001, S.81, s.133-146.“Sanatta Seri Prensibi”, Horst-Martin Herrmann, (Çev: O¤un Duman), 2005, S.94, s.186-195.“Simyac›: Anselm Kiefer”, Jack Flam, (Çev.: Nuri Plümer), 1993, S. 51, s. 60-65. “Siyah Kare: Düzlemin Araçsal Kavram Düzeyinde Olumlanmas›”, Andrei Nakov, (Çev.:Turhan Ilgaz), 2000, S. 76, s. 173-193.“Tuvalin ‹çine Girmek”, Harold Rosenberg, 1998, S. 67, s. 87-89. “Us’un Uykusu Canavarlar Yarat›r: Francisco de Goya”, Ümran Bulut, 1997, S. 65, s. 139-145. “Ut Pictura Poesis Üstüne”, Hasan Bülent Kahraman, 1993, S. 51. s. 42-50. “Whitney Müzesi’nde Amerikan ‹fli Yüzy›l”, ‹lhan Mimaro¤lu, 1999, S. 74, s. 17-21.“Yaflam›n Yarat›m›”, Louis Scutenaire, (Çev.: Nermin Saatç›o¤lu), 1998, S. 68, s. 15-21. “Yeryüzü Çizgisi Nerede Biter, Gökyüzü Çizi¤i Nerede Bafllar? Casper David FriedrichSergisi”, Necmi Sönmez, 2006, S. 99, s. 8-9
91
 
Roman
“Don Quijote Sahnede”, Metin And, 2005, S. 96, s. 10-13“Foucault Sarkac›”, Tahsin Yücel, 1992, S. 47, s. 12-15. “Kötü Tarihî Roman Üslûplar›”, Selim ‹leri, 1992, S. 49. s. 2-3. “Roman”, Octavio Paz, (Çev.: Turhan Ilgaz), 1992, S. 47, s. 29-35. “Roman Krizde mi?”, Enis Batur, 1992, S. 47, s. 10-11. “Roman Üzerine Düzensiz Düflünceler”, Ahmet Oktay, 1992, S. 47, s. 21-28. “Romanesk Sorular”, Füsun Akatl›, 1992, S. 47, s. 36-37. “Umberto Eco ile Söylefli”, Jacques Le Goff, (Çev.: Turhan Ilgaz), 1992, S. 47, s. 16-20.
Rüya
“31 Mart 88 Düflü”, Enis Batur, 1997, S. 65, s. 80-81. “9 Temmuz 1979”, Andrei Tarkovski, (Çev.: Seda Kervano¤lu), 1997, S. 65, s. 127-128. “Aç›l Kilidim Aç›l”, Ercümend Behzad Lav, 1997, S. 65, s. 67. “Alis’in Sergüzefltleri”, Lewis Carroll, 1997, S. 65, s. 4-5. “Amerikan Rüyas›”, William Faulkner, (Çev.: Osman Çakmakç›), 1997, S. 65, s. 133-134. “Atefl, Su ve Evler”, Nüket Esen, 1997, S. 65, s. 89. “Ayyafl›n Düflü”, Li-Kung Tso, (Çev.: Selahattin Özpalab›y›klar), 1997, S. 65, s. 107-111. “Bir Düfl Deneyi”, J. Allan Hobson, (Çev.: Berna K›l›nçer), 1997, S. 65, s. 15-17. “Bir Düfl”, Michel Butor, (Çev.: ‹smail Yerguz), 1997, S. 65, s. 71-77. “Bir Düfl”, Sabahattin Kudret Aksal, 1997, S. 65, s. 103.“Bir Düflk›r›kl›¤›n›n Düflü”, M. Kayahan Özgül, 1997, S. 65, s. 50-52. “Bir Jack Kerouac Rüyas›”, Jack Kerouac, (Çev.: Cem Akafl), 1997, S. 65, s. 102.“Bir Mimarl›k Düflü”, Ali Esad Göksel, 1997, S. 65, s. 135-137. “Bir Rüya”, Selim ‹leri, 1997, S. 65, s. 87-88. “Bir William Burroughs Rüyas›”, William Burroughs, (Çev.: Cem Akafl), 1997, S. 65, s. 97.“Bir Yaz Gecesi Düflü”, William Shakespeare, 1997, S. 65, s. 61. “Düfl, Sfenks ve T.’nin Ölümü”, Alberto Giacometti, (Çev.: Ömer Aygün), 1997, S. 65, s. 62-66. “Düfl”, O. Henry, (Çev.: Funda Soysal), 1997, S. 65, s. 112-114. “Düfl”, Paul Valéry, (Çev.: Lizi Behmoaras), 1997, S. 65, s. 91-93. “Düfl”, Walter Benjamin, (Çev.: Y›lmaz Öner), 1997, S. 65, s. 132.“Düfllerden Gelen Belirsizlik”, Roger Caillois, (Çev.: ‹smail Yerguz), 1997, S. 65, s. 7-14. “Düfllerin Yorumu”, Sigmund Freud, (Çev.: Emre Kapk›n), 1997, S. 65, s. 19-29. “Elmaslar›n S›rr›: Teknikolor Rüya Jeneratörü”, Ali Ece, 2003, S.86, s.12-14.“Federico Fellini ile Söylefli”, Pierre Kast, (Çev.: Özden Ar›kan), 1997, S. 65, s. 147-159. “Japon Ar›lar›”, Adalet A¤ao¤lu, 1997, S. 65, s. 69.“Karabasan”, Sezai Karakoç, 1997, S. 65, s. 94-95. “Kendime Ait Bir Dünya”, Graham Greene, (Çev.: Cem Akafl), 1997, S. 65, s. 123-124. “Kesintisiz Düfl... K›r›k Kopuk Düfl”, Franz Kafka, (Çev.: Kâmuran fiipal), 1997, S. 65, s. 125. “Kubilay Han”, Samuel Taylor Coleridge, (Çev.: Selahattin Özpalab›y›klar), 1997, S. 65, s. 79. “Kutsal Düfller”, (Derleyen ve Çev.: Selahattin Özpalab›y›klar), 1997, S. 65, s. 44-49.“Ninnisiz”, Faz›l Hüsnü Da¤larca, 1997, S. 65, s. 126. “Paris Rüyas›”, Charles Baudelaire, (Çev.: Âliflânzâde ‹smail Hakk›), 1997, S. 65, s. 83. “Pedro Henriquez Ureña’n›n Düflü”, Jorge Luis Borges, (Çev.: Selahattin Özpalab›y›klar),1997, S. 65, s. 104.“Rüya Görüntüleri-2”, Heinrich Heine, (Çev.: Behçet Necatigil), 1997, S. 65, s. 121-122. “Rüya”, Fernando Pessoa, (Çev.: Osman Çakmakç›), 1997, S. 65, s. 84-86. “Rüya”, John Donne, (Çev.: Bülent R. Bozkurt), 1997, S. 65, s. 131. “Rüyalar (ve Kâbuslar) Ülkesi”, Sevin Okyay, 1997, S. 65, s. 99-101. “Soneler XX”, Metin Alt›ok, 1997, S. 65, s. 115. “Tersine Dünya”, Peter Handke, (Çev.: fiebnem Sunar), 1997, S. 65, s. 105-106. “Üç Kedi”, Georges Perec, (Çev.: Ceyda Akafl), 1997, S. 65, s. 96.“Uçma Düflü”, Gaston Bachelard, (Çev.: Aykut Derman), 1997, S. 65, s. 31-43. “Us’un Uykusu Canavarlar Yarat›r: Francisco de Goya”, Ümran Bulut, 1997, S. 65, s. 139-145. “Uyku Büyüleri, Uyku Yorumlar›”, Fatma Türe, 1997, S. 65, s. 53-58. “Uykusuzluk”, Virgilio Pinera, (Çev.: Funda Soysal), 1997, S. 65, s. 120. “Yaln›zl›¤› Düfllemenin Orman›nda”, H. Belloc, (Çev.: Osman Çakmakç›), 1997, S. 65, s. 117-119. “Yedinci Düfl”, Rainer Maria Rilke, (Çev.: Zahide Gökberk), 1997, S. 65, s. 129-130.
92

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->