Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Benh hoc Cong Trinh

Benh hoc Cong Trinh

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 377|Likes:
Published by kungful
Phuong phap xu li cac su co trong xay dung dan dung.
Phuong phap xu li cac su co trong xay dung dan dung.

More info:

Published by: kungful on Feb 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2010

pdf

text

original

 
gièi thiÎu vË
bÎnh hàc cáng trÖnh
PGs L‰ KIÒUG·n ½µy trong mæt sâ t¡i liÎu trong nõèc nh°c ½Æn khŸi niÎmBÎnh hàc Cáng trÖnh vèi û nghØa nhõ viÎc thiÆt kÆ v¡ thúc hiÎn søachùa mæt sâ cáng trÖnh hõ hÞng .Chîng tái th¶y kháng nÅn ½çn gi¨n nhõ thÆ .BŸo cŸo n¡y chîng tái trÖnh b¡y mæt cŸch ng°n gàn nhùngn¾t ½i cõçng vË BÎnh hàc Cáng trÖnh ½Ì xµy dúng mæt quan niÎmho¡n ch×nh hçn vË BÎnh hàc Cáng trÖnh .
Chõçng thö Nh¶t : ph·n chung
Cáng trÖnh Xµy dúng l¡ phõçng tiÎn b¨o ½¨m cho sú tãn ticða lo¡i ngõéi , l¡ mái trõéng sâng , mái trõéng l¡m viÎc nh±m l¡mcho con ngõéi phŸt sinh, phŸt triÌn .ViÎc to nÅn cáng trÖnh xµy dúng ½¬ phöc tp ½Æn möc mætcon ngõéi khÜ bao quŸt ½õìc hÆt mài kiÆn thöc vË xµy dúng d¹n½Æn sú phµn cáng th¡nh nhiËu lØnh vúc hÂp d·n ½i m¡ chîng tath¶y ph¨n Ÿnh trong sú phµn cŸc khoa ê ngay trõéng ‡i hàc Xµydúng chîng ta . Trõèc thúc tÆ phµn hÜa kiÆn thöc vË cáng trÖnh xµy dúngd¹n ½Æn sú phiÆn diÎn hÜa trong cŸch nhÖn nhºn vË mæt cángtrÖnh , nh¶t l¡ vË mæt cáng trÖnh cÜ nhùng hiÎn tõìng sø dòngkháng bÖnh thõéng theo thiÆt kÆ ( cáng trÖnh bÙ bÎnh ).ViÎc xµy dúng mæt mán täng hìp ½Ì nghiÅn cöu mæt cŸchto¡n diÎn sú phŸt sinh, phŸt triÌn cða cŸc bÎnh cða cáng trÖnh ,nh±m nµng cao tuäi thà cho cáng trÖnh xµy dúng l¡ ½iËu hìp lû c·n thiÆt .Chõa nghiÅn cöu täng thÌ vË cáng trÖnh , vË bÎnh cða cángtrÖnh m¡ quyÆt ½Ùnh ngay cŸch chùa trÙ khi søa chùa cáng trÖnhl¡ cŸch l¡m chð quan . Theo cŸch ½Ü , nhiËu khi tân k¾m thºm chÏnguy hiÌm hçn cho cáng trÖnh .BŸo cŸo n¡y hÎ thâng hÜa nhùng quan niÎm vË BÎnh hàc CángtrÖnh , nµng th¡nh lû thuyÆt nhùng khŸi niÎm réi rc vË chùa trÙcáng trÖnh bÙ bÎnh .ViÎc l¡m n¡y ½ang tiÆn h¡nh ,nÅn ê ½µy mèi trÖnh b¡y nhùngkÆt qu¨ ban ½·u, gièi thiÎu nhùng û niÎm cç b¨n nh¶t .Qua trÖnh b¡y l·n n¡y , ngõéi trÖnh b¡y mong mÞi nhºn ½õìcsú tham gia cáng söc , sú tham gia û kiÆn cða cŸc bn quan tµm.
 
I . ‡Ùnh nghØa
.
BÎnh hàc Cáng trÖnh
mán nghiÅn cöu nhùng quy luºthÖnh th¡nh v¡ phŸt triÌn cða Cáng trÖnh bÙ bÎnh trong nhùngtrõéng hìp bÎnh lû cò thÌ ½Ì rãi rît ra nhùng quy luºt vºn ½æng cðasú hõ hÞng cáng trÖnh , hõ hÞng kÆt c¶u qua cŸc bÎnh lû ½iÌnhÖnh v¡ cuâi cïng tÖm hiÌu cŸc quy luºt d¹n ½Æn hõ hÞng cángtrÖnh nÜi chung .Mæt cáng trÖnh chÙu t¨i , chÙu mài yÆu tâ thiÅn nhiÅn tŸc½æng x¨y ra nhùng diÍn biÆn næi ti thÖ khi cáng trÖnh bÙ hõhÞng trong næi ti cáng trÖnh cñng cÜ nhùng diÍn biÆn , nhùngthay ½äi theo nhùng quy luºt nh¶t ½Ùnh . Nhùng quy luºt n¡ykháng x¨y ra nhùng chuyÌn biÆn nhõ cáng trÖnh bÖnh thõéng , m¡nhõ trong sinh lû bÎnh cða ngõéi , x¨y ra nhùng diÍn biÆn cða cángtrÖnh bÙ bÎnh .Cáng trÖnh l¡ mæt täng thÌ nÅn khi mæt bæ phºn bÙ bÎnh( hõ hÞng ho´c kháng l¡m viÎc ½õìc nhõ chöc phºn ½Ùnh s³n khithiÆt kÆ ) sÁ tŸc ½æng ½Æn cŸc bæ phºn khŸc . Trong cáng trÖnhcÜ sú s°p xÆp li tÖnh trng chÙu lúc , sú phµn phâi li næi lúc ½Ì tãnti cáng trÖnh ( dØ nhiÅn l¡ kháng ½õìc nhõ lîc bÖnh thõéng , khángbÙ bÎnh ).NghiÅn cöu BÎnh hàc Cáng trÖnh l¡ nghiÅn cöu täng hìp ,nghiÅn cöu cŸc tŸc ½æng qua li giùa nhùng dng hõ hÞng v¡ ¨nhhõêng l¹n nhau nh±m chùa trÙ ½îng c¯n nguyÅn , ½îng möc ½æ ,ng¯n ch´n täng thÌ nhùng tŸc ½æng l¡m gi¨m k¾m ch¶t lõìng cángtrÖnh , nµng tuêi thà cáng trÖnh .CÜ nhiËu
hÖnh thŸi hõ hÞng
bË ngo¡i thÖ khŸc nhau vË thÌhiÎn nhõng li tÖm th¶y nhùng quy luºt phŸt triÌn v¡ nguyÅn nhµngiâng nhau . Li cÜ nhùng dng hõ hÞng x¾t vË hÖnh thŸi thÖ giângnhau nhõng quy luºt phŸt triÌn v¡ nguyÅn nhµn thÖ r¶t khŸc nhau .L¶y thÏ dò nhõ hiÎn tõìng l¡
vÆt nöt
. Nöt thÌ do nhñng nguyÅnnhµn r¶t khŸc nhau gµy ra nhõ lîn chÅnh quŸ möc , do biÆn dngnhiÎt , do kháng ½ð söc chÙu mæt dng tŸc ½æng n¡o ½Ü , nhõ uân, nhõ n¾n lÎch tµm , nhõ xo°n , cÜ khi li do rung ½æng , do cŸc tŸc½æng quŸ t¨i ... HÖnh thŸi thÌ hiÎn ch× l¡ nhùng vÆt nöt nhõngnguyÅn nhµn thÖ li l¡ mæt mè phöc tp .NghiÅn cöu quy luºt tŸc ½æng gµy hõ hÞng cða t÷ng loinguyÅn nhµn , tÖm cŸc tŸc ½æng chu¸n xŸc , tÖm cŸc quy luºt hõhÞng ½iÌn hÖnh , tÖm ra yÆu tâ gµy bÎnh , tÖm cŸc quy luºt phŸtsinh bÎnh , theo dßi v¡ tÖm hiÌu quŸ trÖnh tiÆn triÌn cða hõ hÞngcáng trÖnh thÖ gi¨i phŸp trÙ liÎu cho cáng trÖnh mèi mong chu¸nxŸc . L¶y thÏ dò mæt mŸi nh¡ bÙ dæt , nguyÅn nhµn l¡ nõèc tï ½àngtrÅn mŸi , th¶y ½îng nguyÅn nhµn ,viÎc chùa trÙ cÜ khi ch× c·ntháng âng thoŸt nõèc , qu¾t rŸc ê mŸng nõèc l¡ hÆt dæt .BÎnh hàc Cáng trÖnh mang tÏnh táng hìp , ch× hÖnh th¡nh khikhoa hàc cáng nghÎ xµy dúng phŸt triÌn ½Æn möc ½æ c·n thiÆt .2
 
Phõçng phŸp phµn tÏch cho th¶y nhùng tháng tin vË chiËu sµu cðabÎnh , cða hõ hÞng thÖ phõçng phŸp täng hìp giîp ta khŸi quŸt ½ÌtÖm nhùng quy luºt chung .Søa chùa hõ hÞng cáng trÖnh ½Ýi hÞi ngõéi kþ sõ mæt nh¬nquan täng hìp , ph¨i th¶y cŸi cŸ thÌ trong tºp thÌ , trong cŸi tºp thÌbao gãm cŸc thÌ . Kháng thÌ ch× søa chùa triÎu chöng ph¨isøa chùa t÷ c¯n nguyÅn , ch´n ½öng tiÆn triÌn cða hõ hÞng , theonhùng tháng tin täng hìp , chu¸n xŸc , theo phõçng phŸp luºn bÎnhhàc cáng trÖnh khoa hàc .
II. Sú hÖnh th¡nh mán BÎnh hàc Cáng trÖnh .
 Trõèc ½µy , khi cáng trÖnh hõ hÞng ½õìc phŸt hiÎn qua hÖnhthŸi xu¶t hiÎn hõ hÞng, thõéng ½õìc søa chùa ngay . Théi kü ½Ü ,vºt liÎu xµy dúng sø dòng ph·n lèn thá sç v¡ cáng trÖnh thõéng th¶pt·ng , cáng n¯ng ½çn gi¨n , kÆt c¶u ½çn gi¨n .ViÎc phŸt hiÎn v¡ søa chùa cáng trÖnh theo hÖnh thŸi xu¶t hiÎnhõ hÞng r¶t nhiËu khi kháng chÏnh xŸc , d¹n ½Æn sú søa chùa k¾od¡i m¡ kháng gi¨m hõ hÞng .Xem x¾t bÎnh cho cáng trÖnh c·n theo phõçng phŸp luºn bÎnhhàc cho ngõéi.‡Ü l¡ mæt phõçng phŸp täng hìp , coi cŸc bæ phºncáng trÖnh cÜ quan hÎ tõçng hå vèi nhau .Chõçng trÖnh cða trõéng Giao tháng Cáng chÏnh Quâc giaPhŸp ( Ecole Nationale des Travaux publics de l’ Etat ) cÜ xÆp v¡om cuâi ( Chõçng trÖnh son th¨o tm théi v¡o 31-3-1993 ,Document provisoire ¾tabli au 31 Mars 1993 ) , mán BÎnh hàcCáng trÖnh ( Pathologie des Ouvrages d’ Art ) .Chõçng trÖnh n¡y do D. POINEAU chÙu trŸch nhiÎm , sâ gié l¡30 gié . NhÜm gi¨ng dy cÜ B. GODARD , G. HAIUN , J.L. MICHOTEY , Y. MOUTON , D. POINEAU.‡âi tõìng cða mán hàc nh±m trang bÙ cho nhùng ngõéi qu¨nlû cáng trÖnh kiÆn thöc ½Ì tä chöc tât viÎc giŸm sŸt , b¨o trÖ v¡søa chùa cáng trÖnh . Mài kþ sõ ph¨i biÆt nguyÅn nhµn chÏnh l¡mcho cáng trÖnh hõ hÞng , nhùng tŸc ½æng tiÅu cúc ¨nh hõêng½Æn tuäi thà cða cáng trÖnh , cða kÆt c¶u .Nhùng t¡i liÎu ta hiÎn cÜ theo hÎ LiÅn xá cñ , n¯m 1987 trongGiŸo trÖnh Kþ thuºt thi cáng cða trõéng ‡i hàc Xµy dúng Matxkval·n ½·u tiÅn cÜ mæt chõçng vË søa chùa cáng trÖnh .SŸch tham kh¨o n¯m 1992 , NguyÍn v¯n ‡t sau khi thúc tºp êPhŸp vË viÆt cuân Khoa hàc BÅ táng ng¡y nay ½Ë cºp mæt chõçng: BÎnh hàc Cáng trÖnh theo quan ½iÌm hiÎn ½i . Tuy cÜ ½Ë cºp3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
leo_hp liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->