Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Man Financ

Man Financ

Ratings: (0)|Views: 443 |Likes:
Published by Angela_i

More info:

Categories:Business/Law, Finance
Published by: Angela_i on Sep 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

 
Valoarea în timp a banilor1.Valoarea viitoare si procesul compunerii2.Valoarea prezentă şi procesul actualizării1. Valoarea viitoare si procesul compunerii
Conceptul de
valoare în timp a banilor 
este bazat pe principiul că în timp banii îşi pierd valoare şi osută de lei deţinute în prezent sun mai valoroase decît o sută de lei primite peste un an, deoarece baniiexistenţi acum pot fi invetiţi şi pot permite cîştigarea unei sume mai mari în viitor. Procesul prin care seajunge de la valorile prezente la valorile viitoare ale unei sume de bani se mai numeşte compunere.Valoarea prezentă este conceptul opus valorii viitoare şi reprezintă suma care, dacă ar fi disponibilăla momentul prezent va creşte astfel încît să atingă valoarea respectivă în viitor.
Te TE ma 4 : Gestiunea procesului investitional1.Concept de investitii
Politica de investiţii a unei firme este determinată de comportamentul ei şi de strategiile investiţionaleadoptate. Această politică este responsabide formarea poteialului de active a întreprinderii.
Alternativele de decizie
 pot fi:
specializarea,
respectiv adâncirea profilului de activitate, elaborarea de produse şi tehnologiinoi. Pentru aceasta, se vor propune investiţii în achiziţionarea de echipamente noi, în instruirea personaluluietc. Riscul acestui gen de investiţii este datorat unei prea mari specializări dar trebuie de luat în calculcâştigul cuceririi temeinice a segmentului respectiv ai pieţei.
diversificarea
(investiţii de portofoliu), respectiv cumpărarea de capitalul social al altor societăţi. Se vor propune, deci, proiecte de investii externe în achiziţionarea de titluri financiare.Diminuarea riscului, prin diversificare, are loc pe fondul unei rentabilităţi mai moderate, ca medie arentabilităţii diferitelor activităţi interne şi externe ale întreprinderii.Selectarea proiectelor investiţionale presupune determinarea clară a fluxurilor financiare generate deinvestiţie.
Sunt trei categorii de fluxuri
ce trebuie considerate:
 –
Costul investiţiei
 –
Fluxul net de numerar in urma utilizării investiţiei
 –
Fluxurile de numerar din lichidarea investiţieiÎn baza acestor fluxuri se ia decizia de a implementa sau nu proiectul.
Criteriile de selectare a investiţiilor 
sunt:
1.VAN valoarea actualizată netă
VAN = -CI + VP (valoarea prezentă a luxurilor de mijloace băneşti generate de întreprindere)VP = Valoarea prezentă / (1+i)
n
, unde,CI – costul investiţiei, i – rentabilitatea cerutăSe selectează proiectele cu VAN pozitiv.
2. Rata internă de rentabilitate (RIR)
arată rentabilitatea medie a proiectuluiui investiţional calculată pe baza principiului compunerii.RIR se determină în baza formulei de calcul a VAN şi arată ce rentabilitate minimă trebuie să genereze proiectul, adică ce rentabilitate este necesar că VAN să fie = 0.
2. Definirea riscului investiţional
 
1.
Riscul proiectelor investiţionale
se caracterizează prin posibilitatea ca rezultatul real al investiţiei să diferede rezultatul aşteptat.
Criteriile de evaluare a riscului : VAN, RIR, Flux pozitiv = încasări – plăţi
Deciziile de investire au o influenţă directă asupra nivelului riscului unei firme. Orice tip de risc este dificil decuantificat. Deşi se poate determina că un proiect este mai riscant ca altul, este dificil de a elabora o măsură exactă ariscului.
Există 2 metode pentru încorporarea riscurilor proiectelor în procesul investiţional.
 
 I Metoda echivalentului cert 
– 
prin această metodă fluxurile de numerar estimate pentru fiecare an secorectează pentru a reflecta riscul proiectului. Toate fluxurile de numerar care nu se cunosc cu certitudine suntreduse. Cu cât fluxurile sunt mai riscant e, cu atât sunt mai mici valorile echivalentului cert.VAN = -C +∑ FP/ (1+i)
i
FP ale proiectului pesimist, i- fără risc
 II Metoda ratei de actualizare ajustate la risc
- prin care riscul diferit al proiectelor este abordat prinschimbarea ratei de actualizare.De exemplu: proiectele cu risc mediu se actualizează la CMPC firmei. Proiectele cu risc peste mediu seactualizează la un cost mai mare decât CMPC.Însă nu există o metodă care să specifice exact cât trebuie să fie de mare rata de actualizare şi din aceastăcauză ajustările riscului se fac în baza unui raţionament şi deseori sunt arbitrare.
2.Influea inflaţiei asupra indicatorilor macroeconomici
 Nivelul inflaţiei afectează în primul rînd costul capitalului şi cursul valutar într-o anumită ţară.Paritatea puterilor de cumpărare spune că1)inflia influeează stabilitatea dobânzii pentru diferite pie - în mediu valoarea nominală acâştigurilor din investiţii în toate ţările este aceeaşi. Diferenţele dintre ratele dobânzii se compensează dediferenţele dintre nivelul inflaţiei:2)inflaţia influenţează stabilitatea cursului valutar SPOT.Legătura dintre cursul Spot forwardşi ritmul inflaţiei este ilustrată de următoarea relaţie:
Tema 7 Gestiunea activelor curente
1. Concept de active curente. Ciclul operaţional şi a numerarului
De regulă operaţiunile unei întreprinderi se succed conform următoarei consecutivităţi:1.Bunurile sunt produse sau achiziţionate pentru revînzare2.Bunurile sunt vîndute3.Numerarul este colectatDoar la faza 3 numerarul intră în companie. Numerarul colectat va fi folosit pentru a finanţa un nou ciclu deachiziţii, producţieşi vînzări.Bani → Materii prime → Semifabricate → Produse finite → Creanţe comerciale → Bani.Pe parcursul procesului de producţie, întreprinderea adiţional la costul materialelor mai generează cheltuielilegate cu salariile personalului direct productiv, întreţinerea şi deservirea utilajului, uzura, etc.Astfel că întreprinderea vînzînd producţia finită trebuie să genereze suficienţi bani ca să acopere cheltuielileefectuate pe parcursul ciclului de mai sus şi să-şi asigure un profit.
Ciclul operaţional
caracterizează perioada de timp pe parcursul căreiea producţia finită este obţinută,comercializată şi sunt încasaţi banii din vînzări. Întreprinderea are nevoie de o bani pentru a finanţa cicluloperaţional, şi cu cît e mai mare durata acestui ciclul cu atît perioada de imobilizare a banilor în active curente estemai mare.
 
Sunt cinci indicatori ce caracterizeaza ciclul operaţional şi de conversie a numerarului:1.
Perioada medie de colectare a creanţelor
– în cît timp în mediu creanţele se trasnformă în baniPerioada medie de colectare a creanţelor = valoarea medie anuală a creanţelor comerciale / vănzări nete * 365zile2.
Perioada medie de conversie a stocurilor
– în cît timp în mediu materia primă se trasnformă în producţiefinită care apoi este vîndutăPerioada medie de conversie a stocurilor = valoarea medie anuală a stocurilor comerciale / vănzări nete * 365zile3. Ciclul operaţional =
Perioada medie de
conversie a stocurilor +
Perioada medie de colectare a creanţelor
4.
Perioada medie de întîrziere a plăţilor
– în cît timp întrinderea plăteşte pentru materia primă achiziţionatăPerioada medie de de întîrziere a plăţilor = valoarea medie anuală a (datoriilor comerciale + datorii calculate) /costul vînzărilor * 365 zile5.
Ciclul de conversie a numerarului
= ciclul operaţional – perioada medie de întîrziere a plăţilor 
2. Gestiunea Stocurilor
Stocurile apar datorită neconcordanţei dintre graficul vânzărilor şi producţiei. De regulă vânzarea serealizează în raport cu cererea, iar procesul de producere depinde de capacităţile de producere existente.Decizia privind stocul optim se stabileşte în funcţie de costurile suportate de întreprindere referitoare lastocuri.
Sunt trei costuri majore
:1.
Costuri de deţinere
a stocurilor de regulă cresc o dată cu creşterea stocurilor şi constaudin costul capitalului blocat, costuri de depozitare, costuri cu paza, asigurarea, pierderi pe timpuldepozitării. CTD = C*P*A, undeCTD – cost total de deţinereC- procentul costurilor de deţinere de la valoarea stocului mediuP- preţul de achiziţie a materialelor din stocA – mărimea medie a stocului deţinut2.
Costuri de comandă
sunt fixe pentru fiecare comandă, însă cresc o dată cu creştereanumărului de comenzi sau altfel cu reducerea stocului. Aceste costuri contau din costurile de plasare- primire a unei comenzi, convorbirile telefonice, organizarea procesului de primire, depozitare, etc. CTC =F*N, undeCTC - cost total de comandăF – costurile fice pentru o comandă N – numărul de comenzi pe an3.
Costurile legate de lipsa stocurilor
, pierderile datorate stopării procesului de producţie, pierderii clienţilor. De regulă aceste cheltuieli se minimizează prin introducerea stocului de siguranţă.
Costul total al stocului CTD+CTCMărimea optimă a stocului
: stocul optim - cheltuielile minime se determinăEOQ =
2*F*S/(C*P), unde S necesarul anual de unităţi de stocFirmele utilizează si alte sisteme de control al stocurilor ca de exemplu Metoda liniei roşii, metodecelor două recipientre, metode ABC şi metode de management al stocurilor ca EDI sau JIT (farastoc, just in time).
3. Gestiunea Creanţelor

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Pînzaru Natalia liked this
bettcont liked this
irinna4ikka liked this
mihaelaatk liked this
natasa_2188 liked this
jhonny333 liked this
Gina Alexandra liked this
Irusik_86 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->